source: branches/dev/data/conf/conf.php @ 15040

Revision 15040, 40.0 KB checked in by adati, 15 years ago (diff)

#エビスタグ付加モジュール(thanksページで顧客情報をタグ埋め込み・CSVダウンロード機能)

Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.php");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13
14//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê
16/*
17 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
18 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
19 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
20 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
21 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
22 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
29 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
30 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
31 */
32error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
33//error_reporting(E_ALL);
34
35//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
37//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
39define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
40define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
41//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
43//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
45// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
46define("USER_DIR", "user_data/");
47define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
48
49// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
50define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
51
52// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
53define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
54define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
55
56// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
57define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
58define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
59define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
60define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
61define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
62define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
63define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
64define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
65define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
66
67// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
68define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
69define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
70// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
71define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
72
73// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
74define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
75
76// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
77define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
78
79// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
80define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
81define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
82
83// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
84define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
85define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
86//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
87
88//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
89/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
90// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡
91define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/");
92// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
93define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
94// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
95define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
96// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
97define("MODULE_CSV_COL_MAX", 16);
98// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥Õ¥¡¥¤¥ë
99define("MODULE_CSV", "module.txt");
100//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
101
102//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
103/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
104// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
105define("EBIS_TAG_MID", 1);
106// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
107define("AFF_TAG_MID", 3);
108// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
109define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
110// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
111define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
112// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL
113define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/");
114define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php");
115define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM);
116//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
117
118// ʸ»ú¥³¡¼¥É
119define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
120
121// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
122define("ECCUBE_VERSION", "1.4.0a-beta");
123
124// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
125define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
126
127// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
128define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
129
130//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
131define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
132
133define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
134
135//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
136define("FAVORITE_ERROR", 13);
137
138/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
139   
140define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
141define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
142define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
143define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
144define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
145define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
146
147/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
148
149define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
150
151/** Çä¾å¤²½¸·× **/
152
153define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
154define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
155
156/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
157define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
158
159/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
160define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
161define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
162define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
163define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
164define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
165define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
166
167define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
168define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
169define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
170
171/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
172//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
173define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
174//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
175define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 6);
176
177//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
178define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
179//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
180define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
181//SSLURLȽÄê
182define("SSLURL_CHECK", 0);
183//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
184define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
185//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
186define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
187
188/*
189 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
190 */
