Changeset 16972 for branches


Ignore:
Timestamp:
2008/01/11 12:54:22 (15 years ago)
Author:
satou
Message:

#160 会員登録時付与ポイントが反映されない不具合を改修

Location:
branches/beta
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/lib/slib.php

  r16817 r16972  
  13421342    } 
  13431343    return $ret; 
   1344} 
   1345 
   1346/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿ */ 
   1347function sfSetWelcomePoint($secret_key, $CONF) { 
   1348    $objQuery = new SC_Query(); 
   1349     
   1350    // ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿ 
   1351    $col = "point"; 
   1352    $where = "secret_key = ? AND status = 2"; 
   1353    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($secret_key)); 
   1354    $sqlval['point'] = $arrRet[0]['point'] + $CONF['welcome_point']; 
   1355     
   1356    // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   1357    if($sqlval['point'] < 0) { 
   1358        $objQuery->rollback(); 
   1359        sfDispSiteError(LACK_POINT); 
   1360    } 
   1361     
   1362    $objQuery->update("dtb_customer", $sqlval, $where, array($secret_key)); 
  13441363} 
  13451364 
 • branches/beta/html/entry/index.php

  r14676 r16972  
  140140            // ²¾²ñ°÷¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç 
  141141            if(CUSTOMER_CONFIRM_MAIL == true) { 
   142                // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ìÀßÄê 
  142143                $subject = sfMakesubject('²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´³Îǧ'); 
  143144                $toCustomerMail = $objMailText->fetch("mail_templates/customer_mail.tpl"); 
   145            // ²¾²ñ°÷¤¬Ìµ¸ú¤Î¾ì¹ç 
  144146            } else { 
   147                // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ìÀßÄê 
  145148                $subject = sfMakesubject('²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´´°Î»'); 
  146149                $toCustomerMail = $objMailText->fetch("mail_templates/customer_regist_mail.tpl"); 
   150                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿ 
   151                sfSetWelcomePoint($objPage->uniqid, $CONF); 
  147152                // ¥í¥°¥¤¥ó¾õÂ֤ˤ¹¤ë 
  148153                $objCustomer->setLogin($_POST["email"]); 
   
  248253    $objQuery->insert("dtb_customer", $arrRegist); 
  249254 
  250  
  251255/* ¥á¥ë¥Þ¥¬²ñ°÷µ¡Ç½¤Ï¸½ºßÄä»ßÃæ¡¡2007/03/07 
  252  
  253  
  254256    //--¡¡Èó²ñ°÷¤Ç¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎȽÄê 
  255257    $sql = "SELECT count(*) FROM dtb_customer_mail WHERE email = ?"; 
 • branches/beta/html/mobile/entry/index.php

  r15093 r16972  
  263263            // ²¾²ñ°÷¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç 
  264264            if(CUSTOMER_CONFIRM_MAIL == true) { 
   265                // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ìÀßÄê 
  265266                $subject = sfMakesubject('²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´³Îǧ'); 
  266267                $toCustomerMail = $objMailText->fetch("mail_templates/customer_mail.tpl"); 
   268            // ²¾²ñ°÷¤¬Ìµ¸ú¤Î¾ì¹ç 
  267269            } else { 
   270                // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ìÀßÄê 
  268271                $subject = sfMakesubject('²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´´°Î»'); 
  269272                $toCustomerMail = $objMailText->fetch("mail_templates/customer_regist_mail.tpl"); 
   273                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿ 
   274                sfSetWelcomePoint($objPage->uniqid, $CONF); 
  270275                // ¥í¥°¥¤¥ó¾õÂ֤ˤ¹¤ë 
  271276                $objCustomer->setLogin($_POST["email"]); 
 • branches/beta/html/mobile/regist/index.php

  r11842 r16972  
  3939 
  4040    } else { 
  41         //$objPage->tpl_mainpage = 'regist/complete.tpl'; 
  42         //$objPage->tpl_title = ' ²ñ°÷ÅÐÏ¿(´°Î»¥Ú¡¼¥¸)'; 
  43         $registSecretKey = lfRegistData($_GET);         //Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¡Ê¥Õ¥é¥°Êѹ¹¡Ë 
  44         lfSendRegistMail($registSecretKey);             //Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
  45  
   41        //Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¡Ê¥Õ¥é¥°Êѹ¹¡Ë 
   42        $registSecretKey = lfRegistData($_GET); 
   43        //Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
   44        lfSendRegistMail($registSecretKey); 
   45        // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿ 
   46        sfSetWelcomePoint($registSecretKey, $CONF); 
  4647        // ¥í¥°¥¤¥óºÑ¤ß¤Î¾õÂ֤ˤ¹¤ë¡£ 
  4748        $objQuery = new SC_Query(); 
   
