Ignore:
Timestamp:
2008/04/08 21:39:42 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

サイバーソース連携用

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/version-1/html/admin/order/edit.php

  r16762 r17241  
  1111} 
  1212 
   13if(file_exists(MODULE_PATH . "mdl_cybs/mdl_cybs.inc")) { 
   14    require_once(MODULE_PATH . "mdl_cybs/mdl_cybs.inc"); 
   15} 
   16 
  1317class LC_Page { 
  1418    function LC_Page() { 
  1519        $this->tpl_mainpage = 'order/edit.tpl'; 
  1620        $this->tpl_subnavi = 'order/subnavi.tpl'; 
  17         $this->tpl_mainno = 'order';         
   21        $this->tpl_mainno = 'order'; 
  1822        $this->tpl_subno = 'index'; 
  1923        $this->tpl_subtitle = '¼õÃí´ÉÍý'; 
   
  7175    // POST¾ðÊó¤Ç¾å½ñ¤­ 
  7276    $objFormParam->setParam($_POST); 
  73      
   77 
  7478    // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
  7579    $objFormParam->convParam(); 
   
  100104    $objPage->paygent_return = sfPaygentOrder($_POST['paygent_type'], $order_id); 
  101105    break; 
   106 
   107// ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥½¡¼¥¹ Í¿¿®¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ÎÊѹ¹ 
   108case 'cybs_change_auth_status': 
   109    $objPage = sfCybsChangeAuthStatus($objPage, $_POST['cybs_auth_status']); 
   110    break; 
   111 
   112// ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥½¡¼¥¹ ³Æ¼ïÏ¢·È½èÍý 
   113case 'cybs_do_ics_application': 
   114    $objPage = sfCybsDoIcsApplication($objPage, $_POST['cybs_app']); 
   115    break; 
   116 
  102117default: 
  103118    break; 
   119} 
   120 
   121// ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥½¡¼¥¹ÍѼõÃíÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸¤Î½é´ü²½ 
   122if(function_exists("sfCybsOrderPage")) { 
   123    $objPage = sfCybsOrderPage($objPage); 
  104124} 
  105125 
   
  149169    $objFormParam->addParam("¤ª»ÙʧÊýˡ̾¾Î", "payment_method"); 
  150170    $objFormParam->addParam("ÇÛÁ÷»þ´Ö", "deliv_time"); 
  151      
   171 
  152172    // ¼õÃí¾ÜºÙ¾ðÊó 
  153173    $objFormParam->addParam("ñ²Á", "price", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"), '0'); 
   
  192212        $objPage->arrDisp = array_merge($objPage->arrDisp, $arrRet); 
  193213        $objFormParam->setParam($arrRet); 
  194          
   214 
  195215        // ¤½¤Î¾»Ùʧ¤¤¾ðÊó¤òɽ¼¨ 
  196216        if($objPage->arrDisp["memo02"] != "") $objPage->arrDisp["payment_info"] = unserialize($objPage->arrDisp["memo02"]); 
   
  222242    $objErr = new SC_CheckError($arrRet); 
  223243    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  224      
   244 
  225245    return $objErr->arrErr; 
  226246} 
   
  229249function lfCheek($arrInfo) { 
  230250    global $objFormParam; 
  231          
   251 
  232252    $arrVal = $objFormParam->getHashArray(); 
  233              
   253 
  234254    // ¾¦ÉʤμïÎà¿ô 
  235255    $max = count($arrVal['quantity']); 
   
  245265        $totalpoint += sfPrePoint($arrVal['price'][$i], $arrVal['point_rate'][$i]) * $arrVal['quantity'][$i]; 
  246266    } 
  247      
   267 
  248268    // ¾ÃÈñÀÇ 
  249     $arrVal['tax'] = $totaltax;  
   269    $arrVal['tax'] = $totaltax; 
  250270    // ¾®·× 
  251271    $arrVal['subtotal'] = $subtotal; 
   
  254274    // ¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·× 
  255275    $arrVal['payment_total'] = $arrVal['total'] - ($arrVal['use_point'] * POINT_VALUE); 
  256      
   276 
  257277    // ²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È 
  258278    $arrVal['add_point'] = sfGetAddPoint($totalpoint, $arrVal['use_point'], $arrInfo); 
  259          
   279 
  260280    list($arrVal['point'], $arrVal['total_point']) = sfGetCustomerPoint($_POST['order_id'], $arrVal['use_point'], $arrVal['add_point']); 
  261          
   281 
  262282    if($arrVal['total'] < 0) { 
  263283        $arrErr['total'] = '¹ç·×³Û¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹É½¼¨¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br />'; 
  264284    } 
  265      
   285 
  266286    if($arrVal['payment_total'] < 0) { 
  267287        $arrErr['payment_total'] = '¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·×³Û¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹É½¼¨¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br />'; 
   
  280300    global $objFormParam; 
  281301    $objQuery = new SC_Query(); 
  282      
   302 
  283303    $objQuery->begin(); 
  284304 
  285305    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
  286306    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray(); 
  287      
   307 
  288308    foreach($arrRet as $key => $val) { 
  289309        // ÇÛÎó¤ÏÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¤ 
   
  292312        } 
  293313    } 
  294      
   314 
  295315    unset($sqlval['total_point']); 
  296316    unset($sqlval['point']); 
  297              
   317 
  298318    $where = "order_id = ?"; 
  299      
   319 
  300320    // ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ÎȽÄê 
  301321    if ($sqlval['status'] == ODERSTATUS_COMMIT) { 
   
  303323        $sqlval['commit_date'] = "Now()"; 
  304324    } 
  305      
   325 
  306326    $sqlval['update_date'] = "Now()"; 
  307      
   327 
  308328    // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¹¹¿· 
  309329    $objQuery->update("dtb_order", $sqlval, $where, array($order_id)); 
   
  317337    $sql .= "     ,update_date = NOW()"; 
  318338    $sql .= " WHERE order_id = ?"; 
  319      
   339 
  320340    if ($arrRet['deliv_time_id'] == "") { 
  321341        $deliv_time_id = 0; 
   
  329349    $arrDetail = $objFormParam->getSwapArray(array("product_id", "product_code", "product_name", "price", "quantity", "point_rate", "classcategory_id1", "classcategory_id2", "classcategory_name1", "classcategory_name2")); 
  330350    $objQuery->delete("dtb_order_detail", $where, array($order_id)); 
  331      
   351 
  332352    $max = count($arrDetail); 
  333353    for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   
  343363        $sqlval['classcategory_id2'] = $arrDetail[$i]['classcategory_id2']; 
  344364        $sqlval['classcategory_name1'] = $arrDetail[$i]['classcategory_name1']; 
  345         $sqlval['classcategory_name2'] = $arrDetail[$i]['classcategory_name2'];      
   365        $sqlval['classcategory_name2'] = $arrDetail[$i]['classcategory_name2']; 
  346366        $objQuery->insert("dtb_order_detail", $sqlval); 
  347367    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.