Changeset 17077


Ignore:
Timestamp:
2008/02/25 20:14:45 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

モバイルカード/コンビニ決済実装

Location:
branches/version-1/data/downloads/module/mdl_remise
Files:
2 added
7 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_remise/card.php

  r17003 r17077  
  66 */ 
  77require_once("../require.php"); 
  8 require_once(DATA_PATH . "module/Request.php"); 
  98require_once(MODULE_PATH . "mdl_remise/mdl_remise.inc"); 
  109 
   
  1211    function LC_Page() { 
  1312        /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/ 
  14         $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_remise/card.tpl';          // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
   13        $template = GC_MobileUserAgent::isMobile() 
   14            ? MODULE_PATH . 'mdl_remise/card_mobile.tpl' 
   15            : MODULE_PATH . 'mdl_remise/card.tpl'; 
   16        $this->tpl_mainpage = $template;            // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
  1517        $this->tpl_title = "¥«¡¼¥É·èºÑ"; 
  1618        /* 
   
  2426 
  2527$objPage = new LC_Page(); 
  26 $objView = new SC_SiteView(); 
  27 $objSiteInfo = $objView->objSiteInfo; 
  28 $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
   28$objView = GC_MobileUserAgent::isMobile() ? new SC_MobileView() : new SC_SiteView(); 
   29$arrInfo = sf_getBasisData(); 
  2930 
  3031// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   
  6061        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  6162        // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
  62         header("Location: " . URL_SHOP_CONFIRM); 
   63        $url = GC_MobileUserAgent::isMobile() 
   64            ? gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_COMFIRM) 
   65            : URL_SHOP_COMPLETE; 
   66        header("Location: " . $url); 
  6367        exit; 
  6468        break; 
  6569} 
  6670 
  67 // ¥ë¥ß¡¼¥º¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç 
   71// ¥ë¥ß¡¼¥º¥µ¥¤¥È¤Î¥«¡¼¥ÉÆþÎϲèÌ̤«¤éÁ«°Ü¤·¤¿¾ì¹ç(POST¤ÇÁ«°Ü¤¹¤ë/PC¤Î¤ß¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¥ë¥ß¡¼¥ºÂ¦¤Ç´°·ë¤¹¤ë) 
  6872if (isset($_POST["X-R_CODE"])) { 
  6973 
   
  114118        // ´°Î»²èÌ̤ؠ
  115119        header("Location: " .  URL_SHOP_COMPLETE); 
   120        exit; 
  116121    } 
  117122} 
  118  
  119 // EC-CUBE¦¤ÎÄÌÃÎÍÑURL 
  120 $retUrl = SITE_URL . 'shopping/load_payment_module.php?module_id=' . MDL_REMISE_ID; 
  121 $exitUrl = SITE_URL . 'shopping/load_payment_module.php'; 
  122  
  123 $arrSendData = array( 
  124     'SEND_URL'      => $arrPayment[0]["memo04"],    // ÀܳÀèURL 
  125     'S_TORIHIKI_NO' => $arrData["order_id"],        // ¥ª¡¼¥À¡¼ÈÖ¹æ 
  126     'MAIL'          => $arrData["order_email"],     // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
  127     'AMOUNT'        => $arrData["payment_total"],   // ¶â³Û 
  128     'TAX'           => '0',                         // Á÷ÎÁ + ÀÇ 
  129     'TOTAL'         => $arrData["payment_total"],   // ¹ç·×¶â³Û 
  130     'SHOPCO'        => $arrPayment[0]["memo01"],    // ŹÊÞ¥³¡¼¥É 
  131     'HOSTID'        => $arrPayment[0]["memo02"],    // ¥Û¥¹¥ÈID 
  132     'JOB'           => REMISE_PAYMENT_JOB_CODE,     // ¥¸¥ç¥Ö¥³¡¼¥É 
  133     'ITEM'          => '0000120',                   // ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É(¥ë¥ß¡¼¥º¸ÇÄê) 
  134     'RETURL'        => $retUrl,                     // ´°Î»ÄÌÃÎURL 
  135     'NG_RETURL'     => $retUrl,                     // NG´°Î»ÄÌÃÎURL 
  136     'EXITURL'       => $exitUrl,                    // Ìá¤êÀèURL 
  137     'REMARKS3'      => MDL_REMISE_POST_VALUE, 
  138     'ELIO'          => 1                            // ELIO·èºÑ 
  139 ); 
  140123 
  141124// »Ùʧ¤¤Êýˡɽ¼¨½èÍý 
   
  157140$objPage->arrCreMet = $arrCreMet; 
  158141$objPage->arrCreDiv = $arrCreDiv; 
  159 $objPage->arrSendData = $arrSendData; 
   142$objPage->arrSendData = lfCreateSendData($arrData, $arrPayment, $uniqid);; 
  160143 
  161144$objView->assignobj($objPage); 
   
  172155} 
  173156 
   157function lfCreateSendData($arrData, $arrPayment, $uniqid) { 
   158    $arrSendData = array( 
   159        'S_TORIHIKI_NO' => $arrData["order_id"],        // ¥ª¡¼¥À¡¼ÈÖ¹æ 
   160        'MAIL'          => $arrData["order_email"],     // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
   161        'AMOUNT'        => $arrData["payment_total"],   // ¶â³Û 
   162        'TAX'           => '0',                         // Á÷ÎÁ + ÀÇ 
   163        'TOTAL'         => $arrData["payment_total"],   // ¹ç·×¶â³Û 
   164        'SHOPCO'        => $arrPayment[0]["memo01"],    // ŹÊÞ¥³¡¼¥É 
   165        'HOSTID'        => $arrPayment[0]["memo02"],    // ¥Û¥¹¥ÈID 
   166        'JOB'           => REMISE_PAYMENT_JOB_CODE,     // ¥¸¥ç¥Ö¥³¡¼¥É 
   167        'ITEM'          => '0000120',                   // ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É(¥ë¥ß¡¼¥º¸ÇÄê) 
   168        'REMARKS3'      => MDL_REMISE_POST_VALUE, 
   169    ); 
   170 
   171    if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
   172        $arrSendData['SEND_URL'] = $arrPayment[0]["memo06"]; 
   173        $arrSendData['TMPURL']   = ''; // ¥ë¥ß¡¼¥ºÂ¦¤Ç½èÍý¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¶õ¤ÎÃͤòÆþ¤ì¤ë 
   174        $arrSendData['OPT']      = $uniqid; 
   175        $arrSendData['EXITURL']  = SITE_URL; 
   176 
   177    } else { 
   178        $arrSendData['SEND_URL']  = $arrPayment[0]["memo04"]; 
   179        $arrSendData['RETURL']    = SSL_URL . 'shopping/load_payment_module.php'; 
   180        $arrSendData['NG_RETURL'] = SSL_URL . 'shopping/load_payment_module.php'; 
   181        $arrSendData['EXITURL']   = SSL_URL . 'shopping/load_payment_module.php'; 
   182    } 
   183 
   184    return $arrSendData; 
   185} 
  174186?> 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_remise/card.tpl

  r16721 r17077  
  8282            </tr> 
  8383            <tr><td height="20"></td></tr> 
   84            <!--{* Ìá¤ë¥Ü¥¿¥óÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à *}--> 
  8485            <form name="form2" id="form2" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->"> 
  8586            <input type="hidden" name="mode" value=""> 
  8687            </form> 
   88            <!--{* ·èºÑÆþÎÏÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à *}--> 
  8789            <form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$arrSendData.SEND_URL|escape}-->"> 
  88             <input type="hidden" name="SHOPCO" value="<!--{$arrSendData.SHOPCO|escape}-->"> 
  89             <input type="hidden" name="HOSTID" value="<!--{$arrSendData.HOSTID|escape}-->"> 
  90             <input type="hidden" name="S_TORIHIKI_NO" value="<!--{$arrSendData.S_TORIHIKI_NO|escape}-->"> 
  91             <input type="hidden" name="MAIL" value="<!--{$arrSendData.MAIL|escape}-->"> 
  92             <input type="hidden" name="AMOUNT" value="<!--{$arrSendData.AMOUNT|escape}-->"> 
  93             <input type="hidden" name="TAX" value="<!--{$arrSendData.TAX|escape}-->"> 
  94             <input type="hidden" name="TOTAL" value="<!--{$arrSendData.TOTAL|escape}-->"> 
  95             <input type="hidden" name="JOB" value="<!--{$arrSendData.JOB|escape}-->"> 
  96             <input type="hidden" name="ITEM" value="<!--{$arrSendData.ITEM|escape}-->"> 
  97             <input type="hidden" name="RETURL" value="<!--{$arrSendData.RETURL|escape}-->"> 
  98             <input type="hidden" name="NG_RETURL" value="<!--{$arrSendData.NG_RETURL|escape}-->"> 
  99             <input type="hidden" name="EXITURL" value="<!--{$arrSendData.EXITURL|escape}-->"> 
  100             <input type="hidden" name="REMARKS3" value="<!--{$arrSendData.REMARKS3|escape}-->"> 
   90            <!--{foreach from=$arrSendData key=key item=val}--> 
   91                <!--{if $key != 'SEND_URL'}--> 
   92                <input type="hidden" name="<!--{$key|escape}-->" value="<!--{$val|escape}-->"> 
   93                <!--{/if}--> 
   94            <!--{/foreach}--> 
  10195 
  10296            <tr> 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_remise/convenience.php

  r11660 r17077  
  1212class LC_Page { 
  1313    function LC_Page() { 
  14         $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_remise/convenience.tpl"; 
   14        $template = GC_MobileUserAgent::isMobile() 
   15            ? MODULE_PATH . 'mdl_remise/convenience_mobile.tpl' 
   16            : MODULE_PATH . 'mdl_remise/convenience.tpl'; 
   17        $this->tpl_mainpage = $template;            // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
  1518        $this->tpl_title = "¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ"; 
  1619        /* 
   
  1922         private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
  2023        */ 
  21         session_cache_limiter('private-no-expire');      
   24        session_cache_limiter('private-no-expire'); 
  2225    } 
  2326} 
   
  2730 
  2831$objPage = new LC_Page(); 
  29 $objView = new SC_SiteView(); 
   32$objView = GC_MobileUserAgent::isMobile() ? new SC_MobileView() : new SC_SiteView(); 
  3033$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo; 
  3134$arrInfo = $objSiteInfo->data; 
   
  7174 
  7275    $err_detail = ""; 
  73      
   76 
  7477    // ÄÌ¿®»þ¥¨¥é¡¼ 
  7578    if ($_POST["X-R_CODE"] != $arrRemiseErrorWord["OK"]) { 
  7679        $err_detail = $_POST["X-R_CODE"]; 
  7780        sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br /><br /><br />¡¦" . $err_detail); 
  78      
   81 
  7982    // ÄÌ¿®·ë²ÌÀµ¾ï 
  8083    } else { 
   
  9194            sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br /><br /><br />¡¦ÀÁµá¶â³Û¤È»Ùʧ¤¤¶â³Û¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£"); 
  9295        } 
  93          
   96 
  9497        // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  9598        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  96          
   99 
  97100        // ¥ë¥ß¡¼¥º¤«¤é¤ÎÃͤμèÆÀ 
  98101        $job_id = lfSetConvMSG("¥¸¥ç¥ÖID(REMISE)", $_POST["X-JOB_ID"]); 
   
  108111            $payment_url = lfSetConvMSG("ÃíʸÈÖ¹æ", $_POST["X-PAY_NO2"]); 
  109112        } 
  110          
   113 
  111114        $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;             // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
  112115        $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;       // ʧ¹þɼURL(PC) 
   
  114117        $arrRet['cv_payment_limit'] = $payment_limit;   // »Ùʧ¤¤´ü¸Â 
  115118        $arrRet['title'] = lfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ", true); 
  116          
   119 
  117120        // ·èºÑÁ÷¿®¥Ç¡¼¥¿ºîÀ® 
  118121        $arrModule['module_id'] = MDL_REMISE_ID; 
  119122        $arrModule['payment_total'] = $arrData["payment_total"]; 
  120123        $arrModule['payment_id'] = PAYMENT_CONVENIENCE_ID; 
  121          
   124 
  122125        // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ï̤Æþ¶â¤Ë¤¹¤ë 
  123126        $sqlval['status'] = 2; 
  124          
   127 
  125128        // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¾ðÊó¤ò³ÊǼ 
  126129        $sqlval['conveni_data'] = serialize($arrRet); 
   
  138141} 
  139142 
  140 // EC-CUBE¦¤ÎÄÌÃÎÍÑURL 
  141 $retUrl = SITE_URL . 'shopping/load_payment_module.php?module_id=' . MDL_REMISE_ID; 
  142 $exitUrl = SITE_URL . 'shopping/load_payment_module.php'; 
  143 $tel = $arrData["order_tel01"].$arrData["order_tel02"].$arrData["order_tel03"]; 
  144  
  145 // ½»½êÀ°·Á 
  146 $pref = $arrPref[$arrData["order_pref"]]; 
  147 $address1 = mb_convert_kana($arrData["order_addr01"], "ASKHV"); 
  148 $address2 = mb_convert_kana($arrData["order_addr02"], "ASKHV"); 
  149  
  150 // ¾¦ÉÊ̾À°·Á(ºÇÂç7¸Ä¤Î¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊÂå¶â¤È¤·¤ÆÁ´ÂΤǽÐÎϤ¹¤ë) 
  151 $itemName = "¾¦ÉÊÂå¶â"; 
  152 $itemPlace = $arrData["payment_total"] - $arrData["deliv_fee"]; 
  153  
  154 $arrSendData = array( 
  155     'SEND_URL' => $arrPayment[0]["memo05"],     // ÀܳÀèURL 
  156     'S_TORIHIKI_NO' => $arrData["order_id"],        // ÀÁµáÈÖ¹æ(EC-CUBE) 
  157     'MAIL' => $arrData["order_email"],              // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
  158     'NAME1' => $arrData["order_name01"],            // ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾1 
  159     'NAME2' => $arrData["order_name02"],            // ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾2 
  160     'KANA1' => $arrData["order_kana01"],            // ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾(¥«¥Ê)1 
  161     'KANA2' => $arrData["order_kana02"],            // ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾(¥«¥Ê)2 
  162     'TEL' => $tel,                                  // ÅÅÏÃÈÖ¹æ 
  163     'YUBIN1' => $arrData["order_zip01"],            // ͹ÊØÈÖ¹æ1 
  164     'YUBIN2' => $arrData["order_zip02"],            // ͹ÊØÈÖ¹æ2 
  165     'ADD1' => $pref,                                // ½»½ê1 
  166     'ADD2' => $address1,                            // ½»½ê2 
  167     'ADD3' => $address2,                            // ½»½ê3 
  168     'MSUM_01' => $arrData["subtotal"],              // ¶â³Û 
  169     'TAX' => $arrData["deliv_fee"],                 // Á÷ÎÁ + ÀÇ 
  170     'TOTAL' => $arrData["payment_total"],           // ¹ç·×¶â³Û 
  171     'SHOPCO' => $arrPayment[0]["memo01"],           // ŹÊÞ¥³¡¼¥É 
  172     'HOSTID' => $arrPayment[0]["memo02"],           // ¥Û¥¹¥ÈID 
  173     'RETURL' => $retUrl,                            // ´°Î»ÄÌÃÎURL 
  174     'NG_RETURL' => $retUrl,                     // NG´°Î»ÄÌÃÎURL 
  175     'EXITURL' => $exitUrl,                          // Ìá¤êÀèURL 
  176     'MNAME_01' => $itemName,                        // ¾¦ÉÊ̾ 
  177     'MSUM_01' => $itemPlace,                        // ¾¦ÉÊÂå¶â¹ç·×(Á÷ÎÁ+Àǰʳ°) 
  178     'REMARKS3' => MDL_REMISE_POST_VALUE 
  179 ); 
  180  
  181 $objPage->arrSendData = $arrSendData; 
   143$objPage->arrSendData = lfCreateSendData($arrData, $arrPayment, $uniqid); 
  182144$objPage->arrForm =$objFormParam->getHashArray(); 
  183145$objView->assignobj($objPage); 
   
