source: temp/trunk/data/lib/slib.php @ 10399

Revision 10399, 72.8 KB checked in by uehara, 15 years ago (diff)
  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2006 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8//---¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹¤ò»ØÄê
9$INC_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
10require_once( $INC_PATH ."/../conf/conf.php" );
11require_once( $INC_PATH ."/../class/SC_DbConn.php" );
12require_once( $INC_PATH ."/../class/SC_Query.php" );
13require_once( $INC_PATH ."/../include/session.inc" );
14
15// Á´¥Ú¡¼¥¸¶¦ÄÌ¥¨¥é¡¼
16$GLOBAL_ERR = "";
17
18// ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë½é´ü½èÍý
19sfInitInstall();
20
21/* ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó½êÆÀ */
22function sfGetDBVersion($dsn = "") {
23    if($dsn == "") {
24        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
25            $dsn = DEFAULT_DSN;
26        } else {
27            return;
28        }
29    }
30   
31    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
32    list($db_type) = split(":", $dsn);
33    if($db_type == 'mysql') {
34        $val = $objQuery->getOne("select version()");
35        $version = "MySQL " . $val;
36    }   
37    if($db_type == 'pgsql') {
38        $val = $objQuery->getOne("select version()");
39        $arrLine = split(" " , $val);
40        $version = $arrLine[0] . " " . $arrLine[1];
41    }
42    return $version;
43}
44
45/* ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯ */
46function sfTabaleExists($table_name, $dsn = "") {
47    if($dsn == "") {
48        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
49            $dsn = DEFAULT_DSN;
50        } else {
51            return;
52        }
53    }
54   
55    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
56    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
57    if(!$objQuery->isError()) {
58        list($db_type) = split(":", $dsn);
59        // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë
60        if ($db_type == "pgsql") {
61            $sql = "SELECT
62                        relname
63                    FROM
64                        pg_class
65                    WHERE
66                        (relkind = 'r' OR relkind = 'v') AND
67                        relname = ?
68                    GROUP BY
69                        relname";
70            $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array($table_name));
71            if(count($arrRet) > 0) {
72                return true;
73            }
74        }else if ($db_type == "mysql") {
75            $sql = "SHOW TABLE STATUS LIKE ?";
76            $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array($table_name));
77            if(count($arrRet) > 0) {
78                return true;
79            }
80        }
81    }
82    return false;
83}
84
85// ¥«¥é¥à¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
86function sfColumnExists($table_name, $col_name, $col_type = "", $dsn = "", $add = false) {
87    if($dsn == "") {
88        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
89            $dsn = DEFAULT_DSN;
90        } else {
91            return;
92        }
93    }
94
95    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼
96    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false;
97   
98    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
99    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
100    if(!$objQuery->isError()) {
101        list($db_type) = split(":", $dsn);
102       
103        // ¥«¥é¥à¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ
104        $arrRet = sfGetColumnList($table_name, $objQuery, $db_type);
105        if(count($arrRet) > 0) {
106            if(in_array($col_name, $arrRet)){
107                return true;
108            }
109        }
110    }
111   
112    // ¥«¥é¥à¤òÄɲ乤ë
113    if($add){
114        $objQuery->query("ALTER TABLE $table_name ADD $col_name $col_type ");
115        return true;
116    }
117   
118    return false;
119}
120
121// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥«¥é¥à°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
122function sfGetColumnList($table_name, $objQuery = "", $db_type = DB_TYPE){
123    if($objQuery == "") $objQuery = new SC_Query();
124    $arrRet = array();
125   
126    // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë
127    if ($db_type == "pgsql") {
128        $sql = "SELECT a.attname FROM pg_class c, pg_attribute a WHERE c.relname=? AND c.oid=a.attrelid AND a.attnum > 0 ORDER BY a.attnum";
129        $arrColList = $objQuery->getAll($sql, array($table_name));
130        $arrColList = sfswaparray($arrColList);
131        $arrRet = $arrColList["attname"];
132    }else if ($db_type == "mysql") {
133        $sql = "SHOW COLUMNS FROM $table_name";
134        $arrColList = $objQuery->getAll($sql);
135        $arrColList = sfswaparray($arrColList);
136        $arrRet = $arrColList["Field"];
137    }
138    return $arrRet;
139}
140
141// ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë½é´ü½èÍý
142function sfInitInstall() {
143    // ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
144    if(!defined('ECCUBE_INSTALL')) {
145        if(!ereg("/install/", $_SERVER['PHP_SELF'])) {
146            header("Location: ./install/");
147        }
148    } else {
149        $path = HTML_PATH . "install/index.php";
150        if(file_exists($path)) {
151            sfErrorHeader(">> /install/index.php¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë´°Î»¸å¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
152        }
153       
154        // µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Îinstall.inc¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
155        $path = HTML_PATH . "install.inc";
156        if(file_exists($path)) {
157            sfErrorHeader(">> /install.inc¤Ï¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
158        }       
159    }
160}
161
162// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿PHP¤òÆɤ߽Ф·
163function sfLoadUpdateModule() {
164    // URLÀßÄê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü
165    $main_php = ereg_replace(URL_DIR, "", $_SERVER['PHP_SELF']);
166    $extern_php = UPDATE_PATH . $main_php;
167    if(file_exists($extern_php)) {
168        require_once($extern_php);
169    }
170}
171
172function sf_getBasisData() {
173    //DB¤«¤éÀßÄê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ
174    $objConn = new SC_DbConn(DEFAULT_DSN);
175    $result = $objConn->getAll("SELECT * FROM dtb_baseinfo");
176    if(is_array($result[0])) {
177        foreach ( $result[0] as $key=>$value ){
178            $CONF["$key"] = $value;
179        }
180    }
181    return $CONF;
182}
183
184// Áõ¾þÉÕ¤­¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
185function sfErrorHeader($mess, $print = false) {
186    global $GLOBAL_ERR;
187    if($GLOBAL_ERR == "") {
188        $GLOBAL_ERR = "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=" . CHAR_CODE . "'>\n";
189    }
190    $GLOBAL_ERR.= "<table width='100%' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0' summary=' '>\n";
191    $GLOBAL_ERR.= "<tr>\n";
192    $GLOBAL_ERR.= "<td bgcolor='#ffeebb' height='25' colspan='2' align='center'>\n";
193    $GLOBAL_ERR.= "<SPAN style='color:red; font-size:12px'><strong>" . $mess . "</strong></span>\n";
194    $GLOBAL_ERR.= "</td>\n";
195    $GLOBAL_ERR.= " </tr>\n";
196    $GLOBAL_ERR.= "</table>\n";
197   
198    if($print) {
199        print($GLOBAL_ERR);
200    }
201}
202
203/* ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ */
204function sfDispError($type) {
205   
206    class LC_ErrorPage {
207        function LC_ErrorPage() {
208            $this->tpl_mainpage = 'login_error.tpl';
209            $this->tpl_title = '¥¨¥é¡¼';
210        }
211    }
212
213    $objPage = new LC_ErrorPage();
214    $objView = new SC_AdminView();
215   
216    switch ($type) {
217        case LOGIN_ERROR:
218            $objPage->tpl_error="£É£Ä¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
219            break;
220        case ACCESS_ERROR:
221            $objPage->tpl_error="¥í¥°¥¤¥óǧ¾Ú¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
222            break;
223        case AUTH_ERROR:
224            $objPage->tpl_error="¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
225            break;
226        case PAGE_ERROR:
227            $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥Ú¡¼¥¸°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
228            break;
229        default:
230            $objPage->tpl_error="¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
231            break;
232    }
233   
234    $objView->assignobj($objPage);
235    $objView->display(LOGIN_FRAME);
236   
237    exit;
238}
239
240/* ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ */
241function sfDispSiteError($type, $objSiteSess = "", $return_top = false, $err_msg = "") {
242   
243    if ($objSiteSess != "") {
244        $objSiteSess->setNowPage('error');
245    }
246   
247    class LC_ErrorPage {
248        function LC_ErrorPage() {
249            $this->tpl_mainpage = 'error.tpl';
250            $this->tpl_css = URL_DIR.'css/layout/error.css';
251            $this->tpl_title = '¥¨¥é¡¼';
252        }
253    }
254   
255    $objPage = new LC_ErrorPage();
256    $objView = new SC_SiteView();
257   
258    switch ($type) {
259        case PRODUCT_NOT_FOUND:
260            $objPage->tpl_error="¤´»ØÄê¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£";
261            break;
262        case PAGE_ERROR:
263            $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥Ú¡¼¥¸°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£";
264            break;
265        case CART_EMPTY:
266            $objPage->tpl_error="¥«¡¼¥È¤Ë¾¦Éʤ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£";
267            break;
268        case CART_ADD_ERROR:
269            $objPage->tpl_error="¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ï¡¢¥«¡¼¥È¤Ë¾¦ÉʤòÄɲ乤뤳¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";
270            break;
271        case CANCEL_PURCHASE:
272            $objPage->tpl_error="¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤ÎÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£<br />¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤ë¾ì¹ç<br />¡¦¹ØÆþ¼ê³¤­Ãæ¤Ë¿·¤·¤¤¹ØÆþ¼ê³¤­¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç<br />¡¦¤¹¤Ç¤Ë¹ØÆþ¼ê³¤­¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç";
273            break;
274        case CATEGORY_NOT_FOUND:
275            $objPage->tpl_error="¤´»ØÄê¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£";
276            break;
277        case SITE_LOGIN_ERROR:
278            $objPage->tpl_error="¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£";
279            break;
280        case TEMP_LOGIN_ERROR:
281            $objPage->tpl_error="¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />ËÜÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¾ÅÐÏ¿¥á¡¼¥ë¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë<br />URL¤è¤êËÜÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
282            break;
283        case CUSTOMER_ERROR:
284            $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¹¡£";
285            break;
286        case SOLD_OUT:
287            $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´¹ØÆþ¤ÎľÁ°¤ÇÇä¤êÀڤ줿¾¦Éʤ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£";
288            break;
289        case CART_NOT_FOUND:
290            $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦ÉʾðÊó¤Î¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£";
291            break;
292        case LACK_POINT:
293            $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£";
294            break;
295        case FAVORITE_ERROR:
296            $objPage->tpl_error="´û¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ËÄɲ䵤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉʤǤ¹¡£";
297            break;
298        case EXTRACT_ERROR:
299            $objPage->tpl_error="¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î²òÅà¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n»ØÄê¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£";
300            break;
301        case FTP_DOWNLOAD_ERROR:
302            $objPage->tpl_error="¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎFTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
303            break;
304        case FTP_LOGIN_ERROR:
305            $objPage->tpl_error="FTP¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
306            break;
307        case FTP_CONNECT_ERROR:
308            $objPage->tpl_error="FTP¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
309            break;
310        case CREATE_DB_ERROR:
311            $objPage->tpl_error="DB¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n»ØÄê¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢DBºîÀ®¤Î¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£";
312            break;
313        case DB_IMPORT_ERROR:
314            $objPage->tpl_error="¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¹½Â¤¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\nsql¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£";
