Changeset 16179


Ignore:
Timestamp:
2007/09/30 01:43:29 (16 years ago)
Author:
naka
Message:
 
Location:
branches/feature-module-gmo-pg/data
Files:
7 edited
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-gmo-pg/data/downloads/module/mdl_gmo-pg/gmo-pg_credit.php

  r16178 r16179  
  55 * http://www.lockon.co.jp/ 
  66 */ 
  7 require_once(MODULE_PATH . "mdl_zeus/mdl_zeus.inc"); 
   7require_once(MODULE_PATH . "mdl_gmo-pg/mdl_gmo-pg.inc"); 
   8 
   9/* 
   10 
   11»ÙʧÊýË¡¤òɽ¤¹¥³¡¼¥É 
   12 
   131¡§ °ì³çʧ¤¤ 
   142¡§ ʬ³äʧ¤¤ 
   153¡§ ¥Ü¡¼¥Ê¥¹°ì³çʧ¤¤ 
   164¡§ ¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê¬³äʧ¤¤ 
   175¡§ ¥ê¥Üʧ¤¤ 
   18 
   19 */ 
   20 
   21$arrPayMethod = array( 
   22    '1-0' => "°ì³çʧ¤¤", 
   23    '2-3' => "ʬ³ä3²óʧ¤¤", 
   24    '2-6' => "ʬ³ä6²óʧ¤¤", 
   25    '2-10'=> "ʬ³ä10²óʧ¤¤", 
   26    '2-15'=> "ʬ³ä15²óʧ¤¤", 
   27    '2-20'=> "ʬ³ä20²óʧ¤¤", 
   28    '5-0' => "¥ê¥Üʧ¤¤"  
   29); 
  830 
  931class LC_Page { 
  1032    function LC_Page() { 
   33        /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/ 
   34        $this->tpl_css = '/css/layout/shopping/card.css';   // ¥á¥¤¥óCSS¥Ñ¥¹ 
  1135        if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
  12             $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_zeus/zeus_credit_mobile.tpl"; 
   36            $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_gmo-pg/gmo-pg_credit_mobile.tpl"; 
  1337        } else { 
  14             $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_zeus/zeus_credit.tpl"; 
  15         }        
   38            $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_gmo-pg/gmo-pg_credit.tpl"; 
   39        } 
   40        global $arrPayMethod; 
   41        $this->arrPayMethod = $arrPayMethod; 
  1642        /* 
  1743         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
   