  185147// ½ÐÎÏÆâÍƤòSJIS¤Ë¤¹¤ë(¥ë¥ß¡¼¥ºÂбþ) 
  186148mb_http_output(REMISE_SEND_ENCODE); 
  187 $objView->display(MODULE_PATH . "mdl_remise/convenience.tpl"); 
   149$objView->display(SITE_FRAME); 
  188150 
  189151//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
  193155} 
  194156 
   157function lfCreateSendData($arrData, $arrPayment, $uniqid) { 
   158    // ÅÅÏÃÈÖ¹æÀ°·Á 
   159    $tel = $arrData["order_tel01"].$arrData["order_tel02"].$arrData["order_tel03"]; 
   160    // ½»½êÀ°·Á 
   161    global $arrPref; 
   162    $pref = $arrPref[$arrData["order_pref"]]; 
   163    $address1 = mb_convert_kana($arrData["order_addr01"], "ASKHV"); 
   164    $address2 = mb_convert_kana($arrData["order_addr02"], "ASKHV"); 
   165 
   166    $arrSendData = array( 
   167        'SHOPCO' => $arrPayment[0]["memo01"],           // ŹÊÞ¥³¡¼¥É 
   168        'HOSTID' => $arrPayment[0]["memo02"],           // ¥Û¥¹¥ÈID 
   169        'S_TORIHIKI_NO' => $arrData["order_id"],        // ÀÁµáÈÖ¹æ(EC-CUBE) 
   170        'NAME1' => $arrData["order_name01"],            // ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾1 
   171        'NAME2' => $arrData["order_name02"],            // ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾2 
   172        'YUBIN1' => $arrData["order_zip01"],            // ͹ÊØÈÖ¹æ1 
   173        'YUBIN2' => $arrData["order_zip02"],            // ͹ÊØÈÖ¹æ2 
   174        'ADD1' => $pref,                                // ½»½ê1 
   175        'ADD2' => $address1,                            // ½»½ê2 
   176        'ADD3' => $address2,                            // ½»½ê3 
   177        'TEL' => $tel,                                  // ÅÅÏÃÈÖ¹æ 
   178        'MAIL' => $arrData["order_email"],              // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
   179        'TOTAL' => $arrData["payment_total"],           // ¹ç·×¶â³Û 
   180        'TAX' => '0',                                   // Á÷ÎÁ + ÀÇ 
   181        'MNAME_01' => "¾¦ÉÊÂå¶â",                        // ºÇÂç7¸Ä¤Î¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊÂå¶â¤È¤·¤ÆÁ´ÂΤǽÐÎϤ¹¤ë 
   182        'MSUM_01' => $arrData["payment_total"],         // ¾¦ÉÊÂå¶â¹ç·× 
   183        'REMARKS3' => MDL_REMISE_POST_VALUE 
   184    ); 
   185 
   186    // ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿ 
   187    if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
   188        $arrSendData['SEND_URL'] = $arrPayment[0]["memo07"]; 
   189        $arrSendData['TMPURL']   = SSL_URL . 'user_data/remise_recv.php'; 
   190        $arrSendData['OPT']      = $uniqid; 
   191        $arrSendData['EXITURL']  = SITE_URL; 
   192        gfPrintLog("uniqid: $uniqid", REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET); 
   193    // PC¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿ 
   194    } else { 
   195        $arrSendData['SEND_URL']  = $arrPayment[0]["memo05"]; 
   196        $arrSendData['RETURL']    = SSL_URL . 'shopping/load_payment_module.php'; 
   197        $arrSendData['NG_RETURL'] = SSL_URL . 'shopping/load_payment_module.php'; 
   198        $arrSendData['EXITURL']   = SSL_URL . 'shopping/load_payment_module.php'; 
   199        $arrSendData['KANA1']   = $arrData["order_kana01"]; 
   200        $arrSendData['KANA2']   = $arrData["order_kana02"]; 
   201    } 
   202 
   203    return $arrSendData; 
   204} 
  195205?> 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_remise/convenience.tpl

  r16689 r17077  
  44 * http://www.lockon.co.jp/ 
  55 *}--> 
  6 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
  7 <html lang="ja"> 
  8 <head> 
  9 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<!--{$smarty.const.CHAR_CODE}-->"> 
  10 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript"> 
  11 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css"> 
  12 <link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->user_data/css/contents.css" type="text/css" media="all" /> 
  13 <link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->css/common.css" type="text/css" media="all" /> 
  14 <link rel="stylesheet" href="<!--{$tpl_css}-->" type="text/css" media="all" /> 
  15 <title><!--{$arrSiteInfo.shop_name}-->/<!--{$tpl_title|escape}--></title> 
  16 <meta name="author" content="<!--{$arrPageLayout.author|escape}-->"> 
  17 <meta name="description" content="<!--{$arrPageLayout.description|escape}-->"> 
  18 <meta name="keywords" content="<!--{$arrPageLayout.keyword|escape}-->"> 
  19  
   6<!--¢§CONTENTS--> 
  207<script type="text/javascript"> 
  218<!-- 
  22     function preLoadImg(URL){ 
  23         arrImgList = new Array ( 
  24             URL+"img/header/basis_on.jpg",URL+"img/header/product_on.jpg",URL+"img/header/customer_on.jpg",URL+"img/header/order_on.jpg", 
  25             URL+"img/header/sales_on.jpg",URL+"img/header/mail_on.jpg",URL+"img/header/contents_on.jpg", 
  26             URL+"img/header/mainpage_on.gif",URL+"img/header/sitecheck_on.gif",URL+"img/header/logout.gif", 
  27             URL+"img/contents/btn_search_on.jpg",URL+"img/contents/btn_regist_on.jpg", 
  28             URL+"img/contents/btn_csv_on.jpg",URL+"img/contents/arrow_left.jpg",URL+"img/contents/arrow_right.jpg" 
  29         ); 
  30         arrPreLoad = new Array(); 
  31         for (i in arrImgList) { 
  32             arrPreLoad[i] = new Image(); 
  33             arrPreLoad[i].src = arrImgList[i]; 
  34         } 
  35         preLoadFlag = "true"; 
  36     } 
   9function preLoadImg(URL){ 
   10    arrImgList = new Array ( 
   11        URL+"img/header/basis_on.jpg",URL+"img/header/product_on.jpg",URL+"img/header/customer_on.jpg",URL+"img/header/order_on.jpg", 
   12        URL+"img/header/sales_on.jpg",URL+"img/header/mail_on.jpg",URL+"img/header/contents_on.jpg", 
   13        URL+"img/header/mainpage_on.gif",URL+"img/header/sitecheck_on.gif",URL+"img/header/logout.gif", 
   14        URL+"img/contents/btn_search_on.jpg",URL+"img/contents/btn_regist_on.jpg", 
   15        URL+"img/contents/btn_csv_on.jpg",URL+"img/contents/arrow_left.jpg",URL+"img/contents/arrow_right.jpg" 
   16    ); 
   17    arrPreLoad = new Array(); 
   18    for (i in arrImgList) { 
   19        arrPreLoad[i] = new Image(); 
   20        arrPreLoad[i].src = arrImgList[i]; 
   21    } 
   22    preLoadFlag = "true"; 
   23} 
  3724 
  38     function chgImg(fileName,imgName){ 
  39         if (preLoadFlag == "true") { 
  40             document.images[imgName].src = fileName; 
  41         } 
  42     } 
   25function chgImg(fileName,imgName){ 
   26    if (preLoadFlag == "true") { 
   27        document.images[imgName].src = fileName; 
   28    } 
   29} 
  4330 
  44     function chgImgImageSubmit(fileName,imgObj){ 
  45         imgObj.src = fileName; 
  46     } 
   31function chgImgImageSubmit(fileName,imgObj){ 
   32    imgObj.src = fileName; 
   33} 
   34function fnFormModeSubmit(form, mode, keyname, keyid) { 
   35    document.forms[form]['mode'].value = mode; 
   36    if(keyname != "" && keyid != "") { 
   37        document.forms[form][keyname].value = keyid; 
   38    } 
   39    document.forms[form].submit(); 
   40} 
   41// »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òȽÄꤹ¤ë 
   42function lfMethodChecked() { 
   43    var methods = document.form1.METHOD; 
   44    var checked = false; 
  4745 
  48     function fnFormModeSubmit(form, mode, keyname, keyid) { 
  49         document.forms[form]['mode'].value = mode; 
  50         if(keyname != "" && keyid != "") { 
  51             document.forms[form][keyname].value = keyid; 
  52         } 
  53         document.forms[form].submit(); 
  54     } 
   46    var max = methods.length; 
   47    for (var i = 0; i < max; i++) { 
   48        if (methods[i].checked) { 
   49            checked = true; 
   50        } 
   51    } 
   52    if (checked) { 
   53        document.form1.submit(); 
   54    } else { 
   55        alert('»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£'); 
   56    } 
   57} 
  5558//--> 
  56  
  5759</script> 
  58 </head> 
  59  
  60 <!-- ¢§ £Â£Ï£Ä£ÙÉô ¥¹¥¿¡¼¥È --> 
  61 <body bgcolor="#ffe9e6" text="#555555" link="#3a75af" vlink="#3a75af" alink="#3a75af" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" onLoad="preLoadImg('/'); "> 
  62 <noscript> 
  63 <link rel="stylesheet" href="/css/common.css" type="text/css" /> 
  64 </noscript> 
  65  
  66 <div align="center"> 
  67 <a name="top" id="top"></a> 
  68  
  69 <!--¢§HEADER--> 
  70 <!--{if $arrPageLayout.header_chk != 2}-->  
  71 <!--{assign var=header_dir value="`$smarty.const.HTML_PATH`user_data/include/header.tpl"}--> 
  72 <!--{include file= $header_dir}--> 
  73 <!--{/if}--> 
  74 <!--¢¥HEADER--> 
  75  
  76 <!--¢§MAIN--> 
  77 <div id="base"> 
  78 <table width="780" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  79     <tr> 
  80         <td bgcolor="#cccccc" width="1"><img src="/img/_.gif" width="1" height="10" alt="" /></td> 
  81         <td bgcolor="#ffffff" width="1"><img src="/img/_.gif" width="5" height="1" alt="" /></td> 
  82         <td bgcolor="#ffffff" align="left" width=100%>  
  83  
  84          
  85         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  86  
  87             <tr valign="top"> 
  88                 <!--¢§º¸¥Ê¥Ó--> 
  89                                 <!--¢¥º¸¥Ê¥Ó--> 
  90              
  91                 <td align="center" width=100%> 
  92                     <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  93                      
  94                     <!--¢§¥á¥¤¥ó¾åÉô--> 
  95                                         <!--¢¥¥á¥¤¥ó¾åÉô--> 
  96                      
  97                     <tr><td align="center"> 
  9860<!--¢§CONTENTS--> 
  9961<table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   
  12385            </form> 
  12486            <form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$arrSendData.SEND_URL|escape}-->"> 
  125             <input type="hidden" name="SHOPCO" value="<!--{$arrSendData.SHOPCO|escape}-->"> 
  126             <input type="hidden" name="HOSTID" value="<!--{$arrSendData.HOSTID|escape}-->"> 
  127             <input type="hidden" name="S_TORIHIKI_NO" value="<!--{$arrSendData.S_TORIHIKI_NO|escape}-->"> 
  128             <input type="hidden" name="MAIL" value="<!--{$arrSendData.MAIL|escape}-->"> 
  129             <input type="hidden" name="NAME1" value="<!--{$arrSendData.NAME1|escape}-->"> 
  130             <input type="hidden" name="NAME2" value="<!--{$arrSendData.NAME2|escape}-->"> 
  131             <input type="hidden" name="KANA1" value="<!--{$arrSendData.KANA1|escape}-->"> 
  132             <input type="hidden" name="KANA2" value="<!--{$arrSendData.KANA2|escape}-->"> 
  133             <input type="hidden" name="TEL" value="<!--{$arrSendData.TEL|escape}-->"> 
  134             <input type="hidden" name="YUBIN1" value="<!--{$arrSendData.YUBIN1|escape}-->"> 
  135             <input type="hidden" name="YUBIN2" value="<!--{$arrSendData.YUBIN2|escape}-->"> 
  136             <input type="hidden" name="ADD1" value="<!--{$arrSendData.ADD1|escape}-->"> 
  137             <input type="hidden" name="ADD2" value="<!--{$arrSendData.ADD2|escape}-->"> 
  138             <input type="hidden" name="ADD3" value="<!--{$arrSendData.ADD3|escape}-->"> 
  139             <input type="hidden" name="TOTAL" value="<!--{$arrSendData.TOTAL|escape}-->"> 
  140             <input type="hidden" name="TAX" value="<!--{$arrSendData.TAX|escape}-->"> 
  141             <input type="hidden" name="RETURL" value="<!--{$arrSendData.RETURL|escape}-->"> 
  142             <input type="hidden" name="EXITURL" value="<!--{$arrSendData.EXITURL|escape}-->"> 
  143             <input type="hidden" name="NG_RETURL" value="<!--{$arrSendData.NG_RETURL|escape}-->"> 
  144             <input type="hidden" name="MNAME_01" value="<!--{$arrSendData.MNAME_01|escape}-->"> 
  145             <input type="hidden" name="MSUM_01" value="<!--{$arrSendData.MSUM_01|escape}-->"> 
  146             <input type="hidden" name="REMARKS3" value="<!--{$arrSendData.REMARKS3|escape}-->"> 
  147              
   87            <!--{foreach from=$arrSendData key=key item=value}--> 
   88            <!--{if $key != 'SEND_URL'}--> 
   89            <input type="hidden" name="<!--{$key|escape}-->" value="<!--{$value|escape}-->"> 
   90            <!--{/if}--> 
   91            <!--{/foreach}--> 
  14892            <tr><td height="20"></td></tr> 
  14993             
   
