source: branches/dev/data/conf/conf.php @ 15029

Revision 15029, 38.7 KB checked in by naka, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.php");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13
14//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê
16/*
17 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
18 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
19 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
20 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
21 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
22 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
29 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
30 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
31 */
32error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
33//error_reporting(E_ALL);
34
35//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
37//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
39define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
40define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
41//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
43//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
45// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
46define("USER_DIR", "user_data/");
47define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
48
49// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
50define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
51
52// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
53define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
54define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
55
56// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
57define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
58define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
59define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
60define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
61define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
62define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
63define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
64define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
65define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
66
67// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
68define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
69define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
70// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
71define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
72
73// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
74define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
75
76// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
77define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
78
79// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
80define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
81define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
82
83// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
84define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
85define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
86//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
87
88//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
89/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
90// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡
91define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/test/");
92// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
93define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
94// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
95define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
96// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
97define("MODULE_CSV_COL_MAX", 16);
98// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥Õ¥¡¥¤¥ë
99define("MODULE_CSV", "module.txt");
100//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
101
102//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
103/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
104// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
105define("EBIS_TAG_MID", 1);
106// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
107define("AFF_TAG_MID", 3);
108// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
109define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
110// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
111define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
112// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL
113define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/");
114define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php");
115define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM);
116//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
117
118// ʸ»ú¥³¡¼¥É
119define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
120
121// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
122define("ECCUBE_VERSION", "1.4.0a-beta");
123
124// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
125define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
126
127// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
128define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
129
130//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
131define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
132
133define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
134
135//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
136define("FAVORITE_ERROR", 13);
137
138/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
139   
140define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
141define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
142define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
143define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
144define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
145define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
146
147/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
148
149define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
150
151/** Çä¾å¤²½¸·× **/
152
153define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
154define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
155
156/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
157define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
158
159/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
160define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
161define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
162define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
163define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
164define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
165define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
166
167define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
168define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
169define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
170
171/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
172//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
173define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
174//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
175define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 6);
176
177//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
178define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
179//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
180define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
181//SSLURLȽÄê
182define("SSLURL_CHECK", 0);
183//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
184define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
185//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
186define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
187
188/*
189 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
190 */
191/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
192define ('DEBUG_MODE', true);                          // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤)
193define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
194define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
195define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
196define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
197define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
198define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
199define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
200define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
201define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
202define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
203define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
204define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
205define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
206define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
207define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
208define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
209define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
210define ("ADMIN_MODE", 1);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
