source: branches/beta/html/entry/index.php @ 16972

Revision 16972, 14.4 KB checked in by satou, 14 years ago (diff)

#160 会員登録時付与ポイントが反映されない不具合を改修

Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once("../require.php");
8
9class LC_Page {
10    function LC_Page() {
11        $this->tpl_css = URL_DIR.'css/layout/entry/index.css';  // ¥á¥¤¥óCSS¥Ñ¥¹
12        $this->tpl_mainpage = 'entry/index.tpl';        // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
13        $this->tpl_title .= '²ñ°÷ÅÐÏ¿(ÆþÎÏ¥Ú¡¼¥¸)';         //¡¡¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
14    }
15}
16
17//---- ¥Ú¡¼¥¸½é´üÀßÄê
18$CONF = sf_getBasisData();                  // ŹÊÞ´ðËܾðÊó
19$objConn = new SC_DbConn();
20$objPage = new LC_Page();
21$objView = new SC_SiteView();
22$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo;
23$arrInfo = $objSiteInfo->data;
24$objCustomer = new SC_Customer();
25$objCampaignSess = new SC_CampaignSession();
26$objDate = new SC_Date(START_BIRTH_YEAR, date("Y",strtotime("now")));
27$objPage->arrPref = $arrPref;
28$objPage->arrJob = $arrJob;
29$objPage->arrReminder = $arrReminder;
30$objPage->arrYear = $objDate->getYear('', 1950);    //¡¡ÆüÉÕ¥×¥ë¥À¥¦¥óÀßÄê
31$objPage->arrMonth = $objDate->getMonth();
32$objPage->arrDay = $objDate->getDay();
33
34//SSLURLȽÄê
35if (SSLURL_CHECK == 1){
36    $ssl_url= sfRmDupSlash(SSL_URL.$_SERVER['REQUEST_URI']);
37    if (!ereg("^https://", $non_ssl_url)){
38        sfDispSiteError(URL_ERROR);
39    }
40}
41
42// ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ
43$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, DEF_LAYOUT);
44
45//---- ÅÐÏ¿ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó
46$arrRegistColumn = array(
47                             array(  "column" => "name01", "convert" => "aKV" ),
48                             array(  "column" => "name02", "convert" => "aKV" ),
49                             array(  "column" => "kana01", "convert" => "CKV" ),
50                             array(  "column" => "kana02", "convert" => "CKV" ),
51                             array(  "column" => "zip01", "convert" => "n" ),
52                             array(  "column" => "zip02", "convert" => "n" ),
53                             array(  "column" => "pref", "convert" => "n" ),
54                             array(  "column" => "addr01", "convert" => "aKV" ),
55                             array(  "column" => "addr02", "convert" => "aKV" ),
56                             array(  "column" => "email", "convert" => "a" ),
57                             array(  "column" => "email2", "convert" => "a" ),
58                             array(  "column" => "email_mobile", "convert" => "a" ),
59                             array(  "column" => "email_mobile2", "convert" => "a" ),
60                             array(  "column" => "tel01", "convert" => "n" ),
61                             array(  "column" => "tel02", "convert" => "n" ),
62                             array(  "column" => "tel03", "convert" => "n" ),
63                             array(  "column" => "fax01", "convert" => "n" ),
64                             array(  "column" => "fax02", "convert" => "n" ),
65                             array(  "column" => "fax03", "convert" => "n" ),
66                             array(  "column" => "sex", "convert" => "n" ),
67                             array(  "column" => "job", "convert" => "n" ),
68                             array(  "column" => "birth", "convert" => "n" ),
69                             array(  "column" => "reminder", "convert" => "n" ),
70                             array(  "column" => "reminder_answer", "convert" => "aKV"),
71                             array(  "column" => "password", "convert" => "a" ),
72                             array(  "column" => "password02", "convert" => "a" ),
73                             array(  "column" => "mailmaga_flg", "convert" => "n" ),
74                         );
75
76//---- ÅÐÏ¿½ü³°ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó
77$arrRejectRegistColumn = array("year", "month", "day", "email02", "email_mobile02", "password02");
78
79if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
80
81    //-- POST¥Ç¡¼¥¿¤Î°ú¤­·Ñ¤®
82    $objPage->arrForm = $_POST;
83   
84    if($objPage->arrForm['year'] == '----') {
85        $objPage->arrForm['year'] = '';
86    }
87   
88    $objPage->arrForm['email'] = strtolower($objPage->arrForm['email']);        // email¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾®Ê¸»ú¤Ç½èÍý
89    $objPage->arrForm['email02'] = strtolower($objPage->arrForm['email02']);    // email¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾®Ê¸»ú¤Ç½èÍý
90   
91    //-- ÆþÎϥǡ¼¥¿¤ÎÊÑ´¹
92    $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm, $arrRegistColumn);
93       
94    //--¡¡ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
95    $objPage->arrErr = lfErrorCheck($objPage->arrForm);
96
97    if ($objPage->arrErr || $_POST["mode"] == "return") {       // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