  2551$objPage = new LC_Page(); 
  2652$objView = (GC_MobileUserAgent::isMobile()) ? new SC_MobileView() : new SC_SiteView(); 
  27 $objCampaignSess = new SC_CampaignSession(); 
   53$objSiteSess = new SC_SiteSession(); 
   54$objCartSess = new SC_CartSession(); 
  2855$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo; 
  2956$arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  30  
  3157 
  3258// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   
  3763$objFormParam->setParam($_POST); 
  3864 
  39 // ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý 
  40 $objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  41  
  42 // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
  43 $arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
  44  
  45 // ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» 
  46 $arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
   65// ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÀµÅöÀ­¤ÎȽÄê 
   66$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  4767 
  4868switch($_POST['mode']) { 
   69// ÅÐÏ¿ 
   70case 'regist': 
   71    // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
   72    $objFormParam->convParam(); 
   73    $objPage->arrErr = lfCheckError($arrRet); 
   74 
   75    // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç 
   76    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   77        // ¥¨¥é¡¼¥Õ¥é¥° 
   78        $err_flg = false; 
   79         
   80        // ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý 
   81        $objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
   82        // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
   83        $arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
   84        // ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» 
   85        $arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
   86        // ¥«¡¼¥É¤Îǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦ 
   87        $arrVal = $objFormParam->getHashArray(); 
   88         
   89                // ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼¤ÎȽÄê 
   90        $access_err = false; 
   91        // ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ 
   92        $credit_err = false; 
   93        $gmo_err_msg = ""; 
   94         
   95        // ¥¢¥¯¥»¥¹ID¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   96        if($_SESSION['GMO']['ACCESS_ID'] == "") { 
   97            // ŹÊÞ¾ðÊó¤ÎÁ÷¿® 
   98            $arrEntryRet = lfSendGMOEntry($arrData['order_id'], $arrData['payment_total']); 
   99            if($arrEntryRet == NULL) { 
   100                $access_err = true; 
   101            } 
   102             
   103            // ŹÊÞ¾ðÊ󥨥顼¤ÎȽÄê 
   104            if($arrEntryRet['ERR_CODE'] == '0' && $arrEntryRet['ERR_INFO'] == 'OK') { 
   105                $_SESSION['GMO']['ACCESS_ID'] = $arrEntryRet['ACCESS_ID']; 
   106                $_SESSION['GMO']['ACCESS_PASS'] = $arrEntryRet['ACCESS_PASS']; 
   107            } else { 
   108                $_SESSION['GMO']['ACCESS_ID'] = ""; 
   109                $_SESSION['GMO']['ACCESS_PASS'] = "";                
   110                $credit_err = true; 
   111                $detail_code01 = substr($arrEntryRet['ERR_INFO'], 0, 5); 
   112                $detail_code02 = substr($arrEntryRet['ERR_INFO'], 5, 4); 
   113                $gmo_err_msg = $detail_code01 . "-" . $detail_code02; 
   114            } 
   115        } 
   116         
   117        // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç 
   118        if(!$access_err && !$credit_err) { 
   119            // ŹÊÞ¾ðÊóÁ÷¿®·ë²Ì 
   120            $sqlval['memo04'] = $arrEntryRet['ERR_CODE']; 
   121            $sqlval['memo05'] = $arrEntryRet['ERR_INFO']; 
   122             
   123            // ŹÊÞ¾ðÊ󥨥顼¤ÎȽÄê 
   124            if($_SESSION['GMO']['ACCESS_ID'] != "" && $_SESSION['GMO']['ACCESS_PASS'] != "" ) { 
   125                // ·èºÑ¾ðÊó¤ÎÁ÷¿® 
   126                $arrExecRet = lfSendGMOExec($_SESSION['GMO']['ACCESS_ID'], $_SESSION['GMO']['ACCESS_PASS'], $arrData['order_id'], $arrVal['card_no01'], $arrVal['card_no02'], $arrVal['card_no03'], $arrVal['card_no04'], $arrVal['card_month'], $arrVal['card_year'], $arrVal['paymethod']); 
   127                if($arrExecRet == NULL) { 
   128                    $access_err = true; 
   129                } 
   130            } 
   131        } 
   132         
   133        // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç 
   134        if(!$access_err && !$credit_err) { 
   135            // ÄɲþðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¥À¥ß¡¼¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÊǼ 
   136            $sqlval['memo02'] = serialize(array()); 
   137                     
   138            // ±þÅúÆâÍƤε­Ï¿ 
   139            $sqlval['memo03'] = $arrVal['card_name01'] . " " . $arrVal['card_name02']; 
   140     
   141            // ·èºÑ¾ðÊóÁ÷¿®·ë²Ì 
   142            $sqlval['memo06'] = $arrExecRet['ErrType']; 
   143            $sqlval['memo07'] = $arrExecRet['ErrInfo']; 
   144             
   145            $objQuery = new SC_Query(); 
   146            $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, "order_temp_id = ?", array($uniqid)); 
   147         
   148            // Í¿¿®½èÍýÀ®¸ù¤Î¾ì¹ç 
   149            if($arrExecRet['Html'] == "Receipt" && $arrExecRet['ErrType'] == "" && $arrExecRet['ErrInfo'] == "") { 
   150                // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   151                $objSiteSess->setRegistFlag(); 
   152                // ¥¢¥¯¥»¥¹ID¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¡£ 
   153                $_SESSION['GMO']['ACCESS_ID'] = ""; 
   154                $_SESSION['GMO']['ACCESS_PASS'] = "";    
   155                // ½èÍý´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø 
   156                if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
   157                    header("Location: " . gfAddSessionId(URL_SHOP_COMPLETE)); 
   158                } else { 
   159                    header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE); 
   160                } 
   161            } else { 
   162                $credit_err = true; 
   163                $detail_code01 = substr($arrExecRet['ErrInfo'], 0, 5); 
   164                $detail_code02 = substr($arrExecRet['ErrInfo'], 5, 4); 
   165                $gmo_err_msg = $detail_code01 . "-" . $detail_code02; 
   166            } 
   167        } 
   168         
   169        if($access_err || $credit_err) { 
   170            if($access_err) { 
   171                $objPage->tpl_error = "¢¨ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¾µÇ§¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡§ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼";                 
   172            } else { 
   173                if($gmo_err_msg != "") { 
   174                    $objPage->tpl_error = "¢¨ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¾µÇ§¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡§".$gmo_err_msg;              
   175                } else { 
   176                    $objPage->tpl_error = "¢¨ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¾µÇ§¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡§ÉÔÌÀ¤Ê¥¨¥é¡¼";                               
   177                } 
   178            } 
   179        } 
   180    } 
   181    break; 
  49182// Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë 
  50183case 'return': 
  51184    // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  52185    $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  53     if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
  54         header("Location: " . gfAddSessionId(URL_SHOP_CONFIRM)); 
  55     } else { 
  56         header("Location: " . URL_SHOP_CONFIRM); 
  57     } 
   186    header("Location: " . URL_SHOP_CONFIRM); 
  58187    exit; 
  59     break; 
  60 // ¼¡¤Ø 
  61 case 'next': 
  62     // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
  63     $objFormParam->convParam(); 
  64     $objPage->arrErr = lfCheckError($arrRet); 
  65      
  66     // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç 
  67     if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  68         // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Î¼èÆÀ¤ò¹Ô¤¦ 
  69         $arrInput = $objFormParam->getHashArray(); 
  70         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅÅʸÁ÷¿® 
  71         $ret = sfPostPaymentData($arrData, $arrInput); 
  72         // À®¸ù 
  73         if($ret) { 
  74             // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  75             $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  76             if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
  77                 header("Location: " . gfAddSessionId(URL_SHOP_COMPLETE)); 
  78             } else { 
  79                 header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE); 
  80             } 
  81         } else { 
  82             // ¼ºÇÔ 
  83             $objPage->tpl_error = "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬ÆþÎÏÆâÍƤò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  84         } 
  85     } 
  86     break; 
  87 case 'quick_charge': 
  88     // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅÅʸÁ÷¿® 
  89     $ret = sfPostPaymentData($arrData, $arrInput, true); 
  90     // À®¸ù 
  91     if($ret) { 
  92         // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  93         $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  94         if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
  95             header("Location: " . gfAddSessionId(URL_SHOP_COMPLETE)); 
  96         } else { 
  97             header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE); 
  98         } 
  99     } else { 
  100         // ¼ºÇÔ 
  101         $objPage->tpl_error = "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬ÆþÎÏÆâÍƤò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  102     } 
  103188    break; 
  104189} 
   