315            break;
316        case FILE_NOT_FOUND:
317            $objPage->tpl_error="»ØÄê¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¡¢ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£";
318            break;
319        case WRITE_FILE_ERROR:
320            $objPage->tpl_error="ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\nÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
321            break;
322        case FREE_ERROR_MSG:
323            $objPage->tpl_error=$err_msg;
324            break;
325        default:
326            $objPage->tpl_error="¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
327            break;
328    }
329   
330    $objPage->return_top = $return_top;
331   
332    $objView->assignobj($objPage);
333    $objView->display(SITE_FRAME);
334    exit;
335}
336
337/* ǧ¾Ú¤Î²ÄÈÝȽÄê */
338function sfIsSuccess($objSess, $disp_error = true) {
339    $ret = $objSess->IsSuccess();
340    if($ret != SUCCESS) {
341        if($disp_error) {
342            // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
343            sfDispError($ret);
344        }
345        return false;
346    }
347    return true;       
348}
349
350/* Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«È½Äê */
351function sfIsPrePage($objSiteSess) {
352    $ret = $objSiteSess->isPrePage();
353    if($ret != true) {
354        // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
355        sfDispSiteError(PAGE_ERROR, $objSiteSess);
356    }
357}
358
359function sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess) {
360    // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ
361    $uniqid = $objSiteSess->getUniqId();
362    // ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿»þ¤Î¥«¡¼¥ÈÆâÍƤ¬¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
363    $objCartSess->saveCurrentCart($uniqid);
364    // POST¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤òÈæ³Ó(¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤¬POST¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¹¥ë¡¼)
365    $ret = $objSiteSess->checkUniqId();
366    if($ret != true) {
367        // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
368        sfDispSiteError(CANCEL_PURCHASE, $objSiteSess);
369    }
370   
371    // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ¤Ç¤Ê¤¤¤« || ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤éÊѲ½¤¬¤Ê¤¤¤«
372    $quantity = $objCartSess->getTotalQuantity();
373    $ret = $objCartSess->checkChangeCart();
374    if($ret == true || !($quantity > 0)) {
375        // ¥«¡¼¥È¾ðÊóɽ¼¨¤Ë¶¯À©°ÜÆ°¤¹¤ë
376        header("Location: ".URL_CART_TOP);
377        exit;
378    }
379    return $uniqid;
380}
381
382/* DBÍÑÆüÉÕʸ»úÎó¼èÆÀ */
383function sfGetTimestamp($year, $month, $day, $last = false) {
384    if($year != "" && $month != "" && $day != "") {
385        if($last) {
386            $time = "23:59:59";
387        } else {
388            $time = "00:00:00";
389        }
390        $date = $year."-".$month."-".$day." ".$time;
391    } else {
392        $date = "";
393    }
394    return  $date;
395}
396
397// INT·¿¤Î¿ôÃÍ¥Á¥§¥Ã¥¯
398function sfIsInt($value) {
399    if($value != "" && strlen($value) <= INT_LEN && is_numeric($value)) {
400        return true;
401    }
402    return false;
403}
404
405function sfCSVDownload($data, $prefix = ""){
406   
407    if($prefix == "") {
408        $dir_name = sfUpDirName();
409        $file_name = $dir_name . date("ymdHis") .".csv";
410    } else {
411        $file_name = $prefix . date("ymdHis") .".csv";
412    }
413   
414    /* HTTP¥Ø¥Ã¥À¤Î½ÐÎÏ */
415    Header("Content-disposition: attachment; filename=${file_name}");
416    Header("Content-type: application/octet-stream; name=${file_name}");
417    Header("Cache-Control: ");
418    Header("Pragma: ");
419   
420    /* i18n¢· ¤À¤ÈÀµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢mb¢· ¤ËÊѹ¹
421    if (i18n_discover_encoding($data) == CHAR_CODE){
422        $data = i18n_convert($data,'SJIS',CHAR_CODE);
423    }
424    */
425    if (mb_internal_encoding() == CHAR_CODE){
426        $data = mb_convert_encoding($data,'SJIS',CHAR_CODE);
427    }
428   
429    /* ¥Ç¡¼¥¿¤ò½ÐÎÏ */
430    echo $data;
431}
432
433/* 1³¬Áؾå¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
434function sfUpDirName() {
435    $path = $_SERVER['PHP_SELF'];
436    $arrVal = split("/", $path);
437    $cnt = count($arrVal);
438    return $arrVal[($cnt - 2)];
439}
440
441// ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡Ê¤¿¤À¤·¥Ý¥¹¥È¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡Ë
442function sfReload($get = "") {
443    if ($_SERVER["SERVER_PORT"] == "443" ){
444        $protocol = "https";
445    } else {
446        $protocol = "http";
447    }
448       
449    if($get != "") {
450        header("Location: ".$protocol."://" .$_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?" . $get);
451    } else {
452        header("Location: ".$protocol."://" .$_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER['PHP_SELF']);
453    }
454    exit;
455}
456
457// ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¾å¤²¤ë¡£
458function sfRankUp($table, $colname, $id, $andwhere = "") {
459    $objQuery = new SC_Query();
460    $objQuery->begin();
461    $where = "$colname = ?";
462    if($andwhere != "") {
463        $where.= " AND $andwhere";
464    }
465    // ÂоݹàÌܤΥé¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ
466    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
467    // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ
468    $maxrank = $objQuery->max($table, "rank", $andwhere);
469    // ¥é¥ó¥¯¤¬ºÇÂçÃͤè¤ê¤â¾®¤µ¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
470    if($rank < $maxrank) {
471        // ¥é¥ó¥¯¤¬°ì¤Ä¾å¤ÎID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
472        $where = "rank = ?";
473        if($andwhere != "") {
474            $where.= " AND $andwhere";
475        }
476        $uprank = $rank + 1;
477        $up_id = $objQuery->get($table, $colname, $where, array($uprank));
478        // ¥é¥ó¥¯Æþ¤ìÂؤ¨¤Î¼Â¹Ô
479        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ?, update_date = Now() WHERE $colname = ?";
480        $objQuery->exec($sqlup, array($rank + 1, $id));
481        $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $up_id));
482    }
483    $objQuery->commit();
484}
485
486// ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
487function sfRankDown($table, $colname, $id, $andwhere = "") {
488    $objQuery = new SC_Query();
489    $objQuery->begin();
490    $where = "$colname = ?";
491    if($andwhere != "") {
492        $where.= " AND $andwhere";
493    }
494    // ÂоݹàÌܤΥé¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ
495    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
496       
497    // ¥é¥ó¥¯¤¬1(ºÇ¾®ÃÍ)¤è¤ê¤âÂ礭¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
498    if($rank > 1) {
499        // ¥é¥ó¥¯¤¬°ì¤Ä²¼¤ÎID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
500        $where = "rank = ?";
501        if($andwhere != "") {
502            $where.= " AND $andwhere";
503        }
504        $downrank = $rank - 1;
505        $down_id = $objQuery->get($table, $colname, $where, array($downrank));
506        // ¥é¥ó¥¯Æþ¤ìÂؤ¨¤Î¼Â¹Ô
507        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ?, update_date = Now() WHERE $colname = ?";
508        $objQuery->exec($sqlup, array($rank - 1, $id));
509        $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $down_id));
510    }
511    $objQuery->commit();
512}
513
514//----¡¡»ØÄê½ç°Ì¤Ø°ÜÆ°
515function sfMoveRank($tableName, $keyIdColumn, $keyId, $pos, $where = "") {
516    $objQuery = new SC_Query();
517    $objQuery->begin();
518       
519    // ¼«¿È¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
520    $rank = $objQuery->get($tableName, "rank", "$keyIdColumn = ?", array($keyId)); 
521    $max = $objQuery->max($tableName, "rank", $where);
522       
523    // ÃͤÎÄ´À°¡ÊµÕ½ç¡Ë
524    if($pos > $max) {
525        $position = 1;
526    } else if($pos < 1) {
527        $position = $max;
528    } else {
529        $position = $max - $pos + 1;
530    }
531   
532    if( $position > $rank ) $term = "rank - 1"; //Æþ¤ìÂؤ¨Àè¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ì´¹¤¨¸µ¤Î½ç°Ì¤è¤êÂ礭¤¤¾ì¹ç
533    if( $position < $rank ) $term = "rank + 1"; //Æþ¤ìÂؤ¨Àè¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ì´¹¤¨¸µ¤Î½ç°Ì¤è¤ê¾®¤µ¤¤¾ì¹ç
534
535    //--¡¡»ØÄꤷ¤¿½ç°Ì¤Î¾¦Éʤ«¤é°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¾¦ÉʤޤǤÎrank¤ò£±¤Ä¤º¤é¤¹
536    $sql = "UPDATE $tableName SET rank = $term, update_date = NOW() WHERE rank BETWEEN ? AND ? AND del_flg = 0";
537    if($where != "") {
538        $sql.= " AND $where";
539    }
540   
541    if( $position > $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $rank + 1, $position ));
542    if( $position < $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $position, $rank - 1 ));
543
544    //-- »ØÄꤷ¤¿½ç°Ì¤Ørank¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¡£
545    $sql  = "UPDATE $tableName SET rank = ?, update_date = NOW() WHERE $keyIdColumn = ? AND del_flg = 0 ";
546    if($where != "") {
547        $sql.= " AND $where";
548    }
549   
550    $objQuery->exec( $sql, array( $position, $keyId ) );
551    $objQuery->commit();
552}
553
554// ¥é¥ó¥¯¤ò´Þ¤à¥ì¥³¡¼¥É¤Îºï½ü
555// ¥ì¥³¡¼¥É¤´¤Èºï½ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢$delete¤òtrue¤Ë¤¹¤ë¡£
556function sfDeleteRankRecord($table, $colname, $id, $andwhere = "", $delete = false) {
557    $objQuery = new SC_Query();
558    $objQuery->begin();
559    // ºï½ü¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£     
560    $where = "$colname = ?";
561    if($andwhere != "") {
562        $where.= " AND $andwhere";
563    }
564    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
565
566    if(!$delete) {
567        // ¥é¥ó¥¯¤òºÇ²¼°Ì¤Ë¤¹¤ë¡¢DEL¥Õ¥é¥°ON
568        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = 0, del_flg = 1, update_date = Now() ";
569        $sqlup.= "WHERE $colname = ?";
570        // UPDATE¤Î¼Â¹Ô
571        $objQuery->exec($sqlup, array($id));
572    } else {
573        $objQuery->delete($table, "$colname = ?", array($id));
574    }
575   
576    // Äɲå쥳¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤è¤ê¾å¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò°ì¤Ä¤º¤é¤¹¡£
577    $where = "rank > ?";
578    if($andwhere != "") {
579        $where.= " AND $andwhere";
580    }
581    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = (rank - 1) WHERE $where";
582    $objQuery->exec($sqlup, array($rank));
583    $objQuery->commit();
584}
585
586// ¥ì¥³¡¼¥É¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
587function sfIsRecord($table, $col, $arrval, $addwhere = "") {
588    $objQuery = new SC_Query();
589    $arrCol = split("[, ]", $col);
590       
591    $where = "del_flg = 0";
592   
593    if($addwhere != "") {
594        $where.= " AND $addwhere";
595    }
596       
597    foreach($arrCol as $val) {
598        if($val != "") {
599            if($where == "") {
600                $where = "$val = ?";
601            } else {
602                $where.= " AND $val = ?";
603            }
604        }
605    }
606    $ret = $objQuery->get($table, $col, $where, $arrval);
607   
608    if($ret != "") {
609        return true;
610    }
611    return false;
612}
613
614// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸
615function sfMergeCBValue($keyname, $max) {
616    $conv = "";
617    $cnt = 1;
618    for($cnt = 1; $cnt <= $max; $cnt++) {
619        if ($_POST[$keyname . $cnt] == "1") {
620            $conv.= "1";
621        } else {
622            $conv.= "0";
623        }
624    }
625    return $conv;
626}
627
628// html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤Æ2¿Ê¿ô·Á¼°¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¡£
629function sfMergeCheckBoxes($array, $max) {
630    $ret = "";
631    if(is_array($array)) { 
632        foreach($array as $val) {
633            $arrTmp[$val] = "1";
634        }
635    }
636    for($i = 1; $i <= $max; $i++) {
637        if($arrTmp[$i] == "1") {
638            $ret.= "1";
639        } else {
640            $ret.= "0";
641        }
642    }
643    return $ret;
644}
645
646
647// html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤Æ¡Ö-¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
648function sfMergeParamCheckBoxes($array) {
649    if(is_array($array)) {
650        foreach($array as $val) {
651            if($ret != "") {
652                $ret.= "-$val";
653            } else {
654                $ret = $val;           
655            }
656        }
657    } else {
658        $ret = $array;
659    }
660    return $ret;
661}
662
663// html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤ÆSQL¸¡º÷ÍѤËÊѹ¹¤¹¤ë¡£
664function sfSearchCheckBoxes($array) {
665    $max = 0;
666    $ret = "";
667    foreach($array as $val) {
668        $arrTmp[$val] = "1";
669        if($val > $max) {
670            $max = $val;
671        }
672    }
673    for($i = 1; $i <= $max; $i++) {
674        if($arrTmp[$i] == "1") {
675            $ret.= "1";
676        } else {
677            $ret.= "_";
