Ignore:
Timestamp:
2008/02/25 20:14:45 (14 years ago)
Author:
adachi
Message:

モバイルカード/コンビニ決済実装

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_remise/card.php

  r17003 r17077  
  66 */ 
  77require_once("../require.php"); 
  8 require_once(DATA_PATH . "module/Request.php"); 
  98require_once(MODULE_PATH . "mdl_remise/mdl_remise.inc"); 
  109 
   
  1211    function LC_Page() { 
  1312        /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/ 
  14         $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_remise/card.tpl';          // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
   13        $template = GC_MobileUserAgent::isMobile() 
   14            ? MODULE_PATH . 'mdl_remise/card_mobile.tpl' 
   15            : MODULE_PATH . 'mdl_remise/card.tpl'; 
   16        $this->tpl_mainpage = $template;            // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
  1517        $this->tpl_title = "¥«¡¼¥É·èºÑ"; 
  1618        /* 
   
  2426 
  2527$objPage = new LC_Page(); 
  26 $objView = new SC_SiteView(); 
  27 $objSiteInfo = $objView->objSiteInfo; 
  28 $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
   28$objView = GC_MobileUserAgent::isMobile() ? new SC_MobileView() : new SC_SiteView(); 
   29$arrInfo = sf_getBasisData(); 
  2930 
  3031// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   
  6061        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  6162        // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
  62         header("Location: " . URL_SHOP_CONFIRM); 
   63        $url = GC_MobileUserAgent::isMobile() 
   64            ? gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_COMFIRM) 
   65            : URL_SHOP_COMPLETE; 
   66        header("Location: " . $url); 
  6367        exit; 
  6468        break; 
  6569} 
  6670 
  67 // ¥ë¥ß¡¼¥º¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç 
   71// ¥ë¥ß¡¼¥º¥µ¥¤¥È¤Î¥«¡¼¥ÉÆþÎϲèÌ̤«¤éÁ«°Ü¤·¤¿¾ì¹ç(POST¤ÇÁ«°Ü¤¹¤ë/PC¤Î¤ß¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¥ë¥ß¡¼¥ºÂ¦¤Ç´°·ë¤¹¤ë) 
  6872if (isset($_POST["X-R_CODE"])) { 
  6973 
   
  114118        // ´°Î»²èÌ̤ؠ
  115119        header("Location: " .  URL_SHOP_COMPLETE); 
   120        exit; 
  116121    } 
  117122} 
  118  
  119 // EC-CUBE¦¤ÎÄÌÃÎÍÑURL 
  120 $retUrl = SITE_URL . 'shopping/load_payment_module.php?module_id=' . MDL_REMISE_ID; 
  121 $exitUrl = SITE_URL . 'shopping/load_payment_module.php'; 
  122  
  123 $arrSendData = array( 
  124     'SEND_URL'      => $arrPayment[0]["memo04"],    // ÀܳÀèURL 
  125     'S_TORIHIKI_NO' => $arrData["order_id"],        // ¥ª¡¼¥À¡¼ÈÖ¹æ 
  126     'MAIL'          => $arrData["order_email"],     // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
  127     'AMOUNT'        => $arrData["payment_total"],   // ¶â³Û 
  128     'TAX'           => '0',                         // Á÷ÎÁ + ÀÇ 
  129     'TOTAL'         => $arrData["payment_total"],   // ¹ç·×¶â³Û 
  130     'SHOPCO'        => $arrPayment[0]["memo01"],    // ŹÊÞ¥³¡¼¥É 
  131     'HOSTID'        => $arrPayment[0]["memo02"],    // ¥Û¥¹¥ÈID 
  132     'JOB'           => REMISE_PAYMENT_JOB_CODE,     // ¥¸¥ç¥Ö¥³¡¼¥É 
  133     'ITEM'          => '0000120',                   // ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É(¥ë¥ß¡¼¥º¸ÇÄê) 
  134     'RETURL'        => $retUrl,                     // ´°Î»ÄÌÃÎURL 
  135     'NG_RETURL'     => $retUrl,                     // NG´°Î»ÄÌÃÎURL 
  136     'EXITURL'       => $exitUrl,                    // Ìá¤êÀèURL 
  137     'REMARKS3'      => MDL_REMISE_POST_VALUE, 
  138     'ELIO'          => 1                            // ELIO·èºÑ 
  139 ); 
  140123 
  141124// »Ùʧ¤¤Êýˡɽ¼¨½èÍý 
   
  157140$objPage->arrCreMet = $arrCreMet; 
  158141$objPage->arrCreDiv = $arrCreDiv; 
  159 $objPage->arrSendData = $arrSendData; 
   142$objPage->arrSendData = lfCreateSendData($arrData, $arrPayment, $uniqid);; 
  160143 
  161144$objView->assignobj($objPage); 
   
  172155} 
  173156 
   157function lfCreateSendData($arrData, $arrPayment, $uniqid) { 
   158    $arrSendData = array( 
   159        'S_TORIHIKI_NO' => $arrData["order_id"],        // ¥ª¡¼¥À¡¼ÈÖ¹æ 
   160        'MAIL'          => $arrData["order_email"],     // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
   161        'AMOUNT'        => $arrData["payment_total"],   // ¶â³Û 
   162        'TAX'           => '0',                         // Á÷ÎÁ + ÀÇ 
   163        'TOTAL'         => $arrData["payment_total"],   // ¹ç·×¶â³Û 
   164        'SHOPCO'        => $arrPayment[0]["memo01"],    // ŹÊÞ¥³¡¼¥É 
   165        'HOSTID'        => $arrPayment[0]["memo02"],    // ¥Û¥¹¥ÈID 
   166        'JOB'           => REMISE_PAYMENT_JOB_CODE,     // ¥¸¥ç¥Ö¥³¡¼¥É 
   167        'ITEM'          => '0000120',                   // ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É(¥ë¥ß¡¼¥º¸ÇÄê) 
   168        'REMARKS3'      => MDL_REMISE_POST_VALUE, 
   169    ); 
   170 
   171    if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
   172        $arrSendData['SEND_URL'] = $arrPayment[0]["memo06"]; 
   173        $arrSendData['TMPURL']   = ''; // ¥ë¥ß¡¼¥ºÂ¦¤Ç½èÍý¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¶õ¤ÎÃͤòÆþ¤ì¤ë 
   174        $arrSendData['OPT']      = $uniqid; 
   175        $arrSendData['EXITURL']  = SITE_URL; 
   176 
   177    } else { 
   178        $arrSendData['SEND_URL']  = $arrPayment[0]["memo04"]; 
   179        $arrSendData['RETURL']    = SSL_URL . 'shopping/load_payment_module.php'; 
   180        $arrSendData['NG_RETURL'] = SSL_URL . 'shopping/load_payment_module.php'; 
   181        $arrSendData['EXITURL']   = SSL_URL . 'shopping/load_payment_module.php'; 
   182    } 
   183 
   184    return $arrSendData; 
   185} 
  174186?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.