source: branches/feature-module-gmo-pg/data/downloads/module/mdl_gmo-pg/gmo-pg_credit.tpl @ 16178

Revision 16178, 10.9 KB checked in by naka, 15 years ago (diff)
Line 
1<script type="text/javascript">
2<!--
3function next(now, next) {
4    if (now.value.length >= now.getAttribute('maxlength')) {
5    next.focus();
6    }
7}
8var send = true;
9
10function fnCheckSubmit() {
11    if(send) {
12        send = false;
13        return true;
14    } else {
15        alert("Âþº£¡¢½èÍýÃæ¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á²¼¤µ¤¤¡£");
16        return false;
17    }
18}
19
20
21function fnCheckPayment(){
22    var fm = document.form1;
23    var val = 0;
24    list = new Array('card_no01','card_no02','card_no03','card_no04','card_month','card_year','card_name01','card_name02');
25    if(fm['quick_check'].checked){
26        fnChangeDisabled(list);
27    }else{
28        fnChangeDisabled(list, false);
29    }
30}
31
32function fnChangeDisabled(list, disable) {
33    len = list.length;
34
35    if(disable == null) { disable = true; }
36   
37    for(i = 0; i < len; i++) {
38        if(document.form1[list[i]]) {
39            // ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹Åù¤ÎÇÛÎó¤ËÂбþ
40            max = document.form1[list[i]].length
41            if(max > 1) {
42                for(j = 0; j < max; j++) {
43                    // Í­¸ú¡¢Ìµ¸ú¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨
44                    document.form1[list[i]][j].disabled = disable;
45                }
46            } else {
47                // Í­¸ú¡¢Ìµ¸ú¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨
48                document.form1[list[i]].disabled = disable;
49            }
50        }
51    }
52}
53//-->
54</script>
55
56<!--¢§CONTENTS-->
57<table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
58    <tr>
59        <td align="center" bgcolor="#ffffff">
60        <!--¢§MAIN ONTENTS-->
61        <!--¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì-->
62        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
63            <tr>
64                <td><img src="/img/shopping/flow03.gif" width="700" height="36" alt="¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì"></td>
65
66            </tr>
67            <tr><td height="15"></td></tr>
68        </table>
69        <!--¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì-->
70       
71        <!--¢§MAIN CONTENTS-->             
72                <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
73                    <tr>
74                        <td colspan="3"><img src="/img/contents/contents_title_top.gif" width="666" height="7" alt=""></td>
75                    </tr>
76                    <tr>
77                        <td background="/img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="/img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td>
78                        <td bgcolor="#636469" width="638" class="fs16n"><strong><span class="white"><!--{$tpl_payment_method}--></span><strong></td>
79                        <td background="/img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="/img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td>
80                    </tr>
81                    <tr>
82                        <td colspan="3"><img src="/img/contents/contents_title_bottom.gif" width="666" height="7" alt=""></td>
83                    </tr>
84                    <tr><td height="15"></td></tr>
85                </table>
86
87                <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
88                    <tr>
89                        <td bgcolor="#ffffff">
90                       
91                        <!--{if $tpl_error != ""}-->
92                        <!-- ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ -->
93                        <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
94                            <tr>
95                                <td bgcolor="#cccccc">
96                                <table width="666" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" ">
97                                    <tr>
98                                        <td width="666" class="fs12" bgcolor="#ffffff">
99                                        <span class="redst"><!--{$tpl_error}--></span>
100                                        </td>
101                                    </tr>
102                                </table>
103                            </tr>
104                            <tr><td height="15"></td></tr>
105                        </table>
106                        <!--{/if}-->
107
108                        <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
109                        <form name="form2" id="form2" method="post" action="./load_payment_module.php" autocomplete="off">
110                        <input type="hidden" name="mode" value="quick_charge">
111                            <tr><td height="5" class="fs12"></td></tr>
112                            <tr>
113                                <td bgcolor="#cccccc">
114                                <table width="666" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" ">
115                                    <tr>
116                                        <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3" align="center"><input type="submit" name="quick_check" onclick="return fnCheckSubmit();" value="Á°²óÍøÍѤ·¤¿¥«¡¼¥É¤ÇÃíʸ¤¹¤ë"></td>
117                                    </tr>
118                                </table>
119                                </td>
120                            </tr>
121                            <tr><td height="5" class="fs12"></td></tr>
122                        </form>                         