678        }
679    }
680   
681    if($ret != "") {   
682        $ret.= "%";
683    }
684    return $ret;
685}
686
687// 2¿Ê¿ô·Á¼°¤ÎÃͤòhtml_checkboxesÂбþ¤ÎÃͤËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë
688function sfSplitCheckBoxes($val) {
689    $len = strlen($val);
690    for($i = 0; $i < $len; $i++) {
691        if(substr($val, $i, 1) == "1") {
692            $arrRet[] = ($i + 1);
693        }
694    }
695    return $arrRet;
696}
697
698// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸
699function sfMergeCBSearchValue($keyname, $max) {
700    $conv = "";
701    $cnt = 1;
702    for($cnt = 1; $cnt <= $max; $cnt++) {
703        if ($_POST[$keyname . $cnt] == "1") {
704            $conv.= "1";
705        } else {
706            $conv.= "_";
707        }
708    }
709    return $conv;
710}
711
712// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤòʬ²ò
713function sfSplitCBValue($val, $keyname = "") {
714    $len = strlen($val);
715    $no = 1;
716    for ($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) {
717        if($keyname != "") {
718            $arr[$keyname . $no] = substr($val, $cnt, 1);
719        } else {
720            $arr[] = substr($val, $cnt, 1);
721        }
722        $no++;
723    }
724    return $arr;
725}
726
727// ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ
728function sfArrKeyValue($arrList, $keyname, $valname, $len_max = "", $keysize = "") {
729   
730    $max = count($arrList);
731   
732    if($len_max != "" && $max > $len_max) {
733        $max = $len_max;
734    }
735   
736    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
737        if($keysize != "") {
738            $key = sfCutString($arrList[$cnt][$keyname], $keysize);
739        } else {
740            $key = $arrList[$cnt][$keyname];
741        }
742        $val = $arrList[$cnt][$valname];
743       
744        if(!isset($arrRet[$key])) {
745            $arrRet[$key] = $val;
746        }
747       
748    }
749    return $arrRet;
750}
751
752// ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ(Ãͤ¬Ê£¿ô¤Î¾ì¹ç)
753function sfArrKeyValues($arrList, $keyname, $valname, $len_max = "", $keysize = "", $connect = "") {
754   
755    $max = count($arrList);
756   
757    if($len_max != "" && $max > $len_max) {
758        $max = $len_max;
759    }
760   
761    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
762        if($keysize != "") {
763            $key = sfCutString($arrList[$cnt][$keyname], $keysize);
764        } else {
765            $key = $arrList[$cnt][$keyname];
766        }
767        $val = $arrList[$cnt][$valname];
768       
769        if($connect != "") {
770            $arrRet[$key].= "$val".$connect;
771        } else {
772            $arrRet[$key][] = $val;     
773        }
774    }
775    return $arrRet;
776}
777
778// ÇÛÎó¤ÎÃͤò¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤ÇÊÖ¤¹¡£
779function sfGetCommaList($array, $space=true) {
780    if (count($array) > 0) {
781        foreach($array as $val) {
782            if ($space) {
783                $line .= $val . ", ";
784            }else{
785                $line .= $val . ",";
786            }
787        }
788        if ($space) {
789            $line = ereg_replace(", $", "", $line);
790        }else{
791            $line = ereg_replace(",$", "", $line);
792        }
793        return $line;
794    }else{
795        return false;
796    }
797   
798}
799
800/* ÇÛÎó¤ÎÍ×ÁǤòCSV¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£*/
801function sfGetCSVList($array) {
802    if (count($array) > 0) {
803        foreach($array as $key => $val) {
804            $val = mb_convert_encoding($val, CHAR_CODE, CHAR_CODE);
805            $line .= "\"".$val."\",";
806        }
807        $line = ereg_replace(",$", "\n", $line);
808    }else{
809        return false;
810    }
811    return $line;
812}
813
814/* ÇÛÎó¤ÎÍ×ÁǤòPDF¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£*/
815function sfGetPDFList($array) {
816    foreach($array as $key => $val) {
817        $line .= "\t".$val;
818    }
819    $line.="\n";
820    return $line;
821}
822
823
824
825/*-----------------------------------------------------------------*/
826/*  check_set_term
827/*  ǯ·îÆü¤ËÊ̤줿2¤Ä¤Î´ü´Ö¤ÎÂÅÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢À°¹çÀ­¤È´ü´Ö¤òÊÖ¤¹
828/*¡¡°ú¿ô (³«»Ïǯ,³«»Ï·î,³«»ÏÆü,½ªÎ»Ç¯,½ªÎ»·î,½ªÎ»Æü)
829/*¡¡ÌáÃÍ array(£±¡¤£²¡¤£³¡Ë
830/*          £±¡¥³«»Ïǯ·îÆü (YYYY/MM/DD 000000)
831/*          £²¡¥½ªÎ»Ç¯·îÆü (YYYY/MM/DD 235959)
832/*          £³¡¥¥¨¥é¡¼ ( 0 = OK, 1 = NG )
833/*-----------------------------------------------------------------*/
834function sfCheckSetTerm ( $start_year, $start_month, $start_day, $end_year, $end_month, $end_day ) {
835
836    // ´ü´Ö»ØÄê
837    $error = 0;
838    if ( $start_month || $start_day || $start_year){
839        if ( ! checkdate($start_month, $start_day , $start_year) ) $error = 1;
840    } else {
841        $error = 1;
842    }
843    if ( $end_month || $end_day || $end_year){
844        if ( ! checkdate($end_month ,$end_day ,$end_year) ) $error = 2;
845    }
846    if ( ! $error ){
847        $date1 = $start_year ."/".sprintf("%02d",$start_month) ."/".sprintf("%02d",$start_day) ." 000000";
848        $date2 = $end_year   ."/".sprintf("%02d",$end_month)   ."/".sprintf("%02d",$end_day)   ." 235959";
849        if ($date1 > $date2) $error = 3;
850    } else {
851        $error = 1;
852    }
853    return array($date1, $date2, $error);
854}
855
856// ¥¨¥é¡¼²Õ½ê¤ÎÇØ·Ê¿§¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Îfunction SC_View¤ÇÆɤ߹þ¤à
857function sfSetErrorStyle(){
858    return 'style="background-color:'.ERR_COLOR.'"';
859}
860
861/* DB¤ËÅϤ¹¿ôÃͤΥÁ¥§¥Ã¥¯
862 * 10·å°Ê¾å¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¡£
863 */
864function sfCheckNumLength( $value ){
865    if ( ! is_numeric($value)  ){
866        return false;
867    }
868   
869    if ( strlen($value) > 9 ) {
870        return false;
871    }
872   
873    return true;
874}
875
876// °ìÃפ·¤¿ÃͤΥ­¡¼Ì¾¤ò¼èÆÀ
877function sfSearchKey($array, $word, $default) {
878    foreach($array as $key => $val) {
879        if($val == $word) {
880            return $key;
881        }
882    }
883    return $default;
884}
885
886// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ($products_check:true¾¦ÉÊÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤À¤±¼èÆÀ)
887function sfGetCategoryList($addwhere = "", $products_check = false, $head = CATEGORY_HEAD) {
888    $objQuery = new SC_Query();
889    $where = "del_flg = 0";
890   
891    if($addwhere != "") {
892        $where.= " AND $addwhere";
893    }
894       
895    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC");
896   
897    if($products_check) {
898        $col = "T1.category_id, category_name, level";
899        $from = "dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2 ON T1.category_id = T2.category_id";
900        $where .= " AND product_count > 0";
901    } else {
902        $col = "category_id, category_name, level";
903        $from = "dtb_category";
904    }
905   
906    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where);
907           
908    $max = count($arrRet);
909    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
910        $id = $arrRet[$cnt]['category_id'];
911        $name = $arrRet[$cnt]['category_name'];
912        $arrList[$id] = "";
913        /*
914        for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) {
915            $arrList[$id].= "¡¡";
916        }
917        */
918        for($cat_cnt = 0; $cat_cnt < $arrRet[$cnt]['level']; $cat_cnt++) {
919            $arrList[$id].= $head;
920        }
921        $arrList[$id].= $name;
922    }
923    return $arrList;
924}
925
926// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ¡Ê¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎValue:0)
927function sfGetLevelCatList($parent_zero = true) {
928    $objQuery = new SC_Query();
929    $col = "category_id, category_name, level";
930    $where = "del_flg = 0";
931    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC");
932    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_category", $where);
933    $max = count($arrRet);
934   
935    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
936        if($parent_zero) {
937            if($arrRet[$cnt]['level'] == LEVEL_MAX) {
938                $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id'];
939            } else {
940                $arrValue[$cnt] = "";
941            }
942        } else {
943            $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id'];
944        }
945       
946        $arrOutput[$cnt] = "";
947        /*         
948        for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) {
949            $arrOutput[$cnt].= "¡¡";
950        }
951        */
952        for($cat_cnt = 0; $cat_cnt < $arrRet[$cnt]['level']; $cat_cnt++) {
953            $arrOutput[$cnt].= CATEGORY_HEAD;
954        }
955        $arrOutput[$cnt].= $arrRet[$cnt]['category_name'];
956    }
957    return array($arrValue, $arrOutput);
958}
959
960function sfGetErrorColor($val) {
961    if($val != "") {
962        return "background-color:" . ERR_COLOR;
963    }
964    return "";
965}
966
967
968function sfGetEnabled($val) {
969    if( ! $val ) {
970        return " disabled=\"disabled\"";
971    }
972    return "";
973}
974
975function sfGetChecked($param, $value) {
976    if($param == $value) {
977        return "checked=\"checked\"";
978    }
979    return "";
980}
981
982// SELECT¥Ü¥Ã¥¯¥¹Íѥꥹ¥È¤ÎºîÀ®
983function sfGetIDValueList($table, $keyname, $valname) {
984    $objQuery = new SC_Query();
985    $col = "$keyname, $valname";
986    $objQuery->setwhere("del_flg = 0");
987    $objQuery->setorder("rank DESC");
988    $arrList = $objQuery->select($col, $table);
989    $count = count($arrList);
990    for($cnt = 0; $cnt < $count; $cnt++) {
991        $key = $arrList[$cnt][$keyname];
992        $val = $arrList[$cnt][$valname];
993        $arrRet[$key] = $val;
994    }
995    return $arrRet;
996}
997
998function sfTrim($str) {
999    $ret = ereg_replace("^[¡¡ \n\r]*", "", $str);
1000    $ret = ereg_replace("[¡¡ \n\r]*$", "", $ret);
1001    return $ret;
1002}
1003
1004/* ½ê°¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¬ÁؤοÆID¤òÇÛÎó¤ÇÊÖ¤¹ */
1005function sfGetParents($objQuery, $table, $pid_name, $id_name, $id) {
1006    $arrRet = sfGetParentsArray($table, $pid_name, $id_name, $id);
1007    // ÇÛÎó¤ÎÀèƬ1¤Ä¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1008    array_shift($arrRet);
1009    return $arrRet;
1010}
1011
1012
1013/* ¿ÆID¤ÎÇÛÎó¤ò¸µ¤ËÆÃÄê¤Î¥«¥é¥à¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£*/
1014function sfGetParentsCol($objQuery, $table, $id_name, $col_name, $arrId ) {
1015    $col = $col_name;
1016    $len = count($arrId);
1017    $where = "";
1018   
1019    for($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) {
1020        if($where == "") {
1021            $where = "$id_name = ?";
1022        } else {
1023            $where.= " OR $id_name = ?";
1024        }
1025    }
1026   
1027    $objQuery->setorder("level");
1028    $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, $arrId);
1029    return $arrRet;
1030}
1031
1032/* »ÒID¤ÎÇÛÎó¤òÊÖ¤¹ */
1033function sfGetChildsID($table, $pid_name, $id_name, $id) {
1034    $arrRet = sfGetChildrenArray($table, $pid_name, $id_name, $id);
1035    return $arrRet;
1036}
1037
1038/* ¥«¥Æ¥´¥êÊѹ¹»þ¤Î°ÜÆ°½èÍý */
1039function sfMoveCatRank($objQuery, $table, $id_name, $cat_name, $old_catid, $new_catid, $id) {
1040    if ($old_catid == $new_catid) {
1041        return;
1042    }
1043    // µì¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Î¥é¥ó¥¯ºï½ü½èÍý
1044    // °ÜÆ°¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£     
1045    $where = "$id_name = ?";
1046    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
1047    // ºï½ü¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤è¤ê¾å¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò°ì¤Ä²¼¤Ë¤º¤é¤¹¡£
1048    $where = "rank > ? AND $cat_name = ?";
1049    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = (rank - 1) WHERE $where";
1050    $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $old_catid));
1051    // ¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤ÎÅÐÏ¿½èÍý
1052    // ¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂç¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
1053    $max_rank = $objQuery->max($table, "rank", "$cat_name = ?", array($new_catid)) + 1;
1054    $where = "$id_name = ?";
1055    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ? WHERE $where";
1056    $objQuery->exec($sqlup, array($max_rank, $id));
1057}
1058
1059/* ÀǶâ·×»» */
1060function sfTax($price, $tax, $tax_rule) {
1061    $real_tax = $tax / 100;
1062    $ret = $price * $real_tax;
1063    switch($tax_rule) {
1064    // »Í¼Î¸ÞÆþ
1065    case 1:
1066        $ret = round($ret);
1067        break;
1068    // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ
1069    case 2:
1070        $ret = floor($ret);
1071        break;
1072    // ÀÚ¤ê¾å¤²
1073    case 3:
1074        $ret = ceil($ret);
1075        break;
1076    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤²
1077    default:
1078        $ret = ceil($ret);
