source: temp/branches/mobile/html/install/index.php @ 11398

Revision 11398, 26.8 KB checked in by rebelt, 15 years ago (diff)

以下のモバイルサイト用ページ・機能を作成いたしました。

  • トップページ
  • 商品閲覧
  • 商品検索
  • セッションIDチェック機能
  • 簡単ログイン補助機能
  • 絵文字変換機能
  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2006 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once("../require.php");
8$INSTALL_DIR = realpath(dirname( __FILE__));
9require_once("../../data/module/Request.php");
10
11define("INSTALL_LOG", "./temp/install.log");
12
13class LC_Page {
14    function LC_Page() {
15        $this->arrDB_TYPE = array(
16            'pgsql' => 'PostgreSQL',
17            'mysql' => 'MySQL' 
18        );
19        $this->arrDB_PORT = array(
20            'pgsql' => '',
21            'mysql' => ''   
22        );
23    }
24}
25
26$objPage = new LC_Page();
27
28// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â¥Á¥§¥Ã¥¯
29$temp_dir = $INSTALL_DIR . '/temp';
30$mode = lfGetFileMode($temp_dir);
31
32if($mode != '777') {
33    sfErrorHeader($temp_dir . "¤Ë¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(777)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£", true);
34    exit;
35}
36
37$objView = new SC_InstallView($INSTALL_DIR . '/templates', $INSTALL_DIR . '/temp');
38
39// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
40$objWebParam = new SC_FormParam();
41$objDBParam = new SC_FormParam();
42// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
43$objWebParam = lfInitWebParam($objWebParam);
44$objDBParam = lfInitDBParam($objDBParam);
45
46//¥Õ¥©¡¼¥àÇÛÎó¤Î¼èÆÀ
47$objWebParam->setParam($_POST);
48$objDBParam->setParam($_POST);
49
50switch($_POST['mode']) {
51// ¤è¤¦¤³¤½
52case 'welcome':
53    $objPage = lfDispStep0($objPage);
54    break;
55// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
56case 'step0':
57    $objPage = lfDispStep0_1($objPage);
58    break; 
59// ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼
60case 'step0_1':
61    $objPage = lfDispStep1($objPage);
62    break; 
63// WEB¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÄê
64case 'step1':
65    //ÆþÎÏÃͤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
66    $objPage->arrErr = lfCheckWEBError($objWebParam);
67    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
68        $objPage = lfDispStep2($objPage);
69    } else {
70        $objPage = lfDispStep1($objPage);
71    }
72    break;
73// ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀßÄê
74case 'step2':
75    //ÆþÎÏÃͤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
76    $objPage->arrErr = lfCheckDBError($objDBParam);
77    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
78        $objPage = lfDispStep3($objPage);
79    } else {
80        $objPage = lfDispStep2($objPage);
81    }
82    break;
83// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®
84case 'step3':
85    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
86    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray();
87    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
88   
89    /*
90        lfAddTable¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×Åù¤ÇÄɲåơ¼¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
91        ¡Ê£Ä£Â¹½À®¤Î²¼°Ì¸ß´¹¤Î¤¿¤á¥¹¥­¥Ã¥×»þ¤â¶¯À©¡Ë
92    */
93    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£
94    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_session", $dsn); // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
95    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£
96    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_module", $dsn);  // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
97   
98    // ¥«¥é¥à¤òÄɲÃ
99    lfAddColumn($dsn);
100
101    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
102        // ¥¹¥­¥Ã¥×¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼¡²èÌ̤ØÁ«°Ü
103        $skip = $_POST["db_skip"];
104        if ($skip == "on") {
105            // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¸À®
106            lfMakeConfigFile();
107            //$objPage = lfDispComplete($objPage);
108            $objPage = lfDispStep4($objPage);
109            break;
110        }
111    }
112   
113    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®
114    $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/create_table_".$arrRet['db_type'].".sql", $dsn);
115    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
116        $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
117    } else {
118        $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
119    }
120
121    // ¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®
122    if(count($objPage->arrErr) == 0 and $arrRet['db_type'] == 'pgsql') {
123        // ¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®
124        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/create_view.sql", $dsn);
125        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
126            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
127        } else {
