source: temp/branches/mobile/data/class/SC_CheckError.php @ 11454

Revision 11454, 24.8 KB checked in by rebelt, 16 years ago (diff)

お届け先登録ページと修正です。

  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2006 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8/*----------------------------------------------------------------------
9 * [̾¾Î] SC_CheckError
10 * [³µÍ×] ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¥¯¥é¥¹
11 *----------------------------------------------------------------------
12 */
13class SC_CheckError {
14    var $arrErr;
15    var $arrParam;
16   
17    // ¥Á¥§¥Ã¥¯ÂоݤÎÃͤ¬´Þ¤Þ¤ì¤ëÇÛÎó¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
18    function SC_CheckError($array = "") {
19        if($array != "") {
20            $this->arrParam = $array;
21        } else {
22            $this->arrParam = $_POST;
23        }
24
25    }
26   
27    function doFunc($value, $arrFunc) {
28        foreach ( $arrFunc as $key ) {
29            $this->$key($value);
30        }
31    }
32   
33    /* HTML¤Î¥¿¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë */
34    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂÐ¾Ý value[2] = µö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°¤¬³ÊǼ¤µ¤ì¤¿ÇÛÎó
35    function HTML_TAG_CHECK($value) {
36        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
37            return;
38        }
39       
40        // ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥°¤òÃê½Ð¤¹¤ë
41        preg_match_all("/<([\/]?[a-z]+)/", $this->arrParam[$value[1]], $arrTag);
42
43        foreach($arrTag[1] as $val) {
44            $find = false;
45           
46            foreach($value[2] as $tag) {
47                if(eregi("^" . $tag . "$", $val)) {
48                    $find = true;
49                } else {
50                }
51            }
52           
53            if(!$find) {
54                $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ëµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥°[" . strtoupper($val) . "]¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br />";
55                return;
56            }       
57        }       
58    }
59
60    /*¡¡É¬¿ÜÆþÎϤÎȽÄê¡¡*/
61    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝ
62    function EXIST_CHECK( $value ) {            // ¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
63        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
64            return;
65        }
66        if( strlen($this->arrParam[$value[1]]) == 0 ){                 
67            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
68        }
69    }
70   
71    /*¡¡¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥¿¥Ö¤ÎȽÄê¡¡*/
72    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝ
73    function SPTAB_CHECK( $value ) {            // ¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
74        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
75            return;
76        }
77        if(strlen($this->arrParam[$value[1]]) != 0 && ereg("^[ ¡¡\t\r\n]+$", $this->arrParam[$value[1]])){                     
78            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥¿¥Ö¡¢²þ¹Ô¤Î¤ß¤ÎÆþÎϤϤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
79        }
80    }
81   
82    /*¡¡¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥¿¥Ö¤ÎȽÄê¡¡*/
83    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝ
84    function NO_SPTAB( $value ) {           // ¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
85        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
86            return;
87        }
88        if(strlen($this->arrParam[$value[1]]) != 0 && mb_ereg("[¡¡ \t\r\n]+", $this->arrParam[$value[1]])){                     
89            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥¿¥Ö¡¢²þ¹Ô¤Ï´Þ¤á¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£<br />";
90        }
91    }
92   
93    /* ¥¼¥í¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ôÃͤÎȽÄê */
94    function ZERO_START($value) {
95        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
96            return;
97        }
98        if(strlen($this->arrParam[$value[1]]) != 0 && ereg("^[0]+[0-9]+$", $this->arrParam[$value[1]])){                       
99            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ë0¤Ç»Ï¤Þ¤ë¿ôÃͤ¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br />";
100        }
101    }
102   
103    /*¡¡É¬¿ÜÁªÂò¤ÎȽÄê¡¡*/
104    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝ
105    function SELECT_CHECK( $value ) {           // ¥×¥ë¥À¥¦¥ó¤Ê¤É¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
106        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
107            return;
108        }
109        if( strlen($this->arrParam[$value[1]]) == 0 ){                     