191/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
192define ('DEBUG_MODE', true);                          // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤)
193define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
194define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
195define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
196define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
197define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
198define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
199define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
200define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
201define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
202define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
203define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
204define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
205define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
206define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
207define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
208define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
209define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
210define ("ADMIN_MODE", 1);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
211define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
212define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
213define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
214
215define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
216define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
217define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
218define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
219
220/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
221define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
222define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
223// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
224// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
225
226define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
227// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
228// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
229define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
230define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
231define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
232
233/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
234define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                              // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
235define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
236
237/* ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¾ðÊó */
238define ("SMTP_PORT_BLAYN", 25);                                 // ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ
239
240// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
241define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
242define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
243define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
244define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
245define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
246define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
247define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
248
249// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
250//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
251//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
252//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
253//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
254define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
255define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
256
257define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
258define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
259define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
260define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
261define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
262define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
263define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
264define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
265define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
266define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
267define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
268define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
269define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
270define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
271define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
272define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
273
274define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
275define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
276define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
277define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
278define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
279define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
280define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
281define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
282
283/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
284define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
285define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
286define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
287define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
288define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
289define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
290// ²Á³Ê̾¾Î
291define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
292define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
293
294/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
295define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
296define ("DB_ERR_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/db_err.log");                  // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë(DB¥¨¥é¡¼ÍÑ)
297define ("DEBUG_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/debug.log");                    // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë(DEBUGÍÑ)
298define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
299define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
300define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
301define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
302define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
303
304define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");                      // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
305define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
306
307define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
308define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
309define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
310define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
311define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
312define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
313define ("FTP_IMAGE_SAVE_DIR", "./html" . URL_DIR . "upload/save_image/");   // FTP²èÁüÊݸ(ÁêÂХѥ¹)
314define ("FTP_IMAGE_TEMP_DIR", "./html" . URL_DIR . "upload/temp_image/");   // FTP²èÁü°ì»þÊݸ(ÁêÂХѥ¹)
315define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
316define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
317define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
318
319/* URL¥Ñ¥¹ */
320define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
321define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
322define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
323define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
324define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