  188132</table> 
  189133<!--¢¥CONTENTS--> 
  190 </td></tr> 
  191                      
  192                     <!--¢§¥á¥¤¥ó²¼Éô--> 
  193                     <tr><td align="center"> 
  194                                         </td><tr> 
  195                     <!--¢¥¥á¥¤¥ó²¼Éô-->                  
  196      
  197                     </table> 
  198                 </td> 
  199  
  200                 <!--¢§±¦¥Ê¥Ó--> 
  201                                 <!--¢¥±¦¥Ê¥Ó--> 
  202  
  203             </tr> 
  204         </table> 
  205         <td bgcolor="#ffffff"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/_.gif" width="9" height="1" alt="" /></td> 
  206         <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/_.gif" width="1" height="10" alt="" /></td> 
  207         </td> 
  208     </tr> 
  209 </table> 
  210  
  211 </div> 
  212 <!--¢¥MAIN--> 
  213  
  214 <!--¢§FOTTER--> 
  215 <!--{if $arrPageLayout.footer_chk != 2}-->  
  216 <!--{include file="`$smarty.const.HTML_PATH`user_data/include/footer.tpl"}--> 
  217 <!--{/if}--> 
  218 <!--¢¥FOTTER--> 
  219 </div> 
  220 <!--{* EBiS¥¿¥°É½¼¨ÍÑ *}--> 
  221 <!--{$tpl_mainpage|sfPrintEbisTag}--> 
  222 <!--{* ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°É½¼¨ÍÑ *}--> 
  223 <!--{$tpl_conv_page|sfPrintAffTag:$tpl_aff_option}--> 
  224  
  225  
  226 </body><!-- ¢¥ £Â£Ï£Ä£ÙÉô ¥¨¥ó¥É --> 
  227  
  228 </html> 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_remise/mdl_remise.inc

  r16722 r17077  
  99 
  1010// ¥ë¥ß¡¼¥º¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó 
  11 define('MDL_REMISE_VERSION', 1.2); 
   11define('MDL_REMISE_VERSION', 1.3); 
  1212// ¥ë¥ß¡¼¥º¥â¥¸¥å¡¼¥ëID 
  1313define("MDL_REMISE_ID", 5); 
   14 
   15// ¥«¡¼¥ÉÍÑ·ë²ÌÄÌÃÎ¥í¥°¥Ñ¥¹ 
   16define("REMISE_LOG_PATH_CARD_RET", DATA_PATH . "logs/remise_card_result.log"); 
   17 
   18// ¥â¥Ð¥¤¥ë¥³¥ó¥Ó¥Ë´°Î»¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÍÑ¥í¥°¥Ð¥¹ 
   19define("REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET", DATA_PATH . "logs/remise_cv_finish.log"); 
  1420 
  1521// EC-CUBE¡¦¥ë¥ß¡¼¥º¶¦ÄÌID 
   
  4551// ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·ë²Ì¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ 
  4652define("REMISE_PAYMENT_CHARGE_OK", "<SDBKDATA>STATUS=800</SDBKDATA>"); 
   53// ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·ë²Ì¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹(¥â¥Ð¥¤¥ë) 
   54define("REMISE_PAYMENT_CHARGE_OK_MOBILE", "<SDBKDATA>STATUS=900</SDBKDATA>"); 
  4755 
  4856// ¥³¥ó¥Ó¥Ë¼ýǼ¼õ¿®¥Õ¥é¥°(0:¼«Æ°¼õ¿®¤·¤Ê¤¤ 1:¼«Æ°¼õ¿®¤¹¤ë) 
   
  96104); 
  97105 
   106/** 
   107 * ¥¨¥ê¥ª¤¬»ÈÍѲÄǽ¤«¤É¤¦¤«¤òÊÖ¤¹ 
   108 * 
   109 * @return boolean 
   110 */ 
   111function lfIsRemiseELIOEnable() { 
   112    if (REMISE_ELIO_USE && GC_MobileUserAgent::isNonMobile()) { 
   113        return true; 
   114    } 
   115    return false; 
   116} 
   117 
   118// ·èºÑÊýË¡ÊýË¡(¥â¥Ð¥¤¥ë´°Î»½èÍý¤Ë»ÈÍÑ) 
   119define('REMISE_PAY_TYPE_CONVENI', 1); 
   120define('REMISE_PAY_TYPE_CREDIT', 2); 
  98121?> 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_remise/mdl_remise.php

  r17010 r17077  
  1010require_once(MODULE_PATH . "mdl_remise/mdl_remise.inc"); 
  1111 
   12// ǧ¾Ú½èÍý 
   13sfIsSuccess(new SC_Session); 
   14 
  1215//¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
  1316class LC_Page { 
  14     //¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
  15     function LC_Page() { 
  16         //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê 
  17         $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_remise/mdl_remise.tpl'; 
  18         $this->tpl_subtitle = '¥ë¥ß¡¼¥º·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë'; 
  19         global $arrPayment; 
  20         $this->arrPayment = $arrPayment; 
  21         global $arrCredit; 
  22         $this->arrCredit = $arrCredit; 
  23         global $arrCreditDivide; 
  24         $this->arrCreditDivide = $arrCreditDivide; 
  25     } 
  26 } 
   17    //¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
   18    function LC_Page() { 
   19        //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê 
   20        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_remise/mdl_remise.tpl'; 
   21        $this->tpl_subtitle = '¥ë¥ß¡¼¥º·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë'; 
   22        global $arrPayment; 
   23        $this->arrPayment = $arrPayment; 
   24        global $arrCredit; 
   25        $this->arrCredit = $arrCredit; 
   26        global $arrCreditDivide; 
   27        $this->arrCreditDivide = $arrCreditDivide; 
   28    } 
   29} 
   30 
  2731$objPage = new LC_Page(); 
  2832$objView = new SC_AdminView(); 
  29 $objQuery = new SC_Query(); 
  30  
  31 // ǧ¾Ú³Îǧ 
  32 $objSess = new SC_Session(); 
  33 sfIsSuccess($objSess); 
  3433 
  3534// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
  36 $objFormParam = new SC_FormParam(); 
  3735$objFormParam = lfInitParam($objFormParam); 
  38  
  39 // POSTÃͤμèÆÀ 
  40 $objFormParam->setParam($_POST); 
  4136 
  4237// ÈÆÍѹàÌܤòÄɲÃ(ɬ¿Ü¡ª¡ª) 
  4338sfAlterMemo(); 
  4439 
  45 $mode = ""; 
  46 if (isset($_POST['mode'])) { 
  47     $mode = $_POST['mode']; 
  48 } 
   40$mode = isset($_POST['mode']) ? $_POST['mode'] : ''; 
  4941 
  5042switch($mode) { 
  51     case 'edit': 
  52         // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼È½Äê 
  53         $objPage->arrErr = lfCheckError(); 
  54  
  55         // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿· 
  56         if (count($objPage->arrErr) == 0) { 
  57             // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿· 
  58             lfUpdPaymentDB(); 
   43    case 'edit': 
   44        // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼È½Äê 
   45        $objPage->arrErr = lfCheckError(); 
   46 
   47        // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿· 
   48        if (count($objPage->arrErr) == 0) { 
   49            // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿· 
   50            lfUpdPaymentDB(); 
  5951            // ·èºÑ·ë²Ì¼õÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼ 
  6052            copy(MODULE_PATH . "mdl_remise/remise_recv.php", HTML_PATH . "user_data/remise_recv.php"); 
  61             // javascript¼Â¹Ô 
  62             $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n´ðËܾðÊó¡ä»ÙʧÊýË¡ÀßÄê¤è¤ê¾ÜºÙÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); window.close();'; 
  63         } 
  64         break; 
  65     case 'module_del': 
  66         // ÈÆÍѹàÌܤθºß¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  67         if (sfColumnExists("dtb_payment", "memo01")) { 
  68             // ¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü¥Õ¥é¥°¤ò¤¿¤Æ¤ë 
  69             $objQuery->query("UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ?", array(MDL_REMISE_ID)); 
  70         } 
  71         break; 
  72     default: 
  73         // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥í¡¼¥É 
  74         lfLoadData(); 
  75         break; 
   53            // javascript¼Â¹Ô 
   54            $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n´ðËܾðÊó¡ä»ÙʧÊýË¡ÀßÄê¤è¤ê¾ÜºÙÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); window.close();'; 
   55        } 
   56        break; 
   57    case 'module_del': 
   58        // ÈÆÍѹàÌܤθºß¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   59        if (sfColumnExists("dtb_payment", "memo01")) { 
   60            // ¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü¥Õ¥é¥°¤ò¤¿¤Æ¤ë 
   61            $objQuery->query("UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ?", array(MDL_REMISE_ID)); 
   62        } 
   63        break; 
   64    default: 
   65        // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥í¡¼¥É 
   66        lfLoadData(); 
   67        break; 
  7668} 
  7769 
   
