Changeset 11398


Ignore:
Timestamp:
2007/01/19 23:01:05 (15 years ago)
Author:
rebelt
Message:

以下のモバイルサイト用ページ・機能を作成いたしました。

 • トップページ
 • 商品閲覧
 • 商品検索
 • セッションIDチェック機能
 • 簡単ログイン補助機能
 • 絵文字変換機能
Location:
temp/branches/mobile
Files:
47 added
13 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • temp/branches/mobile/data/Smarty/templates_c

  • Property svn:ignore set to
   *
 • temp/branches/mobile/data/class/SC_Customer.php

  r5934 r11398  
  6363        } 
  6464        return false; 
   65    } 
   66 
   67    /** 
   68     * ·ÈÂÓüËöID¤¬°ìÃפ¹¤ë²ñ°÷¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
   69     * 
   70     * @return boolean ³ºÅö¤¹¤ë²ñ°÷¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï true¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç 
   71     *                 ¤Ï false ¤òÊÖ¤¹¡£ 
   72     */ 
   73    function checkMobilePhoneId() { 
   74        if (!isset($_SESSION['mobile']['phone_id'])) { 
   75            return false; 
   76        } 
   77 
   78        // ·ÈÂÓüËöID¤¬°ìÃפ·¡¢ËÜÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£ 
   79        $sql = 'SELECT count(*) FROM dtb_customer WHERE mobile_phone_id = ? AND del_flg = 0 AND status = 2'; 
   80        $result = $this->conn->getOne($sql, array($_SESSION['mobile']['phone_id'])); 
   81        return $result > 0; 
   82    } 
   83 
   84    /** 
   85     * ·ÈÂÓüËöID¤ò»ÈÍѤ·¤Æ²ñ°÷¤ò¸¡º÷¤·¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¾È¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£ 
   86     * ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   87     * 
   88     * @param string $pass ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É 
   89     * @return boolean ³ºÅö¤¹¤ë²ñ°÷¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï true¡¢ 
   90     *                 ¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï false ¤òÊÖ¤¹¡£ 
   91     */ 
   92    function getCustomerDataFromMobilePhoneIdPass($pass) { 
   93        if (!isset($_SESSION['mobile']['phone_id'])) { 
   94            return false; 
   95        } 
   96 
   97        // ·ÈÂÓüËöID¤¬°ìÃפ·¡¢ËÜÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£ 
   98        $sql = 'SELECT * FROM dtb_customer WHERE mobile_phone_id = ? AND del_flg = 0 AND status = 2'; 
   99        @list($data) = $this->conn->getAll($sql, array($_SESSION['mobile']['phone_id'])); 
   100 
   101        // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤òcustomer_data¤Ë³ÊǼ¤·¤Ætrue¤òÊÖ¤¹¡£ 
   102        if (sha1($pass . ':' . AUTH_MAGIC) == @$data['password']) { 
   103            $this->customer_data = $data; 
   104            $this->startSession(); 
   105            return true; 
   106        } 
   107        return false; 
   108    } 
   109 
   110    /** 
   111     * ·ÈÂÓüËöID¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£ 
   112     * 
   113     * @return void 
   114     */ 
   115    function updateMobilePhoneId() { 
   116        if (!isset($_SESSION['mobile']['phone_id'])) { 
   117            return; 
   118        } 
   119 
   120        if ($this->customer_data['mobile_phone_id'] == $_SESSION['mobile']['phone_id']) { 
   121            return; 
   122        } 
   123 
   124        $objQuery = new SC_Query; 
   125        $sqlval = array('mobile_phone_id' => $_SESSION['mobile']['phone_id']); 
   126        $where = 'customer_id = ? AND del_flg = 0 AND status = 2'; 
   127        $objQuery->update('dtb_customer', $sqlval, $where, array($this->customer_data['customer_id'])); 
   128 
   129        $this->customer_data['mobile_phone_id'] = $_SESSION['mobile']['phone_id']; 
  65130    } 
  66131     
 • temp/branches/mobile/data/conf/mobile.conf

