source: branches/beta/data/lib/slib.php @ 16972

Revision 16972, 92.8 KB checked in by satou, 14 years ago (diff)

#160 会員登録時付与ポイントが反映されない不具合を改修

Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8//---¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹¤ò»ØÄê
9$INC_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
10require_once( $INC_PATH ."/../conf/conf.php" );
11require_once( $INC_PATH ."/../class/SC_DbConn.php" );
12require_once( $INC_PATH ."/../class/SC_Query.php" );
13require_once( $INC_PATH ."/../class/SC_CampaignSession.php" );
14require_once( $INC_PATH ."/../include/session.inc" );
15
16// Á´¥Ú¡¼¥¸¶¦ÄÌ¥¨¥é¡¼
17$GLOBAL_ERR = "";
18// ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë½é´ü½èÍý
19sfInitInstall();
20
21/* ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó½êÆÀ */
22function sfGetDBVersion($dsn = "") {
23    if($dsn == "") {
24        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
25            $dsn = DEFAULT_DSN;
26        } else {
27            return;
28        }
29    }
30
31    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
32    list($db_type) = split(":", $dsn);
33    if($db_type == 'mysql') {
34        $val = $objQuery->getOne("select version()");
35        $version = "MySQL " . $val;
36    }
37    if($db_type == 'pgsql') {
38        $val = $objQuery->getOne("select version()");
39        $arrLine = split(" " , $val);
40        $version = $arrLine[0] . " " . $arrLine[1];
41    }
42    return $version;
43}
44
45/* ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯ */
46function sfTabaleExists($table_name, $dsn = "") {
47    if($dsn == "") {
48        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
49            $dsn = DEFAULT_DSN;
50        } else {
51            return;
52        }
53    }
54
55    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
56    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
57    if(!$objQuery->isError()) {
58        list($db_type) = split(":", $dsn);
59        // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë
60        if ($db_type == "pgsql") {
61            $sql = "SELECT
62                        relname
63                    FROM
64                        pg_class
65                    WHERE
66                        (relkind = 'r' OR relkind = 'v') AND
67                        relname = ?
68                    GROUP BY
69                        relname";
70            $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array($table_name));
71            if(count($arrRet) > 0) {
72                return true;
73            }
74        }else if ($db_type == "mysql") {
75            $sql = "SHOW TABLE STATUS LIKE ?";
76            $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array($table_name));
77            if(count($arrRet) > 0) {
78                return true;
79            }
80        }
81    }
82    return false;
83}
84
85// ¥«¥é¥à¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈºîÀ®
86function sfColumnExists($table_name, $col_name, $col_type = "", $dsn = "", $add = false) {
87    if($dsn == "") {
88        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
89            $dsn = DEFAULT_DSN;
90        } else {
91            return;
92        }
93    }
94
95    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼
96    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false;
97
98    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
99    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
100    if(!$objQuery->isError()) {
101        list($db_type) = split(":", $dsn);
102
103        // ¥«¥é¥à¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ
104        $arrRet = sfGetColumnList($table_name, $objQuery, $db_type);
105        if(count($arrRet) > 0) {
106            if(in_array($col_name, $arrRet)){
107                return true;
108            }
109        }
110    }
111
112    // ¥«¥é¥à¤òÄɲ乤ë
113    if($add){
114        $objQuery->query("ALTER TABLE $table_name ADD $col_name $col_type ");
115        return true;
116    }
117
118    return false;
119}
120
121// ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈºîÀ®
122function sfIndexExists($table_name, $col_name, $index_name, $length = "", $dsn = "", $add = false) {
123    if($dsn == "") {
124        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
125            $dsn = DEFAULT_DSN;
126        } else {
127            return;
128        }
129    }
130
131    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼
132    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false;
133
134    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
135    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
136    if(!$objQuery->isError()) {
137        list($db_type) = split(":", $dsn);
138        switch($db_type) {
139        case 'pgsql':
140            // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß³Îǧ
141            $arrRet = $objQuery->getAll("SELECT relname FROM pg_class WHERE relname = ?", array($index_name));
142            break;
143        case 'mysql':
144            // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß³Îǧ
145            $arrRet = $objQuery->getAll("SHOW INDEX FROM ? WHERE Key_name = ?", array($table_name, $index_name));
146            break;
147        default:
148            return false;
149        }
150        // ¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç
151        if(count($arrRet) > 0) {
152            return true;
153        }
154    }
155
156    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë
157    if($add){
158        switch($db_type) {
159        case 'pgsql':
160            $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?)", array($index_name, $table_name, $col_name));
161            break;
162        case 'mysql':
163            $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?(?))", array($index_name, $table_name, $col_name, $length));
164            break;
165        default:
166            return false;
167        }
168        return true;
169    }
170    return false;
171}
172
173// ¥Ç¡¼¥¿¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
174function sfDataExists($table_name, $where, $arrval, $dsn = "", $sql = "", $add = false) {
175    if($dsn == "") {
176        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
177            $dsn = DEFAULT_DSN;
178        } else {
179            return;
180        }
181    }
182    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
183    $count = $objQuery->count($table_name, $where, $arrval);
184
185    if($count > 0) {
186        $ret = true;
187    } else {
188        $ret = false;
189    }
190    // ¥Ç¡¼¥¿¤òÄɲ乤ë
191    if(!$ret && $add) {
192        $objQuery->exec($sql);
193    }
194
195    return $ret;
196}
197
198/*
199 * ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊ󤫤éÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
200 * ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢É¬¤º1°Ê¾å¤Î¿ôÃͤ¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
201 * 0¤òÊÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¸µ¤ÇÂбþ¤¹¤ë¤³¤È¡£
202 *
203 * @param $control_id ´ÉÍýID
204 * @param $dsn DataSource
205 * @return $control_flg ¥Õ¥é¥°
206 */
207function sfGetSiteControlFlg($control_id, $dsn = "") {
208
209    // ¥Ç¡¼¥¿¥½¡¼¥¹
210    if($dsn == "") {
211        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
212            $dsn = DEFAULT_DSN;
213        } else {
214            return;
215        }
216    }
217
218    // ¥¯¥¨¥êÀ¸À®
219    $target_column = "control_flg";
220    $table_name = "dtb_site_control";
221    $where = "control_id = ?";
222    $arrval = array($control_id);
223    $control_flg = 0;
224
225    // ¥¯¥¨¥êȯ¹Ô
226    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
227    $arrSiteControl = $objQuery->select($target_column, $table_name, $where, $arrval);
228
229    // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥é¥°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
230    if (count($arrSiteControl) > 0) {
231        $control_flg = $arrSiteControl[0]["control_flg"];
232    }
233
234    return $control_flg;
235}
236
237// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥«¥é¥à°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
238function sfGetColumnList($table_name, $objQuery = "", $db_type = DB_TYPE){
239    if($objQuery == "") $objQuery = new SC_Query();
240    $arrRet = array();
241
242    // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë
243    if ($db_type == "pgsql") {
244        $sql = "SELECT a.attname FROM pg_class c, pg_attribute a WHERE c.relname=? AND c.oid=a.attrelid AND a.attnum > 0 AND not a.attname like '........pg.dropped.%........' ORDER BY a.attnum";
245        $arrColList = $objQuery->getAll($sql, array($table_name));
246        $arrColList = sfswaparray($arrColList);
247        $arrRet = $arrColList["attname"];
248    }else if ($db_type == "mysql") {
249        $sql = "SHOW COLUMNS FROM $table_name";
250        $arrColList = $objQuery->getAll($sql);
251        $arrColList = sfswaparray($arrColList);
252        $arrRet = $arrColList["Field"];
253    }
254    return $arrRet;
255}
256
257// ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë½é´ü½èÍý
258function sfInitInstall() {
259    // ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
260    if(!defined('ECCUBE_INSTALL')) {
261        if(!ereg("/install/", $_SERVER['PHP_SELF'])) {
262            header("Location: ./install/");
263        }
264    } else {
265        $path = HTML_PATH . "install/index.php";
266        if(file_exists($path)) {
267            sfErrorHeader(">> /install/index.php¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë´°Î»¸å¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
268        }
269
270        // µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Îinstall.php¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
271        $path = HTML_PATH . "install.php";
272        if(file_exists($path)) {
273            sfErrorHeader(">> /install.php¤Ï¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
274        }
275    }
276}
277
278// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿PHP¤òÆɤ߽Ф·
279function sfLoadUpdateModule() {
280    // URLÀßÄê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü
281    $main_php = ereg_replace(URL_DIR, "", $_SERVER['PHP_SELF']);
282    $extern_php = UPDATE_PATH . $main_php;
283    if(file_exists($extern_php)) {
284        require_once($extern_php);
285    }
286}
287
288function sf_getBasisData() {
289    //DB¤«¤éÀßÄê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ
290    $objConn = new SC_DbConn(DEFAULT_DSN);
291    $result = $objConn->getAll("SELECT * FROM dtb_baseinfo");
292    if(is_array($result[0])) {
293        foreach ( $result[0] as $key=>$value ){
294            $CONF["$key"] = $value;
295        }
296    }
297    return $CONF;
298}
299
300// Áõ¾þÉÕ¤­¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
301function sfErrorHeader($mess, $print = false) {
302    global $GLOBAL_ERR;
303    if($GLOBAL_ERR == "") {
304        $GLOBAL_ERR = "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=" . CHAR_CODE . "'>\n";
305    }
306    $GLOBAL_ERR.= "<table width='100%' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0' summary=' '>\n";
307    $GLOBAL_ERR.= "<tr>\n";
308    $GLOBAL_ERR.= "<td bgcolor='#ffeebb' height='25' colspan='2' align='center'>\n";
309    $GLOBAL_ERR.= "<SPAN style='color:red; font-size:12px'><strong>" . $mess . "</strong></span>\n";
310    $GLOBAL_ERR.= "</td>\n";
311    $GLOBAL_ERR.= " </tr>\n";
312    $GLOBAL_ERR.= "</table>\n";
313
314    if($print) {
315        print($GLOBAL_ERR);
316    }
317}
318
319/* ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ */
320function sfDispError($type) {
321
322    class LC_ErrorPage {
323        function LC_ErrorPage() {
324            $this->tpl_mainpage = 'login_error.tpl';
325            $this->tpl_title = '¥¨¥é¡¼';
326        }
327    }
328
329    $objPage = new LC_ErrorPage();
330    $objView = new SC_AdminView();
331
332    switch ($type) {
333        case LOGIN_ERROR:
334            $objPage->tpl_error="£É£Ä¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
335            break;
336        case ACCESS_ERROR:
337            $objPage->tpl_error="¥í¥°¥¤¥óǧ¾Ú¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
338            break;
339        case AUTH_ERROR:
340            $objPage->tpl_error="¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
341            break;
342        case INVALID_MOVE_ERRORR:
343            $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥Ú¡¼¥¸°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
344            break;
345        default:
346            $objPage->tpl_error="¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
347            break;
348    }
349
350    $objView->assignobj($objPage);
351    $objView->display(LOGIN_FRAME);
352
353    exit;
354}
355
356/* ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ */
357function sfDispSiteError($type, $objSiteSess = "", $return_top = false, $err_msg = "", $is_mobile = false) {
358    global $objCampaignSess;
359
360    if ($objSiteSess != "") {
361        $objSiteSess->setNowPage('error');
362    }
363
364    class LC_ErrorPage {
365        function LC_ErrorPage() {
366            $this->tpl_mainpage = 'error.tpl';
367            $this->tpl_css = URL_DIR.'css/layout/error.css';
368            $this->tpl_title = '¥¨¥é¡¼';
369        }
370    }
371
372    $objPage = new LC_ErrorPage();
373
374    if($is_mobile === true) {
375        $objView = new SC_MobileView();
376    } else {
377        $objView = new SC_SiteView();
378    }
379
380    switch ($type) {
381        case PRODUCT_NOT_FOUND:
382            $objPage->tpl_error="¤´»ØÄê¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£";
383            break;
384        case PAGE_ERROR:
385            $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥Ú¡¼¥¸°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£";
386            break;
387        case CART_EMPTY:
388            $objPage->tpl_error="¥«¡¼¥È¤Ë¾¦Éʤ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£";
389            break;
390        case CART_ADD_ERROR:
391            $objPage->tpl_error="¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ï¡¢¥«¡¼¥È¤Ë¾¦ÉʤòÄɲ乤뤳¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";
392            break;
393        case CANCEL_PURCHASE:
