Ignore:
Timestamp:
2008/04/10 02:38:22 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

サイバーソース連携用

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/version-1/html/admin/order/index.php

  r16651 r17245  
  1212} 
  1313 
   14if(file_exists(MODULE_PATH . 'mdl_cybs/mdl_cybs.inc')) { 
   15    require_once(MODULE_PATH . 'mdl_cybs/mdl_cybs.inc'); 
   16} 
   17 
  1418class LC_Page { 
  1519    function LC_Page() { 
  1620        $this->tpl_mainpage = 'order/index.tpl'; 
  1721        $this->tpl_subnavi = 'order/subnavi.tpl'; 
  18         $this->tpl_mainno = 'order';         
   22        $this->tpl_mainno = 'order'; 
  1923        $this->tpl_subno = 'index'; 
  2024        $this->tpl_pager = DATA_PATH . 'Smarty/templates/admin/pager.tpl'; 
   
  6064                $objPage->arrHidden[$key] = $val; 
  6165                break; 
  62         }        
   66        } 
  6367    } 
  6468} 
   
  7680        $sqlval['del_flg'] = '1'; 
  7781        $objQuery->update("dtb_order", $sqlval, $where, array($_POST['order_id'])); 
  78     }    
   82    } 
  7983} 
  8084 
   
  8286case 'delete': 
  8387case 'csv': 
   88case 'cybs_csv': 
  8489case 'delete_all': 
  8590case 'search': 
   
  96101            } 
  97102            $val = sfManualEscape($val); 
  98              
   103 
  99104            switch ($key) { 
  100105                case 'search_order_name': 
   
  136141                        } 
  137142                    } 
  138                      
   143 
  139144                    if($tmp_where != "") { 
  140145                        $tmp_where .= ")"; 
  141146                        $where .= " $tmp_where "; 
  142                     }                    
   147                    } 
  143148                    break; 
  144149                case 'search_order_tel': 
   
  167172                        } 
  168173                    } 
  169                      
   174 
  170175                    if($tmp_where != "") { 
  171176                        $tmp_where .= ")"; 
   
  215220                    $arrval[] = $val; 
  216221                    break; 
   222                // ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥½¡¼¥¹Í¿¿®¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î¸¡º÷ 
   223                case 'search_cybs_auth_status': 
   224                    $where.= " AND memo06 = ?"; 
   225                    $arrval[] = MDL_CYBS_AUTH_STATUS_AUTH; 
  217226                default: 
  218227                    break; 
  219228            } 
  220229        } 
  221          
   230 
  222231        $order = "update_date DESC"; 
  223          
   232 
  224233        switch($_POST['mode']) { 
  225234        case 'csv': 
  226235            // ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î»ØÄê 
  227236            $option = "ORDER BY $order"; 
  228              
   237 
  229238            // CSV½ÐÎÏ¥¿¥¤¥È¥ë¹Ô¤ÎºîÀ® 
  230239            $arrCsvOutput = sfSwapArray(sfgetCsvOutput(3, " WHERE csv_id = 3 AND status = 1")); 
  231              
   240 
  232241            if (count($arrCsvOutput) <= 0) break; 
  233              
   242 
  234243            $arrCsvOutputCols = $arrCsvOutput['col']; 
  235244            $arrCsvOutputTitle = $arrCsvOutput['disp_name']; 
  236245            $head = sfGetCSVList($arrCsvOutputTitle); 
  237246            $data = lfGetCSV("dtb_order", $where, $option, $arrval, $arrCsvOutputCols); 
  238              
   247 
  239248            // CSV¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¡£ 
  240249            sfCSVDownload($head.$data); 
  241250            exit; 
  242251            break; 
   252        // ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥½¡¼¥¹ÍÑCSV¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É 
   253        case 'cybs_csv': 
   254            sfCybsCSVDownload($where, $arrval); 
   255            exit; 
   256            break; 
  243257        case 'delete_all': 
  244258            // ¸¡º÷·ë²Ì¤ò¤¹¤Ù¤Æºï½ü 
   
  251265            $col = "*"; 
  252266            $from = "dtb_order"; 
  253              
   267 
  254268            $objQuery = new SC_Query(); 
  255269            // ¹Ô¿ô¤Î¼èÆÀ 
  256270            $linemax = $objQuery->count($from, $where, $arrval); 
  257271            $objPage->tpl_linemax = $linemax;               // ²¿·ï¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½¼¨ÍÑ 
  258              
   272 
  259273            // ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤ê¤Î½èÍý 
  260             if(is_numeric($_POST['search_page_max'])) {  
   274            if(is_numeric($_POST['search_page_max'])) { 
  261275                $page_max = $_POST['search_page_max']; 
  262276            } else { 
  263277                $page_max = SEARCH_PMAX; 
  264278            } 
  265              
   279 
  266280            // ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤ê¤Î¼èÆÀ 
  267281            $objNavi = new SC_PageNavi($_POST['search_pageno'], $linemax, $page_max, "fnNaviSearchPage", NAVI_PMAX); 
  268282            $startno = $objNavi->start_row; 
  269283            $objPage->arrPagenavi = $objNavi->arrPagenavi; 
  270          
   284 
  271285            // ¼èÆÀÈϰϤλØÄê(³«»Ï¹ÔÈֹ桢¹Ô¿ô¤Î¥»¥Ã¥È) 
  272286            $objQuery->setlimitoffset($page_max, $startno); 
   
  278292    } 
  279293    break; 
  280      
   294 
  281295default: 
  282296    break; 
   
  340354    $objFormParam->addParam("½ªÎ»Æü", "search_ebirthmonth", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  341355    $objFormParam->addParam("½ªÎ»Æü", "search_ebirthday", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   356    $objFormParam->addParam("¥µ¥¤¥Ð¡¼¥½¡¼¥¹Í¿¿®¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹", "search_cybs_auth_status", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  342357} 
  343358 
   
  349364    $objErr = new SC_CheckError($arrRet); 
  350365    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  351      
   366 
  352367    // Æüì¹àÌÜ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  353368    $objErr->doFunc(array("¼õÃíÈÖ¹æ1", "¼õÃíÈÖ¹æ2", "search_order_id1", "search_order_id2"), array("GREATER_CHECK")); 
   
  357372    $objErr->doFunc(array("½ªÎ»Æü", "search_endyear", "search_endmonth", "search_endday"), array("CHECK_DATE")); 
  358373    $objErr->doFunc(array("³«»ÏÆü", "½ªÎ»Æü", "search_startyear", "search_startmonth", "search_startday", "search_endyear", "search_endmonth", "search_endday"), array("CHECK_SET_TERM")); 
  359      
   374 
  360375    $objErr->doFunc(array("³«»ÏÆü", "search_sbirthyear", "search_sbirthmonth", "search_sbirthday"), array("CHECK_DATE")); 
  361376    $objErr->doFunc(array("½ªÎ»Æü", "search_ebirthyear", "search_ebirthmonth", "search_ebirthday"), array("CHECK_DATE")); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.