source: branches/feature-module-gmo-pg/data/downloads/module/mdl_gmo-pg/mdl_zeus.php @ 16178

Revision 16178, 5.8 KB checked in by naka, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * @copyright    2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 * @version CVS: $Id: 1.0 2006-06-04 06:38:01Z kakinaka $
6 * @link        http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9require_once(MODULE_PATH . "mdl_gmo-pg/mdl_gmo-pg.inc");
10
11//¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹
12class LC_Page {
13    //¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿
14    function LC_Page() {
15        //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê
16        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_gmo-pg/mdl_gmo-pg.tpl';
17        $this->tpl_subtitle = '¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë';
18    }
19}
20$objPage = new LC_Page();
21$objView = new SC_AdminView();
22$objQuery = new SC_Query();
23
24// ǧ¾Ú³Îǧ
25$objSess = new SC_Session();
26sfIsSuccess($objSess);
27
28// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
29$objFormParam = new SC_FormParam();
30$objFormParam = lfInitParam($objFormParam);
31// POSTÃͤμèÆÀ
32$objFormParam->setParam($_POST);
33
34// ÈÆÍѹàÌܤòÄɲÃ(ɬ¿Ü¡ª¡ª)
35sfAlterMemo();
36
37sfPrintR($_POST);
38
39switch($_POST['mode']) {
40case 'edit':
41    // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼È½Äê
42    $objPage->arrErr = lfCheckError();
43   
44    // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·   
45    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
46        // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·
47        lfUpdPaymentDB();
48       
49        // javascript¼Â¹Ô
50        $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n´ðËܾðÊó¡ä»ÙʧÊýË¡ÀßÄê¤è¤ê¾ÜºÙÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); window.close();';
51    }
52    break;
53case 'module_del':
54    // ÈÆÍѹàÌܤθºß¥Á¥§¥Ã¥¯
55    if(sfColumnExists("dtb_payment", "memo01")){
56        // ¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü¥Õ¥é¥°¤ò¤¿¤Æ¤ë
57        $objQuery->query("UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ?", array(MDL_GMOPG_ID));
58    }
59    break;
60default:
61    // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥í¡¼¥É
62    lfLoadData();   
63    break;
64}
65
66$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList();
67
68$objView->assignobj($objPage);                    //ÊÑ¿ô¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¥¢¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë
69$objView->display($objPage->tpl_mainpage);        //¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½ÐÎÏ
70//-------------------------------------------------------------------------------------------------------
71/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */
72function lfInitParam($objFormParam) {
73    /* Ⱦ³Ñ±Ñ¿ô»ú13 ·å°ÊÆâ */
74    $objFormParam->addParam("¥·¥ç¥Ã¥×IP", "gmo_shopid", 13, "KVa", array("EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "SPTAB_CHECK"));
75    /* Ⱦ³Ñ±Ñ¿ô»ú10 ·å°ÊÆâ */
76    $objFormParam->addParam("¥·¥ç¥Ã¥×¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É ", "gmo_shoppass", 10, "KVa", array("EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK",  "MAX_LENGTH_CHECK", "SPTAB_CHECK"));
77    /* Ⱦ³Ñ±Ñ¿ô»ú10 ·å°ÊÆâ */
78    $objFormParam->addParam("ŹÊÞ´ÉÍýÈÖ¹æ", "gmo_tenantno", 10, "KVa", array("EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK",  "MAX_LENGTH_CHECK", "SPTAB_CHECK"));
79    return $objFormParam;
80}
81
82// ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦
83function lfCheckError(){
84    global $objFormParam;
85   
86    $arrErr = $objFormParam->checkError();
87   
88    return $arrErr;
89}
90
91// Àܳ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦
92function lfChkConnect(){
93    $arrRet = array();
94   
95    // PCÈǤÎÀܳ³Îǧ
96    if($_POST["pc"]){
97        // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À®