1079        break;
1080    }
1081    return $ret;
1082}
1083
1084/* ÀǶâÉÕÍ¿ */
1085function sfPreTax($price, $tax, $tax_rule) {
1086    $real_tax = $tax / 100;
1087    $ret = $price * (1 + $real_tax);
1088   
1089    switch($tax_rule) {
1090    // »Í¼Î¸ÞÆþ
1091    case 1:
1092        $ret = round($ret);
1093        break;
1094    // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ
1095    case 2:
1096        $ret = floor($ret);
1097        break;
1098    // ÀÚ¤ê¾å¤²
1099    case 3:
1100        $ret = ceil($ret);
1101        break;
1102    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤²
1103    default:
1104        $ret = ceil($ret);
1105        break;
1106    }
1107    return $ret;
1108}
1109
1110// ·å¿ô¤ò»ØÄꤷ¤Æ»Í¼Î¸ÞÆþ
1111function sfRound($value, $pow = 0){
1112    $adjust = pow(10 ,$pow-1);
1113
1114    // À°¿ô³î¤Ä0½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð·å¿ô»ØÄê¤ò¹Ô¤¦
1115    if(sfIsInt($adjust) and $pow > 1){
1116        $ret = (round($value * $adjust)/$adjust);
1117    }
1118   
1119    $ret = round($ret);
1120
1121    return $ret;
1122}
1123
1124/* ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿ */
1125function sfPrePoint($price, $point_rate, $rule = POINT_RULE, $product_id = "") {
1126    if(sfIsInt($product_id)) {
1127        $objQuery = new SC_Query();
1128        $where = "now() >= cast(start_date as date) AND ";
1129        $where .= "now() < cast(end_date as date) AND ";
1130       
1131        $where .= "del_flg = 0 AND campaign_id IN (SELECT campaign_id FROM dtb_campaign_detail where product_id = ? )";
1132        //ÅÐÏ¿(¹¹¿·)ÆüÉÕ½ç
1133        $objQuery->setorder('update_date DESC');
1134        //¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼èÆÀ
1135        $arrRet = $objQuery->select("campaign_name, campaign_point_rate", "dtb_campaign", $where, array($product_id));
1136    }
1137    //Ê£¿ô¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦Éʤϡ¢ºÇ¿·¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èÆÀ
1138    if($arrRet[0]['campaign_point_rate'] != "") {
1139        $campaign_point_rate = $arrRet[0]['campaign_point_rate'];
1140        $real_point = $campaign_point_rate / 100;
1141    } else {
1142        $real_point = $point_rate / 100;
1143    }
1144    $ret = $price * $real_point;
1145    switch($rule) {
1146    // »Í¼Î¸ÞÆþ
1147    case 1:
1148        $ret = round($ret);
1149        break;
1150    // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ
1151    case 2:
1152        $ret = floor($ret);
1153        break;
1154    // ÀÚ¤ê¾å¤²
1155    case 3:
1156        $ret = ceil($ret);
1157        break;
1158    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤²
1159    default:
1160        $ret = ceil($ret);
1161        break;
1162    }
1163    //¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾¦Éʤξì¹ç
1164    if($campaign_point_rate != "") {
1165        $ret = "(".$arrRet[0]['campaign_name']."¥Ý¥¤¥ó¥ÈΨ".$campaign_point_rate."%)".$ret;
1166    }
1167    return $ret;
1168}
1169
1170/* µ¬³ÊʬÎà¤Î·ï¿ô¼èÆÀ */
1171function sfGetClassCatCount() {
1172    $sql = "select count(dtb_class.class_id) as count, dtb_class.class_id ";
1173    $sql.= "from dtb_class inner join dtb_classcategory on dtb_class.class_id = dtb_classcategory.class_id ";
1174    $sql.= "where dtb_class.del_flg = 0 AND dtb_classcategory.del_flg = 0 ";
1175    $sql.= "group by dtb_class.class_id, dtb_class.name";
1176    $objQuery = new SC_Query();
1177    $arrList = $objQuery->getall($sql);
1178    // ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ
1179    $arrRet = sfArrKeyValue($arrList, 'class_id', 'count');
1180   
1181    return $arrRet;
1182}
1183
1184/* µ¬³Ê¤ÎÅÐÏ¿ */
1185function sfInsertProductClass($objQuery, $arrList, $product_id) {
1186    // ¤¹¤Ç¤Ëµ¬³ÊÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
1187    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 <> 0 AND classcategory_id1 <> 0";
1188    $count = $objQuery->count("dtb_products_class", $where,  array($product_id));
1189   
1190    // ¤¹¤Ç¤Ëµ¬³ÊÅÐÏ¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
1191    if($count == 0) {
1192        // ´û¸µ¬³Ê¤Îºï½ü
1193        $where = "product_id = ?";
1194        $objQuery->delete("dtb_products_class", $where, array($product_id));
1195        $sqlval['product_id'] = $product_id;
1196        $sqlval['classcategory_id1'] = '0';
1197        $sqlval['classcategory_id2'] = '0';
1198        $sqlval['product_code'] = $arrList["product_code"];
1199        $sqlval['stock'] = $arrList["stock"];
1200        $sqlval['stock_unlimited'] = $arrList["stock_unlimited"];
1201        $sqlval['price01'] = $arrList['price01'];
1202        $sqlval['price02'] = $arrList['price02'];
1203        $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id'];
1204        $sqlval['create_date'] = "now()";
1205       
1206        if($_SESSION['member_id'] == "") {
1207            $sqlval['creator_id'] = '0';
1208        }
1209       
1210        // INSERT¤Î¼Â¹Ô
1211        $objQuery->insert("dtb_products_class", $sqlval);
1212    }
1213}
1214
1215function sfGetProductClassId($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2) {
1216    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?";
1217    $objQuery = new SC_Query();
1218    $ret = $objQuery->get("dtb_products_class", "product_class_id", $where, Array($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2));
1219    return $ret;
1220}
1221
1222/* ʸËö¤Î¡Ö/¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹ */
1223function sfTrimURL($url) {
1224    $ret = ereg_replace("[/]+$", "", $url);
1225    return $ret;
1226}
1227
1228/* ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ */
1229function sfGetProductsClass($arrID) {
1230    list($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2) = $arrID;
1231   
1232    if($classcategory_id1 == "") {
1233        $classcategory_id1 = '0';
1234    }
1235    if($classcategory_id2 == "") {
1236        $classcategory_id2 = '0';
1237    }
1238       
1239    // ¾¦Éʵ¬³Ê¼èÆÀ
1240    $objQuery = new SC_Query();
1241    $col = "product_id, deliv_fee, name, product_code, main_list_image, main_image, price01, price02, point_rate, product_class_id, classcategory_id1, classcategory_id2, class_id1, class_id2, stock, stock_unlimited, sale_limit, sale_unlimited";
1242    $table = "vw_product_class AS prdcls";
1243    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?";
1244    $objQuery->setorder("rank1 DESC, rank2 DESC");
1245    $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, array($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2));
1246    return $arrRet[0];
1247}
1248
1249/* ½¸·×¾ðÊó¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» */
1250function sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo, $objCustomer = "") {
1251    // ¾¦Éʤιç·×¸Ä¿ô
1252    $total_quantity = $objCartSess->getTotalQuantity(true);
1253   
1254    // ÀǶâ¤Î¼èÆÀ
1255    $arrData['tax'] = $objPage->tpl_total_tax;
1256    // ¾®·×¤Î¼èÆÀ
1257    $arrData['subtotal'] = $objPage->tpl_total_pretax; 
1258   
1259    // ¹ç·×Á÷ÎÁ¤Î¼èÆÀ
1260    $arrData['deliv_fee'] = 0;
1261       
1262    // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç
1263    if (OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE == 1) {
1264        $arrData['deliv_fee']+= $objCartSess->getAllProductsDelivFee();
1265    }
1266   
1267    // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç
1268    if (OPTION_DELIV_FEE == 1) {
1269        // Á÷ÎÁ¤Î¹ç·×¤ò·×»»¤¹¤ë
1270        $arrData['deliv_fee']+= sfGetDelivFee($arrData['deliv_pref'], $arrData['payment_id']);
1271    }
1272   
1273    // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¤Î¹ØÆþ¿ô¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1274    if(DELIV_FREE_AMOUNT > 0) {
1275        if($total_quantity >= DELIV_FREE_AMOUNT) {
1276            $arrData['deliv_fee'] = 0;
1277        }   
1278    }
1279       
1280    // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¾ò·ï¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1281    if($arrInfo['free_rule'] > 0) {
1282        // ¾®·×¤¬ÌµÎÁ¾ò·ï¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1283        if($arrData['subtotal'] >= $arrInfo['free_rule']) {
1284            $arrData['deliv_fee'] = 0;
1285        }
1286    }
1287
1288    // ¹ç·×¤Î·×»»
1289    $arrData['total'] = $objPage->tpl_total_pretax; // ¾¦Éʹç·×
1290    $arrData['total']+= $arrData['deliv_fee'];      // Á÷ÎÁ
1291    $arrData['total']+= $arrData['charge'];         // ¼ê¿ôÎÁ
1292    // ¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·×
1293    $arrData['payment_total'] = $arrData['total'] - ($arrData['use_point'] * POINT_VALUE);
1294    // ²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»
1295    $arrData['add_point'] = sfGetAddPoint($objPage->tpl_total_point, $arrData['use_point'], $arrInfo);
1296   
1297    if($objCustomer != "") {
1298        // ÃÂÀ¸Æü·î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç
1299        if($objCustomer->isBirthMonth()) {
1300            $arrData['birth_point'] = BIRTH_MONTH_POINT;
1301            $arrData['add_point'] += $arrData['birth_point'];
1302        }
1303    }
1304   
1305    if($arrData['add_point'] < 0) {
1306        $arrData['add_point'] = 0;
1307    }
1308   
1309    return $arrData;
1310}
1311
1312/* ¥«¡¼¥ÈÆ⾦Éʤν¸·×½èÍý */
1313function sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo) {
1314    // µ¬³Ê̾°ìÍ÷
1315    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name");
1316    // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷
1317    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name");
1318   
1319    $objPage->tpl_total_pretax = 0;     // ÈñÍѹç·×(Àǹþ¤ß)
1320    $objPage->tpl_total_tax = 0;        // ¾ÃÈñÀǹç·×
1321    $objPage->tpl_total_point = 0;      // ¥Ý¥¤¥ó¥È¹ç·×
1322   
1323    // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1324    $arrCart = $objCartSess->getCartList();
1325    $max = count($arrCart);
1326    $cnt = 0;
1327
1328    for ($i = 0; $i < $max; $i++) {
1329        // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ   
1330        $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']);
1331        $limit = "";
1332        // DB¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉÊ
1333        if (count($arrData) > 0) {
1334           
1335            // ¹ØÆþÀ©¸Â¿ô¤òµá¤á¤ë¡£         
1336            if ($arrData['stock_unlimited'] != '1' && $arrData['sale_unlimited'] != '1') {
1337                if($arrData['sale_limit'] < $arrData['stock']) {
1338                    $limit = $arrData['sale_limit'];
1339                } else {
1340                    $limit = $arrData['stock'];
1341                }
1342            } else {
1343                if ($arrData['sale_unlimited'] != '1') {
1344                    $limit = $arrData['sale_limit'];
1345                }
1346                if ($arrData['stock_unlimited'] != '1') {
1347                    $limit = $arrData['stock'];
1348                }
1349            }
1350                       
1351            if($limit != "" && $limit < $arrCart[$i]['quantity']) {
1352                // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉÊ¿ô¤òÀ©¸Â¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë
1353                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'quantity', $limit);
1354                $quantity = $limit;
1355                $objPage->tpl_message = "¢¨¡Ö" . $arrData['name'] . "¡×¤ÏÈÎÇäÀ©¸Â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢°ìÅ٤ˤ³¤ì°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";
1356            } else {
1357                $quantity = $arrCart[$i]['quantity'];
1358            }
1359           
1360            $objPage->arrProductsClass[$cnt] = $arrData;
1361            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['quantity'] = $quantity;
1362            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['cart_no'] = $arrCart[$i]['cart_no'];
1363            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['class_name1'] = $arrClassName[$arrData['class_id1']];
1364            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['class_name2'] = $arrClassName[$arrData['class_id2']];
1365            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']];
1366            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']];
1367           
1368            // ²èÁü¥µ¥¤¥º
1369            list($image_width, $image_height) = getimagesize(IMAGE_SAVE_DIR . basename($objPage->arrProductsClass[$cnt]["main_image"]));
1370            $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_width"] = $image_width + 60;
1371            $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_height"] = $image_height + 80;
1372           
1373            // ²Á³Ê¤ÎÅÐÏ¿
1374            if ($arrData['price02'] != "") {
1375                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'price', $arrData['price02']);
1376                $objPage->arrProductsClass[$cnt]['uniq_price'] = $arrData['price02'];
1377            } else {
1378                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'price', $arrData['price01']);
1379                $objPage->arrProductsClass[$cnt]['uniq_price'] = $arrData['price01'];
1380            }