  8173$objView->display($objPage->tpl_mainpage);      //¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½ÐÎÏ 
  8274//------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  83 /* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
   75 
   76/** 
   77 * ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   78 * 
   79 * @param unknown_type $objFormParam 
   80 * @return unknown 
   81 */ 
  8482function lfInitParam($objFormParam) { 
  85     $objFormParam->addParam("²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É", "code", INT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  86     $objFormParam->addParam("¥Û¥¹¥ÈÈÖ¹æ", "host_id", INT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  87     $objFormParam->addParam("¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀܳÀèURL(PC)", "credit_url", URL_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "URL_CHECK")); 
  88     $objFormParam->addParam("¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀܳÀèURL(¥â¥Ð¥¤¥ë)", "mobile_credit_url"); 
  89     $objFormParam->addParam("»Ùʧ¤¤ÊýË¡", "credit_method"); 
  90     $objFormParam->addParam("¥ª¥×¥·¥ç¥ó", "payment"); 
  91     $objFormParam->addParam("¥³¥ó¥Ó¥ËÀܳÀèURL(PC)", "convenience_url"); 
  92     $objFormParam->addParam("¥³¥ó¥Ó¥ËÀܳÀèURL(¥â¥Ð¥¤¥ë)", "mobile_convenience_url"); 
  93     return $objFormParam; 
  94 } 
  95  
  96 // ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
   83    $objFormParam = new SC_FormParam(); 
   84    $objFormParam->addParam("²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É", "code", INT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   85    $objFormParam->addParam("¥Û¥¹¥ÈÈÖ¹æ", "host_id", INT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   86    $objFormParam->addParam("¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀܳÀèURL(PC)", "credit_url", URL_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "URL_CHECK")); 
   87    $objFormParam->addParam("¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀܳÀèURL(¥â¥Ð¥¤¥ë)", "mobile_credit_url"); 
   88    $objFormParam->addParam("»Ùʧ¤¤ÊýË¡", "credit_method"); 
   89    $objFormParam->addParam("¥ª¥×¥·¥ç¥ó", "payment"); 
   90    $objFormParam->addParam("¥³¥ó¥Ó¥ËÀܳÀèURL(PC)", "convenience_url"); 
   91    $objFormParam->addParam("¥³¥ó¥Ó¥ËÀܳÀèURL(¥â¥Ð¥¤¥ë)", "mobile_convenience_url"); 
   92    $objFormParam->setParam($_POST); 
   93    $objFormParam->convParam(); 
   94    return $objFormParam; 
   95} 
   96 
   97/** 
   98 *  ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
   99 * 
   100 * @param unknown_type $objFormParam 
   101 * @return unknown 
   102 */ 
  97103function lfCheckError(){ 
  98     global $objFormParam; 
  99  
  100     $arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  101  
  102     // ÍøÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  103     $arrChkPay = $_POST["payment"]; 
  104  
  105     // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î»Ùʧ¤¤ÊýË¡ 
  106     if (count($_POST["credit_method"]) <= 0) { 
  107         $arrErr["credit_method"] = "»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />"; 
  108     } 
  109  
  110     // ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë 
  111     if (isset($arrChkPay)) { 
  112         if ($_POST["convenience_url"] == "" && $_POST["mobile_convenience_url"] == "") { 
  113             $arrErr["convenience_url"] = "¥³¥ó¥Ó¥ËÀܳÀèURL(PC)¤Þ¤¿¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÀܳÀèURL(¥â¥Ð¥¤¥ë)¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />"; 
  114         } 
  115     } 
  116  
  117     return $arrErr; 
   104    global $objFormParam; 
   105 
   106    $arrErr = $objFormParam->checkError(); 
   107 
   108    // ÍøÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   109    $arrChkPay = $_POST["payment"]; 
   110 
   111    // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î»Ùʧ¤¤ÊýË¡ 
   112    if (count($_POST["credit_method"]) <= 0) { 
   113        $arrErr["credit_method"] = "»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />"; 
   114    } 
   115 
   116    // ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë 
   117    if (isset($arrChkPay)) { 
   118        if ($_POST["convenience_url"] == "" && $_POST["mobile_convenience_url"] == "") { 
   119            $arrErr["convenience_url"] = "¥³¥ó¥Ó¥ËÀܳÀèURL(PC)¤Þ¤¿¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÀܳÀèURL(¥â¥Ð¥¤¥ë)¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />"; 
   120        } 
   121    } 
   122 
   123    return $arrErr; 
  118124} 
  119125 
  120126// ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤òÆɤ߹þ¤à 
  121127function lfLoadData(){ 
  122     global $objFormParam; 
  123  
  124     //¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
  125     $arrRet = lfGetPaymentDB(" AND del_flg = '0'"); 
  126  
  127     // Ãͤò¥»¥Ã¥È 
  128     $objFormParam->setParam($arrRet[0]); 
  129  
  130     // ²èÌÌɽ¼¨ÍѤ˥ǡ¼¥¿¤òÊÑ´¹ 
  131     $arrDisp = array(); 
  132     $arrDisp["payment"][0] = 0; 
  133  
  134     foreach($arrRet as $key => $val) { 
  135         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î·èºÑ¶èʬ¤ò¼èÆÀ 
  136         if($val["payment"] == 1) { 
  137             $credit = $val["payment_code"]; 
  138             $arrDisp["credit_url"] = $val["credit_url"]; 
  139             $arrDisp["mobile_credit_url"] = $val["mobile_credit_url"]; 
  140             $arrDisp["credit_method"] = $val["credit_method"]; 
  141         } 
  142  
  143         // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î·èºÑ¶èʬ¤ò¼èÆÀ 
  144         if($val["payment"] == 2) { 
  145             $arrDisp["convenience"] = $val["convenience"]; 
  146             $arrDisp["payment"][0] = 1; 
  147             $arrDisp["convenience_url"] = $val["convenience_url"]; 
  148             $arrDisp["mobile_convenience_url"] = $val["mobile_convenience_url"]; 
  149         } 
  150     } 
  151  
  152     $objFormParam->setParam($arrDisp); 
  153     $objFormParam->splitParamCheckBoxes("credit_method"); 
  154  
  155     // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»Ùʧ¤¤¶èʬ 
  156     //$objFormParam->splitParamCheckBoxes("credit_method"); 
   128    global $objFormParam; 
   129 
   130    //¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
   131    $arrRet = lfGetPaymentDB(" AND del_flg = '0'"); 
   132 
   133    // Ãͤò¥»¥Ã¥È 
   134    $objFormParam->setParam($arrRet[0]); 
   135 
   136    // ²èÌÌɽ¼¨ÍѤ˥ǡ¼¥¿¤òÊÑ´¹ 
   137    $arrDisp = array(); 
   138    $arrDisp["payment"][0] = 0; 
   139 
   140    foreach($arrRet as $key => $val) { 
   141        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î·èºÑ¶èʬ¤ò¼èÆÀ 
   142        if($val["payment"] == 1) { 
   143            $credit = $val["payment_code"]; 
   144            $arrDisp["credit_url"] = $val["credit_url"]; 
   145            $arrDisp["mobile_credit_url"] = $val["mobile_credit_url"]; 
   146            $arrDisp["credit_method"] = $val["credit_method"]; 
   147        } 
   148 
   149        // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î·èºÑ¶èʬ¤ò¼èÆÀ 
   150        if($val["payment"] == 2) { 
   151            $arrDisp["convenience"] = $val["convenience"]; 
   152            $arrDisp["payment"][0] = 1; 
   153            $arrDisp["convenience_url"] = $val["convenience_url"]; 
   154            $arrDisp["mobile_convenience_url"] = $val["mobile_convenience_url"]; 
   155        } 
   156    } 
   157 
   158    $objFormParam->setParam($arrDisp); 
   159    $objFormParam->splitParamCheckBoxes("credit_method"); 
   160 
   161    // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»Ùʧ¤¤¶èʬ 
   162    //$objFormParam->splitParamCheckBoxes("credit_method"); 
  157163} 
  158164 
  159165// DB¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  160166function lfGetPaymentDB($where = "", $arrWhereVal = array()){ 
  161     global $objQuery; 
  162  
  163     $arrVal = array(MDL_REMISE_ID); 
  164     $arrVal = array_merge($arrVal, $arrWhereVal); 
  165  
  166     $arrRet = array(); 
  167     $sql = "SELECT 
  168                 module_id, 
  169                 memo01 as code, 
  170                 memo02 as host_id, 
  171                 memo03 as payment, 
  172                 memo04 as credit_url, 
  173                 memo05 as convenience_url, 
  174                 memo06 as mobile_credit_url, 
  175                 memo07 as mobile_convenience_url, 
  176                 memo08 as credit_method, 
  177                 memo09 as credit_divide 
  178             FROM dtb_payment WHERE module_id = ? " . $where; 
  179     $arrRet = $objQuery->getall($sql, $arrVal); 
  180  
  181     return $arrRet; 
   167    $objQuery = new SC_Query; 
   168 
   169    $arrVal = array(MDL_REMISE_ID); 
   170    $arrVal = array_merge($arrVal, $arrWhereVal); 
   171 
   172    $arrRet = array(); 
   173    $sql = "SELECT 
   174                module_id, 
   175                memo01 as code, 
   176                memo02 as host_id, 
   177                memo03 as payment, 
   178                memo04 as credit_url, 
   179                memo05 as convenience_url, 
   180                memo06 as mobile_credit_url, 
   181                memo07 as mobile_convenience_url, 
   182                memo08 as credit_method, 
   183                memo09 as credit_divide 
   184            FROM dtb_payment WHERE module_id = ? " . $where; 
   185    $arrRet = $objQuery->getall($sql, $arrVal); 
   186 
   187    return $arrRet; 
  182188} 
  183189 
   