  • Property svn:keywords deleted
  r10576 r11398  
  11<?php 
   2/** 
   3 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¶¦Í­ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë 
   4 */ 
   5 
   6// ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤à¡£ 
   7require_once(dirname(__FILE__) . '/../install_mobile.inc'); 
   8 
   9 
   10//-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   11// conf.php ¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤ëÄê¿ô¤Î¤¦¤Á¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤËÊѹ¹¤¬É¬Íפʤâ¤Î 
   12 
   13define('TEMPLATE_DIR', DATA_PATH . 'Smarty/templates/mobile');  // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
   14define('COMPILE_DIR', DATA_PATH . 'Smarty/templates_c/mobile'); // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë 
   15define('IMAGE_TEMP_DIR', PC_HTML_PATH . '/upload/temp_image/'); // ²èÁü°ì»þÊݸ 
   16define('IMAGE_SAVE_DIR', PC_HTML_PATH . '/upload/save_image/'); // ²èÁüÊݸÀè 
   17define('IMAGE_TEMP_URL', PC_URL_DIR . '/upload/temp_image/');   // ²èÁü°ì»þÊݸURL 
   18define('IMAGE_SAVE_URL', PC_URL_DIR . '/upload/save_image/');   // ²èÁüÊݸÀèURL 
   19 
   20 
   21//-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   22// ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÀìÍѤÎÀßÄê 
   23 
   24/** 
   25 * ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸³»þ´Ö (ÉÃ) 
   26 */ 
   27define('MOBILE_SESSION_LIFETIME', 1800); 
   28 
   29/** 
   30 * ¶õ¥á¡¼¥ë¼õ¤±ÉÕ¤±¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾Éôʬ 
   31 */ 
   32define('MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_USER', 'eccube'); 
   33 
   34/** 
   35 * ¶õ¥á¡¼¥ë¼õ¤±ÉÕ¤±¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤È¥³¥Þ¥ó¥É¤Î´Ö¤Î¶èÀÚ¤êʸ»ú 
   36 * qmail ¤Î¾ì¹ç¤Ï '-' 
   37 */ 
   38define('MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_DELIMITER', '+'); 
   39 
   40/** 
   41 * ¶õ¥á¡¼¥ë¼õ¤±ÉÕ¤±¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥É¥á¥¤¥óÉôʬ 
   42 */ 
   43define('MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_DOMAIN', 'example.com'); 
   44 
   45 
   46//-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   47// conf.php ¤«¤é»Ä¤ê¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤à¡£ 
   48// Äê¿ô¤ÎÄêµÁ¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢error_reporting ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£ 
   49 
   50$error_reporting = error_reporting(); 
   51error_reporting($error_reporting & ~E_NOTICE); 
   52require_once(DATA_PATH . 'conf/conf.php'); 
   53error_reporting($error_reporting); 
   54unset($error_reporting); 
  255?> 
 • temp/branches/mobile/data/include/mobile.inc