110            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
111        }
112    }
113
114    /*¡¡Æ±°ìÀ­¤ÎȽÄê¡¡*/
115    // value[0] = ¹àÌÜ̾1 value[1] = ¹àÌÜ̾2 value[2] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó1  value[3] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó2
116    function EQUAL_CHECK( $value ) {        // ÆþÎϤ¬»ØÄêʸ»ú¿ô°Ê¾å¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
117        if(isset($this->arrErr[$value[2]]) || isset($this->arrErr[$value[3]])) {
118            return;
119        }
120        // ʸ»ú¿ô¤Î¼èÆÀ         
121        if( $this->arrParam[$value[2]] != $this->arrParam[$value[3]]) {
122            $this->arrErr[$value[2]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤È" . $value[1] . "¤¬°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
123        }
124    }
125   
126    /*¡¡Ãͤ¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ÎȽÄê¡¡*/
127    // value[0] = ¹àÌÜ̾1 value[1] = ¹àÌÜ̾2 value[2] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó1  value[3] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó2
128    function DIFFERENT_CHECK( $value ) {        // ÆþÎϤ¬»ØÄêʸ»ú¿ô°Ê¾å¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
129        if(isset($this->arrErr[$value[2]]) || isset($this->arrErr[$value[3]])) {
130            return;
131        }
132        // ʸ»ú¿ô¤Î¼èÆÀ         
133        if( $this->arrParam[$value[2]] == $this->arrParam[$value[3]]) {
134            $this->arrErr[$value[2]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤È" . $value[1] . "¤Ï¡¢Æ±¤¸Ãͤò»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
135        }
136    }
137   
138    /*¡¡ÃͤÎÂ礭¤µ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë value[2] < value[3]¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼¡¡*/
139    // value[0] = ¹àÌÜ̾1 value[1] = ¹àÌÜ̾2 value[2] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó1  value[3] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó2
140    function GREATER_CHECK($value) {        // ÆþÎϤ¬»ØÄêʸ»ú¿ô°Ê¾å¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
141        if(isset($this->arrErr[$value[2]]) || isset($this->arrErr[$value[3]])) {
142            return;
143        }
144        // ʸ»ú¿ô¤Î¼èÆÀ         
145        if($this->arrParam[$value[2]] != "" && $this->arrParam[$value[3]] != "" && ($this->arrParam[$value[2]] > $this->arrParam[$value[3]])) {
146            $this->arrErr[$value[2]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï" . $value[1] . "¤è¤êÂ礭¤¤ÃͤòÆþÎϤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
147        }
148    }
149   
150   
151    /*¡¡ºÇÂçʸ»ú¿ôÀ©¸Â¤ÎȽÄê¡¡*/
152    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó  value[2] = ºÇÂçʸ»ú¿ô(Ⱦ³Ñ¤âÁ´³Ñ¤â1ʸ»ú¤È¤·¤Æ¿ô¤¨¤ë)
153    function MAX_LENGTH_CHECK( $value ) {       // ÆþÎϤ¬»ØÄêʸ»ú¿ô°Ê¾å¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
154        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
155            return;
156        }
157        // ʸ»ú¿ô¤Î¼èÆÀ         
158        if( mb_strlen($this->arrParam[$value[1]]) > $value[2] ) {
159            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï" . $value[2] . "»ú°Ê²¼¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
160        }
161    }
162   
163    /*¡¡ºÇ¾®Ê¸»ú¿ôÀ©¸Â¤ÎȽÄê¡¡*/
164    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó value[2] = ºÇ¾®Ê¸»ú¿ô(Ⱦ³Ñ¤âÁ´³Ñ¤â1ʸ»ú¤È¤·¤Æ¿ô¤¨¤ë)
165    function MIN_LENGTH_CHECK( $value ) {       // ÆþÎϤ¬»ØÄêʸ»ú¿ô̤Ëþ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
166        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
167            return;
168        }                                       
169        // ʸ»ú¿ô¤Î¼èÆÀ     
170        if( mb_strlen($this->arrParam[$value[1]]) < $value[2] ) {
171            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï" . $value[2] . "»ú°Ê¾å¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
172        }
173    }
174   
175    /*¡¡ºÇÂçʸ»ú¿ôÀ©¸Â¤ÎȽÄê¡¡*/
176    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó  value[2] = ºÇÂç¿ô
177    function MAX_CHECK( $value ) {      // ÆþÎϤ¬ºÇÂç¿ô°Ê¾å¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
178        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
179            return;
180        }
181        // ʸ»ú¿ô¤Î¼èÆÀ         
182        if($this->arrParam[$value[1]] > $value[2] ) {
183            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï" . $value[2] . "°Ê²¼¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
184        }
185    }
186   
187       
188    /*¡¡¿ô»ú¤ÎȽÄê¡¡*/
189    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó
190    function NUM_CHECK( $value ) {              // ÆþÎÏʸ»ú¤¬¿ô»ú°Ê³°¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