123                        </table>
124                       
125                        <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
126                        <form name="form1" id="form1" method="post" action="./load_payment_module.php" autocomplete="off">
127                        <input type="hidden" name="mode" value="next">
128                            <tr><td height="5" class="fs12"></td></tr>
129                            <tr>
130                                <td bgcolor="#cccccc">
131                                <table width="666" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" ">
132                                    <!--{if $tpl_payment_image != ""}-->
133                                    <tr>
134                                        <td width="170" class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤±¤ë¥«¡¼¥É¤Î¼ïÎà</td>
135                                        <td width="453" bgcolor="#ffffff">
136                                        <img src="<!--{$smarty.const.IMAGE_SAVE_URL}--><!--{$tpl_payment_image}-->">
137                                        </td>
138                                    </tr>
139                                    <!--{/if}-->
140                                    <tr>
141                                        <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ</td>
142                                        <td class="fs12" bgcolor="#ffffff">
143                                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
144                                            <tr>
145                                                <!--{assign var=key1 value="card_no01"}-->
146                                                <!--{assign var=key2 value="card_no02"}-->
147                                                <!--{assign var=key3 value="card_no03"}-->
148                                                <!--{assign var=key4 value="card_no04"}-->
149                                                <td class="fs12">
150                                                <span class="red"><!--{$arrErr[$key1]}--></span>
151                                                <span class="red"><!--{$arrErr[$key2]}--></span>
152                                                <span class="red"><!--{$arrErr[$key3]}--></span>
153                                                <span class="red"><!--{$arrErr[$key4]}--></span>
154                                                <input type="text" name="<!--{$key1}-->" value="<!--{$arrForm[$key1].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key1].length}-->" style="ime-mode: disabled; <!--{$arrErr[$key1]|sfGetErrorColor}-->"  size="6" onkeyup="next(this, this.form.<!--{$key2}-->)" >&nbsp;-&nbsp;
155                                                <input type="text" name="<!--{$key2}-->" value="<!--{$arrForm[$key2].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key2].length}-->" style="ime-mode: disabled; <!--{$arrErr[$key2]|sfGetErrorColor}-->"  size="6" onkeyup="next(this, this.form.<!--{$key3}-->)" >&nbsp;-&nbsp;
156                                                <input type="text" name="<!--{$key3}-->" value="<!--{$arrForm[$key3].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key3].length}-->" style="ime-mode: disabled; <!--{$arrErr[$key3]|sfGetErrorColor}-->"  size="6" onkeyup="next(this, this.form.<!--{$key4}-->)" >&nbsp;-&nbsp;
157                                                <input type="text" name="<!--{$key4}-->" value="<!--{$arrForm[$key4].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key4].length}-->" style="ime-mode: disabled; <!--{$arrErr[$key4]|sfGetErrorColor}-->"  size="6">
158                                                </td>
159                                            </tr>
160                                            <tr><td height="5"></td></tr>
161                                            <tr>
162                                                <td class="fs10"><span class="orange">¤´ËÜ¿Í̾µÁ¤Î¥«¡¼¥É¤ò¤´»ÈÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£</span><br>
163                                                Ⱦ³ÑÆþÎÏ¡ÊÎ㡧1234-5678-9012-3456¡Ë</td>
164                                            </tr>
165                                        </table>
166                                        </td>
167                                    </tr>
168                                    <tr>
169                                        <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">Í­¸ú´ü¸Â</td>
170                                        <!--{assign var=key1 value="card_month"}-->
171                                        <!--{assign var=key2 value="card_year"}-->
172                                        <td  bgcolor="#ffffff" class="fs12">
173                                        <span class="red"><!--{$arrErr[$key1]}--></span>
174                                        <span class="red"><!--{$arrErr[$key2]}--></span>
175                                        <select name="<!--{$key1}-->" value="<!--{$arrForm[$key1].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key1].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key1]|sfGetErrorColor}-->" >
176                                        <option value="">--</option>
177                                        <!--{html_options options=$arrMonth selected=$arrForm[$key1].value}-->
178                                        </select>·î/
179                                        <select name="<!--{$key2}-->" value="<!--{$arrForm[$key2].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key2].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key2]|sfGetErrorColor}-->" >
