Ignore:
Timestamp:
2007/03/09 14:14:40 (16 years ago)
Author:
rebelt
Message:

下記の問題点の修正です。

 • 検証結果19
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/mobile/data/class/SC_CheckError.php

  r11454 r11674  
  182182        if($this->arrParam[$value[1]] > $value[2] ) { 
  183183            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï" . $value[2] . "°Ê²¼¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />"; 
   184        } 
   185    } 
   186     
   187    /*¡¡ºÇ¾®¿ôÃÍÀ©¸Â¤ÎȽÄê¡¡*/ 
   188    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó  value[2] = ºÇ¾®¿ô 
   189    function MIN_CHECK( $value ) {      // ÆþÎϤ¬ºÇ¾®¿ô̤Ëþ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹ 
   190        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) { 
   191            return; 
   192        } 
   193        if($this->arrParam[$value[1]] < $value[2] ) { 
   194            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï" . $value[2] . "°Ê¾å¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />"; 
  184195        } 
  185196    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.