325define ("URL_CONTROL_TOP", URL_DIR . "admin/basis/control.php");        // ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊóÅÐÏ¿
326define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
327define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
328define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
329define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
330define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
331define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
332define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
333define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
334define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
335define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
336define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
337
338/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
339define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
340define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
341define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
342define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
343
344/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
345define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
346define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
347define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
348define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
349define ("PRODUCTSUB_MAX", 5);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
350define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
351define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
352
353/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
354define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
355define ("SMTEXT_LEN", 100);
356define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
357define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
358define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
359define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
360define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
361define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
362define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
363define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
364define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
365define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
366define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
367define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
368define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
369define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
370define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
371define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
372define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
373define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
374define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
375define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
376
377/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
378
379/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
380define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
381define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
382define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
383define ("FREE_DIAL", "");
384
385/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
386define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
387define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
388define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
389define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
390define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
391define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
392define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
393define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
394define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
395define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
396define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
397define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
398define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
399define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
400define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
401define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
402define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
403define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
404define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
405define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
406define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
407define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
408
409/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
410define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
411define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
412
413/* URL */
414define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
415define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
416define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
417define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
418define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
419define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
420define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
421define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
422define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
423define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
424define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
425define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
426define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
427define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
428define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
429define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
430define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
431define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
432
433/*
434 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
435 */
436 
437// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
438// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
439// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
440$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
441$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
442$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
443$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
444$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
445$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
446$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
447$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
448$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
449$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
450$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
451$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
452$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
453
454// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
455$arrDISABLE_LOGOUT = array(
456    1 => "/shopping/deliv.php",
457    2 => "/shopping/payment.php",
458    3 => "/shopping/confirm.php",
459    4 => "/shopping/card.php",
460    5 => "/shopping/loan.php",
461);
462
463// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
464$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
465//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
466// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
467
468// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
469$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
470$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
471
472// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
473$arrDISP[1] = "¸ø³«";
474$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
475
476// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