  110195$objPage->arrMonth = $objDate->getZeroMonth(); 
  111196 
   197$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList(); 
   198 
  112199// ¶¦Ä̤Îɽ¼¨½àÈ÷ 
  113 $objPage = sfZeusDisp($objPage, $payment_id); 
  114  
  115 // »Ùʧ²ó¿ô 
  116 $objPage->arrPaymentClass = $arrPaymentClass; 
  117 $objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList(); 
   200$objPage = sfGmoDisp($objPage, $payment_id); 
   201 
  118202$objView->assignobj($objPage); 
  119 // ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹) 
  120 $objCampaignSess->pageView($objView); 
  121 //------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   203$objView->display(SITE_FRAME); 
   204//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  122205/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
  123206function lfInitParam() { 
  124207    global $objFormParam; 
  125     $objFormParam->addParam("»Ùʧ²ó¿ô", "payment_class", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  126208    $objFormParam->addParam("¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ1", "card_no01", CREDIT_NO_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  127209    $objFormParam->addParam("¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ2", "card_no02", CREDIT_NO_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   
  130212    $objFormParam->addParam("¥«¡¼¥É´ü¸Âǯ", "card_year", 2, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  131213    $objFormParam->addParam("¥«¡¼¥É´ü¸Â·î", "card_month", 2, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  132     $objFormParam->addParam("̾", "card_name01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "ALPHA_CHECK")); 
  133     $objFormParam->addParam("À«", "card_name02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "ALPHA_CHECK")); 
  134     $objFormParam->addParam("Á°²óÍøÍѤ·¤¿¥«¡¼¥É¤ò»ÈÍѤ¹¤ë", "quick_check", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK"));     
   214    $objFormParam->addParam("À«", "card_name01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "ALPHA_CHECK")); 
   215    $objFormParam->addParam("̾", "card_name02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "ALPHA_CHECK")); 
   216    $objFormParam->addParam("»ÙʧÊýË¡", "paymethod", STEXT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  135217} 
  136218 
   
