source: branches/dev/data/downloads/module/mdl_remise/convenience.php @ 11660

Revision 11660, 6.4 KB checked in by inoue, 15 years ago (diff)

ファミマ対応

Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2006 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8require_once("../require.php");
9require_once(DATA_PATH . "module/Request.php");
10require_once(MODULE_PATH . "mdl_remise/mdl_remise.inc");
11
12class LC_Page {
13    function LC_Page() {
14        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_remise/convenience.tpl";
15        $this->tpl_title = "¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ";
16        /*
17         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
18         ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£
19         private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£
20        */
21        session_cache_limiter('private-no-expire');     
22    }
23}
24
25global $arrConvenience;
26global $arrConveni_message;
27
28$objPage = new LC_Page();
29$objView = new SC_SiteView();
30$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo;
31$arrInfo = $objSiteInfo->data;
32
33// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
34$objFormParam = new SC_FormParam();
35
36// POSTÃͤμèÆÀ
37$objFormParam->setParam($_POST);
38
39// ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
40$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess);
41
42// ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý
43$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo);
44
45// °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ
46$arrData = sfGetOrderTemp($uniqid);
47
48// ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»»
49$arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo);
50
51// Âåɽ¾¦ÉʾðÊó
52$arrMainProduct = $objPage->arrProductsClass[0];
53
54// »Ùʧ¤¤¾ðÊó¤ò¼èÆÀ
55$arrPayment = $objQuery->getall("SELECT module_id, memo01, memo02, memo03, memo04, memo05, memo06, memo07, memo08, memo09, memo10 FROM dtb_payment WHERE payment_id = ? ", array($arrData["payment_id"]));
56
57// ³Îǧ²èÌ̤ËÌá¤ë
58switch($_POST["mode"]){
59    //Ìá¤ë
60    case 'return':
61        // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
62        $objSiteSess->setRegistFlag();
63        // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ°
64        header("Location: " . URL_SHOP_CONFIRM);
65        exit;
66        break;
67}
68
69// ¥ë¥ß¡¼¥º¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç
70if (isset($_POST["X-R_CODE"])) {
71
72    $err_detail = "";
73   
74    // ÄÌ¿®»þ¥¨¥é¡¼
75    if ($_POST["X-R_CODE"] != $arrRemiseErrorWord["OK"]) {
76        $err_detail = $_POST["X-R_CODE"];
77        sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br /><br /><br />¡¦" . $err_detail);
78   
79    // ÄÌ¿®·ë²ÌÀµ¾ï
80    } else {
81
82        $log_path = DATA_PATH . "logs/remise_cv_finish.log";
83        gfPrintLog("remise conveni finish start----------", $log_path);
84        foreach($_POST as $key => $val){
85            gfPrintLog( "\t" . $key . " => " . $val, $log_path);
86        }
87        gfPrintLog("remise conveni finish end  ----------", $log_path);
88
89        // ¶â³Û¤ÎÀ°¹çÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯
90        if ($arrData["payment_total"] != $_POST["X-TOTAL"]) {
91            sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br /><br /><br />¡¦ÀÁµá¶â³Û¤È»Ùʧ¤¤¶â³Û¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£");
92        }
93       
94        // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
95        $objSiteSess->setRegistFlag();
96       
97        // ¥ë¥ß¡¼¥º¤«¤é¤ÎÃͤμèÆÀ
98        $job_id = lfSetConvMSG("¥¸¥ç¥ÖID(REMISE)", $_POST["X-JOB_ID"]);
99        $payment_limit = lfSetConvMSG("»Ùʧ¤¤´ü¸Â", $_POST["X-PAYDATE"]);
100        $conveni_type = lfSetConvMSG("»Ùʧ¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë", $arrConvenience[$_POST["X-PAY_CSV"]]);
101        $payment_total = lfSetConvMSG("¹ç·×¶â³Û", $_POST["X-TOTAL"]);
102        $receipt_no = lfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ëʧ¤¤½Ð¤·ÈÖ¹æ", $_POST["X-PAY_NO1"]);
103
104        // ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¤ßURL¤¬¤Ê¤¤
105        if ($_POST["X-PAY_CSV"] != "D030") {
106            $payment_url = lfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ëʧ¤¤½Ð¤·URL", $_POST["X-PAY_NO2"]);
107        } else {
108            $payment_url = lfSetConvMSG("ÃíʸÈÖ¹æ", $_POST["X-PAY_NO2"]);
109        }
110       
