Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
1 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/html/admin/customer/edit.php

  r12157 r15078  
  77require_once("../require.php"); 
  88 
  9 // ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê 
   9// 認証可否の判定 
  1010$objSess = new SC_Session(); 
  1111sfIsSuccess($objSess); 
  1212 
  13 //---- ¥Ú¡¼¥¸É½¼¨ÍÑ¥¯¥é¥¹ 
   13//---- ページ表示用クラス 
  1414class LC_Page { 
  1515    var $arrSession; 
   
  3535        $this->tpl_subno = 'index'; 
  3636        $this->tpl_pager = DATA_PATH . 'Smarty/templates/admin/pager.tpl'; 
  37         $this->tpl_subtitle = '¸ÜµÒ¥Þ¥¹¥¿'; 
   37        $this->tpl_subtitle = '顧客マスタ'; 
  3838 
  3939        global $arrPref; 
   
  5252$objView = new SC_AdminView(); 
  5353$objDate = new SC_Date(1901); 
  54 $objPage->arrYear = $objDate->getYear();    //¡¡ÆüÉÕ¥×¥ë¥À¥¦¥óÀßÄê 
   54$objPage->arrYear = $objDate->getYear();    // 日付プルダウン設定 
  5555$objPage->arrMonth = $objDate->getMonth(); 
  5656$objPage->arrDay = $objDate->getDay(); 
  5757 
  58 //---- ÅÐÏ¿ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó 
   58//---- 登録用カラム配列 
  5959$arrRegistColumn = array( 
  6060                             array(  "column" => "name01",      "convert" => "aKV" ), 
   
  8787                         ); 
  8888 
  89 //---- ÅÐÏ¿½ü³°ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó 
   89//---- 登録除外用カラム配列 
  9090$arrRejectRegistColumn = array("year", "month", "day"); 
  9191 
  92 // ¸¡º÷¾ò·ï¤òÊÝ»ý 
   92// 検索条件を保持 
  9393if ($_POST['mode'] == "edit_search") { 
  9494    $arrSearch = $_POST; 
   
  104104$objPage->arrSearchData= $arrSearchData; 
  105105 
  106 //----¡¡¸ÜµÒÊÔ½¸¾ðÊó¼èÆÀ 
   106//---- 顧客編集情報取得 
  107107if (($_POST["mode"] == "edit" || $_POST["mode"] == "edit_search") && is_numeric($_POST["edit_customer_id"])) { 
  108108 
  109     //--¡¡¸ÜµÒ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ 
   109    //-- 顧客データ取得 
  110110    $sql = "SELECT * FROM dtb_customer WHERE del_flg = 0 AND customer_id = ?"; 
  111111    $result = $objConn->getAll($sql, array($_POST["edit_customer_id"])); 
   
  120120     
  121121    $objPage->list_data["password"] = DEFAULT_PASSWORD; 
  122     //DBÅÐÏ¿¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÅϤ¹ 
   122    //DB登録のメールアドレスを渡す 
  123123    $objPage->tpl_edit_email = $result[0]['email']; 
  124     //¹ØÆþÍúÎò¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   124    //購入履歴情報の取得 
  125125    $objPage->arrPurchaseHistory = lfPurchaseHistory($_POST['edit_customer_id']); 
  126     // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Î¼èÆÀ 
   126    // 支払い方法の取得 
  127127    $objPage->arrPayment = sfGetIDValueList("dtb_payment", "payment_id", "payment_method"); 
  128128} 
  129129 
  130 //----¡¡¸ÜµÒ¾ðÊóÊÔ½¸ 
   130//---- 顧客情報編集 
  131131if ( $_POST["mode"] != "edit" && $_POST["mode"] != "edit_search" && is_numeric($_POST["customer_id"])) { 
  132132 
  133     //-- POST¥Ç¡¼¥¿¤Î°ú¤­·Ñ¤® 
   133    //-- POSTデータの引き継ぎ 
  134134    $objPage->arrForm = $_POST; 
  135     $objPage->arrForm['email'] = strtolower($objPage->arrForm['email']);        // email¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾®Ê¸»ú¤Ç½èÍý 
  136  
  137     //-- ÆþÎϥǡ¼¥¿¤ÎÊÑ´¹ 
   135    $objPage->arrForm['email'] = strtolower($objPage->arrForm['email']);        // emailはすべて小文字で処理 
   136 
   137    //-- 入力データの変換 
  138138    $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm, $arrRegistColumn); 
  139     //-- ÆþÎÏ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   139    //-- 入力チェック 
  140140    $objPage->arrErr = lfErrorCheck($objPage->arrForm); 
  141141 
  142     //-- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼È¯À¸ or ¥ê¥¿¡¼¥ó»þ 
   142    //-- 入力エラー発生 or リターン時 
  143143    if ($objPage->arrErr || $_POST["mode"] == "return") { 
  144144        foreach($objPage->arrForm as $key => $val) { 
  145145            $objPage->list_data[ $key ] = $val; 
  146146        } 
  147         //¹ØÆþÍúÎò¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   147        //購入履歴情報の取得 
  148148        $objPage->arrPurchaseHistory = lfPurchaseHistory($_POST['customer_id']); 
  149         // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Î¼èÆÀ 
   149        // 支払い方法の取得 
  150150        $objPage->arrPayment = sfGetIDValueList("dtb_payment", "payment_id", "payment_method"); 
  151151         
  152152    } else { 
  153         //-- ³Îǧ 
   153        //-- 確認 
  154154        if ($_POST["mode"] == "confirm") { 
  155155            $objPage->tpl_mainpage = 'customer/edit_confirm.tpl'; 
   