191        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
192            return;
193        }
194        if( strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && !EregI("^[[:digit:]]+$", $this->arrParam[$value[1]])) {
195            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï¿ô»ú¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />"; 
196        }
197    }
198   
199        /*¡¡¾®¿ôÅÀ¤ò´Þ¤à¿ô»ú¤ÎȽÄê¡¡*/
200    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó
201    function NUM_POINT_CHECK( $value ) {                // ÆþÎÏʸ»ú¤¬¿ô»ú°Ê³°¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
202        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
203            return;
204        }
205        if( strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && !EregI("^[[:digit:]]+[\.]?[[:digit:]]+$", $this->arrParam[$value[1]])) {
206            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï¿ô»ú¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />"; 
207        }
208    }
209       
210    function ALPHA_CHECK($value) {
211        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
212            return;
213        }
214        if( strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && !EregI("^[[:alpha:]]+$", $this->arrParam[$value[1]])) {
215            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤ÏȾ³Ñ±Ñ»ú¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />"; 
216        }
217    }
218   
219    /* ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÎȽÄê ¡Ê¿ô»ú¥Á¥§¥Ã¥¯¤Èʸ»ú¿ô¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£)
220        value[0] : ¹àÌÜ̾
221        value[1] : ÅÅÈÖ1¹àÌÜÌÜ
222        value[2] : ÅÅÈÖ2¹àÌÜÌÜ
223        value[3] : ÅÅÈÖ3¹àÌÜÌÜ
224        value[4] : ʸ»ú¿ôÀ©¸Â
225    */
226    function TEL_CHECK($value) {
227        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
228            return;
229        }
230       
231        $cnt = 0;
232       
233        for($i = 1; $i <= 3; $i++) {
234            if(strlen($this->arrParam[$value[$i]]) > 0) {
235                $cnt++;
236            }
237        }
238       
239        // ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤ¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤òȽÄê(°ìÉô¤À¤±ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ)
240        if($cnt > 0 && $cnt < 3) {
241            $this->arrErr[$value[1]] .= "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤòÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
242        }
243                   
244        for($i = 1; $i <= 3; $i++) {
245            if(strlen($this->arrParam[$value[$i]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[$i]]) > $value[4]) {
246                $this->arrErr[$value[$i]] .= "¢¨ " . $value[0] . $i . "¤Ï" . $value[4] . "»ú°ÊÆâ¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
247            } else if (strlen($this->arrParam[$value[$i]]) > 0 && !EregI("^[[:digit:]]+$", $this->arrParam[$value[$i]])) {
248                $this->arrErr[$value[$i]] .= "¢¨ " . $value[0] . $i . "¤Ï¿ô»ú¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
249            }
250        }
251    }
252   
253    /* ´ØÏ¢¹àÌܤ¬´°Á´¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äê
254        value[0]        : ¹àÌÜ̾
255        value[1]        : ȽÄêÂоÝÍ×ÁÇ̾
256    */
257    function FULL_EXIST_CHECK($value) {
258        $max = count($value);
259           
260        // ´û¤Ë³ºÅö¹àÌܤ˥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢È½Äꤷ¤Ê¤¤¡£
261        for($i = 1; $i < $max; $i++) {
262            if(isset($this->arrErr[$value[$i]])) {
263                return;
264            }
265        }
266       
267        $blank = false;
268       
269        // ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤ¬¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ç¤Ê¤¤¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤ¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼¤È¤¹¤ë¡£
270        for($i = 1; $i < $max; $i++) {
271            if(strlen($this->arrParam[$value[$i]]) <= 0) {
272                $blank = true;
273            }
274        }
275       
276        if($blank) {
277            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
278        }
279    }
280       
281    /* ´ØÏ¢¹àÌܤ¬¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äê
282        value[0]        : ¹àÌÜ̾
283        value[1]        : ȽÄêÂоÝÍ×ÁÇ̾
284    */
285    function ALL_EXIST_CHECK($value) {
286        $max = count($value);
287           
288        // ´û¤Ë³ºÅö¹àÌܤ˥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢È½Äꤷ¤Ê¤¤¡£
289        for($i = 1; $i < $max; $i++) {
290            if(isset($this->arrErr[$value[$i]])) {
291                return;
292            }
293        }
294       
295        $blank = false;