1381            // ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕͿΨ¤ÎÅÐÏ¿
1382            $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'point_rate', $arrData['point_rate']);
1383            // ¾¦Éʤ´¤È¤Î¹ç·×¶â³Û
1384            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['total_pretax'] = $objCartSess->getProductTotal($arrInfo, $arrCart[$i]['id']);
1385            // Á÷ÎÁ¤Î¹ç·×¤ò·×»»¤¹¤ë
1386            $objPage->tpl_total_deliv_fee+= ($arrData['deliv_fee'] * $arrCart[$i]['quantity']);
1387            $cnt++;
1388        } else {
1389            // DB¤Ë¾¦Éʤ¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥«¡¼¥È¾¦Éʤκï½ü
1390            $objCartSess->delProductKey('id', $arrCart[$i]['id']);
1391        }
1392    }
1393   
1394    // Á´¾¦Éʹç·×¶â³Û(Àǹþ¤ß)
1395    $objPage->tpl_total_pretax = $objCartSess->getAllProductsTotal($arrInfo);
1396    // Á´¾¦Éʹç·×¾ÃÈñÀÇ
1397    $objPage->tpl_total_tax = $objCartSess->getAllProductsTax($arrInfo);
1398    // Á´¾¦Éʹç·×¥Ý¥¤¥ó¥È
1399    $objPage->tpl_total_point = $objCartSess->getAllProductsPoint();
1400   
1401    return $objPage;   
1402}
1403
1404/* DB¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿ÆüÉÕ¤Îʸ»úÎó¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£*/
1405function sfDispDBDate($dbdate, $time = true) {
1406    list($y, $m, $d, $H, $M) = split("[- :]", $dbdate);
1407
1408    if(strlen($y) > 0 && strlen($m) > 0 && strlen($d) > 0) {
1409        if ($time) {
1410            $str = sprintf("%04d/%02d/%02d %02d:%02d", $y, $m, $d, $H, $M);
1411        } else {
1412            $str = sprintf("%04d/%02d/%02d", $y, $m, $d, $H, $M);                       
1413        }
1414    } else {
1415        $str = "";
1416    }
1417    return $str;
1418}
1419
1420function sfGetDelivTime($payment_id = "") {
1421    $objQuery = new SC_Query();
1422   
1423    $deliv_id = "";
1424   
1425    if($payment_id != "") {
1426        $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?";
1427        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_payment", $where, array($payment_id));
1428        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id'];
1429    }
1430   
1431    if($deliv_id != "") {
1432        $objQuery->setorder("time_id");
1433        $where = "deliv_id = ?";
1434        $arrRet= $objQuery->select("time_id, deliv_time", "dtb_delivtime", $where, array($deliv_id));
1435    }
1436   
1437    return $arrRet;
1438}
1439
1440
1441// ÅÔÆ»Éܸ©¡¢»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤«¤éÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1442function sfGetDelivFee($pref, $payment_id = "") {
1443    $objQuery = new SC_Query();
1444   
1445    $deliv_id = "";
1446   
1447    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Âбþ¤·¤¿ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1448    if($payment_id != "") {
1449        $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?";
1450        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_payment", $where, array($payment_id));
1451        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id'];
1452    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀèƬ¤ÎÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1453    } else {
1454        $where = "del_flg = 0";
1455        $objQuery->setOrder("rank DESC");
1456        $objQuery->setLimitOffset(1);
1457        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_deliv", $where);
1458        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id'];
1459    }
1460   
1461    // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤«¤éÇÛÁ÷ÎÁ¤ò¼èÆÀ
1462    if($deliv_id != "") {
1463       
1464        // ÅÔÆ»Éܸ©¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤ª¤¯
1465        if($pref == "") {
1466            $pref = 13;
1467        }
1468       
1469        $objQuery = new SC_Query();
1470        $where = "deliv_id = ? AND pref = ?";
1471        $arrRet= $objQuery->select("fee", "dtb_delivfee", $where, array($deliv_id, $pref));
1472    }   
1473    return $arrRet[0]['fee'];   
1474}
1475
1476/* »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Î¼èÆÀ */
1477function sfGetPayment() {
1478    $objQuery = new SC_Query();
1479    // ¹ØÆþ¶â³Û¤¬¾ò·ï³Û°Ê²¼¤Î¹àÌܤò¼èÆÀ
1480    $where = "del_flg = 0";
1481    $objQuery->setorder("fix, rank DESC");
1482    $arrRet = $objQuery->select("payment_id, payment_method, rule", "dtb_payment", $where);
1483    return $arrRet;
1484}
1485
1486/* ÇÛÎó¤ò¥­¡¼Ì¾¤´¤È¤ÎÇÛÎó¤ËÊѹ¹¤¹¤ë */
1487function sfSwapArray($array) {
1488    $max = count($array);
1489    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
1490        foreach($array[$i] as $key => $val) {
1491            $arrRet[$key][] = $val;
1492        }
1493    }
1494    return $arrRet;
1495}
1496
1497/* ¤«¤±»»¤ò¤¹¤ë¡ÊSmartyÍÑ) */
1498function sfMultiply($num1, $num2) {
1499    return ($num1 * $num2);
1500}
1501
1502/* DB¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿® */
1503function sfSendTemplateMail($to, $to_name, $template_id, $objPage) {
1504    global $arrMAILTPLPATH;
1505    $objQuery = new SC_Query();
1506    // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1507    $where = "template_id = ?";
1508    $arrRet = $objQuery->select("subject, header, footer", "dtb_mailtemplate", $where, array($template_id));
1509    $objPage->tpl_header = $arrRet[0]['header'];
1510    $objPage->tpl_footer = $arrRet[0]['footer'];
1511    $tmp_subject = $arrRet[0]['subject'];
1512   
1513    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1514    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1515   
1516    $objMailView = new SC_SiteView();
1517    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ
1518    $objMailView->assignobj($objPage);
1519    $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]);
1520   
1521    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1522    $objSendMail = new GC_SendMail();
1523    $from = $arrInfo['email03'];
1524    $error = $arrInfo['email04'];
1525    $tosubject = $tmp_subject;
1526    $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error);
1527    $objSendMail->setTo($to, $to_name);
1528    $objSendMail->sendMail();   // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
1529}
1530
1531/* ¼õÃí´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® */
1532function sfSendOrderMail($order_id, $template_id, $subject = "", $header = "", $footer = "", $send = true) {
1533    global $arrMAILTPLPATH;
1534   
1535    $objPage = new LC_Page();
1536    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1537    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1538    $objPage->arrInfo = $arrInfo;
1539   
1540    $objQuery = new SC_Query();
1541       
1542    if($subject == "" && $header == "" && $footer == "") {
1543        // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1544        $where = "template_id = ?";
1545        $arrRet = $objQuery->select("subject, header, footer", "dtb_mailtemplate", $where, array('1'));
1546        $objPage->tpl_header = $arrRet[0]['header'];
1547        $objPage->tpl_footer = $arrRet[0]['footer'];
1548        $tmp_subject = $arrRet[0]['subject'];
1549    } else {
1550        $objPage->tpl_header = $header;
1551        $objPage->tpl_footer = $footer;
1552        $tmp_subject = $subject;
1553    }
1554   
1555    // ¼õÃí¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1556    $where = "order_id = ?";
1557    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order", $where, array($order_id));
1558    $arrOrder = $arrRet[0];
1559    $arrOrderDetail = $objQuery->select("*", "dtb_order_detail", $where, array($order_id));
1560   
1561    $objPage->Message_tmp = $arrOrder['message'];
1562       
1563    // ¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1564    $customer_id = $arrOrder['customer_id'];
1565    $arrRet = $objQuery->select("point", "dtb_customer", "customer_id = ?", array($customer_id));
1566    $arrCustomer = $arrRet[0];
1567
1568    $objPage->arrCustomer = $arrCustomer;
1569    $objPage->arrOrder = $arrOrder;
1570
1571    //¤½¤Î¾·èºÑ¾ðÊó
1572    if($arrOrder['memo02'] != "") {
1573        $arrOther = unserialize($arrOrder['memo02']);
1574       
1575        foreach($arrOther as $other_key => $other_val){
1576            if(sfTrim($other_val["value"]) == ""){
1577                $arrOther[$other_key]["value"] = "";
1578            }
1579        }
1580       
1581        $objPage->arrOther = $arrOther;
1582    }
1583
1584    // ÅÔÆ»Éܸ©ÊÑ´¹
1585    global $arrPref;
1586    $objPage->arrOrder['deliv_pref'] = $arrPref[$objPage->arrOrder['deliv_pref']];
1587   
1588    $objPage->arrOrderDetail = $arrOrderDetail;
1589   
1590    $objCustomer = new SC_Customer();
1591    $objPage->tpl_user_point = $objCustomer->getValue('point');
1592   
1593    $objMailView = new SC_SiteView();
1594    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ
1595    $objMailView->assignobj($objPage);
1596    $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]);
1597   
1598    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1599    $objSendMail = new GC_SendMail();
1600    $bcc = $arrInfo['email01'];
1601    $from = $arrInfo['email03'];
1602    $error = $arrInfo['email04'];
1603   
1604    $tosubject = sfMakeSubject($tmp_subject);
1605   
1606    $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc);
1607    $objSendMail->setTo($arrOrder["order_email"], $arrOrder["order_name01"] . " ". $arrOrder["order_name02"] ." ÍÍ");
1608
1609
1610    // Á÷¿®¥Õ¥é¥°:true¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á÷¿®¤¹¤ë¡£
1611    if($send) {
1612        if ($objSendMail->sendMail()) {
1613            sfSaveMailHistory($order_id, $template_id, $tosubject, $body);
1614        }
1615    }
1616
1617    return $objSendMail;
1618}
1619
1620// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍѤ·¤¿¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®
1621function sfSendTplMail($to, $subject, $tplpath, $objPage) {
1622    $objMailView = new SC_SiteView();
1623    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1624    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1625    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ
1626    $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name'];
1627    $objPage->tpl_infoemail = $arrInfo['email02'];
1628    $objMailView->assignobj($objPage);
1629    $body = $objMailView->fetch($tplpath);
1630    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1631    $objSendMail = new GC_SendMail();
1632    $to = mb_encode_mimeheader($to);
1633    $bcc = $arrInfo['email01'];
1634    $from = $arrInfo['email03'];
1635    $error = $arrInfo['email04'];
1636    $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc);
1637    $objSendMail->sendMail();   
1638}
1639
1640// Ä̾ï¤Î¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
1641function sfSendMail($to, $subject, $body) {
1642    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1643    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1644    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1645    $objSendMail = new GC_SendMail();
1646    $bcc = $arrInfo['email01'];
1647    $from = $arrInfo['email03'];
1648    $error = $arrInfo['email04'];
1649    $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc);
1650    $objSendMail->sendMail();
1651}
1652
1653//·ï̾¤Ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÍѤ¤¤ë
1654function sfMakeSubject($subject){
1655   
1656    $objQuery = new SC_Query();
1657    $objMailView = new SC_SiteView();
1658    $objPage = new LC_Page();
1659   
1660    $arrInfo = $objQuery->select("*","dtb_baseinfo");
1661    $arrInfo = $arrInfo[0];
1662    $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name'];
1663    $objPage->tpl_infoemail=$subject;
1664    $objMailView->assignobj($objPage);
1665    $mailtitle = $objMailView->fetch('mail_templates/mail_title.tpl');
1666    $ret = $mailtitle.$subject;
1667    return $ret;
1668}
1669
1670// ¥á¡¼¥ëÇÛ¿®ÍúÎò¤Ø¤ÎÅÐÏ¿
1671function sfSaveMailHistory($order_id, $template_id, $subject, $body) {
1672    $sqlval['subject'] = $subject;
1673    $sqlval['order_id'] = $order_id;
1674    $sqlval['template_id'] = $template_id;
1675    $sqlval['send_date'] = "Now()";
1676    if($_SESSION['member_id'] != "") {
1677        $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id'];
1678    } else {
1679        $sqlval['creator_id'] = '0';
1680    }
1681    $sqlval['mail_body'] = $body;
1682   
1683    $objQuery = new SC_Query();
1684    $objQuery->insert("dtb_mail_history", $sqlval);
1685}
1686
1687/* ²ñ°÷¾ðÊó¤ò°ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø */
1688function sfGetCustomerSqlVal($uniqid, $sqlval) {
1689    $objCustomer = new SC_Customer();
1690    // ²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿½èÍý
1691    if ($objCustomer->isLoginSuccess()) {
1692        // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®
1693        $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid;
1694        $sqlval['update_date'] = 'Now()';
1695        $sqlval['customer_id'] = $objCustomer->getValue('customer_id');
1696        $sqlval['order_name01'] = $objCustomer->getValue('name01');
1697        $sqlval['order_name02'] = $objCustomer->getValue('name02');
1698        $sqlval['order_kana01'] = $objCustomer->getValue('kana01');