  145227    return $objErr->arrErr; 
  146228} 
   229 
   230// ŹÊÞ¾ðÊó¤ÎÁ÷¿® 
   231function lfSendGMOEntry($order_id, $amount, $tax = 0) { 
   232     
   233    $arrRet = sfGetPaymentDB(); 
   234         
   235    $arrData = array( 
   236        'OrderId' => $order_id,     // ŹÊÞ¤´¤È¤Ë°ì°Õ¤ÊÃíʸID¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¡£ 
   237        'TdTenantName' => '',       // 3Dǧ¾Ú»þɽ¼¨ÍÑŹÊÞ̾ 
   238        'TdFlag' => '',             // 3D¥Õ¥é¥° 
   239        'ShopId' => $arrRet[0]['gmo_shopid'],       // ¥·¥ç¥Ã¥×ID 
   240        'ShopPass' => $arrRet[0]['gmo_shoppass'],   // ¥·¥ç¥Ã¥×¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É 
   241        'Currency' => 'JPN',        // Ä̲ߥ³¡¼¥É 
   242        'Amount' => $amount,        // ¶â³Û 
   243        'Tax' => $tax,              // ¾ÃÈñÀÇ 
   244        'JobCd' => 'AUTH',          // ½èÍý¶èʬ 
   245        'TenantNo' => $arrRet[0]['gmo_tenantno'],   // ŹÊÞID¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¡£ 
   246    ); 
   247     
   248    $req = new HTTP_Request(GMO_ENTRY_URL); 
   249    $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST); 
   250    $req->addPostDataArray($arrData); 
   251     
   252    if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) { 
   253        $response = $req->getResponseBody(); 
   254    } 
   255    $req->clearPostData(); 
   256    $arrRet = lfGetPostArray($response); 
   257     
   258    return $arrRet; 
   259} 
   260 
   261function lfSendGMOExec($access_id, $access_pass, $order_id, $cardno1, $cardno2, $cardno3, $cardno4, $ex_mm, $ex_yy, $paymethod) { 
   262     
   263    // »ÙʧÊýË¡¡¢²ó¿ô¤Î¼èÆÀ 
   264    list($method, $paytimes) = split("-", $paymethod); 
   265     
   266    if(!($paytimes > 0)) { 
   267        $paytimes = ""; 
   268    } 
   269             
   270    $arrData = array( 
   271    'AccessId' => $access_id, 
   272    'AccessPass' => $access_pass, 
   273    'OrderId' => $order_id, 
   274    'RetURL' => GMO_RETURL, 
   275    // ¥×¥í¥Ñ¡¼¥«¡¼¥É¤ò°·¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏVISA¸ÇÄê¤ÇOK 
   276    'CardType' => 'VISA, 11111, 111111111111111111111111111111111111, 1111111111', 
   277    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ 
   278    /* 
   279        1:°ì³ç 
   280        2:ʬ³ä 
   281        3:¥Ü¡¼¥Ê¥¹°ì³ç 
   282        4:¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê¬³ä 
   283        5:¥ê¥Üʧ¤¤ 
   284     */ 
   285    'Method' => $method, 
   286    // »Ùʧ²ó¿ô 
   287    'PayTimes' => $paytimes, 
   288    // ¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ 
   289    /* 
   290        »î¸³ÍÑ¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤Ï¡¢4111-1111-1111-1111 
   291     */ 
   292    'CardNo1' => $cardno1, 
   293    'CardNo2' => $cardno2, 
   294    'CardNo3' => $cardno3, 
   295    'CardNo4' => $cardno4, 
   296    'ExpireMM' => $ex_mm, 
   297    'ExpireYY' => $ex_yy, 
   298    // ²ÃÌÁŹ¼«Í³¹àÌÜÊֵѥե饰 
   299    'ClientFieldFlag' => '1', 
   300    'ClientField1' => 'f1', 
   301    'ClientField2' => 'f2', 
   302    'ClientField3' => 'f3', 
   303    // ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Î±þÅú¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤ 
   304    /* 
   305        0: HTML ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¡ÊDefault ÃÍ¡Ë 
   306        1: ¥Æ¥­¥¹¥È 
   307     */ 
   308    'ModiFlag' => '1',   
   309    ); 
   310     
   311    $req = new HTTP_Request(GMO_EXEC_URL); 
   312    $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST); 
   313     
   314    $req->addPostDataArray($arrData); 
   315     
   316    if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) { 
   317        $response = $req->getResponseBody(); 
   318    } 
   319    $req->clearPostData(); 
   320     
   321    $arrRet = lfGetPostArray($response); 
   322     
   323    return $arrRet; 
   324} 
   325 
   326function lfGetPostArray($text) { 
   327    $arrRet = array(); 
   328    if($text != "") { 
   329        $text = ereg_replace("[\n\r]", "", $text); 
   330        $arrTemp = split("&", $text); 
   331        foreach($arrTemp as $ret) { 
   332            list($key, $val) = split("=", $ret); 
   333            $arrRet[$key] = $val; 
   334        } 
   335    } 
   336    return $arrRet; 
   337} 
  147338?> 
 • branches/feature-module-gmo-pg/data/downloads/module/mdl_gmo-pg/gmo-pg_credit.tpl