296        $input = false;
297       
298        // ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤ¬¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ç¤Ê¤¤¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤ¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼¤È¤¹¤ë¡£
299        for($i = 1; $i < $max; $i++) {
300            if(strlen($this->arrParam[$value[$i]]) <= 0) {
301                $blank = true;
302            } else {
303                $input = true;
304            }
305        }
306       
307        if($blank && $input) {
308            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤòÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br />";
309        }
310    }
311   
312        /* ´ØÏ¢¹àÌܤ¬¤É¤ì¤«°ì¤ÄËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äê
313        value[0]        : ¹àÌÜ̾
314        value[1]        : ȽÄêÂоÝÍ×ÁÇ̾
315    */
316    function ONE_EXIST_CHECK($value) {
317        $max = count($value);
318           
319        // ´û¤Ë³ºÅö¹àÌܤ˥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢È½Äꤷ¤Ê¤¤¡£
320        for($i = 1; $i < $max; $i++) {
321            if(isset($this->arrErr[$value[$i]])) {
322                return;
323            }
324        }
325       
326        $input = false;
327       
328        // ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤ¬¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ç¤Ê¤¤¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤ¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼¤È¤¹¤ë¡£
329        for($i = 1; $i < $max; $i++) {
330            if(strlen($this->arrParam[$value[$i]]) > 0) {
331                $input = true;
332            }
333        }
334       
335        if(!$input) {
336            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
337        }
338    }
339   
340    /* ¾å°Ì¤Î¹àÌܤ¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äê
341        value[0]        : ¹àÌÜ̾
342        value[1]        : ȽÄêÂоÝÍ×ÁÇ̾
343    */
344    function TOP_EXIST_CHECK($value) {
345        $max = count($value);
346           
347        // ´û¤Ë³ºÅö¹àÌܤ˥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢È½Äꤷ¤Ê¤¤¡£
348        for($i = 1; $i < $max; $i++) {
349            if(isset($this->arrErr[$value[$i]])) {
350                return;
351            }
352        }
353       
354        $blank = false;
355        $error = false;
356               
357        // ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤ¬¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ç¤Ê¤¤¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤ¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼¤È¤¹¤ë¡£
358        for($i = 1; $i < $max; $i++) {
359            if(strlen($this->arrParam[$value[$i]]) <= 0) {
360                $blank = true;
361            } else {
362                if($blank) {
363                    $error = true;
364                }
365            }
366        }
367       
368        if($error) {
369            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤ÏÀèƬ¤Î¹àÌܤ«¤é½çÈÖ¤ËÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br />";
370        }
371    }
372   
373   
374    /*¡¡¥«¥¿¥«¥Ê¤ÎȽÄê¡¡*/
375    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó
376    function KANA_CHECK( $value ) {             // ÆþÎÏʸ»ú¤¬¥«¥Ê°Ê³°¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
377        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
378            return;
379        }
380        if(strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && ! mb_ereg("^[¥¡-¥öŽ¦-Žß¡¼]+$", $this->arrParam[$value[1]])) {
381            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï¥«¥¿¥«¥Ê¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />"; 
382        }
383    }
384
385    /*¡¡±Ñ¿ô»ú¤ÎȽÄê¡¡*/
386    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó
387    function ALNUM_CHECK( $value ) {                // ÆþÎÏʸ»ú¤¬±Ñ¿ô»ú°Ê³°¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
388        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
389            return;
390        }                                       
391        if( strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && ! EregI("^[[:alnum:]]+$", $this->arrParam[$value[1]] ) ) {
392            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï±Ñ¿ô»ú¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";   
393        }
394    }
395
396    /*¡¡É¬¿ÜÁªÂò¤ÎȽÄê¡¡*/
397    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝ
398    function ZERO_CHECK( $value ) {             // ÆþÎÏÃͤÇ0¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
399       
400        if($this->arrParam[$value[1]] == "0" ){                     
401            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï1°Ê¾å¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