  8485    $objQuery = new SC_Query(); 
  8586    $where = "secret_key = ? AND status = 1"; 
  86      
  87     $arrRet = $objQuery->select("point", "dtb_customer", $where, array($array["id"])); 
  88     // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Î²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È(¹ØÆþ»þ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È²Ã»»¡Ë 
  89     $arrRegist['point'] = $arrRet[0]['point'] + addslashes($arrInfo['welcome_point']); 
  90      
  9187    $objQuery->update("dtb_customer", $arrRegist, $where, array($array["id"])); 
  92  
  93     /* ¹ØÆþ»þ¤Î¼«Æ°²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤¿¤áDEL 
  94     // ¹ØÆþ»þÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î²ó¤Î¹ØÆþ¤ò²ñ°÷¹ØÆþ¤È¤ß¤Ê¤¹¡£ 
  95     // ²ñ°÷¾ðÊó¤ÎÆɤ߹þ¤ß 
  96     $where1 = "secret_key = ? AND status = 2"; 
  97     $customer = $objQuery->select("*", "dtb_customer", $where1, array($secret)); 
  98     // ½é²ó¹ØÆþ¾ðÊó¤ÎÆɤ߹þ¤ß 
  99     $order_temp_id = $objQuery->get("dtb_order_temp", "order_temp_id"); 
  100     // ¹ØÆþ¾ðÊó¤Î¹¹¿· 
  101     if ($order_temp_id != null) { 
  102         $arrCustomer['customer_id'] = $customer[0]['customer_id']; 
  103         $where3 = "order_temp_id = ?"; 
  104         $objQuery->update("dtb_order_temp", $arrCustomer, $where3, array($order_temp_id)); 
  105         $objQuery->update("dtb_order", $arrCustomer, $where3, array($order_temp_id)); 
  106     } 
  107     */ 
  10888 
  10989    $sql = "SELECT mailmaga_flg FROM dtb_customer WHERE email = ?"; 
 • branches/beta/html/regist/index.php

  r11588 r16972  
  4545 
  4646    } else { 
  47         //$objPage->tpl_mainpage = 'regist/complete.tpl'; 
  48         //$objPage->tpl_title = ' ²ñ°÷ÅÐÏ¿(´°Î»¥Ú¡¼¥¸)'; 
  49         $registSecretKey = lfRegistData($_GET);         //Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¡Ê¥Õ¥é¥°Êѹ¹¡Ë 
  50         lfSendRegistMail($registSecretKey);             //Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
  51  
   47        //Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¡Ê¥Õ¥é¥°Êѹ¹¡Ë 
   48        $registSecretKey = lfRegistData($_GET); 
   49        //Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
   50        lfSendRegistMail($registSecretKey); 
   51        // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿ 
   52        sfSetWelcomePoint($registSecretKey, $CONF); 
  5253        // ¥í¥°¥¤¥óºÑ¤ß¤Î¾õÂ֤ˤ¹¤ë¡£ 
  5354        $email = $objQuery->get("dtb_customer", "email", "secret_key = ?", array($registSecretKey)); 
  5455        $objCustomer->setLogin($email); 
   56         
  5557        header("Location: ./complete.php$etc_val"); 
  5658        exit; 
   
  9092    $objQuery = new SC_Query(); 
  9193    $where = "secret_key = ? AND status = 1"; 
  92      
  93     $arrRet = $objQuery->select("point", "dtb_customer", $where, array($array["id"])); 
  94     // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Î²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È(¹ØÆþ»þ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È²Ã»»¡Ë 
  95     $arrRegist['point'] = $arrRet[0]['point'] + addslashes($arrInfo['welcome_point']); 
  96      
  9794    $objQuery->update("dtb_customer", $arrRegist, $where, array($array["id"])); 
  98  
  99     /* ¹ØÆþ»þ¤Î¼«Æ°²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤¿¤áDEL 
  100     // ¹ØÆþ»þÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î²ó¤Î¹ØÆþ¤ò²ñ°÷¹ØÆþ¤È¤ß¤Ê¤¹¡£ 
  101     // ²ñ°÷¾ðÊó¤ÎÆɤ߹þ¤ß 
  102     $where1 = "secret_key = ? AND status = 2"; 
  103     $customer = $objQuery->select("*", "dtb_customer", $where1, array($secret)); 
  104     // ½é²ó¹ØÆþ¾ðÊó¤ÎÆɤ߹þ¤ß 
  105     $order_temp_id = $objQuery->get("dtb_order_temp", "order_temp_id"); 
  106     // ¹ØÆþ¾ðÊó¤Î¹¹¿· 
  107     if ($order_temp_id != null) { 
  108         $arrCustomer['customer_id'] = $customer[0]['customer_id']; 
  109         $where3 = "order_temp_id = ?"; 
  110         $objQuery->update("dtb_order_temp", $arrCustomer, $where3, array($order_temp_id)); 
  111         $objQuery->update("dtb_order", $arrCustomer, $where3, array($order_temp_id)); 
  112     } 
  113     */ 
  11495 
  11596    $sql = "SELECT mailmaga_flg FROM dtb_customer WHERE email = ?"; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.