  r16178 r16179  
  105105                        </table> 
  106106                        <!--{/if}--> 
  107  
  108                         <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  109                         <form name="form2" id="form2" method="post" action="./load_payment_module.php" autocomplete="off"> 
  110                         <input type="hidden" name="mode" value="quick_charge"> 
  111                             <tr><td height="5" class="fs12"></td></tr> 
  112                             <tr> 
  113                                 <td bgcolor="#cccccc"> 
  114                                 <table width="666" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" "> 
  115                                     <tr> 
  116                                         <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3" align="center"><input type="submit" name="quick_check" onclick="return fnCheckSubmit();" value="Á°²óÍøÍѤ·¤¿¥«¡¼¥É¤ÇÃíʸ¤¹¤ë"></td> 
  117                                     </tr> 
  118                                 </table> 
  119                                 </td> 
  120                             </tr> 
  121                             <tr><td height="5" class="fs12"></td></tr> 
  122                         </form>                          
  123                         </table> 
  124107                         
  125108                        <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  126109                        <form name="form1" id="form1" method="post" action="./load_payment_module.php" autocomplete="off"> 
  127                         <input type="hidden" name="mode" value="next"> 
   110                        <input type="hidden" name="mode" value="regist"> 
  128111                            <tr><td height="5" class="fs12"></td></tr> 
  129112                            <tr> 
   
  203186                                    </tr> 
  204187                                    <tr> 
  205                                         <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">»Ùʧ²ó¿ô</td> 
  206                                         <!--{assign var=key1 value="payment_class"}--> 
  207                                         <td  bgcolor="#ffffff" class="fs12"> 
  208                                         <span class="red"><!--{$arrErr[$key1]}--></span> 
  209                                         <select name="<!--{$key1}-->" value="<!--{$arrForm[$key1].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key1].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key1]|sfGetErrorColor}-->" > 
  210                                         <!--{html_options options=$arrPaymentClass selected=$arrForm[$key1].value}--> 
  211                                         </select> 
   188                                        <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡</td> 
   189                                        <td bgcolor="#ffffff"> 
   190                                        <table cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   191                                            <tr> 
   192                                                <!--{assign var=key value="paymethod"}-->                                
   193                                                <td class="fs12n"> 
   194                                                <select name="<!--{$key}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value|escape}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" > 
   195                                                <!--{html_options options=$arrPayMethod selected=$arrForm[$key].value}--> 
   196                                                </select></td> 
   197                                            </tr> 
   198                                        </table> 
  212199                                        </td> 
  213200                                    </tr> 
 • branches/feature-module-gmo-pg/data/downloads/module/mdl_gmo-pg/gmo-pg_credit_mobile.tpl

  r16178 r16179  
  1414 
  1515<form method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->"> 
  16 <input type="hidden" name="mode" value="quick_charge"> 
  17 <center><input type="submit" name="quick_charge" value="Á°²óÍøÍѤ·¤¿¥«¡¼¥É¤ÇÃíʸ"></center> 
  18 </form> 
  19  
  20 <form method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->"> 
  21 <input type="hidden" name="mode" value="next"> 
   16<input type="hidden" name="mode" value="regist"> 
  2217<input type="hidden" name="uniqid" value="<!--{$tpl_uniqid}-->"> 
  2318 
   