402        }
403    }
404
405    /*¡¡·å¿ô¤ÎȽÄê¡¡¡ÊºÇ¾®ºÇÂç¡Ë*/
406    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó value[2] = ºÇ¾®·å¿ô value[3] = ºÇÂç·å¿ô
407    function NUM_RANGE_CHECK( $value ) {        // ÆþÎÏʸ»ú¤Î·å¿ôȽÄê¡¡¢ª¡¡ºÇ¾®·å¿ô¡ãÆþÎÏʸ»úÎó¡ãºÇÂç·å¿ô
408        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
409            return;
410        }                                       
411        // $this->arrParam[$value[0]] = mb_convert_kana($this->arrParam[$value[0]], "n");                                       
412        $count = strlen($this->arrParam[$value[1]]);
413        if( ( $count > 0 ) && $value[2] > $count || $value[3] < $count ) { 
414            $this->arrErr[$value[1]] =  "¢¨ $value[0]¤Ï$value[2]·å¡Á$value[3]·å¤ÇÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br />";
415        }
416    }
417
418    /*¡¡·å¿ô¤ÎȽÄê¡¡*/
419    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó value[2] = ·å¿ô
420    function NUM_COUNT_CHECK( $value ) {        // ÆþÎÏʸ»ú¤Î·å¿ôȽÄê¡¡¢ª¡¡ÆþÎÏʸ»úÎó = ·å¿ô¡¡°Ê³°¤ÏNG¤Î¾ì¹ç
421        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
422            return;
423        }
424        $count = strlen($this->arrParam[$value[1]]);
425        if(($count > 0) && $count != $value[2] ) { 
426            $this->arrErr[$value[1]] =  "¢¨ $value[0]¤Ï$value[2]·å¤ÇÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br />";
427        }
428    }               
429   
430    /*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹·Á¼°¤ÎȽÄê¡¡*/
431    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоݥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
432    function EMAIL_CHECK( $value ){             //¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµµ¬É½¸½¤ÇȽÄꤹ¤ë
433        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
434            return;
435        }
436        if(strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && !ereg("^[^@]+@[^.]+\..+", $this->arrParam[$value[1]])) {
437            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Î·Á¼°¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£<br />";
438        }
439    }       
440       
441    /*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ëʸ»ú¤ÎȽÄê¡¡*/
442    //  value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоݥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
443    function EMAIL_CHAR_CHECK( $value ){                //¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë»ÈÍѤ¹¤ëʸ»ú¤òÀµµ¬É½¸½¤ÇȽÄꤹ¤ë
444        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
445            return;
446        }
447        if(strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && !ereg("^[a-zA-Z0-9_\.@\+\?-]+$",$this->arrParam[$value[1]]) ) {
448            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ë»ÈÍѤ¹¤ëʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯ÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
449        }
450    }       
451   
452    /*¡¡URL·Á¼°¤ÎȽÄê¡¡*/
453    //  value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝURL
454    function URL_CHECK( $value ){               //¡¡URL¤òÀµµ¬É½¸½¤ÇȽÄꤹ¤ë¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Çhttp://¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âOK
455        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
456            return;
457        }                                       
458        if( strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && !ereg( "^https?://+($|[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\/-])+$", $this->arrParam[$value[1]] ) ) {
459            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤òÀµ¤·¤¯ÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";     
460        }
461    }
462       
463    /*¡¡³ÈÄ¥»Ò¤ÎȽÄê¡¡*/
464    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂÐ¾Ý value[2]=array(³ÈÄ¥»Ò)
465    function FILE_EXT_CHECK( $value ) {         // ¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
466        if(isset($this->arrErr[$value[1]]) || count($value[2]) == 0) {
467            return;
468        }
469       
470        if($_FILES[$value[1]]['name'] != "" ) {                                     
471            $errFlag = 1;
472            $array_ext = explode(".", $_FILES[$value[1]]['name']);
473            $ext = $array_ext[ count ( $array_ext ) - 1 ];
474            $ext = strtolower($ext);
475           
476            $strExt = "";
477           
478            foreach ( $value[2] as $checkExt ){
479                if ( $ext == $checkExt) {
480                    $errFlag = 0;
481                }
482               
483                if($strExt == "") {
484                    $strExt.= $checkExt;
485                } else {
486                    $strExt.= "¡¦$checkExt";