394            $objPage->tpl_error="¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤ÎÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£<br />¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤ë¾ì¹ç<br />¡¦¹ØÆþ¼ê³¤­Ãæ¤Ë¿·¤·¤¤¹ØÆþ¼ê³¤­¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç<br />¡¦¤¹¤Ç¤Ë¹ØÆþ¼ê³¤­¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç";
395            break;
396        case CATEGORY_NOT_FOUND:
397            $objPage->tpl_error="¤´»ØÄê¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£";
398            break;
399        case SITE_LOGIN_ERROR:
400            $objPage->tpl_error="¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£";
401            break;
402        case TEMP_LOGIN_ERROR:
403            $objPage->tpl_error="¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />ËÜÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¾ÅÐÏ¿¥á¡¼¥ë¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë<br />URL¤è¤êËÜÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
404            break;
405        case CUSTOMER_ERROR:
406            $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¹¡£";
407            break;
408        case SOLD_OUT:
409            $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´¹ØÆþ¤ÎľÁ°¤ÇÇä¤êÀڤ줿¾¦Éʤ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£";
410            break;
411        case CART_NOT_FOUND:
412            $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦ÉʾðÊó¤Î¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£";
413            break;
414        case LACK_POINT:
415            $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£";
416            break;
417        case FAVORITE_ERROR:
418            $objPage->tpl_error="´û¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ËÄɲ䵤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉʤǤ¹¡£";
419            break;
420        case EXTRACT_ERROR:
421            $objPage->tpl_error="¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î²òÅà¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n»ØÄê¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£";
422            break;
423        case FTP_DOWNLOAD_ERROR:
424            $objPage->tpl_error="¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎFTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
425            break;
426        case FTP_LOGIN_ERROR:
427            $objPage->tpl_error="FTP¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
428            break;
429        case FTP_CONNECT_ERROR:
430            $objPage->tpl_error="FTP¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
431            break;
432        case CREATE_DB_ERROR:
433            $objPage->tpl_error="DB¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n»ØÄê¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢DBºîÀ®¤Î¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£";
434            break;
435        case DB_IMPORT_ERROR:
436            $objPage->tpl_error="¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¹½Â¤¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\nsql¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£";
437            break;
438        case FILE_NOT_FOUND:
439            $objPage->tpl_error="»ØÄê¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¡¢ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£";
440            break;
441        case WRITE_FILE_ERROR:
442            $objPage->tpl_error="ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\nÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
443            break;
444        case FREE_ERROR_MSG:
445            $objPage->tpl_error=$err_msg;
446            break;
447         default:
448            $objPage->tpl_error="¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
449            break;
450    }
451
452    $objPage->return_top = $return_top;
453
454    $objView->assignobj($objPage);
455
456    if(is_object($objCampaignSess)) {
457        // ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹)
458        $objCampaignSess->pageView($objView);
459    } else {
460        $objView->display(SITE_FRAME);
461    }
462    exit;
463}
464
465/* ǧ¾Ú¤Î²ÄÈÝȽÄê */
466function sfIsSuccess($objSess, $disp_error = true) {
467    $ret = $objSess->IsSuccess();
468    if($ret != SUCCESS) {
469        if($disp_error) {
470            // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
471            sfDispError($ret);
472        }
473        return false;
474    }
475    // ¥ê¥Õ¥¡¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯(CSRF¤Î»ÃÄêŪ¤ÊÂкö)
476    // ¡Ö¥ê¥Õ¥¡¥é̵¡× ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥ë¡¼
477    // ¡Ö¥ê¥Õ¥¡¥éÍ­¡× ¤«¤Ä ¡Ö´ÉÍý²èÌ̤«¤é¤ÎÁ«°Ü¤Ç¤Ê¤¤¡× ¾ì¹ç¤Ë¥¨¥é¡¼²èÌ̤òɽ¼¨¤¹¤ë
478    if ( empty($_SERVER['HTTP_REFERER']) ) {
479        // ·Ù¹ðɽ¼¨¤µ¤»¤ë¡©
480        // sfErrorHeader('>> referrer¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');
481    } else {
482        $siteurl = preg_quote(SITE_URL, "/");
483        $sslurl  = preg_quote(SSL_URL, "/");
484
485        $pattern = "/^($siteurl|$sslurl)/";
486        $referer = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
487
488        // ´ÉÍý²èÌ̤«¤é°Ê³°¤ÎÁ«°Ü¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼²èÌ̤òɽ¼¨
489        if (!preg_match($pattern, $referer)) {
490            if ($disp_error) sfDispError(INVALID_MOVE_ERRORR);
491            return false;
492        }
493    }
494    return true;
495}
496
497/**
498 * HTTPS¤«¤É¤¦¤«¤òȽÄê
499 *
500 * @return bool
501 */
502function sfIsHTTPS () {
503    // HTTPS»þ¤Ë¤Ï$_SERVER['HTTPS']¤Ë¤Ï¶õ¤Ç¤Ê¤¤Ãͤ¬Æþ¤ë
504    // $_SERVER['HTTPS'] != 'off' ¤ÏIISÍÑ
505    if (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] != 'off') {
506        return true;
507    } else {
508        return false;
509    }
510}
511
512/**
513 *  Àµµ¬¤ÎÁ«°Ü¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òȽÄê
514 *  Á°²èÌ̤Çuniqid¤òËä¤á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ë
515 *  @param  obj  SC_Session, SC_SiteSession
516 *  @return bool
517 */
518function sfIsValidTransition($objSess) {
519    // Á°²èÌ̤«¤éPOST¤µ¤ì¤ëuniqid¤¬Àµ¤·¤¤¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
520    $uniqid = $objSess->getUniqId();
521    if ( !empty($_POST['uniqid']) && ($_POST['uniqid'] === $uniqid) ) {
522        return true;
523    } else {
524        return false;
525    }
526}
527
528/* Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«È½Äê */
529function sfIsPrePage($objSiteSess, $is_mobile = false) {
530    $ret = $objSiteSess->isPrePage();
531    if($ret != true) {
532        // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
533        sfDispSiteError(PAGE_ERROR, $objSiteSess, false, "", $is_mobile);
534    }
535}
536
537function sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess) {
538    // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ
539    $uniqid = $objSiteSess->getUniqId();
540    // ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿»þ¤Î¥«¡¼¥ÈÆâÍƤ¬¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
541    $objCartSess->saveCurrentCart($uniqid);
542    // POST¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤òÈæ³Ó(¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤¬POST¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¹¥ë¡¼)
543    $ret = $objSiteSess->checkUniqId();
544
545    if($ret != true) {
546        // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
547        sfDispSiteError(CANCEL_PURCHASE, $objSiteSess);
548    }
549
550    // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ¤Ç¤Ê¤¤¤« || ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤éÊѲ½¤¬¤Ê¤¤¤«
551    $quantity = $objCartSess->getTotalQuantity();
552    $ret = $objCartSess->checkChangeCart();
553    if($ret == true || !($quantity > 0)) {
554        // ¥«¡¼¥È¾ðÊóɽ¼¨¤Ë¶¯À©°ÜÆ°¤¹¤ë
555        header("Location: ".URL_CART_TOP);
556        exit;
557    }
558    return $uniqid;
559}
560
561/* DBÍÑÆüÉÕʸ»úÎó¼èÆÀ */
562function sfGetTimestamp($year, $month, $day, $last = false) {
563    if($year != "" && $month != "" && $day != "") {
564        if($last) {
565            $time = "23:59:59";
566        } else {
567            $time = "00:00:00";
568        }
569        $date = $year."-".$month."-".$day." ".$time;
570    } else {
571        $date = "";
572    }
573    return  $date;
574}
575
576// INT·¿¤Î¿ôÃÍ¥Á¥§¥Ã¥¯
577function sfIsInt($value) {
578    if($value != "" && strlen($value) <= INT_LEN && is_numeric($value)) {
579        return true;
580    }
581    return false;
582}
583
584function sfCSVDownload($data, $prefix = ""){
585
586    if($prefix == "") {
587        $dir_name = sfUpDirName();
588        $file_name = $dir_name . date("ymdHis") .".csv";
589    } else {
590        $file_name = $prefix . date("ymdHis") .".csv";
591    }
592
593    /* HTTP¥Ø¥Ã¥À¤Î½ÐÎÏ */
594    Header("Content-disposition: attachment; filename=${file_name}");
595    Header("Content-type: application/octet-stream; name=${file_name}");
596    Header("Cache-Control: ");
597    Header("Pragma: ");
598
599    if (mb_internal_encoding() == CHAR_CODE){
600        $data = mb_convert_encoding($data,'SJIS',CHAR_CODE);
601    }
602
603    /* ¥Ç¡¼¥¿¤ò½ÐÎÏ */
604    echo $data;
605}
606
607/* 1³¬Áؾå¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
608function sfUpDirName() {
609    $path = $_SERVER['PHP_SELF'];
610    $arrVal = split("/", $path);
611    $cnt = count($arrVal);
612    return $arrVal[($cnt - 2)];
613}
614
615// ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡Ê¤¿¤À¤·¥Ý¥¹¥È¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡Ë
616function sfReload($get = "") {
617    if ($_SERVER["SERVER_PORT"] == "443" ){
618        $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SSL_URL);
619    } else {
620        $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SITE_URL);
621    }
622
623    if($get != "") {
624        header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?" . $get);
625    } else {
626        header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF']);
627    }
628    exit;
629}
630
631// ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¾å¤²¤ë¡£
632function sfRankUp($table, $colname, $id, $andwhere = "") {
633    $objQuery = new SC_Query();
634    $objQuery->begin();
635    $where = "$colname = ?";
636    if($andwhere != "") {
637        $where.= " AND $andwhere";
638    }
639    // ÂоݹàÌܤΥé¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ
640    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
641    // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ
642    $maxrank = $objQuery->max($table, "rank", $andwhere);
643    // ¥é¥ó¥¯¤¬ºÇÂçÃͤè¤ê¤â¾®¤µ¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
644    if($rank < $maxrank) {
645        // ¥é¥ó¥¯¤¬°ì¤Ä¾å¤ÎID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
646        $where = "rank = ?";
647        if($andwhere != "") {
648            $where.= " AND $andwhere";
649        }
650        $uprank = $rank + 1;
651        $up_id = $objQuery->get($table, $colname, $where, array($uprank));
652        // ¥é¥ó¥¯Æþ¤ìÂؤ¨¤Î¼Â¹Ô
653        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ?, update_date = Now() WHERE $colname = ?";
654        $objQuery->exec($sqlup, array($rank + 1, $id));
655        $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $up_id));
656    }
657    $objQuery->commit();
658}
659
660// ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
661function sfRankDown($table, $colname, $id, $andwhere = "") {
662    $objQuery = new SC_Query();
663    $objQuery->begin();
664    $where = "$colname = ?";
665    if($andwhere != "") {
666        $where.= " AND $andwhere";
667    }
668    // ÂоݹàÌܤΥé¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ
669    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
670
671    // ¥é¥ó¥¯¤¬1(ºÇ¾®ÃÍ)¤è¤ê¤âÂ礭¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
672    if($rank > 1) {
673        // ¥é¥ó¥¯¤¬°ì¤Ä²¼¤ÎID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
674        $where = "rank = ?";
675        if($andwhere != "") {
676            $where.= " AND $andwhere";
677        }
678        $downrank = $rank - 1;
679        $down_id = $objQuery->get($table, $colname, $where, array($downrank));
680        // ¥é¥ó¥¯Æþ¤ìÂؤ¨¤Î¼Â¹Ô
681        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ?, update_date = Now() WHERE $colname = ?";
682        $objQuery->exec($sqlup, array($rank - 1, $id));
683        $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $down_id));
684    }
685    $objQuery->commit();
686}
687
688//----¡¡»ØÄê½ç°Ì¤Ø°ÜÆ°
689function sfMoveRank($tableName, $keyIdColumn, $keyId, $pos, $where = "") {
690    $objQuery = new SC_Query();
691    $objQuery->begin();
692
693    // ¼«¿È¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
694    $rank = $objQuery->get($tableName, "rank", "$keyIdColumn = ?", array($keyId));
695    $max = $objQuery->max($tableName, "rank", $where);
696
697    // ÃͤÎÄ´À°¡ÊµÕ½ç¡Ë
698    if($pos > $max) {
699        $position = 1;
700    } else if($pos < 1) {
701        $position = $max;
702    } else {
703        $position = $max - $pos + 1;
704    }
705
706    if( $position > $rank ) $term = "rank - 1"; //Æþ¤ìÂؤ¨Àè¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ì´¹¤¨¸µ¤Î½ç°Ì¤è¤êÂ礭¤¤¾ì¹ç
707    if( $position < $rank ) $term = "rank + 1"; //Æþ¤ìÂؤ¨Àè¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ì´¹¤¨¸µ¤Î½ç°Ì¤è¤ê¾®¤µ¤¤¾ì¹ç
708
709    //--¡¡»ØÄꤷ¤¿½ç°Ì¤Î¾¦Éʤ«¤é°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¾¦ÉʤޤǤÎrank¤ò£±¤Ä¤º¤é¤¹
710    $sql = "UPDATE $tableName SET rank = $term, update_date = NOW() WHERE rank BETWEEN ? AND ? AND del_flg = 0";
711    if($where != "") {
712        $sql.= " AND $where";
713    }
714
715    if( $position > $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $rank + 1, $position ));
716    if( $position < $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $position, $rank - 1 ));
717
718    //-- »ØÄꤷ¤¿½ç°Ì¤Ørank¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¡£
719    $sql  = "UPDATE $tableName SET rank = ?, update_date = NOW() WHERE $keyIdColumn = ? AND del_flg = 0 ";
720    if($where != "") {
721        $sql.= " AND $where";
722    }
723
724    $objQuery->exec( $sql, array( $position, $keyId ) );
725    $objQuery->commit();
726}
727
728// ¥é¥ó¥¯¤ò´Þ¤à¥ì¥³¡¼¥É¤Îºï½ü
729// ¥ì¥³¡¼¥É¤´¤Èºï½ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢$delete¤òtrue¤Ë¤¹¤ë¡£
730function sfDeleteRankRecord($table, $colname, $id, $andwhere = "", $delete = false) {
731    $objQuery = new SC_Query();
732    $objQuery->begin();
733    // ºï½ü¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