477$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
478$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
479
480// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
481$arrSRANK[1] = 1;
482$arrSRANK[2] = 2;
483$arrSRANK[3] = 3;
484$arrSRANK[4] = 4;
485$arrSRANK[5] = 5;
486
487// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
488$arrSTATUS[1] = "NEW";
489$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
490$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
491$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
492$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
493
494// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
495$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
496$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
497$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
498$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
499$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
500
501// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
502$arrAllowedTag = array(
503    "table",
504    "tr",
505    "td",
506    "a",
507    "b",
508    "blink",
509    "br",
510    "center",
511    "font",
512    "h",
513    "hr",
514    "img",
515    "li",
516    "strong",
517    "p",
518    "div",
519    "i",
520    "u",
521    "s",
522    "/table",
523    "/tr",
524    "/td",
525    "/a",
526    "/b",
527    "/blink",
528    "/br",
529    "/center",
530    "/font",
531    "/h",
532    "/hr",
533    "/img",
534    "/li",
535    "/strong",
536    "/p",
537    "/div",
538    "/i",
539    "/u",
540    "/s"
541);
542
543// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
544$arrPageMax = array(
545    10 => "10",
546    20 => "20",
547    30 => "30",
548    40 => "40",
549    50 => "50",
550    60 => "60",
551    70 => "70",
552    80 => "80",
553    90 => "90",
554    100 => "100",
555); 
556   
557// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
558$arrMagazineType["1"] = "HTML";
559$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
560
561$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
562$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
563
564
565/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
566$arrMAILMAGATYPE = array(
567    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
568    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
569    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
570);
571
572/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
573$arrRECOMMEND = array(
574    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
575    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
576    3 => "¡ú¡ú¡ú",
577    2 => "¡ú¡ú",
578    1 => "¡ú"
579);
580
581$arrTAXRULE = array(
582    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
583    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
584    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
585);
586
587
588// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
589$arrMAILTEMPLATE = array(
590     1 => "PC¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
591    ,2 => "PC¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
592    ,3 => "PC¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
593    ,4 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
594    ,5 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
595    ,6 => "·ÈÂÓ¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
596);
597
598// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
599$arrMAILTPLPATH = array(
600    0 => "mail_templates/order_mail.tpl",
601    1 => "mobile/mail_templates/order_mail.tpl"
602);
603
604/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
605$arrPref = array(
606                    1 => "Ë̳¤Æ»",
607                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
608                    3 => "´ä¼ê¸©",
609                    4 => "µÜ¾ë¸©",
610                    5 => "½©Åĸ©",
611                    6 => "»³·Á¸©",
612                    7 => "Ê¡Å縩",
613                    8 => "°ñ¾ë¸©",
614                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
615                    10 => "·²Çϸ©",
616                    11 => "ºë¶Ì¸©",
617                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
618                    13 => "ÅìµþÅÔ",
619                    14 => "¿ÀÆàÀ",
620                    15 => "¿·³ã¸©",
621                    16 => "ÉÙ»³¸©",
622                    17 => "ÀÐÀ",
623                    18 => "Ê¡°æ¸©",
624                    19 => "»³Íü¸©",
625                    20 => "ĹÌ",
626                    21 => "´ôÉ츩",
627                    22 => "ÀŲ¬¸©",
628                    23 => "°¦Ãθ©",
629                    24 => "»°½Å¸©",
630                    25 => "¼¢²ì¸©",
631                    26 => "µþÅÔÉÜ",
632                    27 => "ÂçºåÉÜ",
633                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
634                    29 => "ÆàÎɸ©",
635                    30 => "Ï²λ³¸©",
636                    31 => "Ä»¼è¸©",
637                    32 => "Å纬¸©",
638                    33 => "²¬»³¸©",
639                    34 => "¹­Å縩",
640                    35 => "»³¸ý¸©",
641                    36 => "ÆÁÅ縩",
642                    37 => "¹áÀ",
643                    38 => "°¦É²¸©",
644                    39 => "¹âÃθ©",
645                    40 => "Ê¡²¬¸©",
646                    41 => "º´²ì¸©",
647                    42 => "Ĺºê¸©",
648                    43 => "·§Ëܸ©",
649                    44 => "Âçʬ¸©",
650                    45 => "µÜºê¸©",
651                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
652                    47 => "²­Æ츩"
653                );
654               
655/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
656$arrJob = array(
657                    1 => "¸ø̳°÷",
658                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
659                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
660                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
661                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
662                    6 => "°å»Õ",
663                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
664                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
665                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
666                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
667                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
668                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
669                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
670                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
671                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
672                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
673                    17 => "¼çÉØ",
674                    18 => "¤½¤Î¾"
675                );
676
677/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
678$arrReminder = array(
679                        1 => "¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
680                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
681                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
682                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
683                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
684                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
685                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
686                    );
687/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
688$arrSex = array(
689                    1 => "ÃËÀ­",
690                    2 => "½÷À­"
691                );
692
693/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/
694define ("MAIL_TYPE_PC",1);
695define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2);
696$arrMailType = array(
697                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹",