  • Property svn:keywords deleted
  r10576 r11398  
  11<?php 
   2/** 
   3 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¶¦Í­´Ø¿ô¥Õ¥¡¥¤¥ë 
   4 */ 
   5 
   6/** 
   7 * EC-CUBE ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë·ÈÂÓüËö¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
   8 * ÈóÂбþüËö¤Î¾ì¹ç¤Ï unsupported/index.php ¤Ø¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£ 
   9 * 
   10 * @return void 
   11 */ 
   12function lfMobileCheckCompatibility() { 
   13    if (!GC_MobileUserAgent::isSupported()) { 
   14        header('Location: ' . URL_DIR . 'unsupported/index.php'); 
   15        exit; 
   16    } 
   17} 
   18 
   19/** 
   20 * ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÆâÉô¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÊÑ´¹¤·¡¢³¨Ê¸»ú¤ò½üµî¤¹¤ë¡£ 
   21 * 
   22 * @param string &$value ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ø¤Î»²¾È 
   23 * @return void 
   24 */ 
   25function lfMobileConvertInputValue(&$value) { 
   26    // Shift JIS ¤«¤éÆâÉô¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
   27    // SoftBank °Ê³°¤Î³¨Ê¸»ú¤Ï³°»úÎΰè¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÃʳ¬¤Ç½üµî¤µ¤ì¤ë¡£ 
   28    $value = mb_convert_encoding($value, CHAR_CODE, 'SJIS'); 
   29 
   30    // SoftBank ¤Î³¨Ê¸»ú¤ò½üµî¤¹¤ë¡£ 
   31    $value = preg_replace('/\\x1b\\$[^\\x0f]*\\x0f/', '', $value); 
   32} 
   33 
   34/** 
   35 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤÎÆþÎϤνé´ü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£ 
   36 * 
   37 * @return void 
   38 */ 
   39function lfMobileInitInput() { 
   40    array_walk($_GET, 'lfMobileConvertInputValue'); 
   41    array_walk($_POST, 'lfMobileConvertInputValue'); 
   42    array_walk($_REQUEST, 'lfMobileConvertInputValue'); 
   43} 
   44 
   45/** 
   46 * ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤«¤éÍ­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   47 * 
   48 * @return string|false ¼èÆÀ¤·¤¿Í­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÊÖ¤¹¡£ 
   49 *                      ¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï false ¤òÊÖ¤¹¡£ 
   50 */ 
   51function lfMobileGetSessionId() { 
   52    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   53    $sessionId = @$_POST[session_name()]; 
   54    if (!isset($sessionId)) { 
   55        $sessionId = @$_GET[session_name()]; 
   56    } 
   57    if (!isset($sessionId)) { 
   58        return false; 
   59    } 
   60 
   61    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
   62    if (preg_match('/^[0-9a-zA-Z,-]{32,}$/', $sessionId) < 1) { 
   63        gfPrintLog("Invalid session id : sid=$sessionId"); 
   64        return false; 
   65    } 
   66 
   67    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
   68    if (sfSessRead($sessionId) === null) { 
   69        gfPrintLog("Non-existent session id : sid=$sessionId"); 
   70        return false; 
   71    } 
   72 
   73    return session_id($sessionId); 
   74} 
   75 
   76/** 
   77 * ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Í­¸ú¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
   78 * 
   79 * @return boolean ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï true¡¢Ìµ¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï false ¤òÊÖ¤¹¡£ 
   80 */ 
   81function lfMobileValidateSession() { 
   82    // ÇÛÎó mobile ¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
   83    if (!is_array(@$_SESSION['mobile'])) { 
   84        return false; 
   85    } 
   86 
   87    // Í­¸ú´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
   88    if (intval(@$_SESSION['mobile']['expires']) < time()) { 
   89        gfPrintLog("Session expired at " . 
   90                   date('Y/m/d H:i:s', @$_SESSION['mobile']['expires']) . 
   91                   ' : sid=' . session_id()); 
   92 
   93        return false; 
   94    } 
   95 
   96    // ·ÈÂÓüËö¤Îµ¡¼ï¤¬°ìÃפ¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
   97    $model = GC_MobileUserAgent::getModel(); 
   98    if (@$_SESSION['mobile']['model'] != $model) { 
   99        gfPrintLog("User agent model mismatch : " . 
   100                   "\"$model\" != \"" . @$_SESSION['mobile']['model'] . 
   101                   '" (expected), sid=' . session_id()); 
   102        return false; 
   103    } 
   104 
   105    return true; 
   106} 
   107 
   108/** 
   109 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤΥ»¥Ã¥·¥ç¥ó´ØÏ¢¤Î½é´ü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£ 
   110 * 
   111 * @return void 
   112 */ 
   113function lfMobileInitSession() { 
   114    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Î¼õ¤±ÅϤ·¤Ë¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¡£ 
   115    ini_set('session.use_cookies', '0'); 
   116    ini_set('session.use_trans_sid', '1'); 
   117 
   118    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤«¤éÍ­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   119    $sessionId = lfMobileGetSessionId(); 
   120 
   121    session_start(); 
   122 
   123    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Þ¤¿¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Ìµ¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òºÆÀ¸À® 
   124    // ¤·¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¡£ 
   125    if ($sessionId === false || !lfMobileValidateSession()) { 
   126        session_regenerate_id(); 
   127        $_SESSION = array('mobile' => array('model'    => GC_MobileUserAgent::getModel(), 
   128                                            'phone_id' => GC_MobileUserAgent::getId(), 
   129                                            'expires'  => time() + MOBILE_SESSION_LIFETIME)); 
   130 
   131        // ¿·¤·¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÉղ䷤ƥê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£ 
   132        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') { 
   133            // GET ¤Î¾ì¹ç¤ÏƱ¤¸¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£ 
   134            require_once(DATA_PATH . 'module/Net/URL.php'); 
   135            $url = new Net_URL(); 
   136            $url->addQueryString(session_name(), session_id()); 
   137            header('Location: ' . $url->getURL()); 
   138        } else { 
   139            // GET °Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£ 
   140            header('Location: ' . URL_SITE_TOP . '?' . SID); 
   141        } 
   142        exit; 
   143    } 
   144 
   145    // ·ÈÂÓüËöID¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤¿¾ì¹ç¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ËÊݸ¤¹¤ë¡£ 
   146    $phoneId = GC_MobileUserAgent::getId(); 
   147    if ($phoneId !== false) { 
   148        $_SESSION['mobile']['phone_id'] = $phoneId; 
   149    } 
   150 
   151    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£ 
   152    $_SESSION['mobile']['expires'] = time() + MOBILE_SESSION_LIFETIME; 
   153} 
   154 
   155/** 
   156 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤνÐÎϤνé´ü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£ 
   157 * 
   158 * ½ÐÎϤÎή¤ì 
   159 * 1. Smarty 
   160 * 2. ÆâÉô¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤é Shift JIS ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
   161 * 3. Á´³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê¤òȾ³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
   162 * 4. ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤ò³¨Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
   163 * 5. ½ÐÎÏ 
   164 * 
   165 * @return void 
   166 */ 
   167function lfMobileInitOutput() { 
   168    // Smarty ÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£ 
   169    @mkdir(COMPILE_DIR); 
   170 
   171    // ½ÐÎÏÍѤΥ¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò Shift JIS ¤Ë¸ÇÄꤹ¤ë¡£ 
   172    mb_http_output('SJIS-win'); 
   173 
   174    // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤ò³¨Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
   175    ob_start(array('GC_MobileEmoji', 'handler')); 
   176 
   177    // Á´³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê¤òȾ³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
   178    ob_start(create_function('$buffer', 'return mb_convert_kana($buffer, "k", "SJIS-win");')); 
   179 
   180    // ÆâÉô¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤é Shift JIS ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
   181    ob_start('mb_output_handler'); 
   182} 
   183 
   184/** 
   185 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤνé´ü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£ 
   186 * 
   187 * @return void 
   188 */ 
   189function sfMobileInit() { 
   190    lfMobileInitInput(); 
   191 
   192    if (basename(dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME'])) != 'unsupported') { 
   193        lfMobileCheckCompatibility(); 
   194        lfMobileInitSession(); 
   195    } 
   196 
   197    lfMobileInitOutput(); 
   198} 
  2199?> 
 • temp/branches/mobile/data/lib/slib.php