734    $where = "$colname = ?";
735    if($andwhere != "") {
736        $where.= " AND $andwhere";
737    }
738    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
739
740    if(!$delete) {
741        // ¥é¥ó¥¯¤òºÇ²¼°Ì¤Ë¤¹¤ë¡¢DEL¥Õ¥é¥°ON
742        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = 0, del_flg = 1, update_date = Now() ";
743        $sqlup.= "WHERE $colname = ?";
744        // UPDATE¤Î¼Â¹Ô
745        $objQuery->exec($sqlup, array($id));
746    } else {
747        $objQuery->delete($table, "$colname = ?", array($id));
748    }
749
750    // Äɲå쥳¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤è¤ê¾å¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò°ì¤Ä¤º¤é¤¹¡£
751    $where = "rank > ?";
752    if($andwhere != "") {
753        $where.= " AND $andwhere";
754    }
755    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = (rank - 1) WHERE $where";
756    $objQuery->exec($sqlup, array($rank));
757    $objQuery->commit();
758}
759
760// ¥ì¥³¡¼¥É¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
761function sfIsRecord($table, $col, $arrval, $addwhere = "") {
762    $objQuery = new SC_Query();
763    $arrCol = split("[, ]", $col);
764
765    $where = "del_flg = 0";
766
767    if($addwhere != "") {
768        $where.= " AND $addwhere";
769    }
770
771    foreach($arrCol as $val) {
772        if($val != "") {
773            if($where == "") {
774                $where = "$val = ?";
775            } else {
776                $where.= " AND $val = ?";
777            }
778        }
779    }
780    $ret = $objQuery->get($table, $col, $where, $arrval);
781
782    if($ret != "") {
783        return true;
784    }
785    return false;
786}
787
788// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸
789function sfMergeCBValue($keyname, $max) {
790    $conv = "";
791    $cnt = 1;
792    for($cnt = 1; $cnt <= $max; $cnt++) {
793        if ($_POST[$keyname . $cnt] == "1") {
794            $conv.= "1";
795        } else {
796            $conv.= "0";
797        }
798    }
799    return $conv;
800}
801
802// html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤Æ2¿Ê¿ô·Á¼°¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¡£
803function sfMergeCheckBoxes($array, $max) {
804    $ret = "";
805    if(is_array($array)) {
806        foreach($array as $val) {
807            $arrTmp[$val] = "1";
808        }
809    }
810    for($i = 1; $i <= $max; $i++) {
811        if($arrTmp[$i] == "1") {
812            $ret.= "1";
813        } else {
814            $ret.= "0";
815        }
816    }
817    return $ret;
818}
819
820
821// html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤Æ¡Ö-¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
822function sfMergeParamCheckBoxes($array) {
823    $ret = '';
824    if(is_array($array)) {
825        foreach($array as $val) {
826            if($ret != "") {
827                $ret.= "-$val";
828            } else {
829                $ret = $val;
830            }
831        }
832    } else {
833        $ret = $array;
834    }
835    return $ret;
836}
837
838// html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤ÆSQL¸¡º÷ÍѤËÊѹ¹¤¹¤ë¡£
839function sfSearchCheckBoxes($array) {
840    $max = 0;
841    $ret = "";
842    foreach($array as $val) {
843        $arrTmp[$val] = "1";
844        if($val > $max) {
845            $max = $val;
846        }
847    }
848    for($i = 1; $i <= $max; $i++) {
849        if($arrTmp[$i] == "1") {
850            $ret.= "1";
851        } else {
852            $ret.= "_";
853        }
854    }
855
856    if($ret != "") {
857        $ret.= "%";
858    }
859    return $ret;
860}
861
862// 2¿Ê¿ô·Á¼°¤ÎÃͤòhtml_checkboxesÂбþ¤ÎÃͤËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë
863function sfSplitCheckBoxes($val) {
864    $len = strlen($val);
865    for($i = 0; $i < $len; $i++) {
866        if(substr($val, $i, 1) == "1") {
867            $arrRet[] = ($i + 1);
868        }
869    }
870    return $arrRet;
871}
872
873// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸
874function sfMergeCBSearchValue($keyname, $max) {
875    $conv = "";
876    $cnt = 1;
877    for($cnt = 1; $cnt <= $max; $cnt++) {
878        if ($_POST[$keyname . $cnt] == "1") {
879            $conv.= "1";
880        } else {
881            $conv.= "_";
882        }
883    }
884    return $conv;
885}
886
887// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤòʬ²ò
888function sfSplitCBValue($val, $keyname = "") {
889    $len = strlen($val);
890    $no = 1;
891    for ($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) {
892        if($keyname != "") {
893            $arr[$keyname . $no] = substr($val, $cnt, 1);
894        } else {
895            $arr[] = substr($val, $cnt, 1);
896        }
897        $no++;
898    }
899    return $arr;
900}
901
902// ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ
903function sfArrKeyValue($arrList, $keyname, $valname, $len_max = "", $keysize = "") {
904
905    $max = count($arrList);
906
907    if($len_max != "" && $max > $len_max) {
908        $max = $len_max;
909    }
910
911    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
912        if($keysize != "") {
913            $key = sfCutString($arrList[$cnt][$keyname], $keysize);
914        } else {
915            $key = $arrList[$cnt][$keyname];
916        }
917        $val = $arrList[$cnt][$valname];
918
919        if(!isset($arrRet[$key])) {
920            $arrRet[$key] = $val;
921        }
922
923    }
924    return $arrRet;
925}
926
927// ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ(Ãͤ¬Ê£¿ô¤Î¾ì¹ç)
928function sfArrKeyValues($arrList, $keyname, $valname, $len_max = "", $keysize = "", $connect = "") {
929
930    $max = count($arrList);
931
932    if($len_max != "" && $max > $len_max) {
933        $max = $len_max;
934    }
935
936    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
937        if($keysize != "") {
938            $key = sfCutString($arrList[$cnt][$keyname], $keysize);
939        } else {
940            $key = $arrList[$cnt][$keyname];
941        }
942        $val = $arrList[$cnt][$valname];
943
944        if($connect != "") {
945            $arrRet[$key].= "$val".$connect;
946        } else {
947            $arrRet[$key][] = $val;
948        }
949    }
950    return $arrRet;
951}
952
953// ÇÛÎó¤ÎÃͤò¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤ÇÊÖ¤¹¡£
954function sfGetCommaList($array, $space=true) {
955    if (count($array) > 0) {
956        $line = "";
957        foreach($array as $val) {
958            if ($space) {
959                $line .= $val . ", ";
960            }else{
961                $line .= $val . ",";
962            }
963        }
964        if ($space) {
965            $line = ereg_replace(", $", "", $line);
966        }else{
967            $line = ereg_replace(",$", "", $line);
968        }
969        return $line;
970    }else{
971        return false;
972    }
973
974}
975
976/* ÇÛÎó¤ÎÍ×ÁǤòCSV¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£*/
977function sfGetCSVList($array) {
978    if (count($array) > 0) {
979        foreach($array as $key => $val) {
980            $val = mb_convert_encoding($val, CHAR_CODE, CHAR_CODE);
981            $line .= "\"".$val."\",";
982        }
983        $line = ereg_replace(",$", "\n", $line);
984    }else{
985        return false;
986    }
987    return $line;
988}
989
990/* ÇÛÎó¤ÎÍ×ÁǤòPDF¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£*/
991function sfGetPDFList($array) {
992    foreach($array as $key => $val) {
993        $line .= "\t".$val;
994    }
995    $line.="\n";
996    return $line;
997}
998
999
1000
1001/*-----------------------------------------------------------------*/
1002/*  check_set_term
1003/*  ǯ·îÆü¤ËÊ̤줿2¤Ä¤Î´ü´Ö¤ÎÂÅÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢À°¹çÀ­¤È´ü´Ö¤òÊÖ¤¹
1004/*¡¡°ú¿ô (³«»Ïǯ,³«»Ï·î,³«»ÏÆü,½ªÎ»Ç¯,½ªÎ»·î,½ªÎ»Æü)
1005/*¡¡ÌáÃÍ array(£±¡¤£²¡¤£³¡Ë
1006/*          £±¡¥³«»Ïǯ·îÆü (YYYY/MM/DD 000000)
1007/*          £²¡¥½ªÎ»Ç¯·îÆü (YYYY/MM/DD 235959)
1008/*          £³¡¥¥¨¥é¡¼ ( 0 = OK, 1 = NG )
1009/*-----------------------------------------------------------------*/
1010function sfCheckSetTerm ( $start_year, $start_month, $start_day, $end_year, $end_month, $end_day ) {
1011
1012    // ´ü´Ö»ØÄê
1013    $error = 0;
1014    if ( $start_month || $start_day || $start_year){
1015        if ( ! checkdate($start_month, $start_day , $start_year) ) $error = 1;
1016    } else {
1017        $error = 1;
1018    }
1019    if ( $end_month || $end_day || $end_year){
1020        if ( ! checkdate($end_month ,$end_day ,$end_year) ) $error = 2;
1021    }
1022    if ( ! $error ){
1023        $date1 = $start_year ."/".sprintf("%02d",$start_month) ."/".sprintf("%02d",$start_day) ." 000000";
1024        $date2 = $end_year   ."/".sprintf("%02d",$end_month)   ."/".sprintf("%02d",$end_day)   ." 235959";
1025        if ($date1 > $date2) $error = 3;
1026    } else {
1027        $error = 1;
1028    }
1029    return array($date1, $date2, $error);
1030}
1031
1032// ¥¨¥é¡¼²Õ½ê¤ÎÇØ·Ê¿§¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Îfunction SC_View¤ÇÆɤ߹þ¤à
1033function sfSetErrorStyle(){
1034    return 'style="background-color:'.ERR_COLOR.'"';
1035}
1036
1037/* DB¤ËÅϤ¹¿ôÃͤΥÁ¥§¥Ã¥¯
1038 * 10·å°Ê¾å¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¡£
1039 */
1040function sfCheckNumLength( $value ){
1041    if ( ! is_numeric($value)  ){
1042        return false;
1043    }
1044
1045    if ( strlen($value) > 9 ) {
1046        return false;
1047    }
1048
1049    return true;
1050}
1051
1052// °ìÃפ·¤¿ÃͤΥ­¡¼Ì¾¤ò¼èÆÀ
1053function sfSearchKey($array, $word, $default) {
1054    foreach($array as $key => $val) {
1055        if($val == $word) {
1056            return $key;
1057        }
1058    }
1059    return $default;
1060}
1061
1062// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ($products_check:true¾¦ÉÊÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤À¤±¼èÆÀ)
1063function sfGetCategoryList($addwhere = "", $products_check = false, $head = CATEGORY_HEAD) {
1064    $objQuery = new SC_Query();
1065    $where = "del_flg = 0";
1066
1067    if($addwhere != "") {
1068        $where.= " AND $addwhere";
1069    }
1070
1071    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC");
1072
1073    if($products_check) {
1074        $col = "T1.category_id, category_name, level";
1075        $from = "dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2 ON T1.category_id = T2.category_id";
1076        $where .= " AND product_count > 0";
1077    } else {
1078        $col = "category_id, category_name, level";
1079        $from = "dtb_category";
1080    }
1081
1082    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where);
1083
1084    $max = count($arrRet);
1085    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
1086        $id = $arrRet[$cnt]['category_id'];
1087        $name = $arrRet[$cnt]['category_name'];
1088        $arrList[$id] = "";
1089        /*
1090        for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) {
1091            $arrList[$id].= "¡¡";
1092        }
1093        */
1094        for($cat_cnt = 0; $cat_cnt < $arrRet[$cnt]['level']; $cat_cnt++) {
1095            $arrList[$id].= $head;
1096        }
1097        $arrList[$id].= $name;
1098    }
1099    return $arrList;
1100}
1101
1102// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ¡Ê¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎValue:0)
1103function sfGetLevelCatList($parent_zero = true) {
1104    $objQuery = new SC_Query();
1105    $col = "category_id, category_name, level";
1106    $where = "del_flg = 0";
1107    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC");
1108    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_category", $where);
1109    $max = count($arrRet);
1110
1111    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
1112        if($parent_zero) {
1113            if($arrRet[$cnt]['level'] == LEVEL_MAX) {
1114                $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id'];
1115            } else {
1116                $arrValue[$cnt] = "";
1117            }
1118        } else {
1119            $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id'];
1120        }
1121
1122        $arrOutput[$cnt] = "";
1123        /*
1124        for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) {
1125            $arrOutput[$cnt].= "¡¡";
1126        }
1127        */
1128        for($cat_cnt = 0; $cat_cnt < $arrRet[$cnt]['level']; $cat_cnt++) {
1129            $arrOutput[$cnt].= CATEGORY_HEAD;
1130        }
1131        $arrOutput[$cnt].= $arrRet[$cnt]['category_name'];
1132    }
1133    return array($arrValue, $arrOutput);
1134}
1135
1136function sfGetErrorColor($val) {
1137    if($val != "") {
1138        return "background-color:" . ERR_COLOR;
1139    }
1140    return "";
1141}
1142
1143
1144function sfGetEnabled($val) {
1145    if( ! $val ) {
1146        return " disabled=\"disabled\"";
1147    }
1148    return "";
1149}
1150
1151function sfGetChecked($param, $value) {
1152    if($param == $value) {
1153        return "checked=\"checked\"";
1154    }
1155    return "";
1156}
1157
1158// SELECT¥Ü¥Ã¥¯¥¹Íѥꥹ¥È¤ÎºîÀ®
1159function sfGetIDValueList($table, $keyname, $valname) {
1160    $objQuery = new SC_Query();
1161    $col = "$keyname, $valname";
1162    $objQuery->setwhere("del_flg = 0");
1163    $objQuery->setorder("rank DESC");
1164    $arrList = $objQuery->select($col, $table);
1165    $count = count($arrList);
1166    for($cnt = 0; $cnt < $count; $cnt++) {
1167        $key = $arrList[$cnt][$keyname];
1168        $val = $arrList[$cnt][$valname];
1169        $arrRet[$key] = $val;
1170    }
1171    return $arrRet;
1172}
1173
1174function sfTrim($str) {
1175    $ret = ereg_replace("^[¡¡ \n\r]*", "", $str);
1176    $ret = ereg_replace("[¡¡ \n\r]*$", "", $ret);
1177    return $ret;
1178}
1179
1180/* ½ê°¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¬ÁؤοÆID¤òÇÛÎó¤ÇÊÖ¤¹ */
1181function sfGetParents($objQuery, $table, $pid_name, $id_name, $id) {
1182    $arrRet = sfGetParentsArray($table, $pid_name, $id_name, $id);
1183    // ÇÛÎó¤ÎÀèƬ1¤Ä¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1184    array_shift($arrRet);
1185    return $arrRet;
1186}
1187
1188
1189/* ¿ÆID¤ÎÇÛÎó¤ò¸µ¤ËÆÃÄê¤Î¥«¥é¥à¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£*/
1190function sfGetParentsCol($objQuery, $table, $id_name, $col_name, $arrId ) {
1191    $col = $col_name;
1192    $len = count($arrId);
1193    $where = "";
1194
1195    for($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) {
1196        if($where == "") {