  185191// ¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·½èÍý 
  186192function lfUpdPaymentDB(){ 
  187     global $objQuery; 
  188     global $objSess; 
  189  
  190     // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥ó¶èÀÚ¤ê¤ËÊÔ½¸¤¹¤ë 
  191     $convCnt = count($_POST["credit_method"]); 
  192     if ($convCnt > 0) { 
  193         $credit_method = $_POST["credit_method"][0]; 
  194         for ($i = 1 ; $i < $convCnt ; $i++) { 
  195             $credit_method .= "-" . $_POST["credit_method"][$i]; 
  196         } 
  197     } 
  198  
  199     // del_flg¤òºï½ü¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  200     $del_sql = "UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ? "; 
  201     $arrDel = array(MDL_REMISE_ID); 
  202     $objQuery->query($del_sql, $arrDel); 
  203  
  204     $arrEntry = array('1'); 
  205  
  206     if (count($_POST["payment"]) > 0) { 
  207         $arrEntry[] = '2'; 
  208     } 
  209  
  210     foreach($arrEntry as $key => $val){ 
  211         // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  212         $max_rank = $objQuery->getone("SELECT max(rank) FROM dtb_payment"); 
  213  
  214         // »ÙʧÊýË¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
  215         $arrPaymentData = lfGetPaymentDB("AND memo03 = ?", array($val)); 
  216  
  217         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑÅÐÏ¿ 
  218         if($val == 1) { 
  219  
  220             $arrData = array( 
  221                 "payment_method" => "remise¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È" 
  222                 ,"fix" => 3 
  223                 ,"creator_id" => $objSess->member_id 
  224                 ,"create_date" => "now()" 
  225                 ,"update_date" => "now()" 
  226                 ,"upper_rule" => REMISE_CREDIT_UPPER 
  227                 ,"module_id" => MDL_REMISE_ID 
  228                 ,"module_path" => MODULE_PATH . "mdl_remise/card.php" 
  229                 ,"memo01" => $_POST["code"] 
  230                 ,"memo02" => $_POST["host_id"] 
  231                 ,"memo03" => $val 
  232                 ,"memo04" => $_POST["credit_url"] 
  233                 ,"memo06" => $_POST["mobile_credit_url"] 
  234                 ,"memo08" => $credit_method 
  235                 ,"memo09" => REMISE_PAYMENT_DIVIDE_MAX 
  236                 ,"del_flg" => "0" 
  237                 ,"charge_flg" => "2" 
  238                 ,"upper_rule_max" => REMISE_CREDIT_UPPER 
  239             ); 
  240         } 
  241  
  242         // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë 
  243         if($val == 2) { 
  244  
  245             $arrData = array( 
  246                 "payment_method" => "remise¥³¥ó¥Ó¥Ë" 
  247                 ,"fix" => 3 
  248                 ,"creator_id" => $objSess->member_id 
  249                 ,"create_date" => "now()" 
  250                 ,"update_date" => "now()" 
  251                 ,"upper_rule" => REMISE_CONVENIENCE_UPPER 
  252                 ,"module_id" => MDL_REMISE_ID 
  253                 ,"module_path" => MODULE_PATH . "mdl_remise/convenience.php" 
  254                 ,"memo01" => $_POST["code"] 
  255                 ,"memo02" => $_POST["host_id"] 
  256                 ,"memo03" => $val 
  257                 ,"memo05" => $_POST["convenience_url"] 
  258                 ,"memo07" => $_POST["mobile_convenience_url"] 
  259                 ,"del_flg" => "0" 
  260                 ,"charge_flg" => "1" 
  261                 ,"upper_rule_max" => REMISE_CONVENIENCE_UPPER 
  262                 ,"rule_min" => REMISE_CONVENIENCE_BOTTOM 
  263             ); 
  264         } 
  265  
  266         // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐUPDATE¡¢Ìµ¤±¤ì¤ÐINSERT 
  267         if (count($arrPaymentData) > 0) { 
  268             $objQuery->update("dtb_payment", $arrData, " module_id = '" . MDL_REMISE_ID . "' AND memo03 = '" . $val ."'"); 
  269         } else { 
  270             $arrData["rank"] = $max_rank + 1; 
  271             $objQuery->insert("dtb_payment", $arrData); 
  272         } 
  273     } 
   193    $objQuery = new SC_Query; 
   194    $objSess = new SC_Session; 
   195 
   196    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥ó¶èÀÚ¤ê¤ËÊÔ½¸¤¹¤ë 
   197    $convCnt = count($_POST["credit_method"]); 
   198    if ($convCnt > 0) { 
   199        $credit_method = $_POST["credit_method"][0]; 
   200        for ($i = 1 ; $i < $convCnt ; $i++) { 
   201            $credit_method .= "-" . $_POST["credit_method"][$i]; 
   202        } 
   203    } 
   204 
   205    // del_flg¤òºï½ü¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   206    $del_sql = "UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ? "; 
   207    $arrDel = array(MDL_REMISE_ID); 
   208    $objQuery->query($del_sql, $arrDel); 
   209 
   210    $arrEntry = array('1'); 
   211 
   212    if (count($_POST["payment"]) > 0) { 
   213        $arrEntry[] = '2'; 
   214    } 
   215 
   216    foreach($arrEntry as $key => $val){ 
   217        // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   218        $max_rank = $objQuery->getone("SELECT max(rank) FROM dtb_payment"); 
   219 
   220        // »ÙʧÊýË¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
   221        $arrPaymentData = lfGetPaymentDB("AND memo03 = ?", array($val)); 
   222 
   223        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑÅÐÏ¿ 
   224        if($val == 1) { 
   225 
   226            $arrData = array( 
   227                "payment_method" => "remise¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È" 
   228                ,"fix" => 3 
   229                ,"creator_id" => $objSess->member_id 
   230                ,"create_date" => "now()" 
   231                ,"update_date" => "now()" 
   232                ,"upper_rule" => REMISE_CREDIT_UPPER 
   233                ,"module_id" => MDL_REMISE_ID 
   234                ,"module_path" => MODULE_PATH . "mdl_remise/card.php" 
   235                ,"memo01" => $_POST["code"] 
   236                ,"memo02" => $_POST["host_id"] 
   237                ,"memo03" => $val 
   238                ,"memo04" => $_POST["credit_url"] 
   239                ,"memo06" => $_POST["mobile_credit_url"] 
   240                ,"memo08" => $credit_method 
   241                ,"memo09" => REMISE_PAYMENT_DIVIDE_MAX 
   242                ,"del_flg" => "0" 
   243                ,"charge_flg" => "2" 
   244                ,"upper_rule_max" => REMISE_CREDIT_UPPER 
   245            ); 
   246        } 
   247 
   248        // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë 
   249        if($val == 2) { 
   250 
   251            $arrData = array( 
   252                "payment_method" => "remise¥³¥ó¥Ó¥Ë" 
   253                ,"fix" => 3 
   254                ,"creator_id" => $objSess->member_id 
   255                ,"create_date" => "now()" 
   256                ,"update_date" => "now()" 
   257                ,"upper_rule" => REMISE_CONVENIENCE_UPPER 
   258                ,"module_id" => MDL_REMISE_ID 
   259                ,"module_path" => MODULE_PATH . "mdl_remise/convenience.php" 
   260                ,"memo01" => $_POST["code"] 
   261                ,"memo02" => $_POST["host_id"] 
   262                ,"memo03" => $val 
   263                ,"memo05" => $_POST["convenience_url"] 
   264                ,"memo07" => $_POST["mobile_convenience_url"] 
   265                ,"del_flg" => "0" 
   266                ,"charge_flg" => "1" 
   267                ,"upper_rule_max" => REMISE_CONVENIENCE_UPPER 
   268                ,"rule_min" => REMISE_CONVENIENCE_BOTTOM 
   269            ); 
   270        } 
   271 
   272        // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐUPDATE¡¢Ìµ¤±¤ì¤ÐINSERT 
   273        if (count($arrPaymentData) > 0) { 
   274            $objQuery->update("dtb_payment", $arrData, " module_id = '" . MDL_REMISE_ID . "' AND memo03 = '" . $val ."'"); 
   275        } else { 
   276            $arrData["rank"] = $max_rank + 1; 
   277            $objQuery->insert("dtb_payment", $arrData); 
   278        } 
   279    } 
  274280} 
  275281 
  276282// ¥ë¥ß¡¼¥º¥«¡¼¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ·ë²ÌÄÌÃνèÍý 
  277283function lfRemiseCreditResultCheck(){ 
  278     global $objQuery; 
  279  
  280     $log_path = DATA_PATH . "logs/remise_card_result.log"; 
  281     gfPrintLog("remise card result : ".$_POST["X-TRANID"] , $log_path); 
  282  
  283     // TRAN_ID ¤ò»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¡¼¥É¾ðÊ󤬤¢¤ë¾ì¹ç 
  284     if (isset($_POST["X-TRANID"]) && isset($_POST["X-PARTOFCARD"])) { 
  285  
  286         $errFlg = FALSE; 
  287  
  288         gfPrintLog("remise card result start----------", $log_path); 
  289         foreach($_POST as $key => $val){ 
  290             gfPrintLog( "\t" . $key . " => " . $val, $log_path); 
  291         } 
  292         gfPrintLog("remise credit result end  ----------", $log_path); 
  293  
  294         // IP¥¢¥É¥ì¥¹À©¸æ¤¹¤ë¾ì¹ç 
  295         if (REMISE_IP_ADDRESS_DENY == 1) { 
  296             gfPrintLog("remise remoto ip address : ".$_SERVER["REMOTE_HOST"]."-".$_SERVER["REMOTE_ADDR"], $log_path); 
  297             if (!isset($_SERVER["REMOTE_ADDR"]) || !lfIpAddressDenyCheck($_SERVER["REMOTE_ADDR"])) { 
  298                 print("NOT REMISE SERVER"); 
  299                 exit; 
  300             } 
  301         } 
  302  
  303         // ÀÁµáÈÖ¹æ¤È¶â³Û¤Î¼èÆÀ 
  304         $order_id = 0; 
  305         $payment_total = 0; 
  306  
  307         if (isset($_POST["X-S_TORIHIKI_NO"])) { 
  308             $order_id = $_POST["X-S_TORIHIKI_NO"]; 
  309         } 
  310  
  311         if (isset($_POST["X-TOTAL"])) { 
  312             $payment_total = $_POST["X-TOTAL"]; 
  313         } 
  314  
  315         gfPrintLog("order_id : ".$order_id, $log_path); 
  316         gfPrintLog("payment_total : ".$payment_total, $log_path); 
  317  
  318         // Ãíʸ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ 
  319         $arrTempOrder = $objQuery->getall("SELECT payment_total FROM dtb_order_temp WHERE order_id = ? ", array($order_id)); 
  320  
  321         // ¶â³Û¤ÎÁê°ã 
  322         if (count($arrTempOrder) > 0) { 
  323             gfPrintLog("ORDER payment_total : ".$arrTempOrder[0]['payment_total'], $log_path); 
  324             if ($arrTempOrder[0]['payment_total'] == $payment_total) { 
  325                 $errFlg = TRUE; 
  326             } 
  327         } 
  328  
  329         if ($errFlg) { 
  330             print(REMISE_PAYMENT_CHARGE_OK); 
  331             exit; 
  332         } 
  333         print("ERROR"); 
  334         exit; 
  335     } 
  336 } 
  337  
  338 // ¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¶â³Îǧ½èÍý 
   284    $objQuery = new SC_Query; 
   285 
   286    $log_path = DATA_PATH . "logs/remise_card_result.log"; 
   287    gfPrintLog("remise card result : ".$_POST["X-TRANID"] , $log_path); 
   288 
   289    // TRAN_ID ¤ò»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¡¼¥É¾ðÊ󤬤¢¤ë¾ì¹ç 
   290    if (isset($_POST["X-TRANID"]) && isset($_POST["X-PARTOFCARD"])) { 
   291 
   292        $errFlg = FALSE; 
   293 
   294        gfPrintLog("remise card result start----------", $log_path); 
   295        foreach($_POST as $key => $val){ 
   296            gfPrintLog( "\t" . $key . " => " . $val, $log_path); 
   297        } 
   298        gfPrintLog("remise credit result end  ----------", $log_path); 
   299 
   300        // IP¥¢¥É¥ì¥¹À©¸æ¤¹¤ë¾ì¹ç 
   301        if (REMISE_IP_ADDRESS_DENY == 1) { 
   302            gfPrintLog("remise remoto ip address : ".$_SERVER["REMOTE_HOST"]."-".$_SERVER["REMOTE_ADDR"], $log_path); 
   303            if (!isset($_SERVER["REMOTE_ADDR"]) || !lfIpAddressDenyCheck($_SERVER["REMOTE_ADDR"])) { 
   304                print("NOT REMISE SERVER"); 
   305                exit; 
   306            } 
   307        } 
   308 
   309        // ÀÁµáÈÖ¹æ¤È¶â³Û¤Î¼èÆÀ 
   310        $order_id = 0; 
   311        $payment_total = 0; 
   312 
   313        if (isset($_POST["X-S_TORIHIKI_NO"])) { 
   314            $order_id = $_POST["X-S_TORIHIKI_NO"]; 
   315        } 
   316 
   317        if (isset($_POST["X-TOTAL"])) { 
   318            $payment_total = $_POST["X-TOTAL"]; 
   319        } 
   320 
   321        gfPrintLog("order_id : ".$order_id, $log_path); 
   322        gfPrintLog("payment_total : ".$payment_total, $log_path); 
   323 
   324        // Ãíʸ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ 
   325        $arrTempOrder = $objQuery->getall("SELECT payment_total FROM dtb_order_temp WHERE order_id = ? ", array($order_id)); 
   326 
   327        // ¶â³Û¤ÎÁê°ã 
   328        if (count($arrTempOrder) > 0) { 
   329            gfPrintLog("ORDER payment_total : ".$arrTempOrder[0]['payment_total'], $log_path); 
   330            if ($arrTempOrder[0]['payment_total'] == $payment_total) { 
   331                $errFlg = TRUE; 
   332            } 
   333        } 
   334 
   335        if ($errFlg) { 
   336            print(REMISE_PAYMENT_CHARGE_OK); 
   337            exit; 
   338        } 
   339        print("ERROR"); 
   340        exit; 
   341    } 
   342} 
   343 
   344/** 
   345 * ¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¶â³Îǧ½èÍý 
   346 * user_data/remise_recv.php¤Ø°Ü¹Ô.»ÈÍѤ·¤Ê¤¤. 
   347 */ 
  339348function lfRemiseConveniCheck(){ 
  340     global $objQuery; 
  341  
  342     $log_path = DATA_PATH . "logs/remise_cv_charge.log"; 
  343     gfPrintLog("remise conveni result : ".$_POST["JOB_ID"] , $log_path); 
  344  
  345     // ɬÍפʥǡ¼¥¿¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ýǼÄÌÃΤμ«Æ°¼õ¿®¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  346     if(isset($_POST["JOB_ID"]) && isset($_POST["REC_FLG"]) && REMISE_CONVENIENCE_RECIVE == 1){ 
  347  
  348         $errFlg = FALSE; 
  349  
  350         // ¼ýǼºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç 
  351         if ($_POST["REC_FLG"] == REMISE_CONVENIENCE_CHARGE) { 
  352             // POST¤ÎÆâÍƤòÁ´¤Æ¥í¥°Êݸ 
  353             gfPrintLog("remise conveni charge start----------", $log_path); 
  354             foreach($_POST as $key => $val){ 
  355                 gfPrintLog( "\t" . $key . " => " . $val, $log_path); 
  356             } 
  357             gfPrintLog("remise conveni charge end  ----------", $log_path); 
  358  
  359             // IP¥¢¥É¥ì¥¹À©¸æ¤¹¤ë¾ì¹ç 
  360             if (REMISE_IP_ADDRESS_DENY == 1) { 
  361                 gfPrintLog("remise remoto ip address : ".$_SERVER["REMOTE_HOST"]."-".$_SERVER["REMOTE_ADDR"], $log_path); 
  362                 if (!isset($_SERVER["REMOTE_ADDR"]) || !lfIpAddressDenyCheck($_SERVER["REMOTE_ADDR"])) { 
  363                     print("NOT REMISE SERVER"); 
  364                     exit; 
  365                 } 
  366             } 
  367  
  368             // ÀÁµáÈÖ¹æ¤È¶â³Û¤Î¼èÆÀ 
  369             $order_id = 0; 
  370             $payment_total = 0; 
  371  
  372             if (isset($_POST["S_TORIHIKI_NO"])) { 
  373                 $order_id = $_POST["S_TORIHIKI_NO"]; 
  374             } 
  375  
  376             if (isset($_POST["TOTAL"])) { 
  377                 $payment_total = $_POST["TOTAL"]; 
  378             } 
  379  
  380             gfPrintLog("order_id : ".$order_id, $log_path); 
  381             gfPrintLog("payment_total : ".$payment_total, $log_path); 
  382  
  383             // Ãíʸ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ 
  384             $arrTempOrder = $objQuery->getall("SELECT payment_total FROM dtb_order_temp WHERE order_id = ? ", array($order_id)); 
  385  
  386             // ¶â³Û¤ÎÁê°ã 
  387             if (count($arrTempOrder) > 0) { 
  388                 gfPrintLog("ORDER payment_total : ".$arrTempOrder[0]['payment_total'], $log_path); 
  389                 if ($arrTempOrder[0]['payment_total'] == $payment_total) { 
  390                     $errFlg = TRUE; 
  391                 } 
  392             } 
  393  
  394             // JOB_ID¤ÈÀÁµáÈֹ档Æþ¶â¶â³Û¤¬°ìÃפ¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÆþ¶âºÑ¤ß¤ËÊѹ¹¤¹¤ë 
  395             if ($errFlg) { 
  396                 $sql = "UPDATE dtb_order SET status = 6, update_date = now() ". 
  397                     "WHERE order_id = ? AND memo04 = ? "; 
  398                 $objQuery->query($sql, array($order_id, $_POST["JOB_ID"])); 
  399  
  400                 //±þÅú·ë²Ì¤òɽ¼¨ 
  401                 print(REMISE_CONVENIENCE_CHARGE_OK); 
  402                 exit; 
  403             } 
  404         } 
  405         print("ERROR"); 
  406         exit; 
  407     } 
   349    $objQuery = new SC_Query; 
   350 
   351    $log_path = DATA_PATH . "logs/remise_cv_charge.log"; 
   352    gfPrintLog("remise conveni result : ".$_POST["JOB_ID"] , $log_path); 
   353 
   354    // ɬÍפʥǡ¼¥¿¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ýǼÄÌÃΤμ«Æ°¼õ¿®¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   355    if(isset($_POST["JOB_ID"]) && isset($_POST["REC_FLG"]) && REMISE_CONVENIENCE_RECIVE == 1){ 
   356 
   357        $errFlg = FALSE; 
   358 
   359        // ¼ýǼºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç 
   360        if ($_POST["REC_FLG"] == REMISE_CONVENIENCE_CHARGE) { 
   361            // POST¤ÎÆâÍƤòÁ´¤Æ¥í¥°Êݸ 
   362            gfPrintLog("remise conveni charge start----------", $log_path); 
   363            foreach($_POST as $key => $val){ 
   364                gfPrintLog( "\t" . $key . " => " . $val, $log_path); 
   365            } 
   366            gfPrintLog("remise conveni charge end  ----------", $log_path); 
   367 
   368            // IP¥¢¥É¥ì¥¹À©¸æ¤¹¤ë¾ì¹ç 
   369            if (REMISE_IP_ADDRESS_DENY == 1) { 
   370                gfPrintLog("remise remoto ip address : ".$_SERVER["REMOTE_HOST"]."-".$_SERVER["REMOTE_ADDR"], $log_path); 
   371                if (!isset($_SERVER["REMOTE_ADDR"]) || !lfIpAddressDenyCheck($_SERVER["REMOTE_ADDR"])) { 
   372                    print("NOT REMISE SERVER"); 
   373                    exit; 
   374                } 
   375            } 
   376 
   377            // ÀÁµáÈÖ¹æ¤È¶â³Û¤Î¼èÆÀ 
   378            $order_id = 0; 
   379            $payment_total = 0; 
   380 
   381            if (isset($_POST["S_TORIHIKI_NO"])) { 
   382                $order_id = $_POST["S_TORIHIKI_NO"]; 
   383            } 
   384 
   385            if (isset($_POST["TOTAL"])) { 
   386                $payment_total = $_POST["TOTAL"]; 
   387            } 
   388 
   389            gfPrintLog("order_id : ".$order_id, $log_path); 
   390            gfPrintLog("payment_total : ".$payment_total, $log_path); 
   391 
   392            // Ãíʸ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ 
   393            $arrTempOrder = $objQuery->getall("SELECT payment_total FROM dtb_order_temp WHERE order_id = ? ", array($order_id)); 
   394 
   395            // ¶â³Û¤ÎÁê°ã 
   396            if (count($arrTempOrder) > 0) { 
   397                gfPrintLog("ORDER payment_total : ".$arrTempOrder[0]['payment_total'], $log_path); 
   398                if ($arrTempOrder[0]['payment_total'] == $payment_total) { 
   399                    $errFlg = TRUE; 
   400                } 
   401            } 
   402 
   403            // JOB_ID¤ÈÀÁµáÈֹ档Æþ¶â¶â³Û¤¬°ìÃפ¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÆþ¶âºÑ¤ß¤ËÊѹ¹¤¹¤ë 
   404            if ($errFlg) { 
   405                $sql = "UPDATE dtb_order SET status = 6, update_date = now() ". 
   406                    "WHERE order_id = ? AND memo04 = ? "; 
   407                $objQuery->query($sql, array($order_id, $_POST["JOB_ID"])); 
   408 
   409                //±þÅú·ë²Ì¤òɽ¼¨ 
   410                print(REMISE_CONVENIENCE_CHARGE_OK); 
   411                exit; 
   412            } 
   413        } 
   414        print("ERROR"); 
   415        exit; 
   416    } 
  408417} 
  409418 
   
  415424function lfIpAddressDenyCheck($ip) { 
  416425 
  417     // IP¥¢¥É¥ì¥¹ÈϰϤËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  418     if (ip2long(REMISE_IP_ADDRESS_S) > ip2long($ip) || 
  419         ip2long(REMISE_IP_ADDRESS_E) < ip2long($ip)) { 
  420         return FALSE; 
  421     } 
  422     return TRUE; 
   426    // IP¥¢¥É¥ì¥¹ÈϰϤËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   427    if (ip2long(REMISE_IP_ADDRESS_S) > ip2long($ip) || 
   428        ip2long(REMISE_IP_ADDRESS_E) < ip2long($ip)) { 
   429        return FALSE; 
   430    } 
   431    return TRUE; 
  423432} 
  424433 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_remise/remise_recv.php

  r16656 r17077  
  1010require_once MODULE_PATH . "mdl_remise/mdl_remise.inc"; 
  1111 
  12 // ¥ë¥ß¡¼¥º¥«¡¼¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ·ë²ÌÄÌÃνèÍý 
  13 lfRemiseCreditResultCheck(); 
  14  
  15 // ¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¶â¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  16 lfRemiseConveniCheck(); 
   12if (REMISE_IP_ADDRESS_DENY == 1) { 
   13    if (!isset($_SERVER["REMOTE_ADDR"]) || !lfIpAddressDenyCheck($_SERVER["REMOTE_ADDR"])) { 
   14        print("NOT REMISE SERVER"); 
   15        exit; 
   16    } 
   17} 
   18 
   19switch (lfGetMode()) { 
   20case 'credit_complete': 
   21    // ¥ë¥ß¡¼¥º¥«¡¼¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ·ë²ÌÄÌÃνèÍý 
   22    lfRemiseCreditResultCheck(); 
   23    break; 
   24 
   25case 'conveni_mobile_complete': 
   26    // ¥â¥Ð¥¤¥ë´°Î»¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
   27    lfRemiseConveniComplete(); 
   28    break; 
   29 
   30case 'conveni_check': 
   31    // ¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¶â¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   32    lfRemiseConveniCheck(); 
   33    break; 
   34 
   35default: 
   36    break; 
   37} 
  1738 
  1839//------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  19  
   40function lfGetMode() { 
   41    $mode = ''; 
   42    if (isset($_POST["X-TRANID"]) && isset($_POST["X-PARTOFCARD"])) { 
   43        $mode = 'credit_complete'; 
   44 
   45    // ¥â¥Ð¥¤¥ë¥³¥ó¥Ó¥Ë´°Î»¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
   46    } elseif (isset($_POST['X-JOB_ID'])) { 
   47        $mode = 'conveni_mobile_complete'; 
   48 
   49    // ¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¶â³Îǧ 
   50    } elseif (isset($_POST["JOB_ID"]) && isset($_POST["REC_FLG"]) && REMISE_CONVENIENCE_RECIVE == 1) { 
   51        $mode = 'conveni_check'; 
   52    } 
   53    return $mode; 
   54} 
  2055// ¥ë¥ß¡¼¥º¥«¡¼¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ·ë²ÌÄÌÃνèÍý 
  2156function lfRemiseCreditResultCheck(){ 
   