128            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
129        }
130    }   
131   
132    // ½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®
133    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
134        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/insert_data.sql", $dsn);
135       
136        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
137            $objPage->tpl_message.="¡û¡§½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
138        } else {
139            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
140        }
141    }   
142   
143    // ¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß
144    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
145        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/column_comment.sql", $dsn);
146        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
147            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
148        } else {
149            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
150        }
151    }   
152   
153    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß
154    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
155        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/table_comment.sql", $dsn);
156        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
157            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
158        } else {
159            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
160        }
161    }
162
163    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
164        // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¸À®
165        lfMakeConfigFile();
166        $objPage = lfDispStep3($objPage);
167        $objPage->tpl_mode = 'step4';
168    } else {
169        $objPage = lfDispStep3($objPage);
170    }
171    break;
172case 'step4':
173    $objPage = lfDispStep4($objPage);
174    break;
175   
176// ¥Æ¡¼¥Ö¥ëÎàºï½ü
177case 'drop':
178    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
179    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray();
180    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
181   
182    // Äɲåơ¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ðºï½ü¤¹¤ë¡£
183    lfDropTable("dtb_module", $dsn);
184    lfDropTable("dtb_session", $dsn);
185       
186    if ($arrRet['db_type'] == 'pgsql'){
187        // ¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü
188        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/drop_view.sql", $dsn, false);
189        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
190            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
191        } else {
192            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
193        }
194    }
195
196    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü
197    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
198        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/drop_table.sql", $dsn, false);
199        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
200            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
201        } else {
202            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
203        }
204    }
205    $objPage = lfDispStep3($objPage);
206    break;
207// ´°Î»²èÌÌ
208case 'complete':
209    // ¥·¥ç¥Ã¥×¥Þ¥¹¥¿¾ðÊó¤Î½ñ¤­¹þ¤ß
210    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray();
211   
212    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
213    $sqlval['shop_name'] = $objWebParam->getValue('shop_name');
214    $sqlval['email01'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
215    $sqlval['email02'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
216    $sqlval['email03'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
217    $sqlval['email04'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
218    $sqlval['email05'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
219    $sqlval['top_tpl'] = "default1";
220    $sqlval['product_tpl'] = "default1";
221    $sqlval['detail_tpl'] = "default1";
222    $sqlval['mypage_tpl'] = "default1";
223    $objQuery = new SC_Query($dsn);
224    $cnt = $objQuery->count("dtb_baseinfo");
225    if($cnt > 0) {
226        $objQuery->update("dtb_baseinfo", $sqlval);
227    } else {       
228        $objQuery->insert("dtb_baseinfo", $sqlval);     
229    }
230
231    // ´ÉÍý¼ÔÅÐÏ¿
232    $login_id = $objWebParam->getValue('login_id');
233    $login_pass = sha1($objWebParam->getValue('login_pass') . ":" . AUTH_MAGIC);
234   
235    $sql = "DELETE FROM dtb_member WHERE login_id = ?";
236    $objQuery->query($sql, array($login_id));   
237
238    $sql = "INSERT INTO dtb_member (name, login_id, password, creator_id, authority, work, del_flg, rank, create_date, update_date)
239            VALUES ('´ÉÍý¼Ô',?,?,0,0,1,0,1, now(), now());";
240   
241    $objQuery->query($sql, array($login_id, $login_pass));     
242   
243    global $GLOBAL_ERR;