698                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
699                ); 
700
701/*  ·ÈÂӥɥᥤ¥ó»ØÄê¡¡*/
702$arrDOMAIN = array(
703                        1 => "PC¥É¥á¥¤¥ó",
704                        2 => "·ÈÂӥɥᥤ¥ó"
705                    );
706               
707
708$arrDomainType = array(
709                      1 => "@docomo.ne.jp",
710                      2 => "@ezweb.ne.jp",
711                      3 => "@softbank.ne.jp",
712                      4 => "@t.vodafone.ne.jp",
713                      5 => "@d.vodafone.ne.jp",
714                      6 => "@h.vodafone.ne.jp",
715                      7 => "@c.vodafone.ne.jp",
716                      8 => "@k.vodafone.ne.jp",
717                      9 => "@r.vodafone.ne.jp",
718                      10 => "@n.vodafone.ne.jp",
719                      11 => "@s.vodafone.ne.jp",
720                      12 => "@q.vodafone.ne.jp",
721                      13 => "@pdx.ne.jp",
722                      14 => "@di.pdx.ne.jp",
723                      15 => "@dj.pdx.ne.jp",
724                      16 => "@dk.pdx.ne.jp",
725                      17 => "@wm.pdx.ne.jp"
726                  );               
727               
728/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/       
729$arrPageRows = array(
730                        10 => 10,
731                        20 => 20,
732                        30 => 30,
733                        40 => 40,
734                        50 => 50,
735                        60 => 60,
736                        70 => 70,
737                        80 => 80,
738                        90 => 90,
739                        100 => 100,
740                    );
741
742/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
743define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
744define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
745define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
746define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
747define ("ORDER_BACK_ORDER",4);  // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
748define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
749
750/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
751$arrORDERSTATUS = array(
752    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ",
753    ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
754    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß",
755    ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
756    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
757    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
758);
759
760// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
761define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
762
763/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
764$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
765    1 => "#FFFFFF",
766    2 => "#C9C9C9",
767    3 => "#DDE6F2"
768);
769
770$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
771    1 => "#FFFFFF",
772    2 => "#FFDE9B",
773    3 => "#C9C9C9",
774    4 => "#FFD9D9",
775    5 => "#BFDFFF",
776    6 => "#FFFFAB"
777);
778
779// ÍËÆü
780$arrWDAY = array(
781    0 => "Æü",
782    1 => "·î",
783    2 => "²Ð",
784    3 => "¿å",
785    4 => "ÌÚ",
786    5 => "¶â",
787    6 => "ÅÚ"
788);         
789       
790/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
791define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
792
793/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
794define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
795define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
796define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
797
798// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
799define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
800define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
801define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
802
803//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
804$arrDELIVERYDATE = array(
805    1 => "¨Æü",
806    2 => "1¡Á2Æü¸å",
807    3 => "3¡Á4Æü¸å",
808    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
809    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
810    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
811    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
812    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
813    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
814);
815
816/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
817define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
818
819/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
820define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
821
822/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
823$arrPRODUCTLISTMAX = array(
824    15 => '15·ï',
825    30 => '30·ï',
826    50 => '50·ï'
827);
828
829/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
830define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
831
832/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
833
834//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
835$arrCONVENIENCE = array(
836    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
837    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
838    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
839    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
840    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
841);
842
843//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
844$arrCONVENIMESSAGE = array(
845    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
846    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
847    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
848    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
849    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
850);
851
852//»Ùʧ´ü¸Â
853define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
854
855/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
856
857//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
858define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
859
860//DB¤Î¼ïÎà
861$arrDB = array(
862    1 => 'PostgreSQL',
863    2 => 'MySQL'
864);
865
866// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
867$arrTarget = array(
868    1 => "LeftNavi",
869    2 => "MainHead",
870    3 => "RightNavi",
871    4 => "MainFoot",
872    5 => "Unused"
873);
874
875/*--------- ¢¥¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÍÑ ---------*/
876
877define ("TRACKBACK_STATUS_VIEW", 1);        // ɽ¼¨
878define ("TRACKBACK_STATUS_NOT_VIEW", 2);    // Èóɽ¼¨
879define ("TRACKBACK_STATUS_SPAM", 3);        // ¥¹¥Ñ¥à
880
881define ("TRACKBACK_VIEW_MAX", 10);          // ¥Õ¥í¥ó¥ÈºÇÂçɽ¼¨¿ô
882define ("TRACKBACK_TO_URL", SITE_URL . "tb/index.php?pid=");    // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÀèURL
883
884// ¾õÂÖ
885$arrTrackBackStatus = array(
886    1 => "ɽ¼¨",
887    2 => "Èóɽ¼¨",
888    3 => "¥¹¥Ñ¥à"
889);
890
891/*--------- ¢¥¥µ¥¤¥È´ÉÍýÍÑ ---------*/
892
893define ("SITE_CONTROL_TRACKBACK", 1);       // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
894define ("SITE_CONTROL_AFFILIATE", 2);       // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
895
896// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
897$arrSiteControlTrackBack = array(
898    1 => "Í­¸ú",
899    2 => "̵¸ú"
900);
901
902// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
903$arrSiteControlAffiliate = array(
904    1 => "Í­¸ú",
905    2 => "̵¸ú"
906);
907
908/*--------- ¢¥¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°¥â¥¸¥å¡¼¥ëÍÑ ---------*/
909/* Ǥ°Õ¹àÌܤòÁý¤ä¤¹¾ì¹ç¤Î°Í¸´Ø·¸¡§
910 * °À­¾ðÊó¤ÎÄê¿ô¡¢EBiS_TAG_OPTIONS_MAX
911 * $arrEBiSTagOptions¡¢$arrEBiSTagAttrTagName
912 * module.inc¤ÎsfPrintEbisTag()¤Îswitchʸ¤Ë½èÍý¤òÄɲÃ
913*/
914// °À­¾ðÊó
915define('EBiS_TAG_ATTR_NOTHING',     '0'); // ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤
916define('EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID', '1'); // ¸ÜµÒID
