source: branches/version-1/data/downloads/module/mdl_remise/convenience.tpl @ 17077

Revision 17077, 5.2 KB checked in by adachi, 14 years ago (diff)

モバイルカード/コンビニ決済実装

Line 
1<!--{*
2 * Copyright(c) 2000-2006 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
3 *
4 * http://www.lockon.co.jp/
5 *}-->
6<!--¢§CONTENTS-->
7<script type="text/javascript">
8<!--
9function preLoadImg(URL){
10    arrImgList = new Array (
11        URL+"img/header/basis_on.jpg",URL+"img/header/product_on.jpg",URL+"img/header/customer_on.jpg",URL+"img/header/order_on.jpg",
12        URL+"img/header/sales_on.jpg",URL+"img/header/mail_on.jpg",URL+"img/header/contents_on.jpg",
13        URL+"img/header/mainpage_on.gif",URL+"img/header/sitecheck_on.gif",URL+"img/header/logout.gif",
14        URL+"img/contents/btn_search_on.jpg",URL+"img/contents/btn_regist_on.jpg",
15        URL+"img/contents/btn_csv_on.jpg",URL+"img/contents/arrow_left.jpg",URL+"img/contents/arrow_right.jpg"
16    );
17    arrPreLoad = new Array();
18    for (i in arrImgList) {
19        arrPreLoad[i] = new Image();
20        arrPreLoad[i].src = arrImgList[i];
21    }
22    preLoadFlag = "true";
23}
24
25function chgImg(fileName,imgName){
26    if (preLoadFlag == "true") {
27        document.images[imgName].src = fileName;
28    }
29}
30
31function chgImgImageSubmit(fileName,imgObj){
32    imgObj.src = fileName;
33}
34function fnFormModeSubmit(form, mode, keyname, keyid) {
35    document.forms[form]['mode'].value = mode;
36    if(keyname != "" && keyid != "") {
37        document.forms[form][keyname].value = keyid;
38    }
39    document.forms[form].submit();
40}
41// »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òȽÄꤹ¤ë
42function lfMethodChecked() {
43    var methods = document.form1.METHOD;
44    var checked = false;
45
46    var max = methods.length;
47    for (var i = 0; i < max; i++) {
48        if (methods[i].checked) {
49            checked = true;
50        }
51    }
52    if (checked) {
53        document.form1.submit();
54    } else {
55        alert('»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
56    }
57}
58//-->
59</script>
60<!--¢§CONTENTS-->
61<table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
62    <tr>
63        <td align="center" bgcolor="#ffffff">
64        <!--¢§MAIN ONTENTS-->
65        <!--{*¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì-->
66        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
67            <tr>
68                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/flow03.gif" width="700" height="36" alt="¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì"></td>
69            </tr>
70            <tr><td height="15"></td></tr>
71        </table>
72        <!--¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì*}-->
73       
74        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
75            <tr>
76                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/convenience_title.jpg" width="700" height="40" alt="¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ"></td>
77            </tr>
78            <tr><td height="15"></td></tr>
79            <tr>
80                <td class="fs12">ɬÍ×»ö¹à¤ò³Îǧ¤·¡¢°ìÈÖ²¼¤Î¡Ö¤´Ãíʸ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</td>
81            </tr>
82            <tr><td height="20"></td></tr>
83            <form name="form2" id="form2" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->">
84            <input type="hidden" name="mode" value="">
85            </form>
86            <form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$arrSendData.SEND_URL|escape}-->">
87            <!--{foreach from=$arrSendData key=key item=value}-->
88            <!--{if $key != 'SEND_URL'}-->
89            <input type="hidden" name="<!--{$key|escape}-->" value="<!--{$value|escape}-->">
90            <!--{/if}-->
91            <!--{/foreach}-->
92            <tr><td height="20"></td></tr>
93           
94            <tr>
95                <td bgcolor="#cccccc">
96                <!--¤ª»ÙʧÊýË¡¡¦¤ªÆϤ±»þ´Ö¤Î»ØÄꡦ¤½¤Î¾¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤³¤³¤«¤é-->     
97                <table width="700" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" ">
98                    <tr>
99                        <td width="20%" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">¤ªÌ¾Á°</td>
100                        <td width="80%" bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><!--{$arrSendData.NAME1|escape}--><!--{$arrSendData.NAME2|escape}--></td>
101                    </tr>
102                    <tr>
103                        <td width="20%" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">¤ªÌ¾Á°(¥«¥Ê)</td>
104                        <td width="80%" bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><!--{$arrSendData.KANA1|escape}--><!--{$arrSendData.KANA2|escape}--></td>
105                    </tr>
106                    <tr>
107                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">ÅÅÏÃÈÖ¹æ</td>
108                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><!--{$arrSendData.TEL|escape}--></td>
109                    </tr>
110                    <tr>
111                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">¹ç·×¶â³Û</td>
112                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><!--{$arrSendData.TOTAL|escape}-->±ß</td>
113                    </tr>
114                </table>
115                <!--¤ª»ÙʧÊýË¡¡¦¤ªÆϤ±»þ´Ö¤Î»ØÄꡦ¤½¤Î¾¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤³¤³¤Þ¤Ç-->
116                </td>
117            </tr>
118           
119            <tr><td height="20"></td></tr>
120            <tr>
121                <td align="center">
122                    <a href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->" onclick="fnFormModeSubmit('form2', 'return', '', '');return false;" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back_on.gif',back03)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif',back03)"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif" width="150" height="30" alt="Ìá¤ë" border="0" name="back03" id="back03"/></a>
123                    <img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/_.gif" width="20" height="" alt="" />
124                    <input type="image" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp_on.gif',this)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp.gif',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp.gif" width="150" height="30" alt="¤´Ãíʸ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø" border="0" name="next" id="next" />
125                </td>
126            </tr>
127            </form>
128        </table>
129        <!--¢¥MAIN ONTENTS-->
130        </td>
131    </tr>
132</table>
133<!--¢¥CONTENTS-->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.