Changeset 16973 for branches


Ignore:
Timestamp:
2008/01/11 13:24:19 (15 years ago)
Author:
satou
Message:

#215 携帯サイトで、非会員購入時の送料が全国一律料金になる不具合を改修。

Location:
branches/beta/html/mobile/nonmember
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/html/mobile/nonmember/deliv.php

  r15120 r16973  
  202202    // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷Àè¤ËÅÐÏ¿½»½ê¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
  203203    if($arrData["deliv_check"] != "1") { 
  204         $sqlval['deliv_name01'] = $arrData['order_name01']; 
  205         $sqlval['deliv_name02'] = $arrData['order_name02']; 
  206         $sqlval['deliv_kana01'] = $arrData['order_kana01']; 
  207         $sqlval['deliv_kana02'] = $arrData['order_kana02']; 
  208         $sqlval['deliv_pref'] = $arrData['order_pref']; 
  209         $sqlval['deliv_zip01'] = $arrData['order_zip01']; 
  210         $sqlval['deliv_zip02'] = $arrData['order_zip02']; 
  211         $sqlval['deliv_addr01'] = $arrData['order_addr01']; 
  212         $sqlval['deliv_addr02'] = $arrData['order_addr02']; 
  213         $sqlval['deliv_tel01'] = $arrData['order_tel01']; 
  214         $sqlval['deliv_tel02'] = $arrData['order_tel02']; 
  215         $sqlval['deliv_tel03'] = $arrData['order_tel03']; 
   204        $sqlval['deliv_name01'] = $arrData['name01']; 
   205        $sqlval['deliv_name02'] = $arrData['name02']; 
   206        $sqlval['deliv_kana01'] = $arrData['kana01']; 
   207        $sqlval['deliv_kana02'] = $arrData['kana02']; 
   208        $sqlval['deliv_pref'] = $arrData['pref']; 
   209        $sqlval['deliv_zip01'] = $arrData['zip01']; 
   210        $sqlval['deliv_zip02'] = $arrData['zip02']; 
   211        $sqlval['deliv_addr01'] = $arrData['addr01']; 
   212        $sqlval['deliv_addr02'] = $arrData['addr02']; 
   213        $sqlval['deliv_tel01'] = $arrData['tel01']; 
   214        $sqlval['deliv_tel02'] = $arrData['tel02']; 
   215        $sqlval['deliv_tel03'] = $arrData['tel03']; 
  216216        $where = "order_temp_id = ?"; 
  217217        $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid)); 
 • branches/beta/html/mobile/nonmember/index.php

  r15120 r16973  
  8888    // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ 
  8989    $uniqid = $objSiteSess->getUniqId(); 
  90 //    $objQuery = new SC_Query(); 
  91 //    $where = "order_temp_id = ?"; 
  92 //    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
  93 //    sfprintr($arrRet); 
  94 //    // DBÃͤμèÆÀ 
  95 //    $objFormParam->setParam($arrRet[0]); 
  96 //    $objFormParam->setValue('order_email_check', $arrRet[0]['order_email']); 
  97 //    $objFormParam->setDBDate($arrRet[0]['order_birth']); 
  9890    break; 
  9991} 
   
  113105// ÆþÎÏÃͤμèÆÀ 
  114106$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList(); 
  115 sfprintr($_SESSION); 
   107 
  116108//objPage¤Î¾ðÊó¤òobjView¤Ë³ÊǼ 
  117109$objView->assignobj($objPage); 
   
  262254            } 
  263255        } 
  264 //        sfprintr($_SESSION['user_info']); 
   256 
  265257       if($_POST["mode2"] == "deliv"){ 
  266258            $_SESSION['user_info']['mode2'] = "deliv";  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.