  r10399 r11398  
  20132013        if(strlen($str) > ($len + 2)) { 
  20142014            $ret =substr($str, 0, $len); 
   2015            $cut = substr($str, $len); 
  20152016        } else { 
  20162017            $ret = $str; 
   
  20202021        if(mb_strlen($str) > ($len + 1)) { 
  20212022            $ret = mb_substr($str, 0, $len); 
   2023            $cut = mb_substr($str, $len); 
  20222024        } else { 
  20232025            $ret = $str; 
   
  20252027        } 
  20262028    } 
   2029 
   2030    // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤ÎÅÓÃæ¤ÇʬÃǤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£ 
   2031    if (isset($cut)) { 
   2032        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤êÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î [ °Ê¹ß¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   2033        $head = strrchr($ret, '['); 
   2034 
   2035        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤ê¸å¤ÎºÇ½é¤Î ] °ÊÁ°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   2036        $tail_pos = strpos($cut, ']'); 
   2037        if ($tail_pos !== false) { 
   2038            $tail = substr($cut, 0, $tail_pos + 1); 
   2039        } 
   2040 
   2041        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤êÁ°¤Ë [¡¢¸å¤Ë ] ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢[ ¤«¤é ] ¤Þ¤Ç¤ò 
   2042        // Àܳ¤·¤Æ³¨Ê¸»ú¥¿¥°1¸Äʬ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
   2043        if ($head !== false && $tail_pos !== false) { 
   2044            $subject = $head . $tail; 
   2045            if (preg_match('/^\[emoji:e?\d+\]$/', $subject)) { 
   2046                // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   2047                $ret = substr($ret, 0, -strlen($head)); 
   2048            } 
   2049        } 
   2050    } 
   2051 
  20272052    if($commadisp){ 
  20282053        $ret = $ret . "..."; 
 • temp/branches/mobile/data/logs