98        foreach($objPage->arrForm as $key => $val) {
99            $objPage->$key = $val;
100        }
101
102    } else {
103
104        //--¡¡³Îǧ
105        if ($_POST["mode"] == "confirm") {
106            foreach($objPage->arrForm as $key => $val) {
107                if ($key != "mode" && $key != "subm") $objPage->list_data[ $key ] = $val;
108            }
109            //¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥Éɽ¼¨
110            $passlen = strlen($objPage->arrForm['password']);
111            $objPage->passlen = lfPassLen($passlen);
112           
113            $objPage->tpl_css = '/css/layout/entry/confirm.css';
114            $objPage->tpl_mainpage = 'entry/confirm.tpl';
115            $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(³Îǧ¥Ú¡¼¥¸)';
116
117        }
118
119        //--¡¡²ñ°÷ÅÐÏ¿¤È´°Î»²èÌÌ
120        if ($_POST["mode"] == "complete") {
121            // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¤ÎÁ«°Ü¤Î»þÍѤÎÃÍ
122            if($objCampaignSess->getIsCampaign()) {
123                $objPage->etc_value = "&cp=".$objCampaignSess->getCampaignId();
124            }
125           
126            // ²ñ°÷¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿
127            $objPage->uniqid = lfRegistData ($objPage->arrForm, $arrRegistColumn, $arrRejectRegistColumn, CUSTOMER_CONFIRM_MAIL);
128           
129            $objPage->tpl_css = '/css/layout/entry/complete.css';
130            $objPage->tpl_mainpage = 'entry/complete.tpl';
131            $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(´°Î»¥Ú¡¼¥¸)';
132
133            //¡¡´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
134            $objPage->CONF = $CONF;
135            $objPage->name01 = $_POST['name01'];
136            $objPage->name02 = $_POST['name02'];
137            $objMailText = new SC_SiteView();
138            $objMailText->assignobj($objPage);
139           
140            // ²¾²ñ°÷¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç
141            if(CUSTOMER_CONFIRM_MAIL == true) {
142                // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ìÀßÄê
143                $subject = sfMakesubject('²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´³Îǧ');
144                $toCustomerMail = $objMailText->fetch("mail_templates/customer_mail.tpl");
145            // ²¾²ñ°÷¤¬Ìµ¸ú¤Î¾ì¹ç
146            } else {
147                // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ìÀßÄê
148                $subject = sfMakesubject('²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´´°Î»');
149                $toCustomerMail = $objMailText->fetch("mail_templates/customer_regist_mail.tpl");
150                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿
151                sfSetWelcomePoint($objPage->uniqid, $CONF);
152                // ¥í¥°¥¤¥ó¾õÂ֤ˤ¹¤ë
153                $objCustomer->setLogin($_POST["email"]);
154            }
155           
156            $objMail = new GC_SendMail();
157            $objMail->setItem(
158                                ''                                  //¡¡°¸Àè
159                                , $subject                          //¡¡¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
160                                , $toCustomerMail                   //¡¡ËÜʸ
161                                , $CONF["email03"]                  //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¥¢¥É¥ì¥¹
162                                , $CONF["shop_name"]                //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¡¡Ì¾Á°
163                                , $CONF["email03"]                  //¡¡reply_to
164                                , $CONF["email04"]                  //¡¡return_path
165                                , $CONF["email04"]                  //  Errors_to
166                            );
167            // °¸Àè¤ÎÀßÄê
168            $name = $_POST["name01"] . $_POST["name02"] ." ÍÍ";
169            $objMail->setTo($_POST["email"], $name);
170            $objMail->sendMail();
171
172            // ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡£
173            header("Location: ./complete.php");
174            exit;
175        }
176    }
177}
178
179if($objPage->year == '') {
180    $objPage->year = '----';
181}
182
183//----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨
184$objView->assignobj($objPage);
185// ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹)
186$objCampaignSess->pageView($objView);
187
188//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
189// ²ñ°÷¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿
190function lfRegistData ($array, $arrRegistColumn, $arrRejectRegistColumn, $confirm_flg) {
191    global $objConn;
192    global $arrInfo;
193
194    // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ¸À®
195    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
196        if (strlen($array[ $data["column"] ]) > 0 && ! in_array($data["column"], $arrRejectRegistColumn)) {