  158158             
  159159        } 
  160         //--¡¡ÊÔ½¸ 
   160        //-- 編集 
  161161        if($_POST["mode"] == "complete") { 
  162162            $objPage->tpl_mainpage = 'customer/edit_complete.tpl'; 
  163163             
  164             // ¸½ºß¤Î²ñ°÷¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   164            // 現在の会員情報を取得する 
  165165            $arrCusSts = $objQuery->getOne("SELECT status FROM dtb_customer WHERE customer_id = ?", array($_POST["customer_id"])); 
  166166 
  167             // ²ñ°÷¾ðÊó¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¢ñ¤â¹¹¿·¤¹¤ë¡£ 
   167            // 会員情報が変更されている場合にはシークレット№も更新する。 
  168168            if ($arrCusSts != $_POST['status']){ 
  169169                $secret = sfGetUniqRandomId("r"); 
   
  171171                array_push($arrRegistColumn, array('column' => 'secret_key', 'convert' => 'n')); 
  172172            } 
  173             //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿ 
   173            //-- 編集登録 
  174174            sfEditCustomerData($objPage->arrForm, $arrRegistColumn); 
  175175        } 
   
  177177} 
  178178 
  179 //----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨ 
   179//---- ページ表示 
  180180$objView->assignobj($objPage); 
  181181$objView->display(MAIN_FRAME); 
   
  185185//-------------- function 
  186186 
  187 // ÊÔ½¸ÅÐÏ¿ 
   187// 編集登録 
  188188function lfRegisDatat($array, $arrRegistColumn) { 
  189189    global $objConn; 
   
  200200    } 
  201201 
  202     //-- ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¹¹¿·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï°Å¹æ²½¡£¡Ê¹¹¿·¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏUPDATEʸ¤ò¹½À®¤·¤Ê¤¤¡Ë 
   202    //-- パスワードの更新がある場合は暗号化。(更新がない場合はUPDATE文を構成しない) 
  203203    if ($array["password"] != DEFAULT_PASSWORD) { 
  204204        $arrRegist["password"] = sha1($array["password"] . ":" . AUTH_MAGIC); 
   
  209209    $arrRegist["update_date"] = "Now()"; 
  210210 
  211     //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿¼Â¹Ô 
   211    //-- 編集登録実行 
  212212    $objConn->query("BEGIN"); 
  213213    $objQuery->Insert("dtb_customer", $arrRegist, "customer_id = '" .addslashes($array["customer_id"]). "'"); 
   
  217217 
  218218 
  219 //----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹ 
   219//---- 取得文字列の変換 
  220220function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) { 
  221221    /* 
  222      *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹ 
  223      *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹ 
  224      *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹ 
  225      *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹   
  226      *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹ 
  227      *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
   222     *  文字列の変換 
   223     *  K :  「半角(ハンカク)片仮名」を「全角片仮名」に変換 
   224     *  C :  「全角ひら仮名」を「全角かた仮名」に変換 
   225     *  V :  濁点付きの文字を一文字に変換。"K","H"と共に使用します  
   226     *  n :  「全角」数字を「半角(ハンカク)」に変換 
   227     *  a :  全角英数字を半角英数字に変換する 
  228228     */ 
  229     // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó 
   229    // カラム名とコンバート情報 
  230230    foreach ($arrRegistColumn as $data) { 
  231231        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"]; 
  232232    } 
  233     // ʸ»úÊÑ´¹ 
   233    // 文字変換 
  234234    foreach ($arrConvList as $key => $val) { 
  235         // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
   235        // POSTされてきた値のみ変換する。 
  236236        if(strlen(($array[$key])) > 0) { 
  237237            $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val); 
   