244    $GLOBAL_ERR = "";
245    $objPage = lfDispComplete($objPage);
246   
247    // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤âÎɤ¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁ÷¤ë
248    if($_POST['send_info'] == "true"){
249        $req = new HTTP_Request("http://www.ec-cube.net/mall/use_site.php");
250        $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST);
251       
252        $arrSendData = array();
253        foreach($_POST as $key => $val){
254            if (ereg("^senddata_*", $key)){
255                $arrSendDataTmp = array(str_replace("senddata_", "", $key) => $val);
256                $arrSendData = array_merge($arrSendData, $arrSendDataTmp);
257            }
258        }
259       
260        $req->addPostDataArray($arrSendData);
261       
262        if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) {
263            $response1 = $req->getResponseBody();
264        } else {
265            $response1 = "";
266        }
267        $req->clearPostData();
268    }
269   
270    break;
271case 'return_step0':
272    $objPage = lfDispStep0($objPage);
273    break; 
274case 'return_step1':
275    $objPage = lfDispStep1($objPage);
276    break;
277case 'return_step2':
278    $objPage = lfDispStep2($objPage);
279    break;
280case 'return_step3':
281    $objPage = lfDispStep3($objPage);
282    break;
283case 'return_welcome':
284default:
285    $objPage = lfDispWelcome($objPage);
286    break;
287}
288
289//¥Õ¥©¡¼¥àÍѤΥѥé¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹
290$objPage->arrForm = $objWebParam->getFormParamList();
291$objPage->arrForm = array_merge($objPage->arrForm, $objDBParam->getFormParamList());
292
293// SiteInfo¤òÆɤ߹þ¤Þ¤Ê¤¤
294$objView->assignobj($objPage);
295$objView->display('install_frame.tpl');
296//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
297// ¤è¤¦¤³¤½²èÌ̤Îɽ¼¨
298function lfDispWelcome($objPage) {
299    global $objWebParam;
300    global $objDBParam;
301    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
302    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
303    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
304    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
305    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
306    $objPage->tpl_mainpage = 'welcome.tpl';
307    $objPage->tpl_mode = 'welcome';
308    return $objPage;
309}
310
311// STEP0²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¸¢¸Â¥Á¥§¥Ã¥¯)
312function lfDispStep0($objPage) {
313    global $objWebParam;
314    global $objDBParam;
315    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
316    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
317    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
318    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
319    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
320    $objPage->tpl_mainpage = 'step0.tpl';
321    $objPage->tpl_mode = 'step0';
322   
323    // ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç½ñ¹þ¤ß¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
324    $arrWriteFile = array(
325        "../../data/install.inc",
326        "../../data/install_mobile.inc",
327        "../user_data",
328        "../upload",
329        "../../data/Smarty/templates_c",       
330        "../../data/downloads",
331        "../../data/logs"
332    );
333   
334    $mess = "";
335    $err_file = false;
336    foreach($arrWriteFile as $val) {
337        if(file_exists($val)) {
338            $mode = lfGetFileMode($val);
339            $real_path = realpath($val);
340                       
341            // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¾ì¹ç
342            if(is_dir($val)) {
343                if($mode == "777") {
344                    $mess.= ">> ¡û¡§$real_path($mode) <br>¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£<br>";                   
345                } else {
346                    $mess.= ">> ¡ß¡§$real_path($mode) <br>¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(777)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br>";
347                    $err_file = true;                                       
348                }
349            } else {
350                if($mode == "666") {
351                    $mess.= ">> ¡û¡§$real_path($mode) <br>¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£<br>";                   
352                } else {
353                    $mess.= ">> ¡ß¡§$real_path($mode) <br>¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(666)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br>";
354                    $err_file = true;                           
355                }
356            }           
357        } else {
358            $mess.= ">> ¡ß¡§$val ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br>";
359            $err_file = true;
360        }
361    }
362   
363    // ¸¢¸Â¥¨¥é¡¼Åù¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
364    if(!$err_file) {
365        $path = "../../data/Smarty/templates_c/admin";