197            $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ];
198        }
199    }
200       
201    // ÃÂÀ¸Æü¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
202    if (strlen($array["year"]) > 0 ) {
203        $arrRegist["birth"] = $array["year"] ."/". $array["month"] ."/". $array["day"] ." 00:00:00";
204    }
205   
206    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î°Å¹æ²½
207    $arrRegist["password"] = sha1($arrRegist["password"] . ":" . AUTH_MAGIC);
208   
209    // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç
210    if($confirm_flg == true) {
211        // ½ÅÊ£¤·¤Ê¤¤²ñ°÷ÅÐÏ¿¥­¡¼¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¡£
212        $count = 1;
213        while ($count != 0) {
214            $uniqid = sfGetUniqRandomId("t");
215            $count = $objConn->getOne("SELECT COUNT(*) FROM dtb_customer WHERE secret_key = ?", array($uniqid));
216        }
217        switch($array["mailmaga_flg"]) {
218            case 1:
219                $arrRegist["mailmaga_flg"] = 4;
220                break;
221            case 2:
222                $arrRegist["mailmaga_flg"] = 5;
223                break;
224            default:
225                $arrRegist["mailmaga_flg"] = 6;
226                break;
227        }
228       
229        $arrRegist["status"] = "1";             // ²¾²ñ°÷
230    } else {
231        // ½ÅÊ£¤·¤Ê¤¤²ñ°÷ÅÐÏ¿¥­¡¼¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¡£
232        $count = 1;
233        while ($count != 0) {
234            $uniqid = sfGetUniqRandomId("r");
235            $count = $objConn->getOne("SELECT COUNT(*) FROM dtb_customer WHERE secret_key = ?", array($uniqid));
236        }
237        $arrRegist["status"] = "2";             // Ëܲñ°÷
238    }
239   
240    /*
241      secret_key¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç½ÅÊ£µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢
242      Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç¤ÏÍøÍѤµ¤ì¤Ê¤¤¤¬¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
243    */
244    $arrRegist["secret_key"] = $uniqid;     // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥­¡¼
245    $arrRegist["create_date"] = "now()";    // ºîÀ®Æü
246    $arrRegist["update_date"] = "now()";    // ¹¹¿·Æü
247    $arrRegist["first_buy_date"] = "";      // ºÇ½é¤Î¹ØÆþÆü
248   
249    //-- ²¾ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
250    $objConn->query("BEGIN");
251
252    $objQuery = new SC_Query();
253    $objQuery->insert("dtb_customer", $arrRegist);
254
255/* ¥á¥ë¥Þ¥¬²ñ°÷µ¡Ç½¤Ï¸½ºßÄä»ßÃæ¡¡2007/03/07
256    //--¡¡Èó²ñ°÷¤Ç¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎȽÄê
257    $sql = "SELECT count(*) FROM dtb_customer_mail WHERE email = ?";
258    $mailResult = $objConn->getOne($sql, array($arrRegist["email"]));
259
260    //--¡¡¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
261    $arrRegistMail["email"] = $arrRegist["email"]; 
262    if ($array["mailmaga_flg"] == 1) {
263        $arrRegistMail["mailmaga_flg"] = 4;
264    } elseif ($array["mailmaga_flg"] == 2) {
265        $arrRegistMail["mailmaga_flg"] = 5;
266    } else {
267        $arrRegistMail["mailmaga_flg"] = 6;
268    }
269    $arrRegistMail["update_date"] = "now()";
270   
271    // Èó²ñ°÷¤Ç¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
272    if ($mailResult == 1) {     
273        $objQuery->update("dtb_customer_mail", $arrRegistMail, "email = '" .addslashes($arrRegistMail["email"]). "'");         
274    } else {                //¡¡¿·µ¬ÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç
275        $arrRegistMail["create_date"] = "now()";
276        $objQuery->insert("dtb_customer_mail", $arrRegistMail);     
277    }
278*/
279    $objConn->query("COMMIT");
280
281    return $uniqid;
282}
283
284//----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
285function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) {
286    /*
287     *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
288     *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
289     *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
290     *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹ 
291     *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹
292     *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
293     */
294    // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó
295    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
296        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"];
297    }
298    // ʸ»úÊÑ´¹
299    foreach ($arrConvList as $key => $val) {
300        // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
301        if(strlen(($array[$key])) > 0) {
302            $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val);
303        }
304    }
305    return $array;
306}
307
308//---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
309function lfErrorCheck($array) {
310
311    global $objConn;
312    $objErr = new SC_CheckError($array);
313   
314    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