  72107 
  73108        if ($errFlg) { 
   109            // ¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ØÆþ´°Î»½èÍý¤ò¹Ô¤¦ 
   110            $arrCarier = array('imode', 'ezweb', 'jsky'); 
   111            if (isset($_POST["CARIER_TYPE"]) && in_array($_POST["CARIER_TYPE"], $arrCarier)) { 
   112                gfPrintLog("Mobile Complete Start", $log_path); 
   113                if (lfMobileComplete()) { 
   114                    gfPrintLog("Mobile Complete Success", $log_path); 
   115                    print(REMISE_PAYMENT_CHARGE_OK_MOBILE); 
   116                } else { 
   117                    gfPrintLog("Mobile Complete Error", $log_path); 
   118                    print("ERROR"); 
   119                } 
   120                gfPrintLog("Mobile Complete End", $log_path); 
   121                exit; 
   122            } 
   123 
   124            // PCÈǤϹØÆþ´°Î»²èÌ̤Ǵ°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÀ®¸ù¥³¡¼¥É¤òÊÖ¤¹ 
  74125            print(REMISE_PAYMENT_CHARGE_OK); 
  75126            exit; 
   
  78129        exit; 
  79130    } 
   131} 
   132 
   133// ¥â¥Ð¥¤¥ë´°Î»¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
   134function lfRemiseConveniComplete() { 
   135    require_once DATA_PATH . 'conf/mobile_conf.php'; 
   136 
   137    gfPrintLog('remise mobile conveni finish start----------:', REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET); 
   138    foreach($_POST as $key => $val){ 
   139        gfPrintLog( "\t" . $key . " => " . $val, REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET); 
   140    } 
   141    gfPrintLog("remise mobile conveni finish end  ----------", REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET); 
   142 
   143    $objForm = lfInitParamMobileCompleteConveni(); 
   144    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   145    if ($arrErr = $objForm->checkError()) { 
   146        gfPrintLog("Param Invalid", REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET); 
   147        foreach ($arrErr as $k => $v) { 
   148            gfPrintLog("\t$k => $v", REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET); 
   149        } 
   150        mb_http_output(REMISE_SEND_ENCODE); 
   151        sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", true, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br /><br /><br />¡¦¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£", true); 
   152    } 
   153    $arrForm = $objForm->getHashArray(); 
   154    $arrOrderTemp = lfGetOrderTempConveni($arrForm, new SC_Query); 
   155    $arrOrderTemp = $arrOrderTemp[0]; 
   156 
   157    // ½èÍý·ë²Ì¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   158    global $arrRemiseErrorWord; 
   159    gfPrintLog("\terror check", REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET); 
   160    if ($arrForm["X-R_CODE"] !== $arrRemiseErrorWord["OK"]) { 
   161        $err_detail = $arrForm["X-R_CODE"]; 
   162        gfPrintLog("\t error check result: $err_detail", REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET); 
   163        mb_http_output(REMISE_SEND_ENCODE); 
   164        sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", true, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br /><br /><br />¡¦" . $err_detail, true); 
   165    } 
   166    // ¶â³Û¤ÎÀ°¹çÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   167    gfPrintLog("\tpayment total check", REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET); 
   168    if ($arrOrderTemp["payment_total"] != $arrForm["X-TOTAL"]) { 
   169        $xtotal = $arrForm["X-TOTAL"]; 
   170        $paytotal = $arrOrderTemp["payment_total"]; 
   171        gfPrintLog("\t payment total check result: X-TOTAL($xtotal) != payment_total($paytotal)", REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET); 
   172        mb_http_output(REMISE_SEND_ENCODE); 
   173        sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", true, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br /><br /><br />¡¦ÀÁµá¶â³Û¤È»Ùʧ¤¤¶â³Û¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£", true); 
   174    } 
   175 
   176    gfPrintLog("\tdtb_order_temp update...", REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET); 
   177    // ¥ë¥ß¡¼¥º¤«¤é¤ÎÃͤμèÆÀ 
   178    $job_id = lfSetConvMSG("¥¸¥ç¥ÖID(REMISE)", $arrForm["X-JOB_ID"]); 
   179    $payment_limit = lfSetConvMSG("»Ùʧ¤¤´ü¸Â", $arrForm["X-PAYDATE"]); 
   180    global $arrConvenience; 
   181    $conveni_type = lfSetConvMSG("»Ùʧ¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë", $arrConvenience[$arrForm["X-PAY_CSV"]]); 
   182    $payment_total = lfSetConvMSG("¹ç·×¶â³Û", $arrForm["X-TOTAL"]); 
   183    $receipt_no = lfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ëʧ¤¤½Ð¤·ÈÖ¹æ", $arrForm["X-PAY_NO1"]); 
   184 
   185    // ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¤ßURL¤¬¤Ê¤¤ 
   186    if ($arrForm["X-PAY_CSV"] != "D030") { 
   187        $payment_url = lfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ëʧ¤¤½Ð¤·URL", $arrForm["X-PAY_NO2"]); 
   188    } else { 
   189        $payment_url = lfSetConvMSG("ÃíʸÈÖ¹æ", $arrForm["X-PAY_NO2"]); 
   190    } 
   191 
   192    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;             // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
   193    $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;       // ʧ¹þɼURL(PC) 
   194    $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;         // ʧ¹þɼÈÖ¹æ 
   195    $arrRet['cv_payment_limit'] = $payment_limit;   // »Ùʧ¤¤´ü¸Â 
   196    $arrRet['title'] = lfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ", true); 
   197 
   198    // ·èºÑÁ÷¿®¥Ç¡¼¥¿ºîÀ® 
   199    $arrModule['module_id'] = MDL_REMISE_ID; 
   200    $arrModule['payment_total'] = $arrOrderTemp["payment_total"]; 
   201    $arrModule['payment_id'] = PAYMENT_CONVENIENCE_ID; 
   202 
   203    // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ï̤Æþ¶â¤Ë¤¹¤ë 
   204    $sqlval['status'] = 2; 
   205 
   206    // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¾ðÊó¤ò³ÊǼ 
   207    $sqlval['conveni_data'] = serialize($arrRet); 
   208    $sqlval['memo01'] = PAYMENT_CONVENIENCE_ID; 
   209    $sqlval['memo02'] = serialize($arrRet); 
   210    $sqlval['memo03'] = MDL_REMISE_ID; 
   211    $sqlval['memo04'] = $arrForm["X-JOB_ID"]; 
   212    $sqlval['memo05'] = serialize($arrModule); 
   213 
   214    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¹¿· 
   215    sfRegistTempOrder($arrForm['OPT'], $sqlval); 
   216    gfPrintLog("\tdtb_order_temp update done", REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET); 
   217 
   218    gfPrintLog("Mobile Complete Start", REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET); 
   219    if (lfMobileComplete(REMISE_PAY_TYPE_CONVENI)) { 
   220        gfPrintLog("Mobile Complete Success", REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET); 
   221    } else { 
   222        gfPrintLog("Mobile Complete Error", REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET); 
   223        mb_http_output(REMISE_SEND_ENCODE); 
   224        sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", true, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¥µ¥¤¥È´ÉÍý¼Ô¤Þ¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤", true); 
   225    } 
   226    gfPrintLog("Mobile Complete End", $log_path); 
   227 
   228 
  80229} 
  81230 
   