  • Property svn:ignore set to
   *
 • temp/branches/mobile/html/install/index.php

  r10204 r11398  
  324324    $arrWriteFile = array( 
  325325        "../../data/install.inc", 
   326        "../../data/install_mobile.inc", 
  326327        "../user_data", 
  327328        "../upload", 
   
  741742        fclose($fp); 
  742743    } 
   744 
   745    // ¥â¥Ð¥¤¥ëÈǤÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë install_mobile.inc ¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£ 
   746    $filepath = $data_path . "install_mobile.inc"; 
   747     
   748    $config_data =  
   749    "<?php\n". 
   750    "    define ('ECCUBE_INSTALL', 'ON');\n" . 
   751    "    define ('HTML_PATH', '" . $root_dir . "mobile/');\n" .   
   752    "    define ('PC_HTML_PATH', '" . $root_dir . "');\n" .   
   753    "    define ('SITE_URL', '" . $normal_url . "mobile/');\n" . 
   754    "    define ('PC_SITE_URL', '" . $normal_url . "');\n" . 
   755    "    define ('SSL_URL', '" . $secure_url . "mobile/');\n" . 
   756    "    define ('PC_SSL_URL', '" . $secure_url . "');\n" . 
   757    "    define ('URL_DIR', '" . $url_dir . "mobile/');\n" .     
   758    "    define ('PC_URL_DIR', '" . $url_dir . "');\n" .     
   759    "    define ('DOMAIN_NAME', '" . $objWebParam->getValue('domain') . "');\n" . 
   760    "    define ('DB_TYPE', '" . $objDBParam->getValue('db_type') . "');\n" . 
   761    "    define ('DB_USER', '" . $objDBParam->getValue('db_user') . "');\n" .  
   762    "    define ('DB_PASSWORD', '" . $objDBParam->getValue('db_password') . "');\n" . 
   763    "    define ('DB_SERVER', '" . $objDBParam->getValue('db_server') . "');\n" . 
   764    "    define ('DB_NAME', '" . $objDBParam->getValue('db_name') . "');\n" . 
   765    "    define ('DB_PORT', '" . $objDBParam->getValue('db_port') .  "');\n" . 
   766    "    define ('DATA_PATH', '".$data_path."');\n" . 
   767    "?>"; 
   768     
   769    if($fp = fopen($filepath,"w")) { 
   770        fwrite($fp, $config_data); 
   771        fclose($fp); 
   772    } 
  743773} 
  744774 
 • temp/branches/mobile/html/require.php

  r9552 r11398  
  3030require_once($include_dir . "/../data/class/SC_Page.php"); 
  3131require_once($include_dir . "/../data/class/SC_Pdf.php"); 
   32require_once($include_dir . "/../data/class/GC_MobileUserAgent.php"); 
   33require_once($include_dir . "/../data/class/GC_MobileEmoji.php"); 
  3234require_once($include_dir . "/../data/include/page_layout.inc"); 
  3335 
   
  3537sfLoadUpdateModule(); 
  3638 
   39// ·ÈÂÓüËö¤Î¾ì¹ç¤Ï mobile °Ê²¼¤Ø¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£ 
   40if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
   41    header("Location: " . URL_DIR . "mobile/"); 
   42    exit; 
   43} 
   44 
   45// ³¨Ê¸»úÊÑ´¹ (½üµî) ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÁȤ߹þ¤à¡£ 
   46ob_start(array('GC_MobileEmoji', 'handler')); 
  3747?> 
 • temp/branches/mobile/html/upload

  • Property svn:ignore set to
   *
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.