source: branches/feature-module-gmo-pg/data/downloads/module/mdl_gmo-pg/mdl_gmo-pg.tpl @ 16178

Revision 16178, 8.4 KB checked in by naka, 15 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7*}-->
8<!--¡¡-->
9<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
10<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
11
12<head>
13<meta http-equiv="content-type" content="application/xhtml+xml; charset=<!--{$smarty.const.CHAR_CODE}-->" />
14<meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
15<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
16<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->admin/css/contents.css" type="text/css" media="all" />
17<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/css.js"></script>
18<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/navi.js"></script>
19<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/win_op.js"></script>
20<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/site.js"></script>
21<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/admin.js"></script>
22<!--{include file='css/contents.tpl'}-->
23<title><!--{$tpl_subtitle}--></title>
24<script type="text/javascript">
25<!--
26self.moveTo(20,20);self.focus();
27
28function win_open(URL){
29    var WIN;
30    WIN = window.open(URL);
31    WIN.focus();
32}
33//-->
34</script>
35</head>
36
37<body bgcolor="#ffffff" text="#666666" link="#007bb7" vlink="#007bb7" alink="#cc0000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" onload='<!--{$tpl_onload}-->'>
38<noscript>
39<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->admin/css/common.css" type="text/css" />
40</noscript>
41
42<div align="center">
43<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
44<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
45<form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.REQUEST_URI|escape}-->">
46<input type="hidden" name="mode" value="edit">
47    <tr valign="top">
48        <td class="mainbg">
49            <!--¢§ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤«¤é-->
50            <table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
51                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
52                <tr>
53                    <td align="center">
54                        <table width="470" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
55                            <tr><td height="14"></td></tr>
56                            <tr>
57                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_top.jpg" width="470" height="14" alt=""></td>
58                            </tr>
59                            <tr>
60                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_left.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
61                                <td bgcolor="#cccccc" >
62                                    <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
63                                        <tr>
64                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_top.gif" width="442" height="7" alt=""></td>
65                                        </tr>
66                                        <tr>
67                                            <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td>
68                                            <td bgcolor="#636469" width="402" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë--><!--{$tpl_subtitle}--></span></td>
69                                            <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td>
70                                        </tr>
71                                        <tr>
72                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_bottom.gif" width="442" height="7" alt=""></td>
73                                        </tr>
74                                        <tr>
75                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="442" height="10" alt=""></td>
76                                        </tr>
77                                    </table>
78
79                                    <table width="442" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
80                                        <tr class="fs12n">
81                                            <td bgcolor="#ffffff">
82                                                ¥¼¥¦¥¹·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤´ÍøÍÑĺ¤¯°Ù¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶Íͤ´¼«¿È¤Ç
83                                                ³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥¦¥¹ÍͤȤ´·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ <br/>
84                                                ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ­¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br/><br/>
85                                                <a href="#" onClick="win_open('http://www.cardservice.co.jp/')" > ¡ä¡ä ¥¼¥¦¥¹·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a>
86                                            </td>
87                                        </tr>
88                                    </table>
89                                   
90                                    <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
91                                        <tr><td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="442" height="10" alt=""></td></tr>
92                                    </table>
93
94                                    <table width="442" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
95                                        <tr class="fs12n">
96                                            <td colspan="2" width="90" bgcolor="#f3f3f3">¢£ÀßÄê¹àÌÜ</td>
97                                        </tr>
98                                        <tr class="fs12n">
99                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">¥·¥ç¥Ã¥×IP<span class="red"> ¢¨</span></td>
100                                            <td width="300" bgcolor="#ffffff">
101                                            <!--{assign var=key value="gmo_shopid"}-->
102                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
103                                            <input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box20" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->">
104                                            </td>
105                                        </tr>
106                                        <tr class="fs12n">
107                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">¥·¥ç¥Ã¥×¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É<span class="red"> ¢¨</span></td>
108                                            <td width="300" bgcolor="#ffffff">
109                                            <!--{assign var=key value="gmo_shoppass"}-->
110                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
111                                            <input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box20" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->">
112                                            </td>
113                                        </tr>
114                                        <tr class="fs12n">
115                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ŹÊÞ´ÉÍýÈÖ¹æ<span class="red"> ¢¨</span></td>
116                                            <td width="300" bgcolor="#ffffff">
117                                            <!--{assign var=key value="gmo_tenantno"}-->
118                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
119                                            <input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box20" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->">
120                                            </td>
121                                        </tr>
122                                    </table>
123                                   
124                                    <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
125                                        <tr>
126                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
127                                            <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_top.gif" width="440" height="7" alt=""></td>
128                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
129                                        </tr>
130                                        <tr>
131                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
132                                            <td bgcolor="#e9e7de" align="center">
133                                            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
134                                                <tr>
135                                                    <td><input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="¤³¤ÎÆâÍƤÇÅÐÏ¿¤¹¤ë" border="0" name="subm" onClick="document.body.style.cursor = 'wait';"></td>
136                                                </tr>
137                                            </table>
138                                            </td>
139                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
140                                        </tr>
141                                        <tr>
142                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_bottom.gif" width="442" height="8" alt=""></td>
143                                        </tr>
144                                    </table>
145                                </td>
146                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_right.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
147                            </tr>
148                            <tr>
149                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bottom.jpg" width="470" height="14" alt=""></td>
150                            </tr>
151                            <tr><td height="30"></td></tr>
152                        </table>
153                    </td>
154                </tr>
155                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
156            </table>
157            <!--¢¥ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤Þ¤Ç-->
158        </td>
159    </tr>
160</form>
161</table>
162<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
163</div>
164
165</body>
166</html>
167
168
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.