1197            $where = "$id_name = ?";
1198        } else {
1199            $where.= " OR $id_name = ?";
1200        }
1201    }
1202
1203    $objQuery->setorder("level");
1204    $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, $arrId);
1205    return $arrRet;
1206}
1207
1208/* »ÒID¤ÎÇÛÎó¤òÊÖ¤¹ */
1209function sfGetChildsID($table, $pid_name, $id_name, $id) {
1210    $arrRet = sfGetChildrenArray($table, $pid_name, $id_name, $id);
1211    return $arrRet;
1212}
1213
1214/* ¥«¥Æ¥´¥êÊѹ¹»þ¤Î°ÜÆ°½èÍý */
1215function sfMoveCatRank($objQuery, $table, $id_name, $cat_name, $old_catid, $new_catid, $id) {
1216    if ($old_catid == $new_catid) {
1217        return;
1218    }
1219    // µì¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Î¥é¥ó¥¯ºï½ü½èÍý
1220    // °ÜÆ°¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
1221    $where = "$id_name = ?";
1222    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
1223    // ºï½ü¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤è¤ê¾å¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò°ì¤Ä²¼¤Ë¤º¤é¤¹¡£
1224    $where = "rank > ? AND $cat_name = ?";
1225    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = (rank - 1) WHERE $where";
1226    $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $old_catid));
1227    // ¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤ÎÅÐÏ¿½èÍý
1228    // ¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂç¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
1229    $max_rank = $objQuery->max($table, "rank", "$cat_name = ?", array($new_catid)) + 1;
1230    $where = "$id_name = ?";
1231    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ? WHERE $where";
1232    $objQuery->exec($sqlup, array($max_rank, $id));
1233}
1234
1235/* ÀǶâ·×»» */
1236function sfTax($price, $tax, $tax_rule) {
1237    $real_tax = $tax / 100;
1238    $ret = $price * $real_tax;
1239    switch($tax_rule) {
1240    // »Í¼Î¸ÞÆþ
1241    case 1:
1242        $ret = round($ret);
1243        break;
1244    // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ
1245    case 2:
1246        $ret = floor($ret);
1247        break;
1248    // ÀÚ¤ê¾å¤²
1249    case 3:
1250        $ret = ceil($ret);
1251        break;
1252    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤²
1253    default:
1254        $ret = ceil($ret);
1255        break;
1256    }
1257    return $ret;
1258}
1259
1260/* ÀǶâÉÕÍ¿ */
1261function sfPreTax($price, $tax, $tax_rule) {
1262    $real_tax = $tax / 100;
1263    $ret = $price * (1 + $real_tax);
1264
1265    switch($tax_rule) {
1266    // »Í¼Î¸ÞÆþ
1267    case 1:
1268        $ret = round($ret);
1269        break;
1270    // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ
1271    case 2:
1272        $ret = floor($ret);
1273        break;
1274    // ÀÚ¤ê¾å¤²
1275    case 3:
1276        $ret = ceil($ret);
1277        break;
1278    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤²
1279    default:
1280        $ret = ceil($ret);
1281        break;
1282    }
1283    return $ret;
1284}
1285
1286// ·å¿ô¤ò»ØÄꤷ¤Æ»Í¼Î¸ÞÆþ
1287function sfRound($value, $pow = 0){
1288    $adjust = pow(10 ,$pow-1);
1289
1290    // À°¿ô³î¤Ä0½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð·å¿ô»ØÄê¤ò¹Ô¤¦
1291    if(sfIsInt($adjust) and $pow > 1){
1292        $ret = (round($value * $adjust)/$adjust);
1293    }
1294
1295    $ret = round($ret);
1296
1297    return $ret;
1298}
1299
1300/* ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿ */
1301function sfPrePoint($price, $point_rate, $rule = POINT_RULE, $product_id = "") {
1302    if(sfIsInt($product_id)) {
1303        $objQuery = new SC_Query();
1304        $where = "now() >= cast(start_date as date) AND ";
1305        $where .= "now() < cast(end_date as date) AND ";
1306
1307        $where .= "del_flg = 0 AND campaign_id IN (SELECT campaign_id FROM dtb_campaign_detail where product_id = ? )";
1308        //ÅÐÏ¿(¹¹¿·)ÆüÉÕ½ç
1309        $objQuery->setorder('update_date DESC');
1310        //¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼èÆÀ
1311        $arrRet = $objQuery->select("campaign_name, campaign_point_rate", "dtb_campaign", $where, array($product_id));
1312    }
1313    //Ê£¿ô¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦Éʤϡ¢ºÇ¿·¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èÆÀ
1314    if($arrRet[0]['campaign_point_rate'] != "") {
1315        $campaign_point_rate = $arrRet[0]['campaign_point_rate'];
1316        $real_point = $campaign_point_rate / 100;
1317    } else {
1318        $real_point = $point_rate / 100;
1319    }
1320    $ret = $price * $real_point;
1321    switch($rule) {
1322    // »Í¼Î¸ÞÆþ
1323    case 1:
1324        $ret = round($ret);
1325        break;
1326    // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ
1327    case 2:
1328        $ret = floor($ret);
1329        break;
1330    // ÀÚ¤ê¾å¤²
1331    case 3:
1332        $ret = ceil($ret);
1333        break;
1334    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤²
1335    default:
1336        $ret = ceil($ret);
1337        break;
1338    }
1339    //¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾¦Éʤξì¹ç
1340    if($campaign_point_rate != "") {
1341        $ret = "(".$arrRet[0]['campaign_name']."¥Ý¥¤¥ó¥ÈΨ".$campaign_point_rate."%)".$ret;
1342    }
1343    return $ret;
1344}
1345
1346/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿ */
1347function sfSetWelcomePoint($secret_key, $CONF) {
1348    $objQuery = new SC_Query();
1349   
1350    // ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿
1351    $col = "point";
1352    $where = "secret_key = ? AND status = 2";
1353    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($secret_key));
1354    $sqlval['point'] = $arrRet[0]['point'] + $CONF['welcome_point'];
1355   
1356    // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1357    if($sqlval['point'] < 0) {
1358        $objQuery->rollback();
1359        sfDispSiteError(LACK_POINT);
1360    }
1361   
1362    $objQuery->update("dtb_customer", $sqlval, $where, array($secret_key));
1363}
1364
1365/* µ¬³ÊʬÎà¤Î·ï¿ô¼èÆÀ */
1366function sfGetClassCatCount() {
1367    $sql = "select count(dtb_class.class_id) as count, dtb_class.class_id ";
1368    $sql.= "from dtb_class inner join dtb_classcategory on dtb_class.class_id = dtb_classcategory.class_id ";
1369    $sql.= "where dtb_class.del_flg = 0 AND dtb_classcategory.del_flg = 0 ";
1370    $sql.= "group by dtb_class.class_id, dtb_class.name";
1371    $objQuery = new SC_Query();
1372    $arrList = $objQuery->getall($sql);
1373    // ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ
1374    $arrRet = sfArrKeyValue($arrList, 'class_id', 'count');
1375
1376    return $arrRet;
1377}
1378
1379/* µ¬³Ê¤ÎÅÐÏ¿ */
1380function sfInsertProductClass($objQuery, $arrList, $product_id) {
1381    // ¤¹¤Ç¤Ëµ¬³ÊÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
1382    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 <> 0 AND classcategory_id1 <> 0";
1383    $count = $objQuery->count("dtb_products_class", $where,  array($product_id));
1384
1385    // ¤¹¤Ç¤Ëµ¬³ÊÅÐÏ¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
1386    if($count == 0) {
1387        // ´û¸µ¬³Ê¤Îºï½ü
1388        $where = "product_id = ?";
1389        $objQuery->delete("dtb_products_class", $where, array($product_id));
1390        $sqlval['product_id'] = $product_id;
1391        $sqlval['classcategory_id1'] = '0';
1392        $sqlval['classcategory_id2'] = '0';
1393        $sqlval['product_code'] = $arrList["product_code"];
1394        $sqlval['stock'] = $arrList["stock"];
1395        $sqlval['stock_unlimited'] = $arrList["stock_unlimited"];
1396        $sqlval['price01'] = $arrList['price01'];
1397        $sqlval['price02'] = $arrList['price02'];
1398        $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id'];
1399        $sqlval['create_date'] = "now()";
1400
1401        if($_SESSION['member_id'] == "") {
1402            $sqlval['creator_id'] = '0';
1403        }
1404
1405        // INSERT¤Î¼Â¹Ô
1406        $objQuery->insert("dtb_products_class", $sqlval);
1407    }
1408}
1409
1410function sfGetProductClassId($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2) {
1411    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?";
1412    $objQuery = new SC_Query();
1413    $ret = $objQuery->get("dtb_products_class", "product_class_id", $where, Array($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2));
1414    return $ret;
1415}
1416
1417/* ʸËö¤Î¡Ö/¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹ */
1418function sfTrimURL($url) {
1419    $ret = ereg_replace("[/]+$", "", $url);
1420    return $ret;
1421}
1422
1423/* ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ */
1424function sfGetProductsClass($arrID) {
1425    list($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2) = $arrID;
1426
1427    if($classcategory_id1 == "") {
1428        $classcategory_id1 = '0';
1429    }
1430    if($classcategory_id2 == "") {
1431        $classcategory_id2 = '0';
1432    }
1433
1434    // ¾¦Éʵ¬³Ê¼èÆÀ
1435    $objQuery = new SC_Query();
1436    $col = "product_id, deliv_fee, name, product_code, main_list_image, main_image, price01, price02, point_rate, product_class_id, classcategory_id1, classcategory_id2, class_id1, class_id2, stock, stock_unlimited, sale_limit, sale_unlimited";
1437    $table = "vw_product_class AS prdcls";
1438    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?";
1439    $objQuery->setorder("rank1 DESC, rank2 DESC");
1440    $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, array($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2));
1441    return $arrRet[0];
1442}
1443
1444/* ½¸·×¾ðÊó¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» */
1445function sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo, $objCustomer = "") {
1446    // ¾¦Éʤιç·×¸Ä¿ô
1447    $total_quantity = $objCartSess->getTotalQuantity(true);
1448
1449    // ÀǶâ¤Î¼èÆÀ
1450    $arrData['tax'] = $objPage->tpl_total_tax;
1451    // ¾®·×¤Î¼èÆÀ
1452    $arrData['subtotal'] = $objPage->tpl_total_pretax;
1453
1454    // ¹ç·×Á÷ÎÁ¤Î¼èÆÀ
1455    $arrData['deliv_fee'] = 0;
1456
1457    // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç
1458    if (OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE == 1) {
1459        $arrData['deliv_fee']+= $objCartSess->getAllProductsDelivFee();
1460    }
1461
1462    // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç
1463    if (OPTION_DELIV_FEE == 1) {
1464        // Á÷ÎÁ¤Î¹ç·×¤ò·×»»¤¹¤ë
1465        $arrData['deliv_fee']+= sfGetDelivFee($arrData['deliv_pref'], $arrData['payment_id']);
1466    }
1467
1468    // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¤Î¹ØÆþ¿ô¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1469    if(DELIV_FREE_AMOUNT > 0) {
1470        if($total_quantity >= DELIV_FREE_AMOUNT) {
1471            $arrData['deliv_fee'] = 0;
1472        }
1473    }
1474
1475    // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¾ò·ï¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1476    if($arrInfo['free_rule'] > 0) {
1477        // ¾®·×¤¬ÌµÎÁ¾ò·ï¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1478        if($arrData['subtotal'] >= $arrInfo['free_rule']) {
1479            $arrData['deliv_fee'] = 0;
1480        }
1481    }
1482
1483    // ¹ç·×¤Î·×»»
1484    $arrData['total'] = $objPage->tpl_total_pretax; // ¾¦Éʹç·×
1485    $arrData['total']+= $arrData['deliv_fee'];      // Á÷ÎÁ
1486    $arrData['total']+= $arrData['charge'];         // ¼ê¿ôÎÁ
1487    // ¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·×
1488    $arrData['payment_total'] = $arrData['total'] - ($arrData['use_point'] * POINT_VALUE);
1489    // ²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»
1490    $arrData['add_point'] = sfGetAddPoint($objPage->tpl_total_point, $arrData['use_point'], $arrInfo);
1491
1492    if($objCustomer != "") {
1493        // ÃÂÀ¸Æü·î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç
1494        if($objCustomer->isBirthMonth()) {
1495            $arrData['birth_point'] = BIRTH_MONTH_POINT;
1496            $arrData['add_point'] += $arrData['birth_point'];
1497        }
1498    }
1499
1500    if($arrData['add_point'] < 0) {
1501        $arrData['add_point'] = 0;
1502    }
1503
1504    return $arrData;
1505}
1506
1507/* ¥«¡¼¥ÈÆ⾦Éʤν¸·×½èÍý */
1508function sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo) {
1509    // µ¬³Ê̾°ìÍ÷
1510    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name");
1511    // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷
1512    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name");
1513
1514    $objPage->tpl_total_pretax = 0;     // ÈñÍѹç·×(Àǹþ¤ß)
1515    $objPage->tpl_total_tax = 0;        // ¾ÃÈñÀǹç·×
1516    $objPage->tpl_total_point = 0;      // ¥Ý¥¤¥ó¥È¹ç·×
1517
1518    // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1519    $arrCart = $objCartSess->getCartList();
1520    $max = count($arrCart);
1521    $cnt = 0;
1522
1523    for ($i = 0; $i < $max; $i++) {
1524        // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1525        $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']);
1526        $limit = "";
1527        // DB¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉÊ
1528        if (count($arrData) > 0) {
1529
1530            // ¹ØÆþÀ©¸Â¿ô¤òµá¤á¤ë¡£
1531            if ($arrData['stock_unlimited'] != '1' && $arrData['sale_unlimited'] != '1') {
1532                if($arrData['sale_limit'] < $arrData['stock']) {
1533                    $limit = $arrData['sale_limit'];
1534                } else {
1535                    $limit = $arrData['stock'];
1536                }
1537            } else {
1538                if ($arrData['sale_unlimited'] != '1') {
1539                    $limit = $arrData['sale_limit'];
1540                }
1541                if ($arrData['stock_unlimited'] != '1') {
1542                    $limit = $arrData['stock'];
1543                }
1544            }
1545
1546            if($limit != "" && $limit < $arrCart[$i]['quantity']) {
1547                // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉÊ¿ô¤òÀ©¸Â¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë
1548                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'quantity', $limit);
1549                $quantity = $limit;
1550                $objPage->tpl_message = "¢¨¡Ö" . $arrData['name'] . "¡×¤ÏÈÎÇäÀ©¸Â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢°ìÅ٤ˤ³¤ì°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";
1551            } else {