487                }
488            }
489        }
490        if ($errFlag == 1) {
491            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Çµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Á¼°¤Ï¡¢" . $strExt . "¤Ç¤¹¡£<br />";
492        }
493    }
494   
495    /* ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë */
496    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоݠ value[2] = »ØÄê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
497    function FIND_FILE( $value ) {          // ¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
498        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
499            return;
500        }
501       
502        if($value[2] != "") {
503            $dir = $value[2];
504        } else {
505            $dir = IMAGE_SAVE_DIR;
506        }
507       
508        $path = $dir . "/" . $this->arrParam[$value[1]];
509        $path = ereg_replace("//", "/", $path);
510               
511        if($this->arrParam[$value[1]] != "" && !file_exists($path)){
512            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $path . "¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
513        }
514    }
515   
516    /*¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¾å¤²¤é¤ì¤¿¤«³Îǧ¡¡*/
517    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоݠ value[2] = »ØÄꥵ¥¤¥º¡ÊKB)
518    function FILE_EXIST_CHECK( $value ) {           // ¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
519        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
520            return;
521        }                                           
522        if(!($_FILES[$value[1]]['size'] != "" && $_FILES[$value[1]]['size'] > 0)){
523            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br />";
524        }
525    }
526   
527    /*¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ÎȽÄê¡¡*/
528    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоݠ value[2] = »ØÄꥵ¥¤¥º¡ÊKB)
529    function FILE_SIZE_CHECK( $value ) {            // ¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
530        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
531            return;
532        }                                           
533        if( $_FILES[$value[1]]['size'] > $value[2] *  1024 ){
534            $byte = "KB";
535            if( $value[2] >= 1000 ) {
536                $value[2] = $value[2] / 1000;
537                $byte = "MB";
538            }
539            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤Ï" . $value[2] . $byte . "°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
540        }
541    }
542
543    /*¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÎȽÄê¡¡*/
544    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó
545    function FILE_NAME_CHECK( $value ) {                // ÆþÎÏʸ»ú¤¬±Ñ¿ô»ú,"_","-"°Ê³°¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
546        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
547            return;
548        }
549        if( strlen($_FILES[$value[1]]['name']) > 0 && ! EregI("^[[:alnum:]_\.-]+$", $_FILES[$value[1]]['name']) ) {
550            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ËÆüËܸì¤ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£<br />";   
551        }
552    }
553
554    /*¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÎȽÄê(¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É°Ê³°¤Î»þ)¡¡*/
555    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó
556    function FILE_NAME_CHECK_BY_NOUPLOAD( $value ) {            // ÆþÎÏʸ»ú¤¬±Ñ¿ô»ú,"_","-"°Ê³°¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
557        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
558            return;
559        }
560   
561        if( strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && ! EregI("^[[:alnum:]_\.-]+$", $this->arrParam[$value[1]]) || EregI("[\\]" ,$this->arrParam[$value[1]])) {
562            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ËÆüËܸì¤ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£<br />";   
563        }
564    }
565       
566    //ÆüÉÕ¥Á¥§¥Ã¥¯
567    // value[0] = ¹àÌÜ̾
568    // value[1] = YYYY
569    // value[2] = MM
570    // value[3] = DD
571    function CHECK_DATE($value) {                       
572        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
573            return;
574        }                                       
575        // ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
576        if($this->arrParam[$value[1]] > 0 || $this->arrParam[$value[2]] > 0 || $this->arrParam[$value[3]] > 0) {
577            // ǯ·îÆü¤Î¤É¤ì¤«¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
578            if(!(strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[2]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[3]]) > 0)) {