111        $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;             // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
112        $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;       // ʧ¹þɼURL(PC)
113        $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;         // ʧ¹þɼÈÖ¹æ
114        $arrRet['cv_payment_limit'] = $payment_limit;   // »Ùʧ¤¤´ü¸Â
115        $arrRet['title'] = lfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ", true);
116       
117        // ·èºÑÁ÷¿®¥Ç¡¼¥¿ºîÀ®
118        $arrModule['module_id'] = MDL_REMISE_ID;
119        $arrModule['payment_total'] = $arrData["payment_total"];
120        $arrModule['payment_id'] = PAYMENT_CONVENIENCE_ID;
121       
122        // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ï̤Æþ¶â¤Ë¤¹¤ë
123        $sqlval['status'] = 2;
124       
125        // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¾ðÊó¤ò³ÊǼ
126        $sqlval['conveni_data'] = serialize($arrRet);
127        $sqlval['memo01'] = PAYMENT_CONVENIENCE_ID;
128        $sqlval['memo02'] = serialize($arrRet);
129        $sqlval['memo03'] = $arrPayment[0]["module_id"];
130        $sqlval['memo04'] = $_POST["X-JOB_ID"];
131        $sqlval['memo05'] = serialize($arrModule);
132
133        // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¹¿·
134        sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval);
135
136        header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE);
137    }
138}
139
140// EC-CUBE¦¤ÎÄÌÃÎÍÑURL
141$retUrl = SITE_URL . 'shopping/load_payment_module.php?module_id=' . MDL_REMISE_ID;
142$exitUrl = SITE_URL . 'shopping/load_payment_module.php';
143$tel = $arrData["order_tel01"].$arrData["order_tel02"].$arrData["order_tel03"];
144
145// ½»½êÀ°·Á
146$pref = $arrPref[$arrData["order_pref"]];
147$address1 = mb_convert_kana($arrData["order_addr01"], "ASKHV");
148$address2 = mb_convert_kana($arrData["order_addr02"], "ASKHV");
149
150// ¾¦ÉÊ̾À°·Á(ºÇÂç7¸Ä¤Î¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊÂå¶â¤È¤·¤ÆÁ´ÂΤǽÐÎϤ¹¤ë)
151$itemName = "¾¦ÉÊÂå¶â";
152$itemPlace = $arrData["payment_total"] - $arrData["deliv_fee"];
153
154$arrSendData = array(
155    'SEND_URL' => $arrPayment[0]["memo05"],     // ÀܳÀèURL
156    'S_TORIHIKI_NO' => $arrData["order_id"],        // ÀÁµáÈÖ¹æ(EC-CUBE)
157    'MAIL' => $arrData["order_email"],              // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
158    'NAME1' => $arrData["order_name01"],            // ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾1
159    'NAME2' => $arrData["order_name02"],            // ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾2
160    'KANA1' => $arrData["order_kana01"],            // ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾(¥«¥Ê)1
161    'KANA2' => $arrData["order_kana02"],            // ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾(¥«¥Ê)2
162    'TEL' => $tel,                                  // ÅÅÏÃÈÖ¹æ
163    'YUBIN1' => $arrData["order_zip01"],            // ͹ÊØÈÖ¹æ1
164    'YUBIN2' => $arrData["order_zip02"],            // ͹ÊØÈÖ¹æ2
165    'ADD1' => $pref,                                // ½»½ê1
166    'ADD2' => $address1,                            // ½»½ê2
167    'ADD3' => $address2,                            // ½»½ê3
168    'MSUM_01' => $arrData["subtotal"],              // ¶â³Û
169    'TAX' => $arrData["deliv_fee"],                 // Á÷ÎÁ + ÀÇ
170    'TOTAL' => $arrData["payment_total"],           // ¹ç·×¶â³Û
171    'SHOPCO' => $arrPayment[0]["memo01"],           // ŹÊÞ¥³¡¼¥É
172    'HOSTID' => $arrPayment[0]["memo02"],           // ¥Û¥¹¥ÈID
173    'RETURL' => $retUrl,                            // ´°Î»ÄÌÃÎURL
174    'NG_RETURL' => $retUrl,                     // NG´°Î»ÄÌÃÎURL
175    'EXITURL' => $exitUrl,                          // Ìá¤êÀèURL
176    'MNAME_01' => $itemName,                        // ¾¦ÉÊ̾
177    'MSUM_01' => $itemPlace,                        // ¾¦ÉÊÂå¶â¹ç·×(Á÷ÎÁ+Àǰʳ°)
178    'REMARKS3' => MDL_REMISE_POST_VALUE
179);
180
181$objPage->arrSendData = $arrSendData;
182$objPage->arrForm =$objFormParam->getHashArray();
183$objView->assignobj($objPage);
184
185// ½ÐÎÏÆâÍƤòSJIS¤Ë¤¹¤ë(¥ë¥ß¡¼¥ºÂбþ)
186mb_http_output(REMISE_SEND_ENCODE);
187$objView->display(MODULE_PATH . "mdl_remise/convenience.tpl");
188
189//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
190
191function lfSetConvMSG($name, $value){
192    return array("name" => $name, "value" => $value);
193}
194
195?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.