180                                        <option value="">--</option>
181                                        <!--{html_options options=$arrYear selected=$arrForm[$key2].value}-->
182                                        </select>ǯ</td>
183                                    </tr>
184                                    <tr>
185                                        <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">¥«¡¼¥É̾µÁ¡Ê¥í¡¼¥Þ»ú»á̾¡Ë</td>
186                                        <td bgcolor="#ffffff">
187                                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
188                                            <tr>
189                                                <!--{assign var=key2 value="card_name01"}-->
190                                                <!--{assign var=key1 value="card_name02"}-->                               
191                                                <td class="fs12">
192                                                <span class="red"><!--{$arrErr[$key1]}--></span>
193                                                <span class="red"><!--{$arrErr[$key2]}--></span>
194                                                ̾&nbsp;<input type="text" name="<!--{$key1}-->" value="<!--{$arrForm[$key1].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key1].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key1]|sfGetErrorColor}-->" size="20" class="bo20">&nbsp;&nbsp;À«&nbsp;
195                                                <input type="text" name="<!--{$key2}-->" value="<!--{$arrForm[$key2].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key2].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key2]|sfGetErrorColor}-->" size="20" class="bo20"></td>
196                                            </tr>
197                                            <tr><td height="5"></td></tr>
198                                            <tr>
199                                                <td class="fs10">Ⱦ³ÑÆþÎÏ¡ÊÎ㡧TARO YAMADA¡Ë</td>
200                                            </tr>
201                                        </table>
202                                        </td>   
203                                    </tr>
204                                    <tr>
205                                        <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">»Ùʧ²ó¿ô</td>
206                                        <!--{assign var=key1 value="payment_class"}-->
207                                        <td  bgcolor="#ffffff" class="fs12">
208                                        <span class="red"><!--{$arrErr[$key1]}--></span>
209                                        <select name="<!--{$key1}-->" value="<!--{$arrForm[$key1].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key1].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key1]|sfGetErrorColor}-->" >
210                                        <!--{html_options options=$arrPaymentClass selected=$arrForm[$key1].value}-->
211                                        </select>
212                                        </td>
213                                    </tr>
214                                </table>
215                                </td>
216                            </tr>
217                        </table>
218                       
219                        <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
220                            <tr><td height="5"></td></tr>
221                            <tr>
222                                <td align="center" bgcolor="#f7f5f4">
223                                <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6" summary=" ">
224                                    <tr>
225                                        <td class="fs12st" align="center">°Ê¾å¤ÎÆâÍƤǴְ㤤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¼µ­¡ÖÃíʸ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br>
226                                        <span class="orange">¢¨²èÌ̤¬ÀÚ¤êÂؤë¤Þ¤Ç¾¯¡¹»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£</span></td>
227                                    </tr>
228                                    <tr>
229                                        <td align="center" height="40" bgcolor="#f7f5f4">
230                                            <a href="#" onclick="document.form2.submit(); return false;" onmouseover="chgImgImageSubmit('/img/common/b_back_on.gif',back03)" onmouseout="chgImgImageSubmit('/img/common/b_back.gif',back03)"><img src="/img/common/b_back.gif" width="150" height="30" alt="Ìá¤ë" border="0" name="back03" id="back03"/></a><img src="/img/_.gif" width="12" height="" alt="" />
231                                            <input type="image" onclick="return fnCheckSubmit();" onmouseover="chgImgImageSubmit('/img/common/b_next_on.gif',this)" onmouseout="chgImgImageSubmit('/img/common/b_next.gif',this)" src="/img/common/b_next.gif" width="150" height="30" alt="¼¡¤Ø" border="0" name="next" id="next" />
232                                        </td>
233                                    </tr>
234                                </table>
235
236                                </td>
237                            </tr>
238                        </table>
239                        </td>
240                    </tr>
241                </table>
242                </form>
243                <form name="form2" id="form2" method="post" action="./load_payment_module.php" autocomplete="off">
244                <input type="hidden" name="mode" value="return">           
245                </form>
246                <!--¢¥MAIN CONTENTS-->
247        </td>
248    </tr>
249
250</table>
251<!--¢¥CONTENTS-->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.