211define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
212define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
213define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
214
215define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
216define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
217define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
218define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
219
220/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
221define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
222define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
223// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
224// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
225
226define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
227// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
228// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
229define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
230define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
231define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
232
233/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
234define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                              // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
235define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
236
237/* ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¾ðÊó */
238define ("SMTP_PORT_BLAYN", 25);                                 // ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ
239
240// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
241define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
242define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
243define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
244define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
245define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
246define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
247define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
248
249// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
250//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
251//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
252//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
253//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
254define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
255define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
256
257define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
258define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
259define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
260define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
261define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
262define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
263define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
264define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
265define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
266define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
267define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
268define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
269define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
270define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
271define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
272define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
273
274define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
275define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
276define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
277define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
278define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
279define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
280define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
281define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
282
283/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
284define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
285define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
286define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
287define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
288define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
289define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
290// ²Á³Ê̾¾Î
291define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
292define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
293
294/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
295define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
296define ("DB_ERR_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/db_err.log");                  // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë(DB¥¨¥é¡¼ÍÑ)
297define ("DEBUG_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/debug.log");                    // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë(DEBUGÍÑ)
298define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
299define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
300define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
301define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
302define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
303
304define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");                      // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
305define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
306
307define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
308define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
309define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
310define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
311define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
312define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
313define ("FTP_IMAGE_SAVE_DIR", "./html" . URL_DIR . "upload/save_image/");   // FTP²èÁüÊݸ(ÁêÂХѥ¹)
314define ("FTP_IMAGE_TEMP_DIR", "./html" . URL_DIR . "upload/temp_image/");   // FTP²èÁü°ì»þÊݸ(ÁêÂХѥ¹)
315define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
316define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
317define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
318
319/* URL¥Ñ¥¹ */
320define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
321define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
322define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
323define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
324define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
325define ("URL_CONTROL_TOP", URL_DIR . "admin/basis/control.php");        // ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊóÅÐÏ¿
326define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
327define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
328define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
329define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
330define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
331define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
332define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
333define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
334define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
335define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
336define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
337
338/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
339define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
340define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
341define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
342define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
343
344/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
345define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
346define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
347define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
348define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
349define ("PRODUCTSUB_MAX", 5);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
350define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
351define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
352
353/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
354define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
355define ("SMTEXT_LEN", 100);
356define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
357define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
358define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
359define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
360define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
361define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
362define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
363define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
364define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
365define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
366define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