366        if(!file_exists($path)) {
367            mkdir($path);
368        }
369        $path = "../upload/save_image";
370        if(!file_exists($path)) {
371            mkdir($path);
372        }
373        $path = "../upload/temp_image";
374        if(!file_exists($path)) {
375            mkdir($path);
376        }
377        $path = "../upload/graph_image";
378        if(!file_exists($path)) {
379            mkdir($path);
380        }
381        $path = "../upload/csv";
382        if(!file_exists($path)) {
383            mkdir($path);
384        }
385        $path = "../../data/downloads/module";
386        if(!file_exists($path)) {
387            mkdir($path);
388        }
389        $path = "../../data/downloads/update";
390        if(!file_exists($path)) {
391            mkdir($path);
392        }       
393    }
394   
395    $objPage->mess = $mess;
396    $objPage->err_file = $err_file;
397
398    return $objPage;
399}
400
401
402// STEP0_1²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼)
403function lfDispStep0_1($objPage) {
404    global $objWebParam;
405    global $objDBParam;
406    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
407    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
408    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
409    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
410    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
411    $objPage->tpl_mainpage = 'step0_1.tpl';
412    $objPage->tpl_mode = 'step0_1';
413    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥Ô¡¼
414    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./user_data/", "../user_data/", $objPage->copy_mess);
415    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./save_image/", "../upload/save_image/", $objPage->copy_mess);
416    return $objPage;
417}
418
419function lfGetFileMode($path) {
420    $mode = substr(sprintf('%o', fileperms($path)), -3);
421    return $mode;
422}
423
424// STEP1²èÌ̤Îɽ¼¨
425function lfDispStep1($objPage) {
426    global $objDBParam;
427    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
428    $objPage->arrHidden = $objDBParam->getHashArray();
429    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
430    $objPage->tpl_mainpage = 'step1.tpl';
431    $objPage->tpl_mode = 'step1';
432    return $objPage;
433}
434
435// STEP2²èÌ̤Îɽ¼¨
436function lfDispStep2($objPage) {
437    global $objWebParam;
438    global $objDBParam;
439    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
440    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
441    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
442    $objPage->tpl_mainpage = 'step2.tpl';
443    $objPage->tpl_mode = 'step2';
444    return $objPage;
445}
446
447// STEP3²èÌ̤Îɽ¼¨
448function lfDispStep3($objPage) {
449    global $objWebParam;
450    global $objDBParam;
451    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
452    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
453    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
454    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
455    $objPage->tpl_db_skip = $_POST['db_skip'];
456    $objPage->tpl_mainpage = 'step3.tpl';
457    $objPage->tpl_mode = 'step3';
458    return $objPage;
459}
460
461// STEP4²èÌ̤Îɽ¼¨
462function lfDispStep4($objPage) {
463    global $objWebParam;
464    global $objDBParam;
465    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
466    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
467    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
468    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
469
470    $normal_url = $objWebParam->getValue('normal_url');
471    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
472    if (!ereg("/$", $normal_url)) $normal_url = $normal_url . "/";
473
474    $arrDbParam = $objDBParam->getHashArray();
475    $dsn = $arrDbParam['db_type']."://".$arrDbParam['db_user'].":".$arrDbParam['db_password']."@".$arrDbParam['db_server'].":".$arrDbParam['db_port']."/".$arrDbParam['db_name'];
476
477    $objPage->tpl_site_url = $normal_url;
478    $objPage->tpl_shop_name = $objWebParam->getValue('shop_name');
479    $objPage->tpl_cube_ver = ECCUBE_VERSION;
480    $objPage->tpl_php_ver = phpversion();
481    $objPage->tpl_db_ver = sfGetDBVersion($dsn);
482    $objPage->tpl_db_skip = $_POST['db_skip'];
483    $objPage->tpl_mainpage = 'step4.tpl';
484    $objPage->tpl_mode = 'complete';
485    return $objPage;
486}
487
488// ´°Î»²èÌ̤Îɽ¼¨
489function lfDispComplete($objPage) {
490    global $objWebParam;
491    global $objDBParam;
492    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
493    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
494    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
495    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
496    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
497    $objPage->tpl_mainpage = 'complete.tpl';
498    $objPage->tpl_mode = 'complete';
499   