579                $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤòÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br />";
580            } else if ( ! checkdate($this->arrParam[$value[2]], $this->arrParam[$value[3]], $this->arrParam[$value[1]])) {                     
581                $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
582            }
583        }
584    }
585   
586    //ÆüÉÕ¥Á¥§¥Ã¥¯
587    // value[0] = ¹àÌÜ̾
588    // value[1] = YYYY
589    // value[2] = MM
590    // value[3] = DD
591    // value[4] = HH
592    function CHECK_DATE2($value) {                     
593        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
594            return;
595        }                                       
596        // ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
597        if($this->arrParam[$value[1]] > 0 || $this->arrParam[$value[2]] > 0 || $this->arrParam[$value[3]] > 0 || $this->arrParam[$value[4]] > 0) {
598            // ǯ·îÆü»þ¤Î¤É¤ì¤«¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
599            if(!(strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[2]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[3]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[4]]) > 0)) {
600                $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤòÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br />";
601            } else if ( ! checkdate($this->arrParam[$value[2]], $this->arrParam[$value[3]], $this->arrParam[$value[1]])) {                     
602                $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
603            }
604        }
605    }
606
607    /*-----------------------------------------------------------------*/
608    /*  CHECK_SET_TERM
609    /*  ǯ·îÆü¤ËÊ̤줿2¤Ä¤Î´ü´Ö¤ÎÂÅÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢À°¹çÀ­¤È´ü´Ö¤òÊÖ¤¹
610    /*¡¡°ú¿ô (³«»Ïǯ,³«»Ï·î,³«»ÏÆü,½ªÎ»Ç¯,½ªÎ»·î,½ªÎ»Æü)
611    /*¡¡ÌáÃÍ array(£±¡¤£²¡¤£³¡Ë
612    /*          £±¡¥³«»Ïǯ·îÆü (YYYYMMDD 000000)
613    /*          £²¡¥½ªÎ»Ç¯·îÆü (YYYYMMDD 235959)
614    /*          £³¡¥¥¨¥é¡¼ ( 0 = OK, 1 = NG )
615    /*-----------------------------------------------------------------*/
616    // value[0] = ¹àÌÜ̾1
617    // value[1] = ¹àÌÜ̾2
618    // value[2] = start_year
619    // value[3] = start_month
620    // value[4] = start_day
621    // value[5] = end_year
622    // value[6] = end_month
623    // value[7] = end_day
624    function CHECK_SET_TERM ($value) {
625
626        // ´ü´Ö»ØÄê
627        if(isset($this->arrErr[$value[2]]) || isset($this->arrErr[$value[5]])) {
628            return;
629        }   
630        $error = 0;
631        if ( (strlen($this->arrParam[$value[2]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[3]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[4]] ) > 0) && ! checkdate($this->arrParam[$value[3]], $this->arrParam[$value[4]], $this->arrParam[$value[2]]) ) {
632            $this->arrErr[$value[2]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤òÀµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
633        }
634        if ( (strlen($this->arrParam[$value[5]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[6]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[7]] ) > 0) && ! checkdate($this->arrParam[$value[6]], $this->arrParam[$value[7]], $this->arrParam[$value[5]]) ) {
635            $this->arrErr[$value[5]] = "¢¨ " . $value[1] . "¤òÀµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
636        }
637        if ( (strlen($this->arrParam[$value[2]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[3]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[4]] ) > 0) &&  (strlen($this->arrParam[$value[5]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[6]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[7]] ) > 0) ){
638
639            $date1 = $this->arrParam[$value[2]] .sprintf("%02d", $this->arrParam[$value[3]]) .sprintf("%02d",$this->arrParam[$value[4]]) ."000000";
640            $date2 = $this->arrParam[$value[5]] .sprintf("%02d", $this->arrParam[$value[6]]) .sprintf("%02d",$this->arrParam[$value[7]]) ."235959";
641           
642            if (($this->arrErr[$value[2]] == "" && $this->arrErr[$value[5]] == "") && $date1 > $date2) {
643                $this->arrErr[$value[2]] = "¢¨ " .$value[0]. "¤È" .$value[1]. "¤Î´ü´Ö»ØÄ꤬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£<br />";
644            }
645        }
646    }
647   
648    /*-----------------------------------------------------------------*/
649    /*  CHECK_SET_TERM2
650    /*  ǯ·îÆü»þ¤ËÊ̤줿2¤Ä¤Î´ü´Ö¤ÎÂÅÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢À°¹çÀ­¤È´ü´Ö¤òÊÖ¤¹
651    /*¡¡°ú¿ô (³«»Ïǯ,³«»Ï·î,³«»ÏÆü,³«»Ï»þ´Ö,½ªÎ»Ç¯,½ªÎ»·î,½ªÎ»Æü,½ªÎ»»þ´Ö)