1552                $quantity = $arrCart[$i]['quantity'];
1553            }
1554
1555            $objPage->arrProductsClass[$cnt] = $arrData;
1556            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['quantity'] = $quantity;
1557            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['cart_no'] = $arrCart[$i]['cart_no'];
1558            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['class_name1'] = $arrClassName[$arrData['class_id1']];
1559            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['class_name2'] = $arrClassName[$arrData['class_id2']];
1560            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']];
1561            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']];
1562
1563            // ²èÁü¥µ¥¤¥º
1564            list($image_width, $image_height) = getimagesize(IMAGE_SAVE_DIR . basename($objPage->arrProductsClass[$cnt]["main_image"]));
1565            $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_width"] = $image_width + 60;
1566            $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_height"] = $image_height + 80;
1567
1568            // ²Á³Ê¤ÎÅÐÏ¿
1569            if ($arrData['price02'] != "") {
1570                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'price', $arrData['price02']);
1571                $objPage->arrProductsClass[$cnt]['uniq_price'] = $arrData['price02'];
1572            } else {
1573                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'price', $arrData['price01']);
1574                $objPage->arrProductsClass[$cnt]['uniq_price'] = $arrData['price01'];
1575            }
1576            // ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕͿΨ¤ÎÅÐÏ¿
1577            $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'point_rate', $arrData['point_rate']);
1578            // ¾¦Éʤ´¤È¤Î¹ç·×¶â³Û
1579            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['total_pretax'] = $objCartSess->getProductTotal($arrInfo, $arrCart[$i]['id']);
1580            // Á÷ÎÁ¤Î¹ç·×¤ò·×»»¤¹¤ë
1581            $objPage->tpl_total_deliv_fee+= ($arrData['deliv_fee'] * $arrCart[$i]['quantity']);
1582            $cnt++;
1583        } else {
1584            // DB¤Ë¾¦Éʤ¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥«¡¼¥È¾¦Éʤκï½ü
1585            $objCartSess->delProductKey('id', $arrCart[$i]['id']);
1586        }
1587    }
1588
1589    // Á´¾¦Éʹç·×¶â³Û(Àǹþ¤ß)
1590    $objPage->tpl_total_pretax = $objCartSess->getAllProductsTotal($arrInfo);
1591    // Á´¾¦Éʹç·×¾ÃÈñÀÇ
1592    $objPage->tpl_total_tax = $objCartSess->getAllProductsTax($arrInfo);
1593    // Á´¾¦Éʹç·×¥Ý¥¤¥ó¥È
1594    $objPage->tpl_total_point = $objCartSess->getAllProductsPoint();
1595
1596    return $objPage;
1597}
1598
1599/* DB¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿ÆüÉÕ¤Îʸ»úÎó¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£*/
1600function sfDispDBDate($dbdate, $time = true) {
1601    list($y, $m, $d, $H, $M) = split("[- :]", $dbdate);
1602
1603    if(strlen($y) > 0 && strlen($m) > 0 && strlen($d) > 0) {
1604        if ($time) {
1605            $str = sprintf("%04d/%02d/%02d %02d:%02d", $y, $m, $d, $H, $M);
1606        } else {
1607            $str = sprintf("%04d/%02d/%02d", $y, $m, $d, $H, $M);
1608        }
1609    } else {
1610        $str = "";
1611    }
1612    return $str;
1613}
1614
1615function sfGetDelivTime($payment_id = "") {
1616    $objQuery = new SC_Query();
1617
1618    $deliv_id = "";
1619
1620    if($payment_id != "") {
1621        $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?";
1622        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_payment", $where, array($payment_id));
1623        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id'];
1624    }
1625
1626    if($deliv_id != "") {
1627        $objQuery->setorder("time_id");
1628        $where = "deliv_id = ?";
1629        $arrRet= $objQuery->select("time_id, deliv_time", "dtb_delivtime", $where, array($deliv_id));
1630    }
1631
1632    return $arrRet;
1633}
1634
1635
1636// ÅÔÆ»Éܸ©¡¢»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤«¤éÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1637function sfGetDelivFee($pref, $payment_id = "") {
1638    $objQuery = new SC_Query();
1639
1640    $deliv_id = "";
1641
1642    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Âбþ¤·¤¿ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1643    if($payment_id != "") {
1644        $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?";
1645        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_payment", $where, array($payment_id));
1646        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id'];
1647    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀèƬ¤ÎÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1648    } else {
1649        $where = "del_flg = 0";
1650        $objQuery->setOrder("rank DESC");
1651        $objQuery->setLimitOffset(1);
1652        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_deliv", $where);
1653        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id'];
1654    }
1655
1656    // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤«¤éÇÛÁ÷ÎÁ¤ò¼èÆÀ
1657    if($deliv_id != "") {
1658
1659        // ÅÔÆ»Éܸ©¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤ª¤¯
1660        if($pref == "") {
1661            $pref = 13;
1662        }
1663
1664        $objQuery = new SC_Query();
1665        $where = "deliv_id = ? AND pref = ?";
1666        $arrRet= $objQuery->select("fee", "dtb_delivfee", $where, array($deliv_id, $pref));
1667    }
1668    return $arrRet[0]['fee'];
1669}
1670
1671/* »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Î¼èÆÀ */
1672function sfGetPayment() {
1673    $objQuery = new SC_Query();
1674    // ¹ØÆþ¶â³Û¤¬¾ò·ï³Û°Ê²¼¤Î¹àÌܤò¼èÆÀ
1675    $where = "del_flg = 0";
1676    $objQuery->setorder("fix, rank DESC");
1677    $arrRet = $objQuery->select("payment_id, payment_method, rule", "dtb_payment", $where);
1678    return $arrRet;
1679}
1680
1681/* ÇÛÎó¤ò¥­¡¼Ì¾¤´¤È¤ÎÇÛÎó¤ËÊѹ¹¤¹¤ë */
1682function sfSwapArray($array) {
1683    $max = count($array);
1684    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
1685        foreach($array[$i] as $key => $val) {
1686            $arrRet[$key][] = $val;
1687        }
1688    }
1689    return $arrRet;
1690}
1691
1692/* ¤«¤±»»¤ò¤¹¤ë¡ÊSmartyÍÑ) */
1693function sfMultiply($num1, $num2) {
1694    return ($num1 * $num2);
1695}
1696
1697/**
1698 * DB¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®
1699 * ¢¨¸½ºß¤Ï»ÈÍѤ·¤Ê¤¤´Ø¿ô
1700 */
1701function sfSendTemplateMail($to, $to_name, $template_id, $objPage) {
1702    global $arrMAILTPLPATH;
1703    $objQuery = new SC_Query();
1704    // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1705    $where = "template_id = ?";
1706    $arrRet = $objQuery->select("subject, header, footer", "dtb_mailtemplate", $where, array($template_id));
1707    $objPage->tpl_header = $arrRet[0]['header'];
1708    $objPage->tpl_footer = $arrRet[0]['footer'];
1709    $tmp_subject = $arrRet[0]['subject'];
1710
1711    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1712    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1713
1714    $objMailView = new SC_SiteView();
1715    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ
1716    $objMailView->assignobj($objPage);
1717    $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]);
1718
1719    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1720    $objSendMail = new GC_SendMail();
1721    $from = $arrInfo['email03'];
1722    $error = $arrInfo['email04'];
1723    $tosubject = $tmp_subject;
1724    $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error);
1725    $objSendMail->setTo($to, $to_name);
1726    $objSendMail->sendMail();   // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
1727}
1728
1729/**
1730 *
1731 * ¼õÃí´°Î»¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®
1732 *
1733 * template_id¤ËÂбþ¤¹¤ësend_type¤¬
1734 * 1¤Ê¤éPCÍѥ᡼¥ë,
1735 * 2¤Ê¤é¥â¥Ð¥¤¥ëÍѥ᡼¥ë
1736 * ¤òÁ÷¿®¤¹¤ë
1737 */
1738function sfSendOrderMail($order_id, $template_id, $subject = "", $body = "", $send = true) {
1739    global $arrMAILTPLPATH;
1740
1741    $objPage = new LC_Page();
1742    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1743    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1744    $objPage->arrInfo = $arrInfo;
1745
1746    $objQuery = new SC_Query();
1747
1748    $where = "template_id = ?";
1749    $arrTemplate = $objQuery->select("subject, body, send_type", "dtb_mailtemplate", $where, array($template_id));
1750    // send_type¤ò¼èÆÀ
1751    $send_type = $arrTemplate[0]['send_type'];
1752
1753    if($subject == "" && $body == "" ) {
1754        // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1755        $objPage->tpl_body = $arrTemplate[0]['body'];
1756        $tmp_subject = $arrTemplate[0]['subject'];
1757    } else {
1758        $objPage->tpl_body = $body;
1759        $tmp_subject = $subject;
1760    }
1761
1762    // ¼õÃí¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1763    $where = "order_id = ?";
1764    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order", $where, array($order_id));
1765    $arrOrder = $arrRet[0];
1766    $arrOrderDetail = $objQuery->select("*", "dtb_order_detail", $where, array($order_id));
1767
1768    $objPage->Message_tmp = $arrOrder['message'];
1769
1770    // ¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1771    $customer_id = $arrOrder['customer_id'];
1772    $arrRet = $objQuery->select("point,name01,name02", "dtb_customer", "customer_id = ?", array($customer_id));
1773    $arrCustomer = $arrRet[0];
1774
1775    $objPage->arrCustomer = $arrCustomer;
1776    $objPage->arrOrder = $arrOrder;
1777
1778    //¤½¤Î¾·èºÑ¾ðÊó
1779    if($arrOrder['memo02'] != "") {
1780        $arrOther = unserialize($arrOrder['memo02']);
1781
1782        foreach($arrOther as $other_key => $other_val){
1783            if(sfTrim($other_val["value"]) == ""){
1784                $arrOther[$other_key]["value"] = "";
1785            }
1786        }
1787        $objPage->arrOther = $arrOther;
1788    }
1789
1790    // ÅÔÆ»Éܸ©ÊÑ´¹
1791    global $arrPref;
1792    $objPage->arrOrder['deliv_pref'] = $arrPref[$objPage->arrOrder['deliv_pref']];
1793
1794    $objPage->arrOrderDetail = $arrOrderDetail;
1795
1796    $objCustomer = new SC_Customer();
1797    $objPage->tpl_user_point = $objCustomer->getValue('point');
1798
1799    $objMailView = new SC_SiteView();
1800
1801    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ
1802    $objMailView->assignobj($objPage);
1803
1804    $name = $objPage->arrOrder['order_name01']." ".$objPage->arrOrder['order_name02'];
1805    $objPage->tpl_body = ereg_replace( "(\{name\})", $name ,  $objPage->tpl_body );
1806    $tmp_subject = ereg_replace( "(\{name\})", $name ,  $tmp_subject );
1807
1808    // ¼õÃíưŪÉôʬ¤ò¼èÆÀ
1809    $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$send_type]);
1810    $body = ereg_replace( "(\{order\})", $body ,  $objPage->tpl_body );
1811
1812    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1813    $objSendMail = new GC_SendMail();
1814    $bcc = $arrInfo['email01'];
1815    $from = $arrInfo['email03'];
1816    $error = $arrInfo['email04'];
1817
1818    $tosubject = sfMakeSubject($tmp_subject);
1819
1820    $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc);
1821    $objSendMail->setTo($arrOrder["order_email"], $arrOrder["order_name01"] . " ". $arrOrder["order_name02"] ." ÍÍ");
1822
1823    // Á÷¿®¥Õ¥é¥°:true¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á÷¿®¤¹¤ë¡£
1824    if($send) {
1825        if ($objSendMail->sendMail()) {
1826            sfSaveMailHistory($order_id, $template_id, $tosubject, $body);
1827        }
1828    }
1829    return $objSendMail;
1830}
1831
1832/**
1833 * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍѤ·¤¿¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®
1834 * ¢¨¸½ºß¤Ï»ÈÍѤ·¤Ê¤¤´Ø¿ô
1835 */
1836function sfSendTplMail($to, $subject, $tplpath, $objPage) {
1837    $objMailView = new SC_SiteView();
1838    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1839    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1840    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ
1841    $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name'];
1842    $objPage->tpl_infoemail = $arrInfo['email02'];
1843    $objMailView->assignobj($objPage);
1844    $body = $objMailView->fetch($tplpath);
1845    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1846    $objSendMail = new GC_SendMail();
1847    $to = mb_encode_mimeheader($to);
1848    $bcc = $arrInfo['email01'];
1849    $from = $arrInfo['email03'];
1850    $error = $arrInfo['email04'];
1851    $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc);
1852    $objSendMail->sendMail();
1853}
1854
1855// Ä̾ï¤Î¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
1856function sfSendMail($to, $subject, $body) {
1857    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1858    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1859    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1860    $objSendMail = new GC_SendMail();
1861    $bcc = $arrInfo['email01'];
1862    $from = $arrInfo['email03'];
1863    $error = $arrInfo['email04'];
1864    $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc);
1865    $objSendMail->sendMail();
1866}
1867
1868//·ï̾¤Ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÍѤ¤¤ë
1869function sfMakeSubject($subject){
1870
1871    $objQuery = new SC_Query();
1872    $objMailView = new SC_SiteView();
1873    $objPage = new LC_Page();
1874
1875    $arrInfo = $objQuery->select("*","dtb_baseinfo");
1876    $arrInfo = $arrInfo[0];
1877    $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name'];
1878    $objPage->tpl_infoemail=$subject;
1879    $objMailView->assignobj($objPage);
1880    $mailtitle = $objMailView->fetch('mail_templates/mail_title.tpl');
1881    $ret = $mailtitle.$subject;
1882    return $ret;
1883}
1884
1885// ¥á¡¼¥ëÇÛ¿®ÍúÎò¤Ø¤ÎÅÐÏ¿
1886function sfSaveMailHistory($order_id, $template_id, $subject, $body) {
1887    $sqlval['subject'] = $subject;
1888    $sqlval['order_id'] = $order_id;
1889    $sqlval['template_id'] = $template_id;
1890    $sqlval['send_date'] = "Now()";
1891    if($_SESSION['member_id'] != "") {
1892        $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id'];
1893    } else {
1894        $sqlval['creator_id'] = '0';
1895    }
1896    $sqlval['mail_body'] = $body;
1897
1898    $objQuery = new SC_Query();
1899    $objQuery->insert("dtb_mail_history", $sqlval);
1900}