500    $secure_url = $objWebParam->getValue('secure_url');
501    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
502    if (!ereg("/$", $secure_url)) {
503        $secure_url = $secure_url . "/";
504    }
505    $objPage->tpl_sslurl = $secure_url;     
506    return $objPage;
507}
508
509// WEB¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
510function lfInitWebParam($objWebParam) {
511   
512    if(defined('HTML_PATH')) {
513        $install_dir = HTML_PATH;
514    } else {
515        $install_dir = realpath(dirname( __FILE__) . "/../") . "/";
516    }
517   
518    if(defined('SITE_URL')) {
519        $normal_url = SITE_URL;
520    } else {
521        $dir = ereg_replace("install/.*$", "", $_SERVER['REQUEST_URI']);
522        $normal_url = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $dir;
523    }
524   
525    if(defined('SSL_URL')) {
526        $secure_url = SSL_URL;
527    } else {
528        $dir = ereg_replace("install/.*$", "", $_SERVER['REQUEST_URI']);
529        $secure_url = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $dir;
530    }
531
532    // Ź̾¡¢´ÉÍý¼Ô¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£(ºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ)
533    if(defined('DEFAULT_DSN')) {
534        $ret = sfTabaleExists("dtb_baseinfo", DEFAULT_DSN);
535        if($ret) {
536            $objQuery = new SC_Query();
537            $arrRet = $objQuery->select("shop_name, email01", "dtb_baseinfo");
538            $shop_name = $arrRet[0]['shop_name'];
539            $admin_mail = $arrRet[0]['email01'];
540        }
541    }
542
543    $objWebParam->addParam("Ź̾", "shop_name", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $shop_name);
544    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "admin_mail", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EMAIL_CHECK","EMAIL_CHAR_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $admin_mail);
545    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥í¥°¥¤¥óID", "login_id", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK"));
546    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "login_pass", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK"));
547    $objWebParam->addParam("¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê", "install_dir", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $install_dir);
548    $objWebParam->addParam("URL(Ä̾ï)", "normal_url", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","URL_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $normal_url);
549    $objWebParam->addParam("URL(¥»¥­¥å¥¢)", "secure_url", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","URL_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $secure_url);
550    $objWebParam->addParam("¥É¥á¥¤¥ó", "domain", MTEXT_LEN, "", array("MAX_LENGTH_CHECK"));
551   
552    return $objWebParam;
553}
554
555// DB¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
556function lfInitDBParam($objDBParam) {
557       
558    if(defined('DB_SERVER')) {
559        $db_server = DB_SERVER;
560    } else {
561        $db_server = "127.0.0.1";
562    }
563   
564    if(defined('DB_TYPE')) {
565        $db_type = DB_TYPE;
566    } else {
567        $db_type = "";
568    }
569   
570    if(defined('DB_PORT')) {
571        $db_port = DB_PORT;
572    } else {
573        $db_port = "";
574    }
575       
576    if(defined('DB_NAME')) {
577        $db_name = DB_NAME;
578    } else {
579        $db_name = "eccube_db";
580    }
581       
582    if(defined('DB_USER')) {
583        $db_user = DB_USER;
584    } else {
585        $db_user = "eccube_db_user";               
586    }
587           
588    $objDBParam->addParam("DB¤Î¼ïÎà", "db_type", INT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_type);
589    $objDBParam->addParam("DB¥µ¡¼¥Ð", "db_server", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_server);
590    $objDBParam->addParam("DB¥Ý¡¼¥È", "db_port", INT_LEN, "", array("MAX_LENGTH_CHECK"), $db_port);
591    $objDBParam->addParam("DB̾", "db_name", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_name);
592    $objDBParam->addParam("DB¥æ¡¼¥¶", "db_user", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_user);
593    $objDBParam->addParam("DB¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "db_password", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));   
594       
595    return $objDBParam;
596}
597
598// ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯
599function lfCheckWebError($objFormParam) {
600    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
601    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray();
602    $objErr = new SC_CheckError($arrRet);
603    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError();
604   
605    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤Î¤ß¼èÆÀ¤¹¤ë
606    $normal_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $arrRet['normal_url']);
607    $secure_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $arrRet['secure_url']);
608   