917define('EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT',     '2'); // ¹ØÆþ¶â³Û
918define('EBiS_TAG_ATTR_JOB',         '3'); // ¿¦¶È
919define('EBiS_TAG_ATTR_SEX',         '4'); // À­ÊÌ
920
921// ¸ÜµÒID¤Îradio buttonÍÑÇÛÎó
922$arrEBiSTagCustomerId = array(
923    EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID => '¼èÆÀ¤¹¤ë',
924    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING     => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤',
925);
926
927// ¹ØÆþ¶â³Û¤Îradio buttonÍÑÇÛÎó
928$arrEBiSTagPayment = array(
929    EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT => '¼èÆÀ¤¹¤ë',
930    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤',
931);
932
933// Ǥ°Õ¹àÌܤοô
934define('EBiS_TAG_OPTIONS_MAX', 5);
935
936// Ǥ°Õ¹àÌܤÎoptionsÍÑÇÛÎó
937$arrEBiSTagOptions = array(
938    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤',
939    EBiS_TAG_ATTR_JOB     => '¿¦¶È',
940    EBiS_TAG_ATTR_SEX     => 'À­ÊÌ',
941);
942
943// °À­¾ðÊó¤ËÂбþ¤¹¤ë$_SESSION¤Î¥­¡¼Ì¾
944$arrEBiSTagAttrKeys = array(
945    EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID => 'customer_id',
946    EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT     => 'buy_total',
947    EBiS_TAG_ATTR_JOB         => 'job',
948    EBiS_TAG_ATTR_SEX         => 'sex',
949);
950
951// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°Ì¾
952$arrEBiSTagAttrTagName = array(
953    'm1id', 'a1id',
954    'o1id', 'o2id', 'o3id', 'o4id', 'o5id',
955);
956
957/*--------- ¢¥View´ÉÍýÍÑ ---------*/
958
959// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
960$arrViewWhere = array(
961    "&&crscls_where&&" => "",
962    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
963    "&&noncls_where&&" => "",
964    "&&allcls_where&&" => "",
965    "&&allclsdtl_where&&" => "",
966    "&&prdcls_where&&" => "",
967    "&&catcnt_where&&" => ""
968);
969
970// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
971
972$arrView = array(
973    "vw_cross_class" => '
974        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
975        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
976
977    "vw_cross_products_class" =>'
978        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
979        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
980        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
981        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
982        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
983
984    "vw_products_allclass" => '
985        (SELECT
986        product_id,
987        product_code_min,
988        product_code_max,
989        price01_min,
990        price01_max,
991        price02_min,
992        price02_max,
993        stock_min,
994        stock_max,
995        stock_unlimited_min,
996        stock_unlimited_max,
997        del_flg,
998        status,
999        name,
1000        comment1,
1001        comment2,
1002        comment3,
1003        rank,
1004        main_list_comment,
1005        main_image,
1006        main_list_image,
1007        product_flag,
1008        deliv_date_id,
1009        sale_limit,
1010        point_rate,
1011        sale_unlimited,
1012        create_date,
1013        deliv_fee
1014        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
1015        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
1016    FROM
1017        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
1018    ) ',
1019
1020    "vw_products_allclass_detail" => '
1021        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
1022        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
1023        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
1024        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
1025        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
1026        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
1027        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
1028        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
1029        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
1030        (SELECT
1031        product_id AS product_id_sub,
1032        MIN(price01) AS price01_min,
1033        MAX(price01) AS price01_max,
1034        MIN(price02) AS price02_min,
1035        MAX(price02) AS price02_max,
1036        MIN(stock) AS stock_min,
1037        MAX(stock) AS stock_max,
1038        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
1039        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
1040        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
1041        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
1042        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
1043
1044    "vw_product_class" => '
1045        (SELECT * FROM
1046        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
1047        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
1048        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
1049        FROM ( SELECT
1050                T1.product_class_id,
1051                T1.product_id,
1052                classcategory_id1,
1053                classcategory_id2,
1054                T2.rank,
1055                T2.class_id,
1056                stock,
1057                price01,
1058                price02,
1059                stock_unlimited,
1060                product_code       
1061         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1062        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1063        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1064        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1065        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1066
1067    "vw_category_count" => '
1068        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1069        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1070        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1071);
1072
1073$vw_products_nonclass = "
1074        (SELECT
1075            T1.product_id,
1076            T1.name,
1077            T1.deliv_fee,
1078            T1.sale_limit,
1079            T1.sale_unlimited,
1080            T1.category_id,
1081            T1.rank,
1082            T1.status,
1083            T1.product_flag,
1084            T1.point_rate,
1085            T1.comment1,
1086            T1.comment2,
1087            T1.comment3,
1088            T1.comment4,
1089            T1.comment5,
1090            T1.comment6,
1091            T1.file1,
1092            T1.file2,
1093            T1.file3,
1094            T1.file4,
1095            T1.file5,
1096            T1.file6,
1097            T1.main_list_comment,
1098            T1.main_list_image,
1099            T1.main_comment,
1100            T1.main_image,
1101            T1.main_large_image,";
1102           
1103for ($cnt = 1; $cnt <= PRODUCTSUB_MAX; $cnt++) {
1104            $vw_products_nonclass.= "
1105            T1.sub_title$cnt,
1106            T1.sub_comment$cnt,
1107            T1.sub_image$cnt,
1108            T1.sub_large_image$cnt,";
1109}
1110
1111$vw_products_nonclass.= "
1112            T1.del_flg,
1113            T1.creator_id,
1114            T1.create_date,
1115            T1.update_date,
1116            T1.deliv_date_id,
1117            T2.product_id_sub,
1118            T2.product_code,
1119            T2.price01,
1120            T2.price02,
1121            T2.stock,
1122            T2.stock_unlimited,
1123            T2.classcategory_id1,
1124            T2.classcategory_id2
1125        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
1126        (SELECT
1127        product_id AS product_id_sub,
1128        product_code,
1129        price01,
1130        price02,
1131        stock,
1132        stock_unlimited,
1133        classcategory_id1,
1134        classcategory_id2
1135        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
1136        AS T2
1137        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ";
1138
1139$arrView['vw_products_nonclass'] = $vw_products_nonclass;
1140?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.