1901
1902/* ²ñ°÷¾ðÊó¤ò°ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø */
1903function sfGetCustomerSqlVal($uniqid, $sqlval) {
1904    $objCustomer = new SC_Customer();
1905    // ²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿½èÍý
1906    if ($objCustomer->isLoginSuccess()) {
1907        // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®
1908        $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid;
1909        $sqlval['update_date'] = 'Now()';
1910        $sqlval['customer_id'] = $objCustomer->getValue('customer_id');
1911        $sqlval['order_name01'] = $objCustomer->getValue('name01');
1912        $sqlval['order_name02'] = $objCustomer->getValue('name02');
1913        $sqlval['order_kana01'] = $objCustomer->getValue('kana01');
1914        $sqlval['order_kana02'] = $objCustomer->getValue('kana02');
1915        $sqlval['order_sex'] = $objCustomer->getValue('sex');
1916        $sqlval['order_zip01'] = $objCustomer->getValue('zip01');
1917        $sqlval['order_zip02'] = $objCustomer->getValue('zip02');
1918        $sqlval['order_pref'] = $objCustomer->getValue('pref');
1919        $sqlval['order_addr01'] = $objCustomer->getValue('addr01');
1920        $sqlval['order_addr02'] = $objCustomer->getValue('addr02');
1921        $sqlval['order_tel01'] = $objCustomer->getValue('tel01');
1922        $sqlval['order_tel02'] = $objCustomer->getValue('tel02');
1923        $sqlval['order_tel03'] = $objCustomer->getValue('tel03');
1924        if (defined('MOBILE_SITE')) {
1925            $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email_mobile');
1926        } else {
1927            $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email');
1928        }
1929        $sqlval['order_job'] = $objCustomer->getValue('job');
1930        $sqlval['order_birth'] = $objCustomer->getValue('birth');
1931    }
1932    return $sqlval;
1933}
1934
1935// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß½èÍý
1936function sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval) {
1937    if($uniqid != "") {
1938        // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
1939        $objQuery = new SC_Query();
1940        $where = "order_temp_id = ?";
1941        $cnt = $objQuery->count("dtb_order_temp", $where, array($uniqid));
1942        // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
1943        if ($cnt == 0) {
1944            // ½é²ó½ñ¤­¹þ¤ß»þ¤Ë²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿ºÑ¤ß¾ðÊó¤ò¼è¤ê¹þ¤à
1945            $sqlval = sfGetCustomerSqlVal($uniqid, $sqlval);
1946            $sqlval['create_date'] = "now()";
1947            $objQuery->insert("dtb_order_temp", $sqlval);
1948        } else {
1949            $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid));
1950        }
1951    }
1952}
1953
1954/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯(²¾²ñ°÷¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤) */
1955function sfCheckCustomerMailMaga($email) {
1956    $col = "email, mailmaga_flg, customer_id";
1957    $from = "dtb_customer";
1958    $where = "email = ? AND status = 2 AND del_flg = 0";
1959    $objQuery = new SC_Query();
1960    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where, array($email));
1961    // ²ñ°÷¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
1962    if($arrRet[0]['customer_id'] != "") {
1963        return true;
1964    }
1965    return false;
1966}
1967
1968// ¥«¡¼¥É¤Î½èÍý·ë²Ì¤òÊÖ¤¹
1969function sfGetAuthonlyResult($dir, $file_name, $name01, $name02, $card_no, $card_exp, $amount, $order_id, $jpo_info = "10"){
1970
1971    $path = $dir .$file_name;       // cgi¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥ë¥Ñ¥¹À¸À®
1972    $now_dir = getcwd();            // require¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢cgi¼Â¹Ô¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë
1973    chdir($dir);
1974
1975    // ¥Ñ¥¤¥×ÅϤ·¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤écgiµ¯Æ°
1976    $cmd = "$path card_no=$card_no name01=$name01 name02=$name02 card_exp=$card_exp amount=$amount order_id=$order_id jpo_info=$jpo_info";
1977
1978    $tmpResult = popen($cmd, "r");
1979
1980    // ·ë²Ì¼èÆÀ
1981    while( ! FEOF ( $tmpResult ) ) {
1982        $result .= FGETS($tmpResult);
1983    }
1984    pclose($tmpResult);             //  ¥Ñ¥¤¥×¤òÊĤ¸¤ë
1985    chdir($now_dir);                //¡¡¸µ¤Ë¤¤¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ëµ¢¤ë
1986
1987    // ·ë²Ì¤òÏ¢ÁÛÇÛÎó¤Ø³ÊǼ
1988    $result = ereg_replace("&$", "", $result);
1989    foreach (explode("&",$result) as $data) {
1990        list($key, $val) = explode("=", $data, 2);
1991        $return[$key] = $val;
1992    }
1993
1994    return $return;
1995}
1996
1997// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1998function sfGetOrderTemp($order_temp_id) {
1999    $objQuery = new SC_Query();
2000    $where = "order_temp_id = ?";
2001    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order_temp", $where, array($order_temp_id));
2002    return $arrRet[0];
2003}
2004
2005// ¥«¥Æ¥´¥êID¼èÆÀȽÄêÍѤΥ°¥í¡¼¥Ð¥ëÊÑ¿ô(°ìÅÙ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éºÆ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë)
2006$g_category_on = false;
2007$g_category_id = "";
2008
2009/* ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2010function sfGetCategoryId($product_id, $category_id) {
2011    global $g_category_on;
2012    global $g_category_id;
2013    if(!$g_category_on) {
2014        $g_category_on = true;
2015        $category_id = (int) $category_id;
2016        $product_id = (int) $product_id;
2017        if(sfIsInt($category_id) && sfIsRecord("dtb_category","category_id", $category_id)) {
2018            $g_category_id = $category_id;
2019        } else if (sfIsInt($product_id) && sfIsRecord("dtb_products","product_id", $product_id, "status = 1")) {
2020            $objQuery = new SC_Query();
2021            $where = "product_id = ?";
2022            $category_id = $objQuery->get("dtb_products", "category_id", $where, array($product_id));
2023            $g_category_id = $category_id;
2024        } else {
2025            // ÉÔÀµ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢0¤òÊÖ¤¹¡£
2026            $g_category_id = 0;
2027        }
2028    }
2029    return $g_category_id;
2030}
2031
2032// ROOTID¼èÆÀȽÄêÍѤΥ°¥í¡¼¥Ð¥ëÊÑ¿ô(°ìÅÙ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éºÆ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë)
2033$g_root_on = false;
2034$g_root_id = "";
2035
2036/* ÁªÂòÃæ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2037function sfGetRootId() {
2038    global $g_root_on;
2039    global $g_root_id;
2040    if(!$g_root_on) {
2041        $g_root_on = true;
2042        $objQuery = new SC_Query();
2043        if($_GET['product_id'] != "" || $_GET['category_id'] != "") {
2044            // ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤òȽÄꤹ¤ë
2045            $category_id = sfGetCategoryId($_GET['product_id'], $_GET['category_id']);
2046            // ROOT¥«¥Æ¥´¥êID¤Î¼èÆÀ
2047             $arrRet = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $category_id);
2048             $root_id = $arrRet[0];
2049        } else {
2050            // ROOT¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¤Ê¤·¤ËÀßÄꤹ¤ë
2051            $root_id = "";
2052        }
2053        $g_root_id = $root_id;
2054    }
2055    return $g_root_id;
2056}
2057
2058/* ¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤é¾¦Éʤò¸¡º÷¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎWHEREʸ¤ÈÃͤòÊÖ¤¹ */
2059function sfGetCatWhere($category_id) {
2060    // »Ò¥«¥Æ¥´¥êID¤Î¼èÆÀ
2061    $arrRet = sfGetChildsID("dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);
2062    $tmp_where = "";
2063    foreach ($arrRet as $val) {
2064        if($tmp_where == "") {
2065            $tmp_where.= " category_id IN ( ?";
2066        } else {
2067            $tmp_where.= ",? ";
2068        }
2069        $arrval[] = $val;
2070    }
2071    $tmp_where.= " ) ";
2072    return array($tmp_where, $arrval);
2073}
2074
2075/* ²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¼° */
2076function sfGetAddPoint($totalpoint, $use_point, $arrInfo) {
2077    // ¹ØÆþ¾¦Éʤιç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÍøÍѤ·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´¹»»²ÁÃͤò°ú¤¯Êý¼°
2078    $add_point = $totalpoint - intval($use_point * ($arrInfo['point_rate'] / 100));
2079
2080    if($add_point < 0) {
2081        $add_point = '0';
2082    }
2083    return $add_point;
2084}
2085
2086/* °ì°Õ¤«¤Äͽ¬¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤ID */
2087function sfGetUniqRandomId($head = "") {
2088    // ͽ¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥é¥ó¥À¥àʸ»úÎó¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£
2089    $random = gfMakePassword(8);
2090    // Ʊ°ì¥Û¥¹¥ÈÆâ¤Ç°ì°Õ¤ÊID¤òÀ¸À®
2091    $id = uniqid($head);
2092    return ($id . $random);
2093}
2094
2095// ¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¥ª¥¹¥¹¥áÉʤμèÆÀ
2096function sfGetBestProducts( $conn, $category_id = 0){
2097    // ´û¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍƤò¼èÆÀ¤¹¤ë
2098    $sql = "SELECT name, main_image, main_list_image, price01_min, price01_max, price02_min, price02_max, point_rate,
2099             A.product_id, A.comment FROM dtb_best_products as A LEFT JOIN vw_products_allclass AS allcls
2100            USING (product_id) WHERE A.category_id = ? AND A.del_flg = 0 AND status = 1 ORDER BY A.rank";
2101    $arrItems = $conn->getAll($sql, array($category_id));
2102
2103    return $arrItems;
2104}
2105
2106// ÆüìÀ©¸æʸ»ú¤Î¼êÆ°¥¨¥¹¥±¡¼¥×
2107function sfManualEscape($data) {
2108    // ÇÛÎó¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç
2109    if(!is_array($data)) {
2110        if (DB_TYPE == "pgsql") {
2111            $ret = pg_escape_string($data);
2112        }else if(DB_TYPE == "mysql"){
2113            $ret = mysql_real_escape_string($data);
2114        }
2115        $ret = ereg_replace("%", "\\%", $ret);
2116        $ret = ereg_replace("_", "\\_", $ret);
2117        return $ret;
2118    }
2119
2120    // ÇÛÎó¤Î¾ì¹ç
2121    foreach($data as $val) {
2122        if (DB_TYPE == "pgsql") {
2123            $ret = pg_escape_string($val);
2124        }else if(DB_TYPE == "mysql"){
2125            $ret = mysql_real_escape_string($val);
2126        }
2127
2128        $ret = ereg_replace("%", "\\%", $ret);
2129        $ret = ereg_replace("_", "\\_", $ret);
2130        $arrRet[] = $ret;
2131    }
2132
2133    return $arrRet;
2134}
2135
2136// ¼õÃíÈֹ桢ÍøÍѥݥ¤¥ó¥È¡¢²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éºÇ½ª¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èÆÀ
2137function sfGetCustomerPoint($order_id, $use_point, $add_point) {
2138    $objQuery = new SC_Query();
2139    $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id));
2140    $customer_id = $arrRet[0]['customer_id'];
2141    if($customer_id != "" && $customer_id >= 1) {
2142        $arrRet = $objQuery->select("point", "dtb_customer", "customer_id = ?", array($customer_id));
2143        $point = $arrRet[0]['point'];
2144        $total_point = $arrRet[0]['point'] - $use_point + $add_point;
2145    } else {
2146        $total_point = "";
2147        $point = "";
2148    }
2149    return array($point, $total_point);
2150}
2151
2152/* ¥É¥á¥¤¥ó´Ö¤ÇÍ­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È */
2153function sfDomainSessionStart() {
2154    $ret = session_id();
2155/*
2156    ¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âsession_start()¤¬É¬Íפʥڡ¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç
2157    ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ª¤¯
2158    if($ret == "" && !headers_sent()) {
2159*/
2160    if($ret == "") {
2161        /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î»ØÄê
2162         ¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¤òÊĤ¸¤ë¤Þ¤ÇÍ­¸ú
2163         ¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¤ÇÍ­¸ú
2164         ¡¦Æ±¤¸¥É¥á¥¤¥ó´Ö¤Ç¶¦Í­ */
2165        session_set_cookie_params (0, "/", DOMAIN_NAME);
2166
2167        if(!ini_get("session.auto_start")){
2168            // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï
2169            session_start();
2170        }
2171    }
2172}
2173
2174/* ʸ»úÎó¤Ë¶¯À©Åª¤Ë²þ¹Ô¤òÆþ¤ì¤ë */
2175function sfPutBR($str, $size) {
2176    $i = 0;
2177    $cnt = 0;
2178    $line = array();
2179    $ret = "";
2180
2181    while($str[$i] != "") {
2182        $line[$cnt].=$str[$i];
2183        $i++;
2184        if(strlen($line[$cnt]) > $size) {
2185            $line[$cnt].="<br />";
2186            $cnt++;
2187        }
2188    }
2189
2190    foreach($line as $val) {
2191        $ret.=$val;
2192    }
2193    return $ret;
2194}
2195
2196// Æó²ó°Ê¾å·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å[/]¤ò°ì¤Ä¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
2197function sfRmDupSlash($istr){
2198    if(ereg("^http://", $istr)) {
2199        $str = substr($istr, 7);
2200        $head = "http://";
2201    } else if(ereg("^https://", $istr)) {
2202        $str = substr($istr, 8);
2203        $head = "https://";
2204    } else {
2205        $str = $istr;
2206    }
2207    $str = ereg_replace("[/]+", "/", $str);
2208    $ret = $head . $str;
2209    return $ret;
2210}
2211
2212function sfEncodeFile($filepath, $enc_type, $out_dir) {
2213    $ifp = fopen($filepath, "r");
2214
2215    $basename = basename($filepath);
2216    $outpath = $out_dir . "enc_" . $basename;
2217
2218    $ofp = fopen($outpath, "w+");
2219
2220    while(!feof($ifp)) {
2221        $line = fgets($ifp);
2222        $line = mb_convert_encoding($line, $enc_type, "auto");
2223        fwrite($ofp,  $line);
2224    }
2225
2226    fclose($ofp);
2227    fclose($ifp);
2228
2229    return  $outpath;
2230}
2231
2232function sfCutString($str, $len, $byte = true, $commadisp = true) {
2233    if($byte) {
2234        if(strlen($str) > ($len + 2)) {
2235            $ret =substr($str, 0, $len);
2236            $cut = substr($str, $len);
2237        } else {
2238            $ret = $str;
2239            $commadisp = false;
2240        }
2241    } else {
2242        if(mb_strlen($str) > ($len + 1)) {
2243            $ret = mb_substr($str, 0, $len);
2244            $cut = mb_substr($str, $len);
2245        } else {
2246            $ret = $str;
2247            $commadisp = false;
2248        }
2249    }
2250
2251    // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤ÎÅÓÃæ¤ÇʬÃǤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
2252    if (isset($cut)) {