  167316} 
  168317 
   318/** 
   319 * ¾¦ÉʹØÆþ¤ò´°Î»¤¹¤ë(¥â¥Ð¥¤¥ë) 
   320 * 
   321 * @param string $type ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤«¥³¥ó¥Ó¥Ë¤« 
   322 * @return boolean 
   323 */ 
   324function lfMobileComplete($type) { 
   325    $logPath = ($type == REMISE_PAY_TYPE_CONVENI) 
   326        ? REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET 
   327        : REMISE_LOG_PATH_CARD_RET; 
   328    $objForm = ($type == REMISE_PAY_TYPE_CONVENI) 
   329        ? lfInitParamMobileCompleteConveni() 
   330        : lfInitParamMobileCompleteCredit(); 
   331    $objSiteSess     = new SC_SiteSession(); 
   332    $objCartSess     = new SC_CartSession(); 
   333    $objCampaignSess = new SC_CampaignSession(); 
   334    $objCustomer     = new SC_Customer(); 
   335    $objQuery        = new SC_Query(); 
   336    $arrInfo         = sf_getBasisData(); 
   337 
   338    if ($arrErr = $objForm->checkError()) { 
   339        gfPrintLog("\tParam Invalid", $logPath); 
   340        foreach ($arrErr as $k => $v) { 
   341            gfPrintLog("\t$k => $v", $logPath); 
   342        } 
   343        return false; 
   344    } 
   345 
   346    $order_id = $objForm->getValue('X-S_TORIHIKI_NO'); 
   347 
   348    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¼èÆÀ 
   349    $getOrderTempFucntion = ($type == REMISE_PAY_TYPE_CONVENI) 
   350        ? 'lfGetOrderTempConveni' 
   351        : 'lfUpdateOrderTemp'; 
   352    $arrOrderTemp = $getOrderTempFucntion($objForm->getHashArray(), $objQuery); 
   353    if (empty($arrOrderTemp[0])) { 
   354        gfPrintLog("\tOrder Temp Not Found: $order_id", $logPath); 
   355        return false; 
   356    } 
   357    $arrOrderTemp = $arrOrderTemp[0]; 
   358    gfPrintLog("\tOrder Temp Found: $order_id", $logPath); 
   359 
   360    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÉü¸µ 
   361    $_SESSION = unserialize($arrOrderTemp['session']); 
   362 
   363    $uniqid = $arrOrderTemp['order_temp_id']; 
   364    $customer_id = $objCustomer->getValue('customer_id'); 
   365    $execSetCustomerPurchase = false; 
   366    $preCustomer = false; // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Õ¥é¥°¡¢true¤Ê¤é²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë 
   367 
   368    gfPrintLog("\tBegin Transaction...", $logPath); 
   369    $objQuery = new SC_Query(); 
   370    $objQuery->begin(); 
   371 
   372    // ²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿½èÍý 
   373    if ($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
   374        // ¿·¤ªÆϤ±Àè¤ÎÅÐÏ¿ 
   375        gfPrintLog("\tlfSetNewAddr() Start.", $logPath); 
   376        lfSetNewAddr($uniqid, $customer_id, $objQuery); 
   377        $execSetCustomerPurchase = true; 
   378    } else { 
   379        //¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   380        switch(PURCHASE_CUSTOMER_REGIST) { 
   381        //̵¸ú 
   382        case '0': 
   383            // ¹ØÆþ»þ²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   384            if($arrOrderTemp['member_check'] == '1') { 
   385                // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   386                gfPrintLog("\t0: lfRegistPreCustomer() Start.", $logPath); 
   387                $customer_id = lfRegistPreCustomer($arrOrderTemp, $arrInfo, $objQuery); 
   388                $execSetCustomerPurchase = true; 
   389                $preCustomer = true; 
   390            } 
   391            break; 
   392        //Í­¸ú 
   393        case '1': 
   394            // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   395            gfPrintLog("\t1: lfRegistPreCustomer() Start.", $logPath); 
   396            $customer_id = lfRegistPreCustomer($arrOrderTemp, $arrInfo, $objQuery); 
   397            $execSetCustomerPurchase = true; 
   398            $preCustomer = true; 
   399            break; 
   400        } 
   401    } 
   402 
   403    // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
   404    gfPrintLog("\tlfSetCustomerPurchase() Start.", $logPath); 
   405    if ($execSetCustomerPurchase && !lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrOrderTemp, $objQuery)) { 
   406        gfPrintLog("\tFailed lfSetCustomerPurchase();", $logPath); 
   407        $objQuery->rollback(); 
   408        return false; 
   409    } 
   410    // °ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë 
   411    gfPrintLog("\tlfRegistOrder() Start.", $logPath); 
   412    if (!lfRegistOrder($objQuery, $arrOrderTemp)) { 
   413        gfPrintLog("\t" . 'Failed lfRegistOrder();', $logPath); 
   414        $objQuery->rollback(); 
   415        return false; 
   416    } 
   417    // ¥«¡¼¥È¾¦Éʤò¼õÃí¾ÜºÙ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë 
   418    gfPrintLog("\tlfRegistOrderDetail() Start.", $logPath); 
   419    if (!lfRegistOrderDetail($objQuery, $order_id, $objCartSess)) { 
   420        gfPrintLog("\t" . 'Failed lfRegistOrderDetail();', $logPath); 
   421        $objQuery->rollback(); 
   422        return false; 
   423    } 
   424    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾ðÊó¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   425    gfPrintLog("\tlfDeleteTempOrder() Start.", $logPath); 
   426    if (!lfDeleteTempOrder($objQuery, $uniqid)) { 
   427        gfPrintLog("\t" . 'Failed lfDeleteTempOrder();', $logPath); 
   428        $objQuery->rollback(); 
   429        return false; 
   430    } 
   431    // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¤ÎÁ«°Ü¤Î¾ì¹çÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£ 
   432    if ($objCampaignSess->getIsCampaign()) { 
   433        gfPrintLog("\tlfRegistCampaignOrder() Start.", $logPath); 
   434        if (!lfRegistCampaignOrder($objQuery, $objCampaignSess, $order_id)) { 
   435            gfPrintLog("\t" . 'Failed lfRegistCampaignOrder();', $logPath); 
   436            $objQuery->rollback(); 
   437            return false; 
   438        } 
   439    } 
   440 
   441    // sfSendOrderMail(), sfMakeSubject()Æâ¤Ç¡¢LC_Page¥¯¥é¥¹¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤ÇLC_Page¥¯¥é¥¹¤òÄêµÁ¤¹¤ë. 
   442    // ¤³¤³¤ÇÄêµÁ¤·¤Ê¤¤¤ÈLC_Page¥¯¥é¥¹¤¬Ì¤ÄêµÁ¤Ê¤Î¤ÇFatal Error¤Ë¤Ê¤ë. 
   443    if (!class_exists('LC_Page')) { 
   444        gfPrintLog("\t" . 'define LC_Page Class.', $logPath); 
   445        class LC_Page {} 
   446    } 
   447 
   448    gfPrintLog("\t" . 'Send Mail Start.', $logPath); 
   449    lfSendMail($order_id, $preCustomer, $customer_id); // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
   450 
   451    gfPrintLog("\t" . 'Commit Transaction.', $logPath); 
   452    $objQuery->commit(); 
   453 
   454    gfPrintLog("\t" . 'Success lfMobileComplete();', $logPath); 
   455    return true; 
   456} 
   457/** 
   458 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È´°Î»Íѥѥé¥á¡¼¥¿¤Î½é´ü²½ 
   459 * 
   460 * @return SC_FormParam 
   461 */ 
   462function lfInitParamMobileCompleteCredit() { 
   463/** 
   464X-TRANID => 0802242008300000873041892525 from 211.0.149.169 
   465X-S_TORIHIKI_NO => 50 from 211.0.149.169 
   466X-REFAPPROVED => 2008224 from 211.0.149.169 
   467X-REFFORWARDED => 15250 from 211.0.149.169 
   468X-ERRCODE =>     from 211.0.149.169 
   469X-ERRINFO => 000000000 from 211.0.149.169 
   470X-ERRLEVEL => 0 from 211.0.149.169 
   471X-R_CODE => 0:0000 from 211.0.149.169 
   472CARIER_TYPE => imode from 211.0.149.169 
   473REC_TYPE => RET from 211.0.149.169 
   474X-REFGATEWAYNO => 1 from 211.0.149.169 
   475 X-AMOUNT => 2733 from 211.0.149.169 
   476X-TAX => 0 from 211.0.149.169 
   477X-TOTAL => 2733 from 211.0.149.169 
   478X-PAYQUICKID =>  from 211.0.149.169 
   479X-PARTOFCARD => 1234 from 211.0.149.169 
   480X-EXPIRE => 1122 from 211.0.149.169 
   481X-NAME => LOCKON from 211.0.149.169 
   482*/ 
   483    $objForm = new SC_FormParam(); 
   484    $objForm->addParam('¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥óID', 'X-TRANID',        28, '', array('EXIST_CHECK', 'NUM_CHECK', 'NUM_COUNT_CHECK')); 
   485    $objForm->addParam('ÀÁµáÈÖ¹æ',          'X-S_TORIHIKI_NO', 17, '', array('EXIST_CHECK', 'NUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   486    $objForm->addParam('¶â³Û',             'X-AMOUNT',        8, '',  array('EXIST_CHECK', 'NUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   487    $objForm->addParam('ÀÇÁ÷ÎÁ',            'X-TAX',           7, '',  array('EXIST_CHECK', 'NUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   488    $objForm->addParam('¹ç·×¶â³Û',          'X-TOTAL',         8, '',  array('EXIST_CHECK', 'NUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   489    $objForm->addParam('¾µÇ§ÈÖ¹æ',          'X-REFAPPROVED',   7, '',  array('EXIST_CHECK', 'ALNUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   490    $objForm->addParam('»Å¸þÀ襳¡¼¥É',      'X-REFFORWARDED',  7, '',  array('EXIST_CHECK', 'NUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   491    $objForm->addParam('¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É',      'X-ERRCODE',       3, '',  array('MAX_LENGTH_CHECK')); 
   492    $objForm->addParam('¥¨¥é¡¼¾ÜºÙ¥³¡¼¥É',   'X-ERRINFO',        9, '',   array('EXIST_CHECK', 'NUM_CHECK', 'NUM_COUNT_CHECK')); 
   493    $objForm->addParam('¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ë',       'X-ERRLEVEL',      1, '',  array('EXIST_CHECK', 'NUM_CHECK', 'NUM_COUNT_CHECK')); 
   494    $objForm->addParam('Ìá¤ê¥³¡¼¥É',        'X-R_CODE',        6, '',  array('MAX_LENGTH_CHECK')); 
   495    $objForm->addParam('Ìá¤ê¶èʬ',          'REC_TYPE',        3,'',  array('EXIST_CHECK', 'ALNUM_CHECK', 'NUM_COUNT_CHECK')); 
   496    $objForm->addParam('¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤ÈÖ¹æ',   'X-REFGATEWAYNO',  2, '',  array('NUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   497    $objForm->addParam('¥Ú¥¤¥¯¥¤¥Ã¥¯ID',     'X-PAYQUICKID',    20, '', array('ALNUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   498    $objForm->addParam('¥­¥ã¥ê¥¢',          'CARIER_TYPE',      5, '', array('EXIST_CHECK', 'ALNUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   499    $objForm->addParam('¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ',        'X-PARTOFCARD',     4, '', array('EXIST_CHECK', 'NUM_CHECK', 'NUM_COUNT_CHECK')); 
   500    $objForm->addParam('Í­¸ú´ü¸Â',          'X-EXPIRE',         4, '', array('EXIST_CHECK', 'NUM_CHECK', 'NUM_COUNT_CHECK')); 
   501 
   502    $objForm->setParam($_POST); 
   503    return $objForm; 
   504} 
   505 
   506/** 
   507 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥³¥ó¥Ó¥Ë´°Î»Íѥѥé¥á¡¼¥¿¤Î½é´ü²½ 
   508 * 
   509 * @return SC_FormParam 
   510 */ 
   511function lfInitParamMobileCompleteConveni() { 
   512    $objForm = new SC_FormParam(); 
   513    $objForm->addParam('¥¸¥ç¥ÖID',        'X-JOB_ID',        17, '', array('EXIST_CHECK', 'NUM_CHECK', 'NUM_COUNT_CHECK')); 
   514    $objForm->addParam('ÀÁµáÈÖ¹æ',        'X-S_TORIHIKI_NO', 17, '', array('EXIST_CHECK', 'NUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   515    $objForm->addParam('Ìá¤ê¥³¡¼¥É',      'X-R_CODE',         6, '',  array('EXIST_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   516    $objForm->addParam('ÀÁµá¶â³Û',        'X-TOTAL',          6, '',  array('EXIST_CHECK', 'NUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   517    $objForm->addParam('³°ÀÇʬ¾ÃÈñÀÇ',     'X-TAX',            6, '',  array('EXIST_CHECK', 'NUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   518    $objForm->addParam('»Ùʧ´ü¸Â',        'X-PAYDATE',        8, '',  array('ALNUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   519    $objForm->addParam('»Ùʧ¤¤ÊýË¡¥³¡¼¥É', 'X-PAY_WAY',        3, '',  array('EXIST_CHECK', 'NUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   520    $objForm->addParam('¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥É',   'X-PAY_CSV',        4, '',  array('EXIST_CHECK', 'ALNUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   521    $objForm->addParam('ʧ¤¤½Ð¤·ÈÖ¹æ1',    'X-PAY_NO1',        20, '',  array('EXIST_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   522    $objForm->addParam('ʧ¤¤½Ð¤·ÈÖ¹æ2',    'X-PAY_NO2',        120, '',   array('EXIST_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   523    $objForm->addParam('¥ª¥×¥·¥ç¥ó',       'OPT',              100, '',  array('EXIST_CHECK', 'ALNUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   524    $objForm->addParam('Ìá¤ê¶èʬ',         'REC_TYPE',        3,'',  array('EXIST_CHECK', 'ALNUM_CHECK', 'NUM_COUNT_CHECK')); 
   525    $objForm->addParam('¥­¥ã¥ê¥¢',         'CARIER_TYPE',      5, '', array('EXIST_CHECK', 'ALNUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   526    $objForm->setParam($_POST); 
   527 
   528    return $objForm; 
   529} 
   530/** 
   531 * ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¹¹¿·¤¹¤ë 
   532 * 
   533 * @param array $arrForm 
   534 * @param SC_Query $objQuery 
   535 * @return array|null 
   536 */ 
   537function lfUpdateOrderTemp($arrForm, $objQuery) { 
   538    $order_id = $arrForm['X-S_TORIHIKI_NO']; 
   539 
   540    // POST¥Ç¡¼¥¿¤òÊݸ 
   541    $arrVal["credit_result"] = $arrForm["X-TRANID"]; 
   542    $arrVal["memo01"] = PAYMENT_CREDIT_ID; 
   543    $arrVal["memo03"] = MDL_REMISE_ID; 
   544    $arrVal["memo04"] = $arrForm["X-TRANID"]; 
   545 
   546    // ¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É 
   547    $arrMemo["trans_code"] = array("name"=>"Remise¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É", "value" => $arrForm["X-TRANID"]); 
   548    $arrVal["memo02"] = serialize($arrMemo); 
   549 
   550    // ·èºÑÁ÷¿®¥Ç¡¼¥¿ºîÀ® 
   551    $arrModule['module_id'] = MDL_REMISE_ID; 
   552    $arrModule['payment_total'] = $arrForm["X-TOTAL"]; 
   553    $arrModule['payment_id'] = PAYMENT_CREDIT_ID; 
   554    $arrVal['memo05'] = serialize($arrModule); 
   555 
   556    $objQuery->update('dtb_order_temp', $arrVal, 'order_id = ?', array($order_id)); 
   557    return $objQuery->select('*', 'dtb_order_temp', 'order_id = ? AND del_flg = 0', array($order_id)); 
   558} 
   559 
   560/** 
   561 * ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î½»½ê¤¬ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ËÄɲ乤ë 
   562 * 
   563 * @param string $uniqid 
   564 * @param integer $customer_id 
   565 */ 
   566function lfSetNewAddr($uniqid, $customer_id, $objQuery) { 
   567    $diff = false; 
   568    $find_same = false; 
   569 
   570    $col = "deliv_name01,deliv_name02,deliv_kana01,deliv_kana02,deliv_tel01,deliv_tel02,deliv_tel03,deliv_zip01,deliv_zip02,deliv_pref,deliv_addr01,deliv_addr02"; 
   571    $where = "order_temp_id = ?"; 
   572    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
   573 
   574    // Í×ÁÇ̾¤Îdeliv_¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   575    foreach($arrRet[0] as $key => $val) { 
   576        $keyname = ereg_replace("^deliv_", "", $key); 
   577        $arrNew[$keyname] = $val; 
   578    } 
   579 
   580    // ²ñ°÷¾ðÊó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤ÎÈæ³Ó 
   581    $col = "name01,name02,kana01,kana02,tel01,tel02,tel03,zip01,zip02,pref,addr01,addr02"; 
   582    $where = "customer_id = ?"; 
   583    $arrCustomerAddr = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id)); 
   584 
   585    // ²ñ°÷¾ðÊó¤Î½»½ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç 
   586    if($arrNew != $arrCustomerAddr[0]) { 
   587        // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î½»½ê¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë 
   588        $col = "name01,name02,kana01,kana02,tel01,tel02,tel03,zip01,zip02,pref,addr01,addr02"; 
   589        $where = "customer_id = ?"; 
   590        $arrOtherAddr = $objQuery->select($col, "dtb_other_deliv", $where, array($customer_id)); 
   591 
   592        foreach($arrOtherAddr as $arrval) { 
   593            if($arrNew == $arrval) { 
   594                // ¤¹¤Ç¤ËƱ¤¸½»½ê¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
   595                $find_same = true; 
   596            } 
   597        } 
   598 
   599        if(!$find_same) { 
   600            $diff = true; 
   601        } 
   602    } 
   603 
   604    // ¿·¤·¤¤¤ªÆϤ±À褬ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÊ̤ΤªÆϤ±Àè¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë 
   605    if($diff) { 
   606        $sqlval = $arrNew; 
   607        $sqlval['customer_id'] = $customer_id; 
   608        $objQuery->insert("dtb_other_deliv", $sqlval); 