315    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK"));
316    $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥»¥¤¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
317    $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥á¥¤¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
318    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
319    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
320    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK"));
321    $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK"));
322    $objErr->doFunc(array("¤´½»½ê1", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
323    $objErr->doFunc(array("¤´½»½ê2", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
324    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', "email", MTEXT_LEN) ,array("NO_SPTAB", "EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
325    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹(³Îǧ)', "email02", MTEXT_LEN) ,array("NO_SPTAB", "EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK","SPTAB_CHECK" , "EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
326    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹(³Îǧ)', "email", "email02") ,array("EQUAL_CHECK"));
327
328    //¸½²ñ°÷¤ÎȽÄê ¢ª¡¡¸½²ñ°÷¤â¤·¤¯¤Ï²¾ÅÐÏ¿Ãæ¤Ï¡¢¥á¥¢¥É°ì°Õ¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇƱ¤¸¥á¥¢¥É¤ÇÅÐÏ¿ÉÔ²Ä
329    if (strlen($array["email"]) > 0) {
330        $objQuery = new SC_Query();
331        $arrRet = $objQuery->select("email, update_date, del_flg", "dtb_customer","email ILIKE ? ORDER BY del_flg", array($array["email"]));
332               
333        if(count($arrRet) > 0) {
334            if($arrRet[0]['del_flg'] != '1') {
335                // ²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
336                $objErr->arrErr["email"] .= "¢¨ ¤¹¤Ç¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£<br />";
337            } else {
338                // Âà²ñ¤·¤¿²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
339                $leave_time = sfDBDatetoTime($arrRet[0]['update_date']);
340                $now_time = time();
341                $pass_time = $now_time - $leave_time;
342                // Âà²ñ¤«¤é²¿»þ´Ö-·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äꤹ¤ë¡£
343                $limit_time = ENTRY_LIMIT_HOUR * 3600;                     
344                if($pass_time < $limit_time) {
345                    $objErr->arrErr["email"] .= "¢¨ Âà²ñ¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¤Î´Ö¤Ï¡¢Æ±¤¸¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
346                }
347            }
348        }
349    }
350
351    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ));
352    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ));
353    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ));
354    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03",TEL_ITEM_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
355    $objErr->doFunc(array("FAXÈÖ¹æ1", 'fax01'), array("SPTAB_CHECK"));
356    $objErr->doFunc(array("FAXÈÖ¹æ2", 'fax02'), array("SPTAB_CHECK"));
357    $objErr->doFunc(array("FAXÈÖ¹æ3", 'fax03'), array("SPTAB_CHECK"));
358    $objErr->doFunc(array("FAXÈÖ¹æ", "fax01", "fax02", "fax03", TEL_ITEM_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
359    $objErr->doFunc(array("¤´À­ÊÌ", "sex") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));
360    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", 'password', PASSWORD_LEN1, PASSWORD_LEN2), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"ALNUM_CHECK", "NUM_RANGE_CHECK"));
361    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É(³Îǧ)", 'password02', PASSWORD_LEN1, PASSWORD_LEN2), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"ALNUM_CHECK", "NUM_RANGE_CHECK"));
362    $objErr->doFunc(array('¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É', '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É(³Îǧ)', "password", "password02") ,array("EQUAL_CHECK"));
363    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿¤È¤­¤Î¥Ò¥ó¥È ¼ÁÌä", "reminder") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));
364    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿¤È¤­¤Î¥Ò¥ó¥È Åú¤¨", "reminder_answer", STEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK"));
365    $objErr->doFunc(array("¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó", "mailmaga_flg") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));
366   
367    $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE"));
368    $objErr->doFunc(array("¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó", 'mailmaga_flg'), array("SELECT_CHECK"));
369   
370    return $objErr->arrErr;
371}
372
373//³Îǧ¥Ú¡¼¥¸Íѥѥ¹¥ï¡¼¥Éɽ¼¨ÍÑ
374
375function lfPassLen($passlen){
376    $ret = "";
377    for ($i=0;$i<$passlen;true){
378    $ret.="*";
379    $i++;
380    }
381    return $ret;
382}
383
384//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
385?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.