367define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
368define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
369define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
370define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
371define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
372define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
373define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
374define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
375define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
376
377/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
378
379/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
380define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
381define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
382define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
383define ("FREE_DIAL", "");
384
385/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
386define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
387define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
388define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
389define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
390define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
391define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
392define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
393define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
394define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
395define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
396define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
397define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
398define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
399define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
400define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
401define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
402define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
403define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
404define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
405define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
406define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
407define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
408
409/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
410define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
411define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
412
413/* URL */
414define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
415define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
416define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
417define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
418define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
419define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
420define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
421define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
422define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
423define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
424define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
425define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
426define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
427define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
428define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
429define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
430define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
431define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
432
433/*
434 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
435 */
436 
437// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
438// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
439// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
440$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
441$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
442$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
443$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
444$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
445$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
446$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
447$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
448$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
449$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
450$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
451$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
452$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
453
454// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
455$arrDISABLE_LOGOUT = array(
456    1 => "/shopping/deliv.php",
457    2 => "/shopping/payment.php",
458    3 => "/shopping/confirm.php",
459    4 => "/shopping/card.php",
460    5 => "/shopping/loan.php",
461);
462
463// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
464$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
465//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
466// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
467
468// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
469$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
470$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
471
472// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
473$arrDISP[1] = "¸ø³«";
474$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
475
476// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
477$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
478$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
479
480// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
481$arrSRANK[1] = 1;
482$arrSRANK[2] = 2;
483$arrSRANK[3] = 3;
484$arrSRANK[4] = 4;
485$arrSRANK[5] = 5;
486
487// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
488$arrSTATUS[1] = "NEW";
489$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
490$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
491$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
492$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
493
494// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
495$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
496$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
497$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
498$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
499$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
500
501// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
502$arrAllowedTag = array(
503    "table",
504    "tr",
505    "td",
506    "a",
507    "b",
508    "blink",
509    "br",
510    "center",
511    "font",
512    "h",
513    "hr",
514    "img",
515    "li",
516    "strong",
517    "p",
518    "div",
519    "i",
520    "u",
521    "s",
522    "/table",
523    "/tr",
524    "/td",
525    "/a",
526    "/b",
527    "/blink",
528    "/br",
529    "/center",
530    "/font",
531    "/h",
532    "/hr",
533    "/img",
534    "/li",
535    "/strong",
536    "/p",
537    "/div",
538    "/i",
539    "/u",
540    "/s"
541);
542
543// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
544$arrPageMax = array(
545    10 => "10",
546    20 => "20",
547    30 => "30",
548    40 => "40",
549    50 => "50",
550    60 => "60",
551    70 => "70",
552    80 => "80",
553    90 => "90",
554    100 => "100",
555); 
556   
557// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
558$arrMagazineType["1"] = "HTML";
559$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
560
561$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
562$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
563
564
565/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
566$arrMAILMAGATYPE = array(
567    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
568    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
569    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
570);
571
572/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
573$arrRECOMMEND = array(
574    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
575    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
576    3 => "¡ú¡ú¡ú",
577    2 => "¡ú¡ú",
578    1 => "¡ú"
579);
580
581$arrTAXRULE = array(
582    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
583    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
584    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
585);
586
587
588// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
589$arrMAILTEMPLATE = array(
590     1 => "PC¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
591    ,2 => "PC¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
592    ,3 => "PC¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
593    ,4 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
594    ,5 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
595    ,6 => "·ÈÂÓ¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
596);
597
598// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
599$arrMAILTPLPATH = array(
600    0 => "mail_templates/order_mail.tpl",
601    1 => "mobile/mail_templates/order_mail.tpl"
602);
603
604/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
