Ignore:
Timestamp:
2007/07/12 15:06:41 (15 years ago)
Author:
adati
Message:

#エビスタグ付加モジュール(thanksページで顧客情報をタグ埋め込み・CSVダウンロード機能)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/conf/conf.php

  r15029 r15040  
  8989/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/ 
  9090// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡ 
  91 define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/test/"); 
   91define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/"); 
  9292// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô 
  9393define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096); 
   
  906906); 
  907907 
   908/*--------- ¢¥¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°¥â¥¸¥å¡¼¥ëÍÑ ---------*/ 
   909/* Ǥ°Õ¹àÌܤòÁý¤ä¤¹¾ì¹ç¤Î°Í¸´Ø·¸¡§ 
   910 * °À­¾ðÊó¤ÎÄê¿ô¡¢EBiS_TAG_OPTIONS_MAX 
   911 * $arrEBiSTagOptions¡¢$arrEBiSTagAttrTagName 
   912 * module.inc¤ÎsfPrintEbisTag()¤Îswitchʸ¤Ë½èÍý¤òÄɲà
   913*/ 
   914// °À­¾ðÊó 
   915define('EBiS_TAG_ATTR_NOTHING',     '0'); // ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤ 
   916define('EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID', '1'); // ¸ÜµÒID 
   917define('EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT',     '2'); // ¹ØÆþ¶â³Û 
   918define('EBiS_TAG_ATTR_JOB',         '3'); // ¿¦¶È 
   919define('EBiS_TAG_ATTR_SEX',         '4'); // À­ÊÌ 
   920 
   921// ¸ÜµÒID¤Îradio buttonÍÑÇÛÎó 
   922$arrEBiSTagCustomerId = array( 
   923    EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID => '¼èÆÀ¤¹¤ë', 
   924    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING     => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤', 
   925); 
   926 
   927// ¹ØÆþ¶â³Û¤Îradio buttonÍÑÇÛÎó 
   928$arrEBiSTagPayment = array( 
   929    EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT => '¼èÆÀ¤¹¤ë', 
   930    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤', 
   931); 
   932 
   933// Ǥ°Õ¹àÌܤοô 
   934define('EBiS_TAG_OPTIONS_MAX', 5); 
   935 
   936// Ǥ°Õ¹àÌܤÎoptionsÍÑÇÛÎó 
   937$arrEBiSTagOptions = array( 
   938    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤', 
   939    EBiS_TAG_ATTR_JOB     => '¿¦¶È', 
   940    EBiS_TAG_ATTR_SEX     => 'À­ÊÌ', 
   941); 
   942 
   943// °À­¾ðÊó¤ËÂбþ¤¹¤ë$_SESSION¤Î¥­¡¼Ì¾ 
   944$arrEBiSTagAttrKeys = array( 
   945    EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID => 'customer_id', 
   946    EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT     => 'buy_total', 
   947    EBiS_TAG_ATTR_JOB         => 'job', 
   948    EBiS_TAG_ATTR_SEX         => 'sex', 
   949); 
   950 
   951// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°Ì¾ 
   952$arrEBiSTagAttrTagName = array( 
   953    'm1id', 'a1id', 
   954    'o1id', 'o2id', 'o3id', 'o4id', 'o5id', 
   955); 
   956 
  908957/*--------- ¢¥View´ÉÍýÍÑ ---------*/ 
  909958 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.