1699        $sqlval['order_kana02'] = $objCustomer->getValue('kana02');
1700        $sqlval['order_sex'] = $objCustomer->getValue('sex');
1701        $sqlval['order_zip01'] = $objCustomer->getValue('zip01');
1702        $sqlval['order_zip02'] = $objCustomer->getValue('zip02');
1703        $sqlval['order_pref'] = $objCustomer->getValue('pref');
1704        $sqlval['order_addr01'] = $objCustomer->getValue('addr01');
1705        $sqlval['order_addr02'] = $objCustomer->getValue('addr02');
1706        $sqlval['order_tel01'] = $objCustomer->getValue('tel01');
1707        $sqlval['order_tel02'] = $objCustomer->getValue('tel02');
1708        $sqlval['order_tel03'] = $objCustomer->getValue('tel03');
1709        $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email');
1710        $sqlval['order_job'] = $objCustomer->getValue('job');
1711        $sqlval['order_birth'] = $objCustomer->getValue('birth');
1712    }
1713    return $sqlval;
1714}
1715
1716// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß½èÍý
1717function sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval) {
1718    if($uniqid != "") {
1719        // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
1720        $objQuery = new SC_Query();
1721        $where = "order_temp_id = ?";
1722        $cnt = $objQuery->count("dtb_order_temp", $where, array($uniqid));
1723        // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
1724        if ($cnt == 0) {
1725            // ½é²ó½ñ¤­¹þ¤ß»þ¤Ë²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿ºÑ¤ß¾ðÊó¤ò¼è¤ê¹þ¤à
1726            $sqlval = sfGetCustomerSqlVal($uniqid, $sqlval);
1727            $sqlval['create_date'] = "now()";
1728            $objQuery->insert("dtb_order_temp", $sqlval);
1729        } else {
1730            $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid));
1731        }
1732    }
1733}
1734
1735/* ²ñ°÷¤Î¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯(²¾²ñ°÷¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤) */
1736function sfCheckCustomerMailMaga($email) {
1737    $col = "T1.email, T1.mail_flag, T2.customer_id";
1738    $from = "dtb_customer_mail AS T1 LEFT JOIN dtb_customer AS T2 ON T1.email = T2.email";
1739    $where = "T1.email = ? AND T2.status = 2";
1740    $objQuery = new SC_Query();
1741    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where, array($email));
1742    // ²ñ°÷¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
1743    if($arrRet[0]['customer_id'] != "") {
1744        return true;
1745    }
1746    return false;
1747}
1748
1749// ¥«¡¼¥É¤Î½èÍý·ë²Ì¤òÊÖ¤¹
1750function sfGetAuthonlyResult($dir, $file_name, $name01, $name02, $card_no, $card_exp, $amount, $order_id, $jpo_info = "10"){
1751
1752    $path = $dir .$file_name;       // cgi¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥ë¥Ñ¥¹À¸À®
1753    $now_dir = getcwd();            // require¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢cgi¼Â¹Ô¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë
1754    chdir($dir);
1755   
1756    // ¥Ñ¥¤¥×ÅϤ·¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤écgiµ¯Æ°
1757    $cmd = "$path card_no=$card_no name01=$name01 name02=$name02 card_exp=$card_exp amount=$amount order_id=$order_id jpo_info=$jpo_info";
1758
1759    $tmpResult = popen($cmd, "r");
1760   
1761    // ·ë²Ì¼èÆÀ
1762    while( ! FEOF ( $tmpResult ) ) {
1763        $result .= FGETS($tmpResult);
1764    }
1765    pclose($tmpResult);             //  ¥Ñ¥¤¥×¤òÊĤ¸¤ë
1766    chdir($now_dir);                //¡¡¸µ¤Ë¤¤¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ëµ¢¤ë
1767   
1768    // ·ë²Ì¤òÏ¢ÁÛÇÛÎó¤Ø³ÊǼ
1769    $result = ereg_replace("&$", "", $result);
1770    foreach (explode("&",$result) as $data) {
1771        list($key, $val) = explode("=", $data, 2);
1772        $return[$key] = $val;
1773    }
1774   
1775    return $return;
1776}
1777
1778// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1779function sfGetOrderTemp($order_temp_id) {
1780    $objQuery = new SC_Query();
1781    $where = "order_temp_id = ?";
1782    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order_temp", $where, array($order_temp_id));
1783    return $arrRet[0];
1784}
1785
1786// ¥«¥Æ¥´¥êID¼èÆÀȽÄêÍѤΥ°¥í¡¼¥Ð¥ëÊÑ¿ô(°ìÅÙ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éºÆ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë)
1787$g_category_on = false;
1788$g_category_id = "";
1789
1790/* ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
1791function sfGetCategoryId($product_id, $category_id) {
1792    global $g_category_on;
1793    global $g_category_id;
1794    if(!$g_category_on) {
1795        $g_category_on = true;
1796        if(sfIsInt($category_id) && sfIsRecord("dtb_category","category_id", $category_id)) {
1797            $g_category_id = $category_id;
1798        } else if (sfIsInt($product_id) && sfIsRecord("dtb_products","product_id", $product_id, "status = 1")) {
1799            $objQuery = new SC_Query();
1800            $where = "product_id = ?";
1801            $category_id = $objQuery->get("dtb_products", "category_id", $where, array($product_id));
1802            $g_category_id = $category_id;
1803        } else {
1804            // ÉÔÀµ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢0¤òÊÖ¤¹¡£
1805            $g_category_id = 0;
1806        }
1807    }
1808    return $g_category_id;
1809}
1810
1811// ROOTID¼èÆÀȽÄêÍѤΥ°¥í¡¼¥Ð¥ëÊÑ¿ô(°ìÅÙ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éºÆ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë)
1812$g_root_on = false;
1813$g_root_id = "";
1814
1815/* ÁªÂòÃæ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
1816function sfGetRootId() {
1817    global $g_root_on;
1818    global $g_root_id;
1819    if(!$g_root_on) {
1820        $g_root_on = true;
1821        $objQuery = new SC_Query();
1822        if($_GET['product_id'] != "" || $_GET['category_id'] != "") {
1823            // ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤òȽÄꤹ¤ë
1824            $category_id = sfGetCategoryId($_GET['product_id'], $_GET['category_id']);
1825            // ROOT¥«¥Æ¥´¥êID¤Î¼èÆÀ
1826             $arrRet = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $category_id);
1827             $root_id = $arrRet[0];
1828        } else {
1829            // ROOT¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¤Ê¤·¤ËÀßÄꤹ¤ë
1830            $root_id = "";
1831        }
1832        $g_root_id = $root_id;
1833    }
1834    return $g_root_id;
1835}
1836
1837/* ¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤é¾¦Éʤò¸¡º÷¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎWHEREʸ¤ÈÃͤòÊÖ¤¹ */
1838function sfGetCatWhere($category_id) {
1839    // »Ò¥«¥Æ¥´¥êID¤Î¼èÆÀ
1840    $arrRet = sfGetChildsID("dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);
1841    $tmp_where = "";
1842    foreach ($arrRet as $val) {
1843        if($tmp_where == "") {
1844            $tmp_where.= " category_id IN ( ?";
1845        } else {
1846            $tmp_where.= ",? ";
1847        }
1848        $arrval[] = $val;
1849    }
1850    $tmp_where.= " ) ";
1851    return array($tmp_where, $arrval);
1852}
1853
1854/* ²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¼° */
1855function sfGetAddPoint($totalpoint, $use_point, $arrInfo) {
1856    // ¹ØÆþ¾¦Éʤιç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÍøÍѤ·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´¹»»²ÁÃͤò°ú¤¯Êý¼°
1857    $add_point = $totalpoint - intval($use_point * ($arrInfo['point_rate'] / 100));
1858   
1859    if($add_point < 0) {
1860        $add_point = '0';
1861    }
1862    return $add_point;
1863}
1864
1865/* °ì°Õ¤«¤Äͽ¬¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤ID */
1866function sfGetUniqRandomId($head = "") {
1867    // ͽ¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥é¥ó¥À¥àʸ»úÎó¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£
1868    $random = gfMakePassword(8);
1869    // Ʊ°ì¥Û¥¹¥ÈÆâ¤Ç°ì°Õ¤ÊID¤òÀ¸À®
1870    $id = uniqid($head);
1871    return ($id . $random);
1872}
1873
1874// ¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¥ª¥¹¥¹¥áÉʤμèÆÀ
1875function sfGetBestProducts( $conn, $category_id = 0){
1876    // ´û¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍƤò¼èÆÀ¤¹¤ë
1877    $sql = "SELECT name, main_image, main_list_image, price01_min, price01_max, price02_min, price02_max, point_rate,
1878             A.product_id, A.comment FROM dtb_best_products as A LEFT JOIN vw_products_allclass AS allcls
1879            USING (product_id) WHERE A.category_id = ? AND A.del_flg = 0 AND status = 1 ORDER BY A.rank";
1880    $arrItems = $conn->getAll($sql, array($category_id));
1881
1882    return $arrItems;
1883}
1884
1885// ÆüìÀ©¸æʸ»ú¤Î¼êÆ°¥¨¥¹¥±¡¼¥×
1886function sfManualEscape($data) {
1887    // ÇÛÎó¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç
1888    if(!is_array($data)) {
1889        if (DB_TYPE == "pgsql") {
1890            $ret = pg_escape_string($data);
1891        }else if(DB_TYPE == "mysql"){
1892            $ret = mysql_real_escape_string($data);
1893        }
1894        $ret = ereg_replace("%", "\\%", $ret);
1895        $ret = ereg_replace("_", "\\_", $ret);
1896        return $ret;
1897    }
1898   
1899    // ÇÛÎó¤Î¾ì¹ç
1900    foreach($data as $val) {
1901        if (DB_TYPE == "pgsql") {
1902            $ret = pg_escape_string($val);
1903        }else if(DB_TYPE == "mysql"){
1904            $ret = mysql_real_escape_string($val);
1905        }
1906
1907        $ret = ereg_replace("%", "\\%", $ret);
1908        $ret = ereg_replace("_", "\\_", $ret);
1909        $arrRet[] = $ret;
1910    }
1911
1912    return $arrRet;
1913}
1914
1915// ¼õÃíÈֹ桢ÍøÍѥݥ¤¥ó¥È¡¢²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éºÇ½ª¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èÆÀ
1916function sfGetCustomerPoint($order_id, $use_point, $add_point) {
1917    $objQuery = new SC_Query();
1918    $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id));
1919    $customer_id = $arrRet[0]['customer_id'];
1920    if($customer_id != "" && $customer_id >= 1) {
1921        $arrRet = $objQuery->select("point", "dtb_customer", "customer_id = ?", array($customer_id));
1922        $point = $arrRet[0]['point'];
1923        $total_point = $arrRet[0]['point'] - $use_point + $add_point;
1924    } else {
1925        $total_point = "";
1926        $point = "";
1927    }
1928    return array($point, $total_point);
1929}
1930
1931/* ¥É¥á¥¤¥ó´Ö¤ÇÍ­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È */
1932function sfDomainSessionStart() {
1933    $ret = session_id();
1934/*
1935    ¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âsession_start()¤¬É¬Íפʥڡ¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç
1936    ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ª¤¯
1937    if($ret == "" && !headers_sent()) {
1938*/
1939    if($ret == "") {
1940        /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î»ØÄê
1941         ¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¤òÊĤ¸¤ë¤Þ¤ÇÍ­¸ú
1942         ¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¤ÇÍ­¸ú
1943         ¡¦Æ±¤¸¥É¥á¥¤¥ó´Ö¤Ç¶¦Í­ */
1944        session_set_cookie_params (0, "/", DOMAIN_NAME);
1945
1946        if(!ini_get("session.auto_start")){
1947            // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï
1948            session_start();
1949        }
1950    }
1951}
1952
1953/* ʸ»úÎó¤Ë¶¯À©Åª¤Ë²þ¹Ô¤òÆþ¤ì¤ë */
1954function sfPutBR($str, $size) {
1955    $i = 0;
1956    $cnt = 0;
1957    $line = array();
1958    $ret = "";
1959   
1960    while($str[$i] != "") {
1961        $line[$cnt].=$str[$i];
1962        $i++;
1963        if(strlen($line[$cnt]) > $size) {
1964            $line[$cnt].="<br />";
1965            $cnt++;
1966        }
1967    }
1968   
1969    foreach($line as $val) {
1970        $ret.=$val;
1971    }
1972    return $ret;
1973}
1974
1975// Æó²ó°Ê¾å·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å[/]¤ò°ì¤Ä¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
1976function sfRmDupSlash($istr){
1977    if(ereg("^http://", $istr)) {
1978        $str = substr($istr, 7);
1979        $head = "http://";
1980    } else if(ereg("^https://", $istr)) {
1981        $str = substr($istr, 8);
1982        $head = "https://";
1983    } else {
1984        $str = $istr;
1985    }
1986    $str = ereg_replace("[/]+", "/", $str);
1987    $ret = $head . $str;
1988    return $ret;   
1989}
1990
1991function sfEncodeFile($filepath, $enc_type, $out_dir) {
1992    $ifp = fopen($filepath, "r");
1993   
1994    $basename = basename($filepath);
1995    $outpath = $out_dir . "enc_" . $basename;
1996   
1997    $ofp = fopen($outpath, "w+");
1998   
1999    while(!feof($ifp)) {
2000        $line = fgets($ifp);
2001        $line = mb_convert_encoding($line, $enc_type, "auto");
2002        fwrite($ofp,  $line);
2003    }
2004   
2005    fclose($ofp);
2006    fclose($ifp);
2007   
2008    return  $outpath;
2009}
2010
2011function sfCutString($str, $len, $byte = true, $commadisp = true) {
2012    if($byte) {
2013        if(strlen($str) > ($len + 2)) {
2014            $ret =substr($str, 0, $len);
2015        } else {
2016            $ret = $str;
2017            $commadisp = false;
2018        }
2019    } else {
2020        if(mb_strlen($str) > ($len + 1)) {
2021            $ret = mb_substr($str, 0, $len);
2022        } else {
2023            $ret = $str;