609    if($normal_dir != $secure_dir) {
610        $objErr->arrErr['normal_url'] = "URL¤Ë°Û¤Ê¤ë³¬Áؤò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";
611        $objErr->arrErr['secure_url'] = "URL¤Ë°Û¤Ê¤ë³¬Áؤò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";     
612    }
613   
614    // ¥í¥°¥¤¥óID¥Á¥§¥Ã¥¯
615    $objErr->doFunc(array("´ÉÍý¼Ô¡§¥í¥°¥¤¥óID",'login_id',ID_MIN_LEN , ID_MAX_LEN) ,array("NUM_RANGE_CHECK"));
616   
617    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
618    $objErr->doFunc( array("´ÉÍý¼Ô¡§¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É",'login_pass',4 ,15 ) ,array( "NUM_RANGE_CHECK" ) );
619   
620    return $objErr->arrErr;
621}
622
623// ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯
624function lfCheckDBError($objFormParam) {
625    global $objPage;
626   
627    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
628    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray();
629   
630    $objErr = new SC_CheckError($arrRet);
631    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError();
632   
633    if(count($objErr->arrErr) == 0) {
634        // Àܳ³Îǧ
635        $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
636        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
637        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
638        $objDB = DB::connect($dsn, $options);
639        // ÀܳÀ®¸ù
640        if(!PEAR::isError($objDB)) {
641            // ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
642            $objPage->tpl_db_version = sfGetDBVersion($dsn);           
643        } else {
644            $objErr->arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message . "<br>";
645            // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
646            ereg("\[(.*)\]", $objDB->userinfo, $arrKey);
647            $objErr->arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>";
648            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG);
649        }
650    }
651    return $objErr->arrErr;
652}
653
654// SQLʸ¤Î¼Â¹Ô
655function lfExecuteSQL($filepath, $dsn, $disp_err = true) {
656    $arrErr = array();
657   
658    if(!file_exists($filepath)) {
659        $arrErr['all'] = ">> ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó";
660    } else {
661        if($fp = fopen($filepath,"r")) {
662            $sql = fread($fp, filesize($filepath));
663            fclose($fp);
664        }
665        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
666        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
667        $objDB = DB::connect($dsn, $options);
668        // Àܳ¥¨¥é¡¼
669        if(!PEAR::isError($objDB)) {
670            // ²þ¹Ô¡¢¥¿¥Ö¤ò1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ´¹
671            $sql = preg_replace("/[\r\n\t]/"," ",$sql);
672            $sql_split = split(";",$sql);
673            foreach($sql_split as $key => $val){
674                if (trim($val) != "") {
675                    $ret = $objDB->query($val);
676                    if(PEAR::isError($ret) && $disp_err) {
677                        $arrErr['all'] = ">> " . $ret->message . "<br>";
678                        // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
679                        ereg("\[(.*)\]", $ret->userinfo, $arrKey);
680                        $arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>";
681                        $objPage->update_mess.=">> ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹½À®¤ÎÊѹ¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
682                        gfPrintLog($ret->userinfo, INSTALL_LOG);
683                    }
684                }
685            }           
686        } else {
687            $arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message;
688            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG);
689        }
690    }
691    return $arrErr;
692}
693
694// ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®
695function lfMakeConfigFile() {
696    global $objWebParam;
697    global $objDBParam;
698   
699    $root_dir = $objWebParam->getValue('install_dir');
700    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
701    if (!ereg("/$", $root_dir)) {
702        $root_dir = $root_dir . "/";
703    }
704   
705    $normal_url = $objWebParam->getValue('normal_url');
706    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
707    if (!ereg("/$", $normal_url)) {
708        $normal_url = $normal_url . "/";
709    }
710   
711    $secure_url = $objWebParam->getValue('secure_url');
712    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
713    if (!ereg("/$", $secure_url)) {
714        $secure_url = $secure_url . "/";
715    }
716   
717    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¼èÆÀ
718    $url_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $normal_url);
719   
720    $data_path = $root_dir . "../data/";
721    $filepath = $data_path . "install.inc";
722   
723    $config_data =
724    "<?php\n".