  8176 
  8277¢£¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡<br> 
  83 <!--{assign var=key value="payment_class"}--> 
   78<!--{assign var=key value="paymethod"}--> 
  8479<!--{if $arrErr[$key] != ""}--> 
  8580<font color="red"><!--{$arrErr[$key]}--></font> 
  8681<!--{/if}--> 
  8782<select name="<!--{$key}-->"> 
  88 <!--{html_options options=$arrPaymentClass selected=$arrForm[$key].value}--> 
   83<!--{html_options options=$arrPayMethod selected=$arrForm[$key].value}--> 
  8984</select> 
  9085 
 • branches/feature-module-gmo-pg/data/downloads/module/mdl_gmo-pg/mdl_gmo-pg.inc

  r16178 r16179  
  1616define ("GMO_ENTRY_URL", "http://mod-i.ccsware.net/ohayou/EntryTran.php"); 
  1717define ("GMO_EXEC_URL", "http://mod-i.ccsware.net/ohayou/ExecTran.php"); 
  18 define ("GMO_SHOPID", 'test000003087'); 
  19 define ("GMO_SHOPPASS", 'lockon'); 
  20 define ("GMO_TENANTNO", "111111111"); 
  2118// ¥À¥ß¡¼¤Ç¤è¤¤¤Î¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÀµ¤·¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤ 
  2219define ("GMO_RETURL", SITE_URL . "mod-i/recv.php"); 
   
  3835define ("SEND_LEN", 20); 
  3936 
   37 
  4038/************************************************************************************************************** 
  4139 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfGetPaymentDB 
   
  4644 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
  4745 **************************************************************************************************************/ 
  48 function sfGetPaymentDB($module_id, $where = "", $arrWhereVal = array()){ 
  49     $objQuery = new SC_Query(); 
  50          
  51     $arrVal = array($module_id); 
  52     $arrVal = array_merge($arrVal, $arrWhereVal); 
  53      
  54     $arrRet = array(); 
  55     $sql = "SELECT  
  56                 module_id,  
  57                 memo01 as clientip 
  58             FROM dtb_payment WHERE module_id = ? " . $where; 
  59     $arrRet = $objQuery->getall($sql, $arrVal); 
  60  
  61     return $arrRet[0]; 
   46function sfGetPaymentDB($where = "", $arrWhereVal = array()){ 
   47    global $objQuery; 
   48     
   49    $arrVal = array(MDL_GMOPG_ID); 
   50    $arrVal = array_merge($arrVal, $arrWhereVal); 
   51     
   52    $arrRet = array(); 
   53    $sql = "SELECT  
   54                module_id,  
   55                memo01 as gmo_shopid, 
   56                memo02 as gmo_shoppass, 
   57                memo03 as gmo_tenantno                 
   58            FROM dtb_payment WHERE module_id = ? " . $where; 
   59    $arrRet = $objQuery->getall($sql, $arrVal); 
   60    
   61    return $arrRet; 
  6262} 
  6363 
   
  142142} 
  143143/************************************************************************************************************** 
  144  * ´Ø¿ô̾   ¡§sfZeusDisp 
   144 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfGmoDisp 
  145145 * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¶¦Ä̤Îɽ¼¨½èÍý 
  146146 * °ú¿ô1    ¡§ 
   
  149149 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
  150150 **************************************************************************************************************/ 
  151 function sfZeusDisp($objPage, $payment_id) { 
   151function sfGmoDisp($objPage, $payment_id) { 
  152152    $objQuery = new SC_Query(); 
  153153    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤ÎÀâÌÀ²èÁü¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
 • branches/feature-module-gmo-pg/data/downloads/module/mdl_gmo-pg/mdl_gmo-pg.php

  r16178 r16179  
  8989} 
  9090 
  91 // Àܳ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
  92 function lfChkConnect(){ 
  93     $arrRet = array(); 
  94      
  95     // PCÈǤÎÀܳ³Îǧ 
  96     if($_POST["pc"]){ 
  97         // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À® 
  98         $arrSendData = array( 
  99             'clientip' => $_POST["pc_clientip"],    // ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É 
  100             'custom' => SEND_PARAM_CUSTOM,            // yes¸ÇÄê 
  101             'send' => $_POST["pc_send"],            // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É 
  102             'money' => 0                            // ¶â³Û 
  103         ); 
  104     } 
  105  
  106     // ·ÈÂÓÈǤÎÀܳ³Îǧ 
  107     if($_POST["mobile"]){ 
  108         // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À® 
  109         $arrSendData = array( 
  110             'clientip' => $_POST["mobile_clientip"],    // ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É 
  111             'act' => SEND_PARAM_ACT,                    // imode¸ÇÄê 
  112             'money' => 0                                // ¶â³Û 
  113         ); 
  114     } 
  115      
  116     return $arrRet;     
  117 } 
  118  
  11991// ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤òÆɤ߹þ¤à 
  12092function lfLoadData(){ 
   