2024            $commadisp = false;
2025        }
2026    }
2027    if($commadisp){
2028        $ret = $ret . "...";
2029    }
2030    return $ret;
2031}
2032
2033// ǯ¡¢·î¡¢Äù¤áÆü¤«¤é¡¢Àè·î¤ÎÄù¤áÆü+1¡¢º£·î¤ÎÄù¤áÆü¤òµá¤á¤ë¡£
2034function sfTermMonth($year, $month, $close_day) {
2035    $end_year = $year;
2036    $end_month = $month;
2037   
2038    // ³«»Ï·î¤¬½ªÎ»·î¤ÈƱ¤¸¤«Èݤ«
2039    $same_month = false;
2040   
2041    // ³ºÅö·î¤ÎËöÆü¤òµá¤á¤ë¡£
2042    $end_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month + 1, 0, $year));
2043   
2044    // ·î¤ÎËöÆü¤¬Äù¤áÆü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç
2045    if($end_last_day < $close_day) {
2046        // Äù¤áÆü¤ò·îËöÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë
2047        $end_day = $end_last_day;
2048    } else {
2049        $end_day = $close_day;
2050    }
2051   
2052    // Á°·î¤Î¼èÆÀ
2053    $tmp_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year));
2054    $tmp_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year));
2055    // Á°·î¤ÎËöÆü¤òµá¤á¤ë¡£
2056    $start_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year));
2057   
2058    // Á°·î¤ÎËöÆü¤¬Äù¤áÆü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç
2059    if ($start_last_day < $close_day) {
2060        // ·îËöÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë
2061        $tmp_day = $start_last_day;
2062    } else {
2063        $tmp_day = $close_day;
2064    }
2065   
2066    // Àè·î¤ÎËöÆü¤ÎÍâÆü¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2067    $start_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year));
2068    $start_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year));
2069    $start_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year));
2070   
2071    // ÆüÉդκîÀ®
2072    $start_date = sprintf("%d/%d/%d 00:00:00", $start_year, $start_month, $start_day);
2073    $end_date = sprintf("%d/%d/%d 23:59:59", $end_year, $end_month, $end_day);
2074   
2075    return array($start_date, $end_date);
2076}
2077
2078// PDFÍѤÎRGB¥«¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
2079function sfGetPdfRgb($hexrgb) {
2080    $hex = substr($hexrgb, 0, 2);
2081    $r = hexdec($hex) / 255;
2082   
2083    $hex = substr($hexrgb, 2, 2);
2084    $g = hexdec($hex) / 255;
2085   
2086    $hex = substr($hexrgb, 4, 2);
2087    $b = hexdec($hex) / 255;
2088   
2089    return array($r, $g, $b);   
2090}
2091
2092//¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¤È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
2093function sfRegistTmpMailData($mail_flag, $email){
2094    $objQuery = new SC_Query();
2095    $objConn = new SC_DBConn();
2096    $objPage = new LC_Page();
2097   
2098    $random_id = sfGetUniqRandomId();
2099    $arrRegistMailMagazine["mail_flag"] = $mail_flag;
2100    $arrRegistMailMagazine["email"] = $email;
2101    $arrRegistMailMagazine["temp_id"] =$random_id;
2102    $arrRegistMailMagazine["end_flag"]='0';
2103    $arrRegistMailMagazine["update_date"] = 'now()';
2104   
2105    //¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿Íѥե饰
2106    $flag = $objQuery->count("dtb_customer_mail_temp", "email=?", array($email));
2107    $objConn->query("BEGIN");
2108    switch ($flag){
2109        case '0':
2110        $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine);
2111        break;
2112   
2113        case '1':
2114        $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine, "email = '" .addslashes($email). "'");
2115        break;
2116    }
2117    $objConn->query("COMMIT");
2118    $subject = sfMakeSubject('¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£');
2119    $objPage->tpl_url = SSL_URL."mailmagazine/regist.php?temp_id=".$arrRegistMailMagazine['temp_id'];
2120    switch ($mail_flag){
2121        case '1':
2122        $objPage->tpl_name = "ÅÐÏ¿";
2123        $objPage->tpl_kindname = "HTML";
2124        break;
2125       
2126        case '2':
2127        $objPage->tpl_name = "ÅÐÏ¿";
2128        $objPage->tpl_kindname = "¥Æ¥­¥¹¥È";
2129        break;
2130       
2131        case '3':
2132        $objPage->tpl_name = "²ò½ü";
2133        break;
2134    }
2135        $objPage->tpl_email = $email;
2136    sfSendTplMail($email, $subject, 'mail_templates/mailmagazine_temp.tpl', $objPage);
2137}
2138
2139// ºÆµ¢Åª¤Ë¿ÃÊÇÛÎó¤ò¸¡º÷¤·¤Æ°ì¼¡¸µÇÛÎó(Hidden°úÅϤ·ÍÑÇÛÎó)¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
2140function sfMakeHiddenArray($arrSrc, $arrDst = array(), $parent_key = "") {
2141    if(is_array($arrSrc)) {
2142        foreach($arrSrc as $key => $val) {
2143            if($parent_key != "") {
2144                $keyname = $parent_key . "[". $key . "]";
2145            } else {
2146                $keyname = $key;
2147            }
2148            if(is_array($val)) {
2149                $arrDst = sfMakeHiddenArray($val, $arrDst, $keyname);
2150            } else {
2151                $arrDst[$keyname] = $val;
2152            }
2153        }
2154    }
2155    return $arrDst;
2156}
2157
2158// DB¼èÆÀÆü»þ¤ò¥¿¥¤¥à¤ËÊÑ´¹
2159function sfDBDatetoTime($db_date) {
2160    $date = ereg_replace("\..*$","",$db_date);
2161    $time = strtotime($date);
2162    return $time;
2163}
2164
2165// ½ÐÎϤκݤ˥ƥó¥×¥ì¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤é¤ì¤ë
2166/*
2167    index.php?tpl=test.tpl
2168*/
2169function sfCustomDisplay($objPage) {
2170    $basename = basename($_SERVER["REQUEST_URI"]);
2171
2172    if($basename == "") {
2173        $path = $_SERVER["REQUEST_URI"] . "index.php";
2174    } else {
2175        $path = $_SERVER["REQUEST_URI"];
2176    }   
2177
2178    if($_GET['tpl'] != "") {
2179        $tpl_name = $_GET['tpl'];
2180    } else {
2181        $tpl_name = ereg_replace("^/", "", $path);
2182        $tpl_name = ereg_replace("/", "_", $tpl_name);
2183        $tpl_name = ereg_replace("(\.php$|\.html$)", ".tpl", $tpl_name);
2184    }
2185
2186    $template_path = TEMPLATE_FTP_DIR . $tpl_name;
2187
2188    if(file_exists($template_path)) {
2189        $objView = new SC_UserView(TEMPLATE_FTP_DIR, COMPILE_FTP_DIR);
2190        $objView->assignobj($objPage);
2191        $objView->display($tpl_name);
2192    } else {
2193        $objView = new SC_SiteView();
2194        $objView->assignobj($objPage);
2195        $objView->display(SITE_FRAME);
2196    }
2197}
2198
2199//²ñ°÷ÊÔ½¸ÅÐÏ¿½èÍý
2200function sfEditCustomerData($array, $arrRegistColumn) {
2201    $objQuery = new SC_Query();
2202   
2203    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
2204        if ($data["column"] != "password") {
2205            if($array[ $data['column'] ] != "") {
2206                $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ];
2207            } else {
2208                $arrRegist[ $data['column'] ] = NULL;
2209            }
2210        }
2211    }
2212    if (strlen($array["year"]) > 0 && strlen($array["month"]) > 0 && strlen($array["day"]) > 0) {
2213        $arrRegist["birth"] = $array["year"] ."/". $array["month"] ."/". $array["day"] ." 00:00:00";
2214    } else {
2215        $arrRegist["birth"] = NULL;
2216    }
2217
2218    //-- ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¹¹¿·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï°Å¹æ²½¡£¡Ê¹¹¿·¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏUPDATEʸ¤ò¹½À®¤·¤Ê¤¤¡Ë
2219    if ($array["password"] != DEFAULT_PASSWORD) $arrRegist["password"] = sha1($array["password"] . ":" . AUTH_MAGIC);
2220    $arrRegist["update_date"] = "NOW()";
2221   
2222    $sqlval["create_date"] = "NOW()";
2223    $sqlval["update_date"] = "NOW()";
2224    $sqlval['email'] = $array['email'];
2225    $sqlval['mail_flag'] = $array['mail_flag'];
2226    //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
2227    $objQuery->begin();
2228    $objQuery->update("dtb_customer", $arrRegist, "customer_id = ? ", array($array['customer_id']));
2229    $objQuery->delete("dtb_customer_mail", "email = ?", array($array['email']));
2230    $objQuery->insert("dtb_customer_mail", $sqlval);
2231    $objQuery->commit();
2232}
2233
2234// PHP¤Îmb_convert_encoding´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2235function sf_mb_convert_encoding($str, $encode = 'CHAR_CODE') {
2236    return  mb_convert_encoding($str, $encode);
2237}   
2238
2239// PHP¤Îmktime´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2240function sf_mktime($format, $hour=0, $minute=0, $second=0, $month=1, $day=1, $year=1999) {
2241    return  date($format,mktime($hour, $minute, $second, $month, $day, $year));
2242}   
2243
2244// PHP¤Îdate´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2245function sf_date($format, $timestamp = '') {
2246    return  date( $format, $timestamp);
2247}
2248
2249// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·¿¤òÊÑ´¹¤¹¤ë
2250function sfChangeCheckBox($data , $tpl = false){
2251    if ($tpl) {
2252        if ($data == 1){
2253            return 'checked';
2254        }else{
2255            return "";
2256        }
2257    }else{
2258        if ($data == "on"){
2259            return 1;
2260        }else{
2261            return 2;
2262        }
2263    }
2264}
2265
2266function sfCategory_Count($objQuery){
2267    $sql = "";
2268   
2269    //¥Æ¡¼¥Ö¥ëÆâÍƤκï½ü
2270    $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_count");
2271    $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_total_count");
2272   
2273    //³Æ¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò¿ô¤¨¤Æ³ÊǼ
2274    $sql = " INSERT INTO dtb_category_count(category_id, product_count, create_date) ";
2275    $sql .= " SELECT T1.category_id, count(T2.category_id), now() FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_products AS T2 ";
2276    $sql .= " ON T1.category_id = T2.category_id  ";
2277    $sql .= " WHERE T2.del_flg = 0 AND T2.status = 1 ";
2278    $sql .= " GROUP BY T1.category_id, T2.category_id ";
2279    $objQuery->query($sql);
2280   
2281    //»Ò¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò½¸·×¤¹¤ë
2282    $arrCat = $objQuery->getAll("SELECT * FROM dtb_category");
2283   
2284    $sql = "";
2285    foreach($arrCat as $key => $val){
2286       
2287        // »ÒID°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ
2288        $arrRet = sfGetChildrenArray('dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $val['category_id']);
2289        $line = sfGetCommaList($arrRet);
2290       
2291        $sql = " INSERT INTO dtb_category_total_count(category_id, product_count, create_date) ";
2292        $sql .= " SELECT ?, SUM(product_count), now() FROM dtb_category_count ";
2293        $sql .= " WHERE category_id IN (" . $line . ")";
2294               
2295        $objQuery->query($sql, array($val['category_id']));
2296    }
2297}
2298
2299// 2¤Ä¤ÎÇÛÎó¤òÍѤ¤¤ÆÏ¢ÁÛÇÛÎó¤òºîÀ®¤¹¤ë
2300function sfarrCombine($arrKeys, $arrValues) {
2301
2302    if(count($arrKeys) <= 0 and count($arrValues) <= 0) return array();
2303   
2304    $keys = array_values($arrKeys);
2305    $vals = array_values($arrValues);
2306   
2307    $max = max( count( $keys ), count( $vals ) );
2308    $combine_ary = array();
2309    for($i=0; $i<$max; $i++) {
2310        $combine_ary[$keys[$i]] = $vals[$i];
2311    }
2312    if(is_array($combine_ary)) return $combine_ary;
2313   
2314    return false;
2315}
2316
2317/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é»ÒIDÇÛÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2318function sfGetChildrenArray($table, $pid_name, $id_name, $id) {
2319    $objQuery = new SC_Query();
2320    $col = $pid_name . "," . $id_name;
2321    $arrData = $objQuery->select($col, $table);
2322   
2323    $arrPID = array();
2324    $arrPID[] = $id;
2325    $arrChildren = array();
2326    $arrChildren[] = $id;
2327   
2328    $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID);
2329   
2330    while(count($arrRet) > 0) {
2331        $arrChildren = array_merge($arrChildren, $arrRet);
2332        $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrRet);
2333    }
2334   
2335    return $arrChildren;
2336}
2337
2338/* ¿ÆIDľ²¼¤Î»ÒID¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë */
2339function sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID) {
2340    $arrChildren = array();
2341    $max = count($arrData);
2342   
2343    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2344        foreach($arrPID as $val) {
2345            if($arrData[$i][$pid_name] == $val) {
2346                $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name];
2347            }
2348        }
2349    }   
2350    return $arrChildren;
2351}
2352
2353
2354/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¿ÆIDÇÛÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2355function sfGetParentsArray($table, $pid_name, $id_name, $id) {
2356    $objQuery = new SC_Query();
2357    $col = $pid_name . "," . $id_name;
2358    $arrData = $objQuery->select($col, $table);
2359   
2360    $arrParents = array();
2361    $arrParents[] = $id;
2362    $child = $id;
2363   
2364    $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $child);
2365
2366    while($ret != "") {
2367        $arrParents[] = $ret;
2368        $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $ret);
2369    }
2370   
2371    $arrParents = array_reverse($arrParents);
2372   
2373    return $arrParents;
2374}