605$arrPref = array(
606                    1 => "Ë̳¤Æ»",
607                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
608                    3 => "´ä¼ê¸©",
609                    4 => "µÜ¾ë¸©",
610                    5 => "½©Åĸ©",
611                    6 => "»³·Á¸©",
612                    7 => "Ê¡Å縩",
613                    8 => "°ñ¾ë¸©",
614                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
615                    10 => "·²Çϸ©",
616                    11 => "ºë¶Ì¸©",
617                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
618                    13 => "ÅìµþÅÔ",
619                    14 => "¿ÀÆàÀ",
620                    15 => "¿·³ã¸©",
621                    16 => "ÉÙ»³¸©",
622                    17 => "ÀÐÀ",
623                    18 => "Ê¡°æ¸©",
624                    19 => "»³Íü¸©",
625                    20 => "ĹÌ",
626                    21 => "´ôÉ츩",
627                    22 => "ÀŲ¬¸©",
628                    23 => "°¦Ãθ©",
629                    24 => "»°½Å¸©",
630                    25 => "¼¢²ì¸©",
631                    26 => "µþÅÔÉÜ",
632                    27 => "ÂçºåÉÜ",
633                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
634                    29 => "ÆàÎɸ©",
635                    30 => "Ï²λ³¸©",
636                    31 => "Ä»¼è¸©",
637                    32 => "Å纬¸©",
638                    33 => "²¬»³¸©",
639                    34 => "¹­Å縩",
640                    35 => "»³¸ý¸©",
641                    36 => "ÆÁÅ縩",
642                    37 => "¹áÀ",
643                    38 => "°¦É²¸©",
644                    39 => "¹âÃθ©",
645                    40 => "Ê¡²¬¸©",
646                    41 => "º´²ì¸©",
647                    42 => "Ĺºê¸©",
648                    43 => "·§Ëܸ©",
649                    44 => "Âçʬ¸©",
650                    45 => "µÜºê¸©",
651                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
652                    47 => "²­Æ츩"
653                );
654               
655/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
656$arrJob = array(
657                    1 => "¸ø̳°÷",
658                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
659                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
660                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
661                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
662                    6 => "°å»Õ",
663                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
664                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
665                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
666                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
667                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
668                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
669                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
670                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
671                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
672                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
673                    17 => "¼çÉØ",
674                    18 => "¤½¤Î¾"
675                );
676
677/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
678$arrReminder = array(
679                        1 => "¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
680                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
681                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
682                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
683                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
684                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
685                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
686                    );
687/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
688$arrSex = array(
689                    1 => "ÃËÀ­",
690                    2 => "½÷À­"
691                );
692
693/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/
694define ("MAIL_TYPE_PC",1);
695define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2);
696$arrMailType = array(
697                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹",
698                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
699                ); 
700
701/*  ·ÈÂӥɥᥤ¥ó»ØÄê¡¡*/
702$arrDOMAIN = array(
703                        1 => "PC¥É¥á¥¤¥ó",
704                        2 => "·ÈÂӥɥᥤ¥ó"
705                    );
706               
707
708$arrDomainType = array(
709                      1 => "@docomo.ne.jp",
710                      2 => "@ezweb.ne.jp",
711                      3 => "@softbank.ne.jp",
712                      4 => "@t.vodafone.ne.jp",
713                      5 => "@d.vodafone.ne.jp",
714                      6 => "@h.vodafone.ne.jp",
715                      7 => "@c.vodafone.ne.jp",
716                      8 => "@k.vodafone.ne.jp",
717                      9 => "@r.vodafone.ne.jp",
718                      10 => "@n.vodafone.ne.jp",
719                      11 => "@s.vodafone.ne.jp",
720                      12 => "@q.vodafone.ne.jp",
721                      13 => "@pdx.ne.jp",
722                      14 => "@di.pdx.ne.jp",
723                      15 => "@dj.pdx.ne.jp",
724                      16 => "@dk.pdx.ne.jp",
725                      17 => "@wm.pdx.ne.jp"
726                  );               
727               
728/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/       
729$arrPageRows = array(
730                        10 => 10,
731                        20 => 20,
732                        30 => 30,
733                        40 => 40,
734                        50 => 50,
735                        60 => 60,
736                        70 => 70,
737                        80 => 80,
738                        90 => 90,
739                        100 => 100,
740                    );
741
742/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
743define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
744define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
745define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
746define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
747define ("ORDER_BACK_ORDER",4);  // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
748define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
749
750/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
751$arrORDERSTATUS = array(
752    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ",
753    ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
754    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß",
755    ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
756    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
757    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
758);
759
760// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
761define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
762
763/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
764$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
765    1 => "#FFFFFF",
766    2 => "#C9C9C9",
767    3 => "#DDE6F2"
768);
769
770$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
771    1 => "#FFFFFF",
772    2 => "#FFDE9B",
773    3 => "#C9C9C9",
774    4 => "#FFD9D9",
775    5 => "#BFDFFF",
776    6 => "#FFFFAB"
777);
778
779// ÍËÆü
780$arrWDAY = array(
781    0 => "Æü",
782    1 => "·î",
783    2 => "²Ð",
784    3 => "¿å",
785    4 => "ÌÚ",
786    5 => "¶â",
787    6 => "ÅÚ"
788);         
789       
790/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
791define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
792
793/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
794define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
795define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
796define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
797
798// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
799define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
800define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
801define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
802
803//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
804$arrDELIVERYDATE = array(
805    1 => "¨Æü",
806    2 => "1¡Á2Æü¸å",
807    3 => "3¡Á4Æü¸å",
808    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
809    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
810    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
811    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
812    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
813    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
814);
815
816/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
817define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
818
819/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
820define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
821
822/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
823$arrPRODUCTLISTMAX = array(
824    15 => '15·ï',
825    30 => '30·ï',
826    50 => '50·ï'