  241241} 
  242242 
  243 //---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   243//---- 入力エラーチェック 
  244244function lfErrorCheck($array) { 
  245245 
   
  247247    $objErr = new SC_CheckError($array); 
  248248 
  249     $objErr->doFunc(array("²ñ°÷¾õÂÖ", 'status'), array("EXIST_CHECK")); 
  250     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  251     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  252     $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡ÊÀ«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
  253     $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
  254     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  255     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));  
  256     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
  257     $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK")); 
  258     $objErr->doFunc(array("¤´½»½ê¡Ê1¡Ë", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  259     $objErr->doFunc(array("¤´½»½ê¡Ê2¡Ë", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  260     $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', "email", MTEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "EMAIL_CHECK", "EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  261      
  262     //¸½²ñ°÷¤ÎȽÄê ¢ª¡¡¸½²ñ°÷¤â¤·¤¯¤Ï²¾ÅÐÏ¿Ãæ¤Ï¡¢¥á¥¢¥É°ì°Õ¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇƱ¤¸¥á¥¢¥É¤ÇÅÐÏ¿ÉԲĠ
   249    $objErr->doFunc(array("会員状態", 'status'), array("EXIST_CHECK")); 
   250    $objErr->doFunc(array("お名前(姓)", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   251    $objErr->doFunc(array("お名前(名)", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   252    $objErr->doFunc(array("フリガナ(姓)", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
   253    $objErr->doFunc(array("フリガナ(名)", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
   254    $objErr->doFunc(array("郵便番号1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   255    $objErr->doFunc(array("郵便番号2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));  
   256    $objErr->doFunc(array("郵便番号", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
   257    $objErr->doFunc(array("都道府県", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK")); 
   258    $objErr->doFunc(array("ご住所(1)", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
   259    $objErr->doFunc(array("ご住所(2)", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
   260    $objErr->doFunc(array('メールアドレス', "email", MTEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "EMAIL_CHECK", "EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   261     
   262    //現会員の判定 → 現会員もしくは仮登録中は、メアド一意が前提になってるので同じメアドで登録不可 
  263263    if (strlen($array["email"]) > 0) { 
  264264        $sql = "SELECT customer_id FROM dtb_customer WHERE email ILIKE ? escape '#' AND (status = 1 OR status = 2) AND del_flg = 0 AND customer_id <> ?"; 
   
  266266        $result = $objConn->getAll($sql, array($checkMail, $array["customer_id"])); 
  267267        if (count($result) > 0) { 
  268             $objErr->arrErr["email"] .= "¢¨ ¤¹¤Ç¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£"; 
   268            $objErr->arrErr["email"] .= "※ すでに登録されているメールアドレスです。"; 
  269269        }  
  270270    } 
  271271     
  272     $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹(¥â¥Ð¥¤¥ë)', "email_mobile", MTEXT_LEN) ,array("EMAIL_CHECK", "EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  273     //¸½²ñ°÷¤ÎȽÄê ¢ª¡¡¸½²ñ°÷¤â¤·¤¯¤Ï²¾ÅÐÏ¿Ãæ¤Ï¡¢¥á¥¢¥É°ì°Õ¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇƱ¤¸¥á¥¢¥É¤ÇÅÐÏ¿ÉԲĠ
   272    $objErr->doFunc(array('メールアドレス(モバイル)', "email_mobile", MTEXT_LEN) ,array("EMAIL_CHECK", "EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   273    //現会員の判定 → 現会員もしくは仮登録中は、メアド一意が前提になってるので同じメアドで登録不可 
  274274    if (strlen($array["email_mobile"]) > 0) { 
  275275        $sql = "SELECT customer_id FROM dtb_customer WHERE email_mobile ILIKE ? escape '#' AND (status = 1 OR status = 2) AND del_flg = 0 AND customer_id <> ?"; 
   