2375
2376/* »ÒID½ê°¤¹¤ë¿ÆID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2377function sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $child) {
2378    $max = count($arrData);
2379    $parent = "";
2380    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2381        if($arrData[$i][$id_name] == $child) {
2382            $parent = $arrData[$i][$pid_name];
2383            break;
2384        }
2385    }
2386    return $parent;
2387}
2388
2389/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ID¤Î·»Äï¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2390function sfGetBrothersArray($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID) {
2391    $max = count($arrData);
2392   
2393    $arrBrothers = array();
2394    foreach($arrPID as $id) {
2395        // ¿ÆID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë
2396        for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2397            if($arrData[$i][$id_name] == $id) {
2398                $parent = $arrData[$i][$pid_name];
2399                break;
2400            }
2401        }
2402        // ·»ÄïID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë
2403        for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2404            if($arrData[$i][$pid_name] == $parent) {
2405                $arrBrothers[] = $arrData[$i][$id_name];
2406            }
2407        }                   
2408    }
2409    return $arrBrothers;
2410}
2411
2412/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ID¤Îľ°¤Î»Ò¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2413function sfGetUnderChildrenArray($arrData, $pid_name, $id_name, $parent) {
2414    $max = count($arrData);
2415   
2416    $arrChildren = array();
2417    // »ÒID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë
2418    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2419        if($arrData[$i][$pid_name] == $parent) {
2420            $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name];
2421        }
2422    }                   
2423    return $arrChildren;
2424}
2425
2426
2427// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ
2428function sfGetCatTree($parent_category_id, $count_check = false) {
2429    $objQuery = new SC_Query();
2430    $col = "";
2431    $col .= " cat.category_id,";
2432    $col .= " cat.category_name,";
2433    $col .= " cat.parent_category_id,";
2434    $col .= " cat.level,";
2435    $col .= " cat.rank,";
2436    $col .= " cat.creator_id,";
2437    $col .= " cat.create_date,";
2438    $col .= " cat.update_date,";
2439    $col .= " cat.del_flg, ";
2440    $col .= " ttl.product_count";   
2441    $from = "dtb_category as cat left join dtb_category_total_count as ttl on ttl.category_id = cat.category_id";
2442    // ÅÐÏ¿¾¦ÉÊ¿ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
2443    if($count_check) {
2444        $where = "del_flg = 0 AND product_count > 0";
2445    } else {
2446        $where = "del_flg = 0";
2447    }
2448    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC");
2449    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where);
2450   
2451    $arrParentID = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $parent_category_id);
2452   
2453    foreach($arrRet as $key => $array) {
2454        foreach($arrParentID as $val) {
2455            if($array['category_id'] == $val) {
2456                $arrRet[$key]['display'] = 1;
2457                break;
2458            }
2459        }
2460    }
2461
2462    return $arrRet;
2463}
2464
2465// ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÏ¢·ë¤·¤¿Ê¸»úÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2466function sfGetCatCombName($category_id){
2467    // ¾¦Éʤ¬Â°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤ò½Ä¤Ë¼èÆÀ
2468    $objQuery = new SC_Query();
2469    $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);
2470    $ConbName = "";
2471   
2472    // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2473    foreach($arrCatID as $key => $val){
2474        $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?";
2475        $arrVal = array($val);
2476        $CatName = $objQuery->getOne($sql,$arrVal);
2477        $ConbName .= $CatName . ' | ';
2478    }
2479    // ºÇ¸å¤Î ¡Ã ¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë
2480    $ConbName = substr_replace($ConbName, "", strlen($ConbName) - 2, 2);
2481   
2482    return $ConbName;
2483}
2484
2485// »ØÄꤷ¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ID¤ÎÂ祫¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2486function GetFirstCat($category_id){
2487    // ¾¦Éʤ¬Â°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤ò½Ä¤Ë¼èÆÀ
2488    $objQuery = new SC_Query();
2489    $arrRet = array();
2490    $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);
2491    $arrRet['id'] = $arrCatID[0];
2492   
2493    // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2494    $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?";
2495    $arrVal = array($arrRet['id']);
2496    $arrRet['name'] = $objQuery->getOne($sql,$arrVal);
2497   
2498    return $arrRet;
2499}
2500
2501//MySQLÍѤÎSQLʸ¤ËÊѹ¹¤¹¤ë
2502function sfChangeMySQL($sql){
2503    // ²þ¹Ô¡¢¥¿¥Ö¤ò1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ´¹
2504    $sql = preg_replace("/[\r\n\t]/"," ",$sql);
2505   
2506    $sql = sfChangeView($sql);      // viewɽ¤ò¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2507    $sql = sfChangeILIKE($sql);     // ILIKE¸¡º÷¤òLIKE¸¡º÷¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2508    $sql = sfChangeRANDOM($sql);    // RANDOM()¤òRAND()¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2509
2510    return $sql;
2511}
2512
2513// SQL¤ÎÃæ¤Ëview¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£
2514function sfInArray($sql){
2515    global $arrView;
2516
2517    foreach($arrView as $key => $val){
2518        if (strcasecmp($sql, $val) == 0){
2519            $changesql = eregi_replace("($key)", "$val", $sql);
2520            sfInArray($changesql);
2521        }
2522    }
2523    return false;
2524}
2525
2526// SQL¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥ÈÂбþ
2527function sfQuoteSmart($in){
2528   
2529    if (is_int($in) || is_double($in)) {
2530        return $in;
2531    } elseif (is_bool($in)) {
2532        return $in ? 1 : 0;
2533    } elseif (is_null($in)) {
2534        return 'NULL';
2535    } else {
2536        return "'" . str_replace("'", "''", $in) . "'";
2537    }
2538}
2539   
2540// viewɽ¤ò¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2541function sfChangeView($sql){
2542    global $arrView;
2543    global $arrViewWhere;
2544   
2545    $arrViewTmp = $arrView;
2546
2547    // view¤Îwhere¤òÊÑ´¹
2548    foreach($arrViewTmp as $key => $val){
2549        $arrViewTmp[$key] = strtr($arrViewTmp[$key], $arrViewWhere);
2550    }
2551   
2552    // view¤òÊÑ´¹
2553    $changesql = strtr($sql, $arrViewTmp);
2554
2555    return $changesql;
2556}
2557
2558// ILIKE¸¡º÷¤òLIKE¸¡º÷¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2559function sfChangeILIKE($sql){
2560    $changesql = eregi_replace("(ILIKE )", "LIKE BINARY ", $sql);
2561    return $changesql;
2562}
2563
2564// RANDOM()¤òRAND()¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2565function sfChangeRANDOM($sql){
2566    $changesql = eregi_replace("( RANDOM)", " RAND", $sql);
2567    return $changesql;
2568}
2569
2570// view¤Îwhere¤òÃÖ´¹¤¹¤ë
2571function sfViewWhere($target, $where = "", $arrval = array(), $option = ""){
2572    global $arrViewWhere;
2573    $arrWhere = split("[?]", $where);
2574    $where_tmp = " WHERE " . $arrWhere[0];
2575    for($i = 1; $i < count($arrWhere); $i++){
2576        $where_tmp .= sfQuoteSmart($arrval[$i - 1]) . $arrWhere[$i];
2577    }
2578    $arrViewWhere[$target] = $where_tmp . " " . $option;
2579}
2580
2581// ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê°Ê²¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆµ¢Åª¤Ë¥³¥Ô¡¼
2582function sfCopyDir($src, $des, $mess, $override = false){
2583    if(!is_dir($src)){
2584        return false;
2585    }
2586
2587    $oldmask = umask(0);
2588    $mod= stat($src);
2589   
2590    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë
2591    if(!file_exists($des)) {
2592        if(!mkdir($des, $mod[2])) {
2593            print("path:" . $des);
2594        }
2595    }
2596   
2597    $fileArray=glob( $src."*" );
2598    foreach( $fileArray as $key => $data_ ){
2599        // CVS´ÉÍý¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥³¥Ô¡¼¤·¤Ê¤¤
2600        if(ereg("/CVS/Entries", $data_)) {
2601            break;
2602        }
2603        if(ereg("/CVS/Repository", $data_)) {
2604            break;
2605        }
2606        if(ereg("/CVS/Root", $data_)) {
2607            break;
2608        }
2609       
2610        mb_ereg("^(.*[\/])(.*)",$data_, $matches);
2611        $data=$matches[2];
2612        if( is_dir( $data_ ) ){
2613            $mess = sfCopyDir( $data_.'/', $des.$data.'/', $mess);
2614        }else{
2615            if(!$override && file_exists($des.$data)) {
2616                $mess.= $des.$data . "¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹\n";
2617            } else {
2618                if(@copy( $data_, $des.$data)) {
2619                    $mess.= $des.$data . "¡§¥³¥Ô¡¼À®¸ù\n";
2620                } else {
2621                    $mess.= $des.$data . "¡§¥³¥Ô¡¼¼ºÇÔ\n";
2622                }
2623            }
2624            $mod=stat($data_ );
2625        }
2626    }
2627    umask($oldmask);
2628    return $mess;
2629}
2630
2631// »ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ´¤Æºï½ü¤¹¤ë
2632function sfDelFile($dir){
2633    $dh = opendir($dir);
2634    // ¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü
2635    while($file = readdir($dh)){
2636        if ($file == "." or $file == "..") continue;
2637        $del_file = $dir . "/" . $file;
2638        if(is_file($del_file)){
2639            $ret = unlink($dir . "/" . $file);
2640        }else if (is_dir($del_file)){
2641            $ret = sfDelFile($del_file);
2642        }
2643       
2644        if(!$ret){
2645            return $ret;
2646        }
2647    }
2648    // ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü
2649    return rmdir($dir);
2650   
2651}
2652
2653function sfFlush($output = " ", $sleep = 0){
2654    // ¼Â¹Ô»þ´Ö¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¤
2655    set_time_limit(0);
2656    // ½ÐÎϤò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¤(==ÆüËܸ켫ưÊÑ´¹¤â¤·¤Ê¤¤)
2657    ob_end_clean();
2658   
2659    // IE¤Î¤¿¤á¤Ë256¥Ð¥¤¥È¶õʸ»ú½ÐÎÏ
2660    echo str_pad('',256);
2661   
2662    // ½ÐÎϤϥ֥é¥ó¥¯¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦
2663    echo $output;
2664    // ½ÐÎϤò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë
2665    flush();
2666   
2667    ob_end_flush();
2668    ob_start();
2669   
2670    // »þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë½èÍý
2671    sleep($sleep);
2672}
2673
2674// @version¤Îµ­ºÜ¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
2675function sfGetFileVersion($path) {
2676    if(file_exists($path)) {
2677        $src_fp = fopen($path, "rb");
2678        if($src_fp) {
2679            while (!feof($src_fp)) {
2680                $line = fgets($src_fp);
2681                if(ereg("@version", $line)) {
2682                    $arrLine = split(" ", $line);
2683                    $version = $arrLine[5];
2684                }
2685            }
2686            fclose($src_fp);
2687        }
2688    }
2689    return $version;
2690}
2691
2692// »ØÄꤷ¤¿URL¤ËÂФ·¤ÆPOST¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¿®¤¹¤ë
2693function sfSendPostData($url, $arrData, $arrOkCode = array()){
2694    require_once(DATA_PATH . "module/Request.php");
2695   
2696    // Á÷¿®¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹À¸À®
2697    $req = new HTTP_Request($url);
2698    $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST);
2699   
2700    // POST¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®
2701    $req->addPostDataArray($arrData);
2702   
2703    // ¥¨¥é¡¼¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¡¢±þÅú¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2704    if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) {
2705       
2706        // ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¥³¡¼¥É¤¬¥¨¥é¡¼È½Äê¤Ê¤é¡¢¶õ¤òÊÖ¤¹
2707        $res_code = $req->getResponseCode();
2708       
2709        if(!in_array($res_code, $arrOkCode)){
2710            $response = "";
2711        }else{
2712            $response = $req->getResponseBody();
2713        }
2714       
2715    } else {
2716        $response = "";
2717    }
2718   
2719    // POST¥Ç¡¼¥¿¥¯¥ê¥¢
2720    $req->clearPostData(); 
2721   
2722    return $response;
2723}
2724
2725/* ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ ------------------------------------------------------------------------------------------------*/
2726function sfPrintR($obj) {
2727    print("<div style='font-size: 12px;color: #00FF00;'>\n");
2728    print("<strong>**¥Ç¥Ð¥Ã¥°Ãæ**</strong><br />\n");
2729    print("<pre>\n");
2730    print_r($obj);
2731    print("</pre>\n");
2732    print("<strong>**¥Ç¥Ð¥Ã¥°Ãæ**</strong></div>\n");
2733}
2734
2735?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.