  12294     
  12395    //¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
  124     $arrRet = lfGetPaymentDB("AND del_flg = '0'"); 
   96    $arrRet = sfGetPaymentDB("AND del_flg = '0'"); 
  12597     
  12698    // Ãͤò¥»¥Ã¥È 
   
  134106    $objFormParam->setParam($arrDisp); 
  135107} 
  136  
  137 // DB¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  138 function lfGetPaymentDB($where = "", $arrWhereVal = array()){ 
  139     global $objQuery; 
  140      
  141     $arrVal = array(MDL_GMOPG_ID); 
  142     $arrVal = array_merge($arrVal, $arrWhereVal); 
  143      
  144     $arrRet = array(); 
  145     $sql = "SELECT  
  146                 module_id,  
  147                 memo01 as gmo_shopid, 
  148                 memo02 as gmo_shoppass, 
  149                 memo03 as gmo_tenantno                 
  150             FROM dtb_payment WHERE module_id = ? " . $where; 
  151     $arrRet = $objQuery->getall($sql, $arrVal); 
  152      
  153     return $arrRet; 
  154 } 
  155  
  156108 
  157109// ¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·½èÍý 
 • branches/feature-module-gmo-pg/data/downloads/module/mdl_gmo-pg/mdl_gmo-pg.tpl

  r16178 r16179  
  8181                                            <td bgcolor="#ffffff"> 
  8282                                                ¥¼¥¦¥¹·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤´ÍøÍÑĺ¤¯°Ù¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶Íͤ´¼«¿È¤Ç 
  83                                                 ³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥¦¥¹ÍͤȤ´·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ <br/> 
   83                                                ³ô¼°²ñ¼Ò£Ç£Í£Ï¥Ú¥¤¥¸¥§¥ó¥È¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤ÍͤȤ´·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ <br/> 
  8484                                                ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ­¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br/><br/> 
  85                                                 <a href="#" onClick="win_open('http://www.cardservice.co.jp/')" > ¡ä¡ä ¥¼¥¦¥¹·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a> 
   85                                                <a href="http://www.gmo-pg.com/" target="_blank"> ¡ä¡ä £Ç£Í£Ï¥Ú¥¤¥¸¥§¥ó¥È¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a> 
  8686                                            </td> 
  8787                                        </tr> 
 • branches/feature-module-gmo-pg/data/install.php

  r14676 r16179  
  11<?php 
   2    define ('ECCUBE_INSTALL', 'ON'); 
   3    define ('HTML_PATH', 'C:\mydir\pdt\workspace\feature-module-gmo-pg\html/'); 
   4    define ('SITE_URL', 'http://gmo-pg.ec-cube.net/'); 
   5    define ('SSL_URL', 'http://gmo-pg.ec-cube.net/'); 
   6    define ('URL_DIR', '/'); 
   7    define ('DOMAIN_NAME', ''); 
   8    define ('DB_TYPE', 'pgsql'); 
   9    define ('DB_USER', 'naka_db_user'); 
   10    define ('DB_PASSWORD', 'password'); 
   11    define ('DB_SERVER', '192.168.0.70'); 
   12    define ('DB_NAME', 'naka_db'); 
   13    define ('DB_PORT', ''); 
   14    define ('DATA_PATH', 'C:\mydir\pdt\workspace\feature-module-gmo-pg\data/'); 
   15    define ('MOBILE_HTML_PATH', HTML_PATH . 'mobile/'); 
   16    define ('MOBILE_SITE_URL', SITE_URL . 'mobile/'); 
   17    define ('MOBILE_SSL_URL', SSL_URL . 'mobile/'); 
   18    define ('MOBILE_URL_DIR', URL_DIR . 'mobile/'); 
  219?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.