2253        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤êÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î [ °Ê¹ß¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
2254        $head = strrchr($ret, '[');
2255
2256        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤ê¸å¤ÎºÇ½é¤Î ] °ÊÁ°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
2257        $tail_pos = strpos($cut, ']');
2258        if ($tail_pos !== false) {
2259            $tail = substr($cut, 0, $tail_pos + 1);
2260        }
2261
2262        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤êÁ°¤Ë [¡¢¸å¤Ë ] ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢[ ¤«¤é ] ¤Þ¤Ç¤ò
2263        // Àܳ¤·¤Æ³¨Ê¸»ú¥¿¥°1¸Äʬ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
2264        if ($head !== false && $tail_pos !== false) {
2265            $subject = $head . $tail;
2266            if (preg_match('/^\[emoji:e?\d+\]$/', $subject)) {
2267                // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çºï½ü¤¹¤ë¡£
2268                $ret = substr($ret, 0, -strlen($head));
2269            }
2270        }
2271    }
2272
2273    if($commadisp){
2274        $ret = $ret . "...";
2275    }
2276    return $ret;
2277}
2278
2279// ǯ¡¢·î¡¢Äù¤áÆü¤«¤é¡¢Àè·î¤ÎÄù¤áÆü+1¡¢º£·î¤ÎÄù¤áÆü¤òµá¤á¤ë¡£
2280function sfTermMonth($year, $month, $close_day) {
2281    $end_year = $year;
2282    $end_month = $month;
2283
2284    // ³«»Ï·î¤¬½ªÎ»·î¤ÈƱ¤¸¤«Èݤ«
2285    $same_month = false;
2286
2287    // ³ºÅö·î¤ÎËöÆü¤òµá¤á¤ë¡£
2288    $end_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month + 1, 0, $year));
2289
2290    // ·î¤ÎËöÆü¤¬Äù¤áÆü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç
2291    if($end_last_day < $close_day) {
2292        // Äù¤áÆü¤ò·îËöÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë
2293        $end_day = $end_last_day;
2294    } else {
2295        $end_day = $close_day;
2296    }
2297
2298    // Á°·î¤Î¼èÆÀ
2299    $tmp_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year));
2300    $tmp_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year));
2301    // Á°·î¤ÎËöÆü¤òµá¤á¤ë¡£
2302    $start_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year));
2303
2304    // Á°·î¤ÎËöÆü¤¬Äù¤áÆü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç
2305    if ($start_last_day < $close_day) {
2306        // ·îËöÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë
2307        $tmp_day = $start_last_day;
2308    } else {
2309        $tmp_day = $close_day;
2310    }
2311
2312    // Àè·î¤ÎËöÆü¤ÎÍâÆü¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2313    $start_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year));
2314    $start_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year));
2315    $start_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year));
2316
2317    // ÆüÉդκîÀ®
2318    $start_date = sprintf("%d/%d/%d 00:00:00", $start_year, $start_month, $start_day);
2319    $end_date = sprintf("%d/%d/%d 23:59:59", $end_year, $end_month, $end_day);
2320
2321    return array($start_date, $end_date);
2322}
2323
2324// PDFÍѤÎRGB¥«¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
2325function sfGetPdfRgb($hexrgb) {
2326    $hex = substr($hexrgb, 0, 2);
2327    $r = hexdec($hex) / 255;
2328
2329    $hex = substr($hexrgb, 2, 2);
2330    $g = hexdec($hex) / 255;
2331
2332    $hex = substr($hexrgb, 4, 2);
2333    $b = hexdec($hex) / 255;
2334
2335    return array($r, $g, $b);
2336}
2337
2338//¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¤È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
2339function sfRegistTmpMailData($mail_flag, $email){
2340    $objQuery = new SC_Query();
2341    $objConn = new SC_DBConn();
2342    $objPage = new LC_Page();
2343
2344    $random_id = sfGetUniqRandomId();
2345    $arrRegistMailMagazine["mail_flag"] = $mail_flag;
2346    $arrRegistMailMagazine["email"] = $email;
2347    $arrRegistMailMagazine["temp_id"] =$random_id;
2348    $arrRegistMailMagazine["end_flag"]='0';
2349    $arrRegistMailMagazine["update_date"] = 'now()';
2350
2351    //¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿Íѥե饰
2352    $flag = $objQuery->count("dtb_customer_mail_temp", "email=?", array($email));
2353    $objConn->query("BEGIN");
2354    switch ($flag){
2355        case '0':
2356        $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine);
2357        break;
2358
2359        case '1':
2360        $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine, "email = '" .addslashes($email). "'");
2361        break;
2362    }
2363    $objConn->query("COMMIT");
2364    $subject = sfMakeSubject('¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£');
2365    $objPage->tpl_url = SSL_URL."mailmagazine/regist.php?temp_id=".$arrRegistMailMagazine['temp_id'];
2366    switch ($mail_flag){
2367        case '1':
2368        $objPage->tpl_name = "ÅÐÏ¿";
2369        $objPage->tpl_kindname = "HTML";
2370        break;
2371
2372        case '2':
2373        $objPage->tpl_name = "ÅÐÏ¿";
2374        $objPage->tpl_kindname = "¥Æ¥­¥¹¥È";
2375        break;
2376
2377        case '3':
2378        $objPage->tpl_name = "²ò½ü";
2379        break;
2380    }
2381        $objPage->tpl_email = $email;
2382    sfSendTplMail($email, $subject, 'mail_templates/mailmagazine_temp.tpl', $objPage);
2383}
2384
2385// ºÆµ¢Åª¤Ë¿ÃÊÇÛÎó¤ò¸¡º÷¤·¤Æ°ì¼¡¸µÇÛÎó(Hidden°úÅϤ·ÍÑÇÛÎó)¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
2386function sfMakeHiddenArray($arrSrc, $arrDst = array(), $parent_key = "") {
2387    if(is_array($arrSrc)) {
2388        foreach($arrSrc as $key => $val) {
2389            if($parent_key != "") {
2390                $keyname = $parent_key . "[". $key . "]";
2391            } else {
2392                $keyname = $key;
2393            }
2394            if(is_array($val)) {
2395                $arrDst = sfMakeHiddenArray($val, $arrDst, $keyname);
2396            } else {
2397                $arrDst[$keyname] = $val;
2398            }
2399        }
2400    }
2401    return $arrDst;
2402}
2403
2404// DB¼èÆÀÆü»þ¤ò¥¿¥¤¥à¤ËÊÑ´¹
2405function sfDBDatetoTime($db_date) {
2406    $date = ereg_replace("\..*$","",$db_date);
2407    $time = strtotime($date);
2408    return $time;
2409}
2410
2411/**
2412 * ½ÐÎϤκݤ˥ƥó¥×¥ì¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤é¤ì¤ë
2413 * 1.4.3a-beta°Ê¹ß¤Ç¤Ï»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
2414 *
2415 * index.php?tpl=test.tpl
2416 */
2417function sfCustomDisplay($objPage, $is_mobile = false) {
2418    $basename = basename($_SERVER["REQUEST_URI"]);
2419
2420    if($basename == "") {
2421        $path = $_SERVER["REQUEST_URI"] . "index.php";
2422    } else {
2423        $path = $_SERVER["REQUEST_URI"];
2424    }
2425
2426    if($_GET['tpl'] != "") {
2427        $tpl_name = $_GET['tpl'];
2428    } else {
2429        $tpl_name = ereg_replace("^/", "", $path);
2430        $tpl_name = ereg_replace("/", "_", $tpl_name);
2431        $tpl_name = ereg_replace("(\.php$|\.html$)", ".tpl", $tpl_name);
2432    }
2433
2434    $template_path = TEMPLATE_FTP_DIR . $tpl_name;
2435
2436    if($is_mobile === true) {
2437        $objView = new SC_MobileView();
2438        $objView->assignobj($objPage);
2439        $objView->display(SITE_FRAME);
2440    } else if(file_exists($template_path)) {
2441        $objView = new SC_UserView(TEMPLATE_FTP_DIR, COMPILE_FTP_DIR);
2442        $objView->assignobj($objPage);
2443        $objView->display($tpl_name);
2444    } else {
2445        $objView = new SC_SiteView();
2446        $objView->assignobj($objPage);
2447        $objView->display(SITE_FRAME);
2448    }
2449}
2450
2451//²ñ°÷ÊÔ½¸ÅÐÏ¿½èÍý
2452function sfEditCustomerData($array, $arrRegistColumn) {
2453    $objQuery = new SC_Query();
2454
2455    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
2456        if ($data["column"] != "password") {
2457            if($array[ $data['column'] ] != "") {
2458                $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ];
2459            } else {
2460                $arrRegist[ $data['column'] ] = NULL;
2461            }
2462        }
2463    }
2464    if (strlen($array["year"]) > 0 && strlen($array["month"]) > 0 && strlen($array["day"]) > 0) {
2465        $arrRegist["birth"] = $array["year"] ."/". $array["month"] ."/". $array["day"] ." 00:00:00";
2466    } else {
2467        $arrRegist["birth"] = NULL;
2468    }
2469
2470    //-- ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¹¹¿·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï°Å¹æ²½¡£¡Ê¹¹¿·¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏUPDATEʸ¤ò¹½À®¤·¤Ê¤¤¡Ë
2471    if ($array["password"] != DEFAULT_PASSWORD) $arrRegist["password"] = sha1($array["password"] . ":" . AUTH_MAGIC);
2472    $arrRegist["update_date"] = "NOW()";
2473
2474    //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
2475    if (defined('MOBILE_SITE')) {
2476        $arrRegist['email_mobile'] = $arrRegist['email'];
2477        unset($arrRegist['email']);
2478    }
2479    $objQuery->begin();
2480    $objQuery->update("dtb_customer", $arrRegist, "customer_id = ? ", array($array['customer_id']));
2481    $objQuery->commit();
2482}
2483
2484// PHP¤Îmb_convert_encoding´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2485function sf_mb_convert_encoding($str, $encode = 'CHAR_CODE') {
2486    return  mb_convert_encoding($str, $encode);
2487}
2488
2489// PHP¤Îmktime´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2490function sf_mktime($format, $hour=0, $minute=0, $second=0, $month=1, $day=1, $year=1999) {
2491    return  date($format,mktime($hour, $minute, $second, $month, $day, $year));
2492}
2493
2494// PHP¤Îdate´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2495function sf_date($format, $timestamp = '') {
2496    return  date( $format, $timestamp);
2497}
2498
2499// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·¿¤òÊÑ´¹¤¹¤ë
2500function sfChangeCheckBox($data , $tpl = false){
2501    if ($tpl) {
2502        if ($data == 1){
2503            return 'checked';
2504        }else{
2505            return "";
2506        }
2507    }else{
2508        if ($data == "on"){
2509            return 1;
2510        }else{
2511            return 2;
2512        }
2513    }
2514}
2515
2516function sfCategory_Count($objQuery){
2517    $sql = "";
2518
2519    //¥Æ¡¼¥Ö¥ëÆâÍƤκï½ü
2520    $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_count");
2521    $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_total_count");
2522
2523    //³Æ¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò¿ô¤¨¤Æ³ÊǼ
2524    $sql = " INSERT INTO dtb_category_count(category_id, product_count, create_date) ";
2525    $sql .= " SELECT T1.category_id, count(T2.category_id), now() FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_products AS T2 ";
2526    $sql .= " ON T1.category_id = T2.category_id  ";
2527    $sql .= " WHERE T2.del_flg = 0 AND T2.status = 1 ";
2528    $sql .= " GROUP BY T1.category_id, T2.category_id ";
2529    $objQuery->query($sql);
2530
2531    //»Ò¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò½¸·×¤¹¤ë
2532    $arrCat = $objQuery->getAll("SELECT * FROM dtb_category");
2533
2534    $sql = "";
2535    foreach($arrCat as $key => $val){
2536
2537        // »ÒID°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ
2538        $arrRet = sfGetChildrenArray('dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $val['category_id']);
2539        $line = sfGetCommaList($arrRet);
2540
2541        $sql = " INSERT INTO dtb_category_total_count(category_id, product_count, create_date) ";
2542        $sql .= " SELECT ?, SUM(product_count), now() FROM dtb_category_count ";
2543        $sql .= " WHERE category_id IN (" . $line . ")";
2544
2545        $objQuery->query($sql, array($val['category_id']));
2546    }
2547}
2548
2549// 2¤Ä¤ÎÇÛÎó¤òÍѤ¤¤ÆÏ¢ÁÛÇÛÎó¤òºîÀ®¤¹¤ë
2550function sfarrCombine($arrKeys, $arrValues) {
2551
2552    if(count($arrKeys) <= 0 and count($arrValues) <= 0) return array();
2553
2554    $keys = array_values($arrKeys);
2555    $vals = array_values($arrValues);
2556
2557    $max = max( count( $keys ), count( $vals ) );
2558    $combine_ary = array();
2559    for($i=0; $i<$max; $i++) {
2560        $combine_ary[$keys[$i]] = $vals[$i];
2561    }
2562    if(is_array($combine_ary)) return $combine_ary;
2563
2564    return false;
2565}
2566
2567/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é»ÒIDÇÛÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2568function sfGetChildrenArray($table, $pid_name, $id_name, $id) {
2569    $objQuery = new SC_Query();
2570    $col = $pid_name . "," . $id_name;
2571     $arrData = $objQuery->select($col, $table);
2572
2573    $arrPID = array();
2574    $arrPID[] = $id;
2575    $arrChildren = array();
2576    $arrChildren[] = $id;
2577
2578    $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID);
2579
2580    while(count($arrRet) > 0) {
2581        $arrChildren = array_merge($arrChildren, $arrRet);
2582        $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrRet);
2583    }
2584
2585    return $arrChildren;
2586}
2587
2588/* ¿ÆIDľ²¼¤Î»ÒID¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë */
2589function sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID) {
2590    $arrChildren = array();
2591    $max = count($arrData);
2592
2593    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2594        foreach($arrPID as $val) {
2595            if($arrData[$i][$pid_name] == $val) {
2596                $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name];
2597            }
2598        }
2599    }
2600    return $arrChildren;
2601}
2602
2603
2604/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¿ÆIDÇÛÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2605function sfGetParentsArray($table, $pid_name, $id_name, $id) {
2606    $objQuery = new SC_Query();
2607    $col = $pid_name . "," . $id_name;
2608     $arrData = $objQuery->select($col, $table);
2609
2610    $arrParents = array();
2611    $arrParents[] = $id;
2612    $child = $id;
2613
2614    $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $child);
2615
2616    while($ret != "") {
2617        $arrParents[] = $ret;
2618        $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $ret);
2619    }
2620
2621    $arrParents = array_reverse($arrParents);
2622
2623    return $arrParents;
2624}
2625
2626/* »ÒID½ê°¤¹¤ë¿ÆID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2627function sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $child) {
2628    $max = count($arrData);
2629    $parent = "";
2630    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2631        if($arrData[$i][$id_name] == $child) {