827);
828
829/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
830define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
831
832/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
833
834//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
835$arrCONVENIENCE = array(
836    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
837    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
838    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
839    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
840    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
841);
842
843//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
844$arrCONVENIMESSAGE = array(
845    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
846    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
847    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
848    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
849    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
850);
851
852//»Ùʧ´ü¸Â
853define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
854
855/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
856
857//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
858define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
859
860//DB¤Î¼ïÎà
861$arrDB = array(
862    1 => 'PostgreSQL',
863    2 => 'MySQL'
864);
865
866// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
867$arrTarget = array(
868    1 => "LeftNavi",
869    2 => "MainHead",
870    3 => "RightNavi",
871    4 => "MainFoot",
872    5 => "Unused"
873);
874
875/*--------- ¢¥¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÍÑ ---------*/
876
877define ("TRACKBACK_STATUS_VIEW", 1);        // ɽ¼¨
878define ("TRACKBACK_STATUS_NOT_VIEW", 2);    // Èóɽ¼¨
879define ("TRACKBACK_STATUS_SPAM", 3);        // ¥¹¥Ñ¥à
880
881define ("TRACKBACK_VIEW_MAX", 10);          // ¥Õ¥í¥ó¥ÈºÇÂçɽ¼¨¿ô
882define ("TRACKBACK_TO_URL", SITE_URL . "tb/index.php?pid=");    // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÀèURL
883
884// ¾õÂÖ
885$arrTrackBackStatus = array(
886    1 => "ɽ¼¨",
887    2 => "Èóɽ¼¨",
888    3 => "¥¹¥Ñ¥à"
889);
890
891/*--------- ¢¥¥µ¥¤¥È´ÉÍýÍÑ ---------*/
892
893define ("SITE_CONTROL_TRACKBACK", 1);       // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
894define ("SITE_CONTROL_AFFILIATE", 2);       // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
895
896// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
897$arrSiteControlTrackBack = array(
898    1 => "Í­¸ú",
899    2 => "̵¸ú"
900);
901
902// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
903$arrSiteControlAffiliate = array(
904    1 => "Í­¸ú",
905    2 => "̵¸ú"
906);
907
908/*--------- ¢¥View´ÉÍýÍÑ ---------*/
909
910// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
911$arrViewWhere = array(
912    "&&crscls_where&&" => "",
913    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
914    "&&noncls_where&&" => "",
915    "&&allcls_where&&" => "",
916    "&&allclsdtl_where&&" => "",
917    "&&prdcls_where&&" => "",
918    "&&catcnt_where&&" => ""
919);
920
921// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
922
923$arrView = array(
924    "vw_cross_class" => '
925        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
926        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
927
928    "vw_cross_products_class" =>'
929        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
930        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
931        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
932        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
933        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
934
935    "vw_products_allclass" => '
936        (SELECT
937        product_id,
938        product_code_min,
939        product_code_max,
940        price01_min,
941        price01_max,
942        price02_min,
943        price02_max,
944        stock_min,
945        stock_max,
946        stock_unlimited_min,
947        stock_unlimited_max,
948        del_flg,
949        status,
950        name,
951        comment1,
952        comment2,
953        comment3,
954        rank,
955        main_list_comment,
956        main_image,
957        main_list_image,
958        product_flag,
959        deliv_date_id,
960        sale_limit,
961        point_rate,
962        sale_unlimited,
963        create_date,
964        deliv_fee
965        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
966        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
967    FROM
968        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
969    ) ',
970
971    "vw_products_allclass_detail" => '
972        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
973        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
974        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
975        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
976        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
977        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
978        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
979        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
980        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
981        (SELECT
982        product_id AS product_id_sub,
983        MIN(price01) AS price01_min,
984        MAX(price01) AS price01_max,
985        MIN(price02) AS price02_min,
986        MAX(price02) AS price02_max,
987        MIN(stock) AS stock_min,
988        MAX(stock) AS stock_max,
989        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
990        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
991        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
992        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
993        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
994
995    "vw_product_class" => '
996        (SELECT * FROM
997        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
998        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
999        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
1000        FROM ( SELECT
1001                T1.product_class_id,
1002                T1.product_id,
1003                classcategory_id1,
1004                classcategory_id2,
1005                T2.rank,
1006                T2.class_id,
1007                stock,
1008                price01,
1009                price02,
1010                stock_unlimited,
1011                product_code       
1012         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1013        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1014        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1015        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1016        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1017
1018    "vw_category_count" => '
1019        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1020        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1021        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1022);
1023
1024$vw_products_nonclass = "
1025        (SELECT
1026            T1.product_id,
1027            T1.name,
1028            T1.deliv_fee,
1029            T1.sale_limit,
1030            T1.sale_unlimited,
1031            T1.category_id,
1032            T1.rank,
1033            T1.status,
1034            T1.product_flag,
1035            T1.point_rate,
1036            T1.comment1,
1037            T1.comment2,
1038            T1.comment3,
1039            T1.comment4,
1040            T1.comment5,
1041            T1.comment6,
1042            T1.file1,
1043            T1.file2,
1044            T1.file3,
1045            T1.file4,
1046            T1.file5,
1047            T1.file6,
1048            T1.main_list_comment,
1049            T1.main_list_image,
1050            T1.main_comment,
1051            T1.main_image,
1052            T1.main_large_image,";
1053           
1054for ($cnt = 1; $cnt <= PRODUCTSUB_MAX; $cnt++) {
1055            $vw_products_nonclass.= "
1056            T1.sub_title$cnt,
1057            T1.sub_comment$cnt,
1058            T1.sub_image$cnt,
1059            T1.sub_large_image$cnt,";
1060}
1061
1062$vw_products_nonclass.= "
1063            T1.del_flg,
1064            T1.creator_id,
1065            T1.create_date,
1066            T1.update_date,
1067            T1.deliv_date_id,
1068            T2.product_id_sub,
1069            T2.product_code,
1070            T2.price01,
1071            T2.price02,
1072            T2.stock,
1073            T2.stock_unlimited,
1074            T2.classcategory_id1,
1075            T2.classcategory_id2
1076        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
1077        (SELECT
1078        product_id AS product_id_sub,
1079        product_code,
1080        price01,
1081        price02,
1082        stock,
1083        stock_unlimited,
1084        classcategory_id1,
1085        classcategory_id2
1086        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
1087        AS T2
1088        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ";
1089
1090$arrView['vw_products_nonclass'] = $vw_products_nonclass;
1091?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.