725    "    define ('ECCUBE_INSTALL', 'ON');\n" .
726    "    define ('HTML_PATH', '" . $root_dir . "');\n" .     
727    "    define ('SITE_URL', '" . $normal_url . "');\n" .
728    "    define ('SSL_URL', '" . $secure_url . "');\n" .
729    "    define ('URL_DIR', '" . $url_dir . "');\n" .   
730    "    define ('DOMAIN_NAME', '" . $objWebParam->getValue('domain') . "');\n" .
731    "    define ('DB_TYPE', '" . $objDBParam->getValue('db_type') . "');\n" .
732    "    define ('DB_USER', '" . $objDBParam->getValue('db_user') . "');\n" .
733    "    define ('DB_PASSWORD', '" . $objDBParam->getValue('db_password') . "');\n" .
734    "    define ('DB_SERVER', '" . $objDBParam->getValue('db_server') . "');\n" .
735    "    define ('DB_NAME', '" . $objDBParam->getValue('db_name') . "');\n" .
736    "    define ('DB_PORT', '" . $objDBParam->getValue('db_port') .  "');\n" .
737    "    define ('DATA_PATH', '".$data_path."');\n" .
738    "?>";
739   
740    if($fp = fopen($filepath,"w")) {
741        fwrite($fp, $config_data);
742        fclose($fp);
743    }
744
745    // ¥â¥Ð¥¤¥ëÈǤÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë install_mobile.inc ¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
746    $filepath = $data_path . "install_mobile.inc";
747   
748    $config_data =
749    "<?php\n".
750    "    define ('ECCUBE_INSTALL', 'ON');\n" .
751    "    define ('HTML_PATH', '" . $root_dir . "mobile/');\n" . 
752    "    define ('PC_HTML_PATH', '" . $root_dir . "');\n" . 
753    "    define ('SITE_URL', '" . $normal_url . "mobile/');\n" .
754    "    define ('PC_SITE_URL', '" . $normal_url . "');\n" .
755    "    define ('SSL_URL', '" . $secure_url . "mobile/');\n" .
756    "    define ('PC_SSL_URL', '" . $secure_url . "');\n" .
757    "    define ('URL_DIR', '" . $url_dir . "mobile/');\n" .   
758    "    define ('PC_URL_DIR', '" . $url_dir . "');\n" .   
759    "    define ('DOMAIN_NAME', '" . $objWebParam->getValue('domain') . "');\n" .
760    "    define ('DB_TYPE', '" . $objDBParam->getValue('db_type') . "');\n" .
761    "    define ('DB_USER', '" . $objDBParam->getValue('db_user') . "');\n" .
762    "    define ('DB_PASSWORD', '" . $objDBParam->getValue('db_password') . "');\n" .
763    "    define ('DB_SERVER', '" . $objDBParam->getValue('db_server') . "');\n" .
764    "    define ('DB_NAME', '" . $objDBParam->getValue('db_name') . "');\n" .
765    "    define ('DB_PORT', '" . $objDBParam->getValue('db_port') .  "');\n" .
766    "    define ('DATA_PATH', '".$data_path."');\n" .