98        $arrSendData = array(
99            'clientip' => $_POST["pc_clientip"],    // ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É
100            'custom' => SEND_PARAM_CUSTOM,            // yes¸ÇÄê
101            'send' => $_POST["pc_send"],            // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É
102            'money' => 0                            // ¶â³Û
103        );
104    }
105
106    // ·ÈÂÓÈǤÎÀܳ³Îǧ
107    if($_POST["mobile"]){
108        // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À®
109        $arrSendData = array(
110            'clientip' => $_POST["mobile_clientip"],    // ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É
111            'act' => SEND_PARAM_ACT,                    // imode¸ÇÄê
112            'money' => 0                                // ¶â³Û
113        );
114    }
115   
116    return $arrRet;   
117}
118
119// ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤òÆɤ߹þ¤à
120function lfLoadData(){
121    global $objFormParam;
122   
123    //¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ
124    $arrRet = lfGetPaymentDB("AND del_flg = '0'");
125   
126    // Ãͤò¥»¥Ã¥È
127    $objFormParam->setParam($arrRet[0]);
128
129    // ²èÌÌɽ¼¨ÍѤ˥ǡ¼¥¿¤òÊÑ´¹
130    $arrDisp = array();
131    $arrDisp = $arrRet[0];
132    if (!empty($arrDisp["pc_send"])) $arrDisp["pc"] = 1;
133    if (!empty($arrDisp["mobile_send"])) $arrDisp["mobile"] = 1;
134    $objFormParam->setParam($arrDisp);
135}
136
137// DB¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
138function lfGetPaymentDB($where = "", $arrWhereVal = array()){
139    global $objQuery;
140   
141    $arrVal = array(MDL_GMOPG_ID);
142    $arrVal = array_merge($arrVal, $arrWhereVal);
143   
144    $arrRet = array();
145    $sql = "SELECT
146                module_id,
147                memo01 as gmo_shopid,
148                memo02 as gmo_shoppass,
149                memo03 as gmo_tenantno               
150            FROM dtb_payment WHERE module_id = ? " . $where;
151    $arrRet = $objQuery->getall($sql, $arrVal);
152   
153    return $arrRet;
154}
155
156
157// ¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·½èÍý
158function lfUpdPaymentDB(){
159    global $objQuery;
160    global $objSess;
161
162    // del_flg¤òºï½ü¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯
163    $del_sql = "UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ? ";
164    $objQuery->query($del_sql, array(MDL_GMOPG_ID));
165
166    // ¥Ç¡¼¥¿ÅÐÏ¿
167    $arrData = array();   
168    $arrData["payment_method"] = "¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È";
169    $arrData["fix"] = 3;
170    $arrData["module_id"] = MDL_GMOPG_ID;
171    $arrData["module_path"] = MODULE_PATH . "mdl_gmo-pg/gmo-pg_credit.php";
172    $arrData["memo01"] = $_POST["gmo_shopid"];
173    $arrData["memo02"] = $_POST["gmo_shoppass"];
174    $arrData["memo03"] = $_POST["gmo_tenantno"];
175    $arrData["memo04"] = "";
176    $arrData["memo05"] = "";
177    $arrData["del_flg"] = "0";
178    $arrData["creator_id"] = $objSess->member_id;
179    $arrData["update_date"] = "now()";
180   
181    // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë
182    $max_rank = $objQuery->getone("SELECT max(rank) FROM dtb_payment");
183    $arrData['rank'] = $max_rank;
184   
185    sfPrintR($arrData);
186   
187    // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ì¤Ð¹¹¿·¤¹¤ë¡£
188    if(count($arrData) > 0){
189        // »ÙʧÊýË¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ
190        $arrPaymentData = lfGetPaymentDB();     
191        // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐUPDATE¡¢Ìµ¤±¤ì¤ÐINSERT
192        if(count($arrPaymentData) > 0){
193            $objQuery->update("dtb_payment", $arrData, " module_id = '" . MDL_GMOPG_ID . "'");
194        }else{
195            $objQuery->insert("dtb_payment", $arrData);
196        }
197    }
198}
199?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.