2632            $parent = $arrData[$i][$pid_name];
2633            break;
2634        }
2635    }
2636    return $parent;
2637}
2638
2639/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ID¤Î·»Äï¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2640function sfGetBrothersArray($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID) {
2641    $max = count($arrData);
2642
2643    $arrBrothers = array();
2644    foreach($arrPID as $id) {
2645        // ¿ÆID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë
2646        for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2647            if($arrData[$i][$id_name] == $id) {
2648                $parent = $arrData[$i][$pid_name];
2649                break;
2650            }
2651        }
2652        // ·»ÄïID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë
2653        for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2654            if($arrData[$i][$pid_name] == $parent) {
2655                $arrBrothers[] = $arrData[$i][$id_name];
2656            }
2657        }
2658    }
2659    return $arrBrothers;
2660}
2661
2662/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ID¤Îľ°¤Î»Ò¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2663function sfGetUnderChildrenArray($arrData, $pid_name, $id_name, $parent) {
2664    $max = count($arrData);
2665
2666    $arrChildren = array();
2667    // »ÒID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë
2668    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2669        if($arrData[$i][$pid_name] == $parent) {
2670            $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name];
2671        }
2672    }
2673    return $arrChildren;
2674}
2675
2676
2677// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ
2678function sfGetCatTree($parent_category_id, $count_check = false) {
2679    $objQuery = new SC_Query();
2680    $col = "";
2681    $col .= " cat.category_id,";
2682    $col .= " cat.category_name,";
2683    $col .= " cat.parent_category_id,";
2684    $col .= " cat.level,";
2685    $col .= " cat.rank,";
2686    $col .= " cat.creator_id,";
2687    $col .= " cat.create_date,";
2688    $col .= " cat.update_date,";
2689    $col .= " cat.del_flg, ";
2690    $col .= " ttl.product_count";
2691    $from = "dtb_category as cat left join dtb_category_total_count as ttl on ttl.category_id = cat.category_id";
2692    // ÅÐÏ¿¾¦ÉÊ¿ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
2693    if($count_check) {
2694        $where = "del_flg = 0 AND product_count > 0";
2695    } else {
2696        $where = "del_flg = 0";
2697    }
2698    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC");
2699    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where);
2700
2701    $arrParentID = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $parent_category_id);
2702
2703    foreach($arrRet as $key => $array) {
2704        foreach($arrParentID as $val) {
2705            if($array['category_id'] == $val) {
2706                $arrRet[$key]['display'] = 1;
2707                break;
2708            }
2709        }
2710    }
2711
2712    return $arrRet;
2713}
2714
2715// ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÏ¢·ë¤·¤¿Ê¸»úÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2716function sfGetCatCombName($category_id){
2717    // ¾¦Éʤ¬Â°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤ò½Ä¤Ë¼èÆÀ
2718    $objQuery = new SC_Query();
2719    $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);
2720    $ConbName = "";
2721
2722    // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2723    foreach($arrCatID as $key => $val){
2724        $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?";
2725        $arrVal = array($val);
2726        $CatName = $objQuery->getOne($sql,$arrVal);
2727        $ConbName .= $CatName . ' | ';
2728    }
2729    // ºÇ¸å¤Î ¡Ã ¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë
2730    $ConbName = substr_replace($ConbName, "", strlen($ConbName) - 2, 2);
2731
2732    return $ConbName;
2733}
2734
2735// »ØÄꤷ¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ID¤ÎÂ祫¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2736function sfGetFirstCat($category_id){
2737    // ¾¦Éʤ¬Â°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤ò½Ä¤Ë¼èÆÀ
2738    $objQuery = new SC_Query();
2739    $arrRet = array();
2740    $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);
2741    $arrRet['id'] = $arrCatID[0];
2742
2743    // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2744    $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?";
2745    $arrVal = array($arrRet['id']);
2746    $arrRet['name'] = $objQuery->getOne($sql,$arrVal);
2747
2748    return $arrRet;
2749}
2750
2751//MySQLÍѤÎSQLʸ¤ËÊѹ¹¤¹¤ë
2752function sfChangeMySQL($sql){
2753    // ²þ¹Ô¡¢¥¿¥Ö¤ò1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ´¹
2754    $sql = preg_replace("/[\r\n\t]/"," ",$sql);
2755
2756    $sql = sfChangeView($sql);      // viewɽ¤ò¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2757    $sql = sfChangeILIKE($sql);     // ILIKE¸¡º÷¤òLIKE¸¡º÷¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2758    $sql = sfChangeRANDOM($sql);    // RANDOM()¤òRAND()¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2759
2760    return $sql;
2761}
2762
2763// SQL¤ÎÃæ¤Ëview¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£
2764function sfInArray($sql){
2765    global $arrView;
2766
2767    foreach($arrView as $key => $val){
2768        if (strcasecmp($sql, $val) == 0){
2769            $changesql = eregi_replace("($key)", "$val", $sql);
2770            sfInArray($changesql);
2771        }
2772    }
2773    return false;
2774}
2775
2776// SQL¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥ÈÂбþ
2777function sfQuoteSmart($in){
2778
2779    if (is_int($in) || is_double($in)) {
2780        return $in;
2781    } elseif (is_bool($in)) {
2782        return $in ? 1 : 0;
2783    } elseif (is_null($in)) {
2784        return 'NULL';
2785    } else {
2786        return "'" . str_replace("'", "''", $in) . "'";
2787    }
2788}
2789
2790// viewɽ¤ò¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2791function sfChangeView($sql){
2792    global $arrView;
2793    global $arrViewWhere;
2794
2795    $arrViewTmp = $arrView;
2796
2797    // view¤Îwhere¤òÊÑ´¹
2798    foreach($arrViewTmp as $key => $val){
2799        $arrViewTmp[$key] = strtr($arrViewTmp[$key], $arrViewWhere);
2800    }
2801
2802    // view¤òÊÑ´¹
2803    $changesql = strtr($sql, $arrViewTmp);
2804
2805    return $changesql;
2806}
2807
2808// ILIKE¸¡º÷¤òLIKE¸¡º÷¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2809function sfChangeILIKE($sql){
2810    $changesql = eregi_replace("(ILIKE )", "LIKE BINARY ", $sql);
2811    return $changesql;
2812}
2813
2814// RANDOM()¤òRAND()¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2815function sfChangeRANDOM($sql){
2816    $changesql = eregi_replace("( RANDOM)", " RAND", $sql);
2817    return $changesql;
2818}
2819
2820// view¤Îwhere¤òÃÖ´¹¤¹¤ë
2821function sfViewWhere($target, $where = "", $arrval = array(), $option = ""){
2822    global $arrViewWhere;
2823    $arrWhere = split("[?]", $where);
2824    $where_tmp = " WHERE " . $arrWhere[0];
2825    for($i = 1; $i < count($arrWhere); $i++){
2826        $where_tmp .= sfQuoteSmart($arrval[$i - 1]) . $arrWhere[$i];
2827    }
2828    $arrViewWhere[$target] = $where_tmp . " " . $option;
2829}
2830
2831// ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê°Ê²¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆµ¢Åª¤Ë¥³¥Ô¡¼
2832function sfCopyDir($src, $des, $mess, $override = false){
2833    if(!is_dir($src)){
2834        return false;
2835    }
2836
2837    $oldmask = umask(0);
2838    $mod= stat($src);
2839
2840    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë
2841    if(!file_exists($des)) {
2842        if(!mkdir($des, $mod[2])) {
2843            print("path:" . $des);
2844        }
2845    }
2846
2847    $fileArray=glob( $src."*" );
2848    foreach( $fileArray as $key => $data_ ){
2849        // CVS´ÉÍý¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥³¥Ô¡¼¤·¤Ê¤¤
2850        if(ereg("/CVS/Entries", $data_)) {
2851            break;
2852        }
2853        if(ereg("/CVS/Repository", $data_)) {
2854            break;
2855        }
2856        if(ereg("/CVS/Root", $data_)) {
2857            break;
2858        }
2859
2860        mb_ereg("^(.*[\/])(.*)",$data_, $matches);
2861        $data=$matches[2];
2862        if( is_dir( $data_ ) ){
2863            $mess = sfCopyDir( $data_.'/', $des.$data.'/', $mess, $override);
2864        }else{
2865            if(!$override && file_exists($des.$data)) {
2866                $mess.= $des.$data . "¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹\n";
2867            } else {
2868                if(@copy( $data_, $des.$data)) {
2869                    $mess.= $des.$data . "¡§¥³¥Ô¡¼À®¸ù\n";
2870                } else {
2871                    $mess.= $des.$data . "¡§¥³¥Ô¡¼¼ºÇÔ\n";
2872                }
2873            }
2874            $mod=stat($data_ );
2875        }
2876    }
2877    umask($oldmask);
2878    return $mess;
2879}
2880
2881// »ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ´¤Æºï½ü¤¹¤ë
2882function sfDelFile($dir){
2883    $dh = opendir($dir);
2884    // ¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü
2885    while($file = readdir($dh)){
2886        if ($file == "." or $file == "..") continue;
2887        $del_file = $dir . "/" . $file;
2888        if(is_file($del_file)){
2889            $ret = unlink($dir . "/" . $file);
2890        }else if (is_dir($del_file)){
2891            $ret = sfDelFile($del_file);
2892        }
2893
2894        if(!$ret){
2895            return $ret;
2896        }
2897    }
2898
2899    // ÊĤ¸¤ë
2900    closedir($dh);
2901
2902    // ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü
2903    return rmdir($dir);
2904}
2905
2906/*
2907 * ´Ø¿ô̾¡§sfWriteFile
2908 * °ú¿ô1 ¡§½ñ¤­¹þ¤à¥Ç¡¼¥¿
2909 * °ú¿ô2 ¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹
2910 * °ú¿ô3 ¡§½ñ¤­¹þ¤ß¥¿¥¤¥×
2911 * °ú¿ô4 ¡§¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
2912 * Ìá¤êÃÍ¡§·ë²Ì¥Õ¥é¥° À®¸ù¤Ê¤é true ¼ºÇԤʤé false
2913 * ÀâÌÀ¡¡¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë½ñ¤­½Ð¤·
2914 */
2915function sfWriteFile($str, $path, $type, $permission = "") {
2916    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯
2917    if (!($file = fopen ($path, $type))) {
2918        return false;
2919    }
2920
2921    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¥í¥Ã¥¯
2922    flock ($file, LOCK_EX);
2923    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ñ¤­¹þ¤ß
2924    fputs ($file, $str);
2925    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü
2926    flock ($file, LOCK_UN);
2927    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë
2928    fclose ($file);
2929    // ¸¢¸Â¤ò»ØÄê
2930    if($permission != "") {
2931        chmod($path, $permission);
2932    }
2933
2934    return true;
2935}
2936
2937function sfFlush($output = " ", $sleep = 0){
2938    // ¼Â¹Ô»þ´Ö¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¤
2939    set_time_limit(0);
2940    // ½ÐÎϤò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¤(==ÆüËܸ켫ưÊÑ´¹¤â¤·¤Ê¤¤)
2941    ob_end_clean();
2942
2943    // IE¤Î¤¿¤á¤Ë256¥Ð¥¤¥È¶õʸ»ú½ÐÎÏ
2944    echo str_pad('',256);
2945
2946    // ½ÐÎϤϥ֥é¥ó¥¯¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦
2947    echo $output;
2948    // ½ÐÎϤò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë
2949    flush();
2950
2951    ob_end_flush();
2952    ob_start();
2953
2954    // »þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë½èÍý
2955    sleep($sleep);
2956}
2957
2958// @version¤Îµ­ºÜ¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
2959function sfGetFileVersion($path) {
2960    if(file_exists($path)) {
2961        $src_fp = fopen($path, "rb");
2962        if($src_fp) {
2963            while (!feof($src_fp)) {
2964                $line = fgets($src_fp);
2965                if(ereg("@version", $line)) {
2966                    $arrLine = split(" ", $line);
2967                    $version = $arrLine[5];
2968                }
2969            }
2970            fclose($src_fp);
2971        }
2972    }
2973    return $version;
2974}
2975
2976// »ØÄꤷ¤¿URL¤ËÂФ·¤ÆPOST¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¿®¤¹¤ë
2977function sfSendPostData($url, $arrData, $arrOkCode = array()){
2978    require_once(DATA_PATH . "module/Request.php");
2979
2980    // Á÷¿®¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹À¸À®
2981    $req = new HTTP_Request($url);
2982
2983    $req->addHeader('User-Agent', 'DoCoMo/2.0¡¡P2101V(c100)');
2984    $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST);
2985
2986    // POST¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®
2987    $req->addPostDataArray($arrData);
2988
2989    // ¥¨¥é¡¼¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¡¢±þÅú¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2990    if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) {
2991
2992        // ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¥³¡¼¥É¤¬¥¨¥é¡¼È½Äê¤Ê¤é¡¢¶õ¤òÊÖ¤¹
2993        $res_code = $req->getResponseCode();
2994
2995        if(!in_array($res_code, $arrOkCode)){
2996            $response = "";
2997        }else{
2998            $response = $req->getResponseBody();
2999        }
3000
3001    } else {
3002        $response = "";
3003    }
3004
3005    // POST¥Ç¡¼¥¿¥¯¥ê¥¢
3006    $req->clearPostData();
3007
3008    return $response;
3009}
3010
3011/** ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ´Ø¿ô **/
3012
3013/**
3014 *  ÅϤµ¤ì¤¿ÊÑ¿ô¤òDump¤¹¤ë
3015 *
3016 *  @param  mixed  $obj   Dump¤·¤¿¤¤ÊÑ¿ô
3017 *  @param  string $color ½ÐÎϤ¹¤ë¿§
3018 *
3019 *  @return void ¤Ê¤·
3020 */
3021function sfPrintR($obj, $color='green') {
3022    if ( DEBUG_MODE === false ) {
3023        return;
3024    }
3025
3026    $arrColor = array(
3027        'green' => '#00FF00',
3028        'red'   => '#FF0000',
3029        'blue'  => '#0000FF'
3030    );
3031
3032    if ( empty($arrColor[$color]) ) {
3033        $color = $arrColor['green'];
3034    } else {
3035        $color = $arrColor[$color];
3036    }
3037
3038    print("<div style='font-size: 12px;color: $color;'>\n");
3039    print("<strong>**¥Ç¥Ð¥Ã¥°Ãæ**</strong><br />\n");
3040    print("<pre>\n");
3041    print_r($obj);
3042    print("</pre>\n");
3043    print("<strong>**¥Ç¥Ð¥Ã¥°Ãæ**</strong></div>\n");
3044}
3045
3046?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.