767    "?>";
768   
769    if($fp = fopen($filepath,"w")) {
770        fwrite($fp, $config_data);
771        fclose($fp);
772    }
773}
774
775// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÄɲáʴû¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤¡Ë
776function lfAddTable($table_name, $dsn) {
777    $arrErr = array();
778    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) {
779        list($db_type) = split(":", $dsn);
780        $sql_path = "./sql/add/". $table_name . "_" .$db_type .".sql";
781        $arrErr = lfExecuteSQL($sql_path, $dsn);
782    }
783    return $arrErr;
784}
785
786// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¡Ê´û¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßºï½ü¤¹¤ë¡Ë
787function lfDropTable($table_name, $dsn) {
788    $arrErr = array();
789    if(sfTabaleExists($table_name, $dsn)) {
790        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
791        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
792        $objDB = DB::connect($dsn, $options);
793        // ÀܳÀ®¸ù
794        if(!PEAR::isError($objDB)) {
795            $objDB->query("DROP TABLE " . $table_name);
796        } else {
797            $arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message . "<br>";
798            // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
799            ereg("\[(.*)\]", $objDB->userinfo, $arrKey);
800            $arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>";
801            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG);
802        }
803    }
804    return $arrErr;
805}
806
807// ¥«¥é¥à¤ÎÄɲáʴû¤Ë¥«¥é¥à¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤¡Ë
808function lfAddColumn($dsn) {
809    // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë
810    sfColumnExists("dtb_order", "memo01", "text", $dsn, true); 
811    sfColumnExists("dtb_order", "memo02", "text", $dsn, true);
812    sfColumnExists("dtb_order", "memo03", "text", $dsn, true);
813    sfColumnExists("dtb_order", "memo04", "text", $dsn, true);
814    sfColumnExists("dtb_order", "memo05", "text", $dsn, true);
815    sfColumnExists("dtb_order", "memo06", "text", $dsn, true);
816    sfColumnExists("dtb_order", "memo07", "text", $dsn, true);
817    sfColumnExists("dtb_order", "memo08", "text", $dsn, true);
818    sfColumnExists("dtb_order", "memo09", "text", $dsn, true);
819    sfColumnExists("dtb_order", "memo10", "text", $dsn, true);
820
821    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë
822    sfColumnExists("dtb_order_temp", "order_id", "text", $dsn, true);   
823    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo01", "text", $dsn, true);
824    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo02", "text", $dsn, true);
825    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo03", "text", $dsn, true);
826    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo04", "text", $dsn, true);
827    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo05", "text", $dsn, true);
828    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo06", "text", $dsn, true);
829    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo07", "text", $dsn, true);
830    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo08", "text", $dsn, true);
831    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo09", "text", $dsn, true);
832    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo10", "text", $dsn, true);
833
834    // »Ùʧ¾ðÊó¥Æ¡¼¥Ö¥ë
835    sfColumnExists("dtb_payment", "charge_flg", "int2 default 1", $dsn, true); 
836    sfColumnExists("dtb_payment", "rule_min", "numeric", $dsn, true);   
837    sfColumnExists("dtb_payment", "upper_rule_max", "numeric", $dsn, true);
838    sfColumnExists("dtb_payment", "module_id", "int4", $dsn, true);
839    sfColumnExists("dtb_payment", "module_path", "text", $dsn, true);
840    sfColumnExists("dtb_payment", "memo01", "text", $dsn, true);   
841    sfColumnExists("dtb_payment", "memo02", "text", $dsn, true);
842    sfColumnExists("dtb_payment", "memo03", "text", $dsn, true);
843    sfColumnExists("dtb_payment", "memo04", "text", $dsn, true);
844    sfColumnExists("dtb_payment", "memo05", "text", $dsn, true);
845    sfColumnExists("dtb_payment", "memo06", "text", $dsn, true);
846    sfColumnExists("dtb_payment", "memo07", "text", $dsn, true);
847    sfColumnExists("dtb_payment", "memo08", "text", $dsn, true);
848    sfColumnExists("dtb_payment", "memo09", "text", $dsn, true);
849    sfColumnExists("dtb_payment", "memo10", "text", $dsn, true);
850}
851
852?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.