Ignore:
Timestamp:
2008/02/25 20:14:45 (14 years ago)
Author:
adachi
Message:

モバイルカード/コンビニ決済実装

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_remise/mdl_remise.inc

  r16722 r17077  
  99 
  1010// ¥ë¥ß¡¼¥º¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó 
  11 define('MDL_REMISE_VERSION', 1.2); 
   11define('MDL_REMISE_VERSION', 1.3); 
  1212// ¥ë¥ß¡¼¥º¥â¥¸¥å¡¼¥ëID 
  1313define("MDL_REMISE_ID", 5); 
   14 
   15// ¥«¡¼¥ÉÍÑ·ë²ÌÄÌÃÎ¥í¥°¥Ñ¥¹ 
   16define("REMISE_LOG_PATH_CARD_RET", DATA_PATH . "logs/remise_card_result.log"); 
   17 
   18// ¥â¥Ð¥¤¥ë¥³¥ó¥Ó¥Ë´°Î»¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÍÑ¥í¥°¥Ð¥¹ 
   19define("REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET", DATA_PATH . "logs/remise_cv_finish.log"); 
  1420 
  1521// EC-CUBE¡¦¥ë¥ß¡¼¥º¶¦ÄÌID 
   
  4551// ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·ë²Ì¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ 
  4652define("REMISE_PAYMENT_CHARGE_OK", "<SDBKDATA>STATUS=800</SDBKDATA>"); 
   53// ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·ë²Ì¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹(¥â¥Ð¥¤¥ë) 
   54define("REMISE_PAYMENT_CHARGE_OK_MOBILE", "<SDBKDATA>STATUS=900</SDBKDATA>"); 
  4755 
  4856// ¥³¥ó¥Ó¥Ë¼ýǼ¼õ¿®¥Õ¥é¥°(0:¼«Æ°¼õ¿®¤·¤Ê¤¤ 1:¼«Æ°¼õ¿®¤¹¤ë) 
   
  96104); 
  97105 
   106/** 
   107 * ¥¨¥ê¥ª¤¬»ÈÍѲÄǽ¤«¤É¤¦¤«¤òÊÖ¤¹ 
   108 * 
   109 * @return boolean 
   110 */ 
   111function lfIsRemiseELIOEnable() { 
   112    if (REMISE_ELIO_USE && GC_MobileUserAgent::isNonMobile()) { 
   113        return true; 
   114    } 
   115    return false; 
   116} 
   117 
   118// ·èºÑÊýË¡ÊýË¡(¥â¥Ð¥¤¥ë´°Î»½èÍý¤Ë»ÈÍÑ) 
   119define('REMISE_PAY_TYPE_CONVENI', 1); 
   120define('REMISE_PAY_TYPE_CREDIT', 2); 
  98121?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.