  277277        $result = $objConn->getAll($sql, array($checkMail, $array["customer_id"])); 
  278278        if (count($result) > 0) { 
  279             $objErr->arrErr["email_mobile"] .= "¢¨ ¤¹¤Ç¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹(¥â¥Ð¥¤¥ë)¤Ç¤¹¡£"; 
   279            $objErr->arrErr["email_mobile"] .= "※ すでに登録されているメールアドレス(モバイル)です。"; 
  280280        }  
  281281    } 
  282282     
  283283     
  284     $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK")); 
  285     $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK")); 
  286     $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK")); 
  287     $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK")); 
  288     $objErr->doFunc(array("FAXÈÖ¹æ", "fax01", "fax02", "fax03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK")); 
  289     $objErr->doFunc(array("¤´À­ÊÌ", "sex") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));  
  290     $objErr->doFunc(array("¤´¿¦¶È", "job") ,array("NUM_CHECK")); 
   284    $objErr->doFunc(array("お電話番号1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK")); 
   285    $objErr->doFunc(array("お電話番号2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK")); 
   286    $objErr->doFunc(array("お電話番号3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK")); 
   287    $objErr->doFunc(array("お電話番号", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK")); 
   288    $objErr->doFunc(array("FAX番号", "fax01", "fax02", "fax03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK")); 
   289    $objErr->doFunc(array("ご性別", "sex") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));  
   290    $objErr->doFunc(array("ご職業", "job") ,array("NUM_CHECK")); 
  291291    if ($array["password"] != DEFAULT_PASSWORD) { 
  292         $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", 'password', PASSWORD_LEN1, PASSWORD_LEN2), array("EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK", "NUM_RANGE_CHECK")); 
  293     } 
  294     $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿¤È¤­¤Î¥Ò¥ó¥È ¼ÁÌä", "reminder") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));  
  295     $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿¤È¤­¤Î¥Ò¥ó¥È Åú¤¨", "reminder_answer", STEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  296     $objErr->doFunc(array("¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó", "mailmaga_flg") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  297     $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE")); 
  298     $objErr->doFunc(array("SHOPÍÑ¥á¥â", 'note', LTEXT_LEN), array("MAX_LENGTH_CHECK")); 
  299     $objErr->doFunc(array("½ê»ý¥Ý¥¤¥ó¥È", "point", TEL_LEN) ,array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   292        $objErr->doFunc(array("パスワード", 'password', PASSWORD_LEN1, PASSWORD_LEN2), array("EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK", "NUM_RANGE_CHECK")); 
   293    } 
   294    $objErr->doFunc(array("パスワードを忘れたときのヒント 質問", "reminder") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));  
   295    $objErr->doFunc(array("パスワードを忘れたときのヒント 答え", "reminder_answer", STEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   296    $objErr->doFunc(array("メールマガジン", "mailmaga_flg") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   297    $objErr->doFunc(array("生年月日", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE")); 
   298    $objErr->doFunc(array("SHOP用メモ", 'note', LTEXT_LEN), array("MAX_LENGTH_CHECK")); 
   299    $objErr->doFunc(array("所持ポイント", "point", TEL_LEN) ,array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  300300    return $objErr->arrErr; 
  301301     
  302302} 
  303303 
  304 //¹ØÆþÍúÎò¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   304//購入履歴情報の取得 
  305305function lfPurchaseHistory($customer_id){ 
  306306        global $objQuery; 
   
  310310        $objPage->edit_customer_id = $customer_id; 
  311311 
  312         // ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤ê¤Î½èÍý 
   312        // ページ送りの処理 
  313313        $page_max = SEARCH_PMAX; 
  314         //¹ØÆþÍúÎò¤Î·ï¿ô¼èÆÀ 
   314        //購入履歴の件数取得 
  315315        $objPage->tpl_linemax = $objQuery->count("dtb_order","customer_id=? AND del_flg = 0 ", array($customer_id)); 
  316316        $linemax = $objPage->tpl_linemax; 
  317317         
  318         // ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤ê¤Î¼èÆÀ 
   318        // ページ送りの取得 
  319319        $objNavi = new SC_PageNavi($_POST['search_pageno'], $linemax, $page_max, "fnNaviSearchPage2", NAVI_PMAX); 
  320320        $objPage->arrPagenavi = $objNavi->arrPagenavi; 
   
  322322        $startno = $objNavi->start_row; 
  323323         
  324         // ¼èÆÀÈϰϤλØÄê(³«»Ï¹ÔÈֹ桢¹Ô¿ô¤Î¥»¥Ã¥È) 
   324        // 取得範囲の指定(開始行番号、行数のセット) 
  325325        $objQuery->setlimitoffset($page_max, $startno); 
  326         // ɽ¼¨½ç½ø 
   326        // 表示順序 
  327327        $order = "order_id DESC"; 
  328328        $objQuery->setorder($order); 
  329         //¹ØÆþÍúÎò¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   329        //購入履歴情報の取得 
  330330        $arrPurchaseHistory = $objQuery->select("*", "dtb_order", "customer_id=? AND del_flg = 0 ", array($customer_id)); 
  331331         
   
  333333} 
  334334 
  335 //³Îǧ¥Ú¡¼¥¸Íѥѥ¹¥ï¡¼¥Éɽ¼¨ÍÑ 
   335//確認ページ用パスワード表示用 
  336336 
  337337function lfPassLen($passlen){ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.