652    /*¡¡ÌáÃÍ array(£±¡¤£²¡¤£³¡Ë
653    /*          £±¡¥³«»Ïǯ·îÆü (YYYYMMDDHH 0000)
654    /*          £²¡¥½ªÎ»Ç¯·îÆü (YYYYMMDDHH 0059)
655    /*          £³¡¥¥¨¥é¡¼ ( 0 = OK, 1 = NG )
656    /*-----------------------------------------------------------------*/
657    // value[0] = ¹àÌÜ̾1
658    // value[1] = ¹àÌÜ̾2
659    // value[2] = start_year
660    // value[3] = start_month
661    // value[4] = start_day
662    // value[5] = start_hour
663    // value[6] = end_year
664    // value[7] = end_month
665    // value[8] = end_day
666    // value[9] = end_hour
667    function CHECK_SET_TERM2 ($value) {
668
669        // ´ü´Ö»ØÄê
670        if(isset($this->arrErr[$value[2]]) || isset($this->arrErr[$value[6]])) {
671            return;
672        }   
673        $error = 0;
674        if ( (strlen($this->arrParam[$value[2]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[3]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[4]] ) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[5]]) > 0) && ! checkdate($this->arrParam[$value[3]], $this->arrParam[$value[4]], $this->arrParam[$value[2]]) ) {
675            $this->arrErr[$value[2]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤òÀµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
676        }
677        if ( (strlen($this->arrParam[$value[6]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[7]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[8]] ) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[9]] ) > 0) && ! checkdate($this->arrParam[$value[7]], $this->arrParam[$value[8]], $this->arrParam[$value[6]]) ) {
678            $this->arrErr[$value[6]] = "¢¨ " . $value[1] . "¤òÀµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
679        }
680        if ( (strlen($this->arrParam[$value[2]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[3]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[4]] ) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[5]] ) > 0) &&  (strlen($this->arrParam[$value[6]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[7]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[8]] ) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[9]] ) > 0) ){
681
682            $date1 = $this->arrParam[$value[2]] .sprintf("%02d", $this->arrParam[$value[3]]) .sprintf("%02d",$this->arrParam[$value[4]]) .sprintf("%02d",$this->arrParam[$value[5]])."0000";
683            $date2 = $this->arrParam[$value[6]] .sprintf("%02d", $this->arrParam[$value[7]]) .sprintf("%02d",$this->arrParam[$value[8]]) .sprintf("%02d",$this->arrParam[$value[9]])."0000";
684           
685            if (($this->arrErr[$value[2]] == "" && $this->arrErr[$value[6]] == "") && $date1 > $date2) {
686                $this->arrErr[$value[2]] = "¢¨ " .$value[0]. "¤È" .$value[1]. "¤Î´ü´Ö»ØÄ꤬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£<br />";
687            }
688            if($date1 == $date2) {
689                $this->arrErr[$value[2]] = "¢¨ " .$value[0]. "¤È" .$value[1]. "¤Î´ü´Ö»ØÄ꤬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£<br />";
690            }
691           
692        }
693    }   
694    //¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
695    function DIR_CHECK ($value) {
696        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
697            return;
698        }
699        if(!is_dir($this->arrParam[$value[1]])) {
700            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ »ØÄꤷ¤¿" . $value[0] . "¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
701        }
702    }
703   
704    //¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
705    function DOMAIN_CHECK ($value) {
706        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
707            return;
708        }
709        if(strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && !ereg("^\.[^.]+\..+", $this->arrParam[$value[1]])) {
710            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Î·Á¼°¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£<br />";
711        }
712    }   
713   
714    /*¡¡·ÈÂӥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎȽÄê¡¡*/
715    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоݥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
716    function MOBILE_EMAIL_CHECK( $value ){              //¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµµ¬É½¸½¤ÇȽÄꤹ¤ë
717        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
718            return;
719        }
720        if(strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && !gfIsMobileMailAddress($this->arrParam[$value[1]])) {
721            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï·ÈÂÓÅÅÏäΤâ¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
722        }
723    }       
724}
725?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.