   609    } 
   610} 
   611 
   612/** 
   613 * ¹ØÆþ¾ðÊó¤ò²ñ°÷¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë 
   614 * 
   615 * @param integer $customer_id 
   616 * @param array $arrData ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¾ðÊó 
   617 * @param SC_Query $objQuery 
   618 * @return booean 
   619 */ 
   620function lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery) { 
   621    $col = "first_buy_date, last_buy_date, buy_times, buy_total, point"; 
   622    $where = "customer_id = ?"; 
   623    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id)); 
   624    $sqlval = $arrRet[0]; 
   625 
   626    if($sqlval['first_buy_date'] == "") { 
   627        $sqlval['first_buy_date'] = "Now()"; 
   628    } 
   629    $sqlval['last_buy_date'] = "Now()"; 
   630    $sqlval['buy_times']++; 
   631    $sqlval['buy_total']+= $arrData['total']; 
   632    $sqlval['point'] = ($sqlval['point'] + $arrData['add_point'] - $arrData['use_point']); 
   633 
   634    // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   635    if($sqlval['point'] < 0) { 
   636        return false; 
   637    } 
   638    $objQuery->update("dtb_customer", $sqlval, $where, array($customer_id)); 
   639    return true; 
   640} 
   641/** 
   642 * ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡Ê²¾ÅÐÏ¿¡Ë¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë 
   643 * 
   644 * @param array $arrData ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¾ðÊó 
   645 * @param array $arrInfo ¥µ¥¤¥È¾ðÊó 
   646 * @return integer customer_id ¸ÜµÒID 
   647 */ 
   648function lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo, $objQuery) { 
   649    foreach ($arrData as $k => $v) { 
   650        gfPrintLog("$k -> $v",  REMISE_LOG_PATH_CARD_RET); 
   651    } 
   652    // ¹ØÆþ»þ¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   653    $sqlval['name01'] = $arrData['order_name01']; 
   654    $sqlval['name02'] = $arrData['order_name02']; 
   655    $sqlval['kana01'] = $arrData['order_kana01']; 
   656    $sqlval['kana02'] = $arrData['order_kana02']; 
   657    $sqlval['zip01'] = $arrData['order_zip01']; 
   658    $sqlval['zip02'] = $arrData['order_zip02']; 
   659    $sqlval['pref'] = $arrData['order_pref']; 
   660    $sqlval['addr01'] = $arrData['order_addr01']; 
   661    $sqlval['addr02'] = $arrData['order_addr02']; 
   662    $sqlval['email'] = $arrData['order_email']; 
   663    $sqlval['tel01'] = $arrData['order_tel01']; 
   664    $sqlval['tel02'] = $arrData['order_tel02']; 
   665    $sqlval['tel03'] = $arrData['order_tel03']; 
   666    $sqlval['fax01'] = $arrData['order_fax01']; 
   667    $sqlval['fax02'] = $arrData['order_fax02']; 
   668    $sqlval['fax03'] = $arrData['order_fax03']; 
   669    $sqlval['sex'] = $arrData['order_sex']; 
   670    $sqlval['password'] = $arrData['password']; 
   671    $sqlval['reminder'] = $arrData['reminder']; 
   672    $sqlval['reminder_answer'] = $arrData['reminder_answer']; 
   673 
   674    // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®Íѥե饰¤ÎȽÄê 
   675    switch($arrData['mail_flag']) { 
   676    case '1':   // HTML¥á¡¼¥ë 
   677        $mail_flag = 4; 
   678        break; 
   679    case '2':   // TEXT¥á¡¼¥ë 
   680        $mail_flag = 5; 
   681        break; 
   682    case '3':   // ´õ˾¤Ê¤· 
   683        $mail_flag = 6; 
   684        break; 
   685    default: 
   686        $mail_flag = 6; 
   687        break; 
   688    } 
   689    // ¥á¥ë¥Þ¥¬¥Õ¥é¥° 
   690    $sqlval['mailmaga_flg'] = $mail_flag; 
   691 
   692    // ²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿ 
   693    $sqlval['status'] = 1; 
   694    // URLȽÄêÍÑ¥­¡¼ 
   695    $sqlval['secret_key'] = sfGetUniqRandomId("t"); 
   696 
   697    $objQuery = new SC_Query(); 
   698    $sqlval['create_date'] = "now()"; 
   699    $sqlval['update_date'] = "now()"; 
   700    $objQuery->insert("dtb_customer", $sqlval); 
   701 
   702    // ¸ÜµÒID¤Î¼èÆÀ 
   703    $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_customer", "secret_key = ?", array($sqlval['secret_key'])); 
   704    $customer_id = $arrRet[0]['customer_id']; 
   705 
   706    return $customer_id; 
   707} 
   708/** 
   709 * ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÅÐÏ¿ 
   710 * 
   711 * @param SC_Query $objQuery 
   712 * @param array $arrData 
   713 * @return $order_id 
   714 */ 
   715function lfRegistOrder($objQuery, $arrData) { 
   716    $objCampaignSess = new SC_CampaignSession(); 
   717    $sqlval = $arrData; 
   718 
   719    // Ãíʸ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:»ØÄ̵꤬¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¼õÉÕ¤ËÀßÄê 
   720    if(!isset($sqlval["status"])) { 
   721        $sqlval['status'] = '1'; 
   722    } 
   723 
   724    // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷Àè¤ËÅÐÏ¿½»½ê¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
   725    if(empty($arrData["deliv_check"]) || $arrData["deliv_check"] == "-1") { 
   726        $sqlval['deliv_name01'] = $arrData['order_name01']; 
   727        $sqlval['deliv_name02'] = $arrData['order_name02']; 
   728        $sqlval['deliv_kana01'] = $arrData['order_kana01']; 
   729        $sqlval['deliv_kana02'] = $arrData['order_kana02']; 
   730        $sqlval['deliv_pref'] = $arrData['order_pref']; 
   731        $sqlval['deliv_zip01'] = $arrData['order_zip01']; 
   732        $sqlval['deliv_zip02'] = $arrData['order_zip02']; 
   733        $sqlval['deliv_addr01'] = $arrData['order_addr01']; 
   734        $sqlval['deliv_addr02'] = $arrData['order_addr02']; 
   735        $sqlval['deliv_tel01'] = $arrData['order_tel01']; 
   736        $sqlval['deliv_tel02'] = $arrData['order_tel02']; 
   737        $sqlval['deliv_tel03'] = $arrData['order_tel03']; 
   738    } 
   739 
   740    $order_id = $arrData['order_id'];       // ¥ª¡¼¥À¡¼ID 
   741    $sqlval['create_date'] = 'now()';       // ¼õÃíÆü 
   742 
   743    // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óID 
   744    if($objCampaignSess->getIsCampaign()) $sqlval['campaign_id'] = $objCampaignSess->getCampaignId(); 
   745 
   746    // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤Þ¤Ê¤¤Îó¤ò½üµî 
   747    unset($sqlval['mailmaga_flg']);     // ¥á¥ë¥Þ¥¬¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   748    unset($sqlval['deliv_check']);      // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   749    unset($sqlval['point_check']);      // ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   750    unset($sqlval['member_check']);     // ¹ØÆþ»þ²ñ°÷¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   751    unset($sqlval['password']);         // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É 
   752    unset($sqlval['reminder']);         // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¼ÁÌä 
   753    unset($sqlval['reminder_answer']);  // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼Åú¤¨ 
   754    unset($sqlval['mail_flag']);        // ¥á¡¼¥ë¥Õ¥é¥° 
   755    unset($sqlval['session']);          // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó 
   756 
   757    // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
   758    $objQuery->insert("dtb_order", $sqlval); 
   759 
   760    return true; 
   761} 
   762/** 
   763 * ¼õÃí¾ÜºÙ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÅÐÏ¿ 
   764 * 
   765 * @param SC_Query $objQuery 
   766 * @param integer $order_id 
   767 * @param boolean 
   768 */ 
   769function lfRegistOrderDetail($objQuery, $order_id, $objCartSess) { 
   770    // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   771    $arrCart = $objCartSess->getCartList(); 
   772    $max = count($arrCart); 
   773 
   774    // ´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾ÜºÙ¥ì¥³¡¼¥É¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¯¡£ 
   775    $objQuery->delete("dtb_order_detail", "order_id = ?", array($order_id)); 
   776 
   777    // µ¬³Ê̾°ìÍ÷ 
   778    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name"); 
   779    // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷ 
   780    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name"); 
   781 
   782    for ($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   783        // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   784        $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']); 
   785 
   786        // ¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉʤΤßɽ¼¨¤¹¤ë¡£ 
   787        if($arrData != "") { 
   788            $sqlval['order_id'] = $order_id; 
   789            $sqlval['product_id'] = $arrCart[$i]['id'][0]; 
   790            $sqlval['classcategory_id1'] = $arrCart[$i]['id'][1]; 
   791            $sqlval['classcategory_id2'] = $arrCart[$i]['id'][2]; 
   792            $sqlval['product_name'] = $arrData['name']; 
   793            $sqlval['product_code'] = $arrData['product_code']; 
   794            $sqlval['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']]; 
   795            $sqlval['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']]; 
   796            $sqlval['point_rate'] = $arrCart[$i]['point_rate']; 
   797            $sqlval['price'] = $arrCart[$i]['price']; 
   798            $sqlval['quantity'] = $arrCart[$i]['quantity']; 
   799            // ºß¸Ë¤Î¸º¾¯½èÍý 
   800            if (!lfReduceStock($objQuery, $arrCart[$i]['id'], $arrCart[$i]['quantity'])) { 
   801                return false; 
   802            } 
   803            // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
   804            $objQuery->insert("dtb_order_detail", $sqlval); 
   805        } else { 
   806            return false; 
   807        } 
   808    } 
   809    return true; 
   810} 
   811/** 
   812 * ¹ØÆþ¾¦Éʤκ߸ˤò¸º¤é¤¹. 
   813 * 
   814 * @param SC_Query $objQuery 
   815 * @param array $arrID ¾¦ÉÊID 
   816 * @param integer $quantity ¾¦ÉÊ¿ô 
   817 * @return boolean 
   818 */ 
   819function lfReduceStock($objQuery, $arrID, $quantity) { 
   820    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?"; 
   821    $arrRet = $objQuery->select("stock, stock_unlimited", "dtb_products_class", $where, $arrID); 
   822 
   823    // Çä¤êÀڤ쥨¥é¡¼ 
   824    if(($arrRet[0]['stock_unlimited'] != '1' && $arrRet[0]['stock'] < $quantity) || $quantity == 0) { 
   825        return false; 
   826 
   827    // ̵À©¸Â¤Î¾ì¹ç¡¢ºß¸Ë¤ÏNULL 
   828    } elseif($arrRet[0]['stock_unlimited'] == '1') { 
   829        $sqlval['stock'] = null; 
   830        $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, $arrID); 
   831    // ºß¸Ë¤ò¸º¤é¤¹ 
   832    } else { 
   833        $sqlval['stock'] = ($arrRet[0]['stock'] - $quantity); 
   834        if($sqlval['stock'] == "") { 
   835            $sqlval['stock'] = '0'; 
   836        } 
   837        $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, $arrID); 
   838    } 
   839    return true; 
   840} 
   841/** 
   842 * ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÅÐÏ¿ 
   843 * 
   844 * @param SC_Query $objQuery 
   845 * @param SC_CampaignSession $objCampaignSess 
   846 * @param integer $order_id 
   847 */ 
   848function lfRegistCampaignOrder($objQuery, $objCampaignSess, $order_id) { 
   849 
   850    // ¼õÃí¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
   851    $cols = "order_id, campaign_id, customer_id, message, order_name01, order_name02,". 
   852            "order_kana01, order_kana02, order_email, order_tel01, order_tel02, order_tel03,". 
   853            "order_fax01, order_fax02, order_fax03, order_zip01, order_zip02, order_pref, order_addr01,". 
   854            "order_addr02, order_sex, order_birth, order_job, deliv_name01, deliv_name02, deliv_kana01,". 
   855            "deliv_kana02, deliv_tel01, deliv_tel02, deliv_tel03, deliv_fax01, deliv_fax02, deliv_fax03,". 
   856            "deliv_zip01, deliv_zip02, deliv_pref, deliv_addr01, deliv_addr02, payment_total"; 
   857 
   858    $arrOrder = $objQuery->select($cols, "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id)); 
   859 
   860    $sqlval = $arrOrder[0]; 
   861    $sqlval['create_date'] = 'now()'; 
   862 
   863    // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
   864    $objQuery->insert("dtb_campaign_order", $sqlval); 
   865 
   866    // ¿½¤·¹þ¤ß¿ô¤Î¹¹¿· 
   867    $total_count = $objQuery->get("dtb_campaign", "total_count", "campaign_id = ?", array($sqlval['campaign_id'])); 
   868    $arrCampaign['total_count'] = $total_count += 1; 
   869    $objQuery->update("dtb_campaign", $arrCampaign, "campaign_id = ?", array($sqlval['campaign_id'])); 
   870 
   871    return true; 
   872} 
   873/** 
   874 * ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü 
   875 * 
   876 * @param SC_Query $objQuery 
   877 * @param string $uniqid 
   878 */ 
   879function lfDeleteTempOrder($objQuery, $uniqid) { 
   880    $where = "order_temp_id = ?"; 
   881    $sqlval['del_flg'] = 1; 
   882    $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid)); 
   883    return true; 
   884} 
   885/** 
   886 * ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý 
   887 * 
   888 * @param integer $order_id 
   889 * @param boolean $preCustomer 
   890 * @param integer $customer_id 
   891 */ 
   892function lfSendMail($order_id, $preCustomer = false, $customer_id = null) { 
   893    $objQuery = new SC_Query; 
   894    $arrOrder = $objQuery->select("*", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id)); 
   895    $arrOrder = $arrOrder[0]; 
   896 
   897    $secret_key = $objQuery->get('dtb_customer', 'secret_key', 'customer_id=?', array($customer_id)); 
   898 
   899    // ¥â¥Ð¥¤¥ë²¾ÅÐÏ¿´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
   900    if ($preCustomer && $customer_id) { 
   901 
   902        gfPrintLog("\tPre Customer Mail Send.", REMISE_LOG_PATH_CARD_RET); 
   903        $arrInfo = sf_getBasisData(); 
   904        $objMailPage = new StdClass(); 
   905        $objMailPage->to_name01 = $arrOrder['order_name01']; 
   906        $objMailPage->to_name02 = $arrOrder['order_name02']; 
   907        $objMailPage->CONF = $arrInfo; 
   908        $objMailPage->uniqid = $secret_key; 
   909        $objMailView = new SC_SiteView; 
   910        $objMailView->assignobj($objMailPage); 
   911        $body = $objMailView->fetch("mobile/mail_templates/customer_mail.tpl"); 
   912 
   913        $objMail = new GC_SendMail(); 
   914        $objMail->setItem( 
   915                            ''                                      //¡¡°¸Àè 
   916                            , sfMakeSubject("²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´³Îǧ")     //¡¡¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
   917                            , $body                                 //¡¡ËÜʸ 
   918                            , $arrInfo['email03']                   //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¥¢¥É¥ì¥¹ 
   919                            , $arrInfo['shop_name']                 //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¡¡Ì¾Á° 
   920                            , $arrInfo["email03"]                   //¡¡reply_to 
   921                            , $arrInfo["email04"]                   //¡¡return_path 
   922                            , $arrInfo["email04"]                   //  Errors_to 
   923                            , $arrInfo["email01"]                   //  Bcc 
   924                                                            ); 
   925        // °¸Àè¤ÎÀßÄê 
   926        $name = $arrOrder['order_name01'] . $arrOrder['order_name02'] ." ÍÍ"; 
   927        $objMail->setTo($arrOrder['order_email'], $name); 
   928        $objMail->sendMail(); 
   929    } 
   930 
   931    // ¥â¥Ð¥¤¥ë¹ØÆþ´°Î»¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë 
   932    sfSendOrderMail($order_id, '2'); 
   933} 
   934 
   935/** 
   936 * ¼õÃí°ì»þ¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   937 * 
   938 * @param array $arrForm 
   939 * @param SC_Query $objQuery 
   940 * @return array|null 
   941 */ 
   942function lfGetOrderTempConveni($arrForm, $objQuery) { 
   943    $order_id = $arrForm['X-S_TORIHIKI_NO']; 
   944    $uniqid   = $arrForm['OPT']; 
   945    $where    = 'order_id = ? AND order_temp_id = ? AND del_flg = 0'; 
   946    return $objQuery->select('*', 'dtb_order_temp', $where, array($order_id, $uniqid)); 
   947} 
   948 
   949function lfSetConvMSG($name, $value){ 
   950    return array("name" => $name, "value" => $value); 
   951} 
  169952?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.