Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (15 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
1 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/html/admin/basis/delivery_input.php

  r12157 r15078  
  1717        global $arrPref; 
  1818        $this->arrPref = $arrPref; 
  19         $this->tpl_subtitle = 'ÇÛÁ÷¶È¼ÔÀßÄê'; 
   19        $this->tpl_subtitle = '配送業者設定'; 
  2020    } 
  2121} 
   
  2727$objQuery = new SC_Query(); 
  2828 
  29 // ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê 
   29// 認証可否の判定 
  3030sfIsSuccess($objSess); 
  3131 
  32 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   32// パラメータ管理クラス 
  3333$objFormParam = new SC_FormParam(); 
  34 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   34// パラメータ情報の初期化 
  3535lfInitParam(); 
  36 // POSTÃͤμèÆÀ 
   36// POST値の取得 
  3737$objFormParam->setParam($_POST); 
  3838 
  3939switch($_POST['mode']) { 
  4040case 'edit': 
  41     // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
   41    // 入力値の変換 
  4242    $objFormParam->convParam(); 
  4343    $objPage->arrErr = lfCheckError(); 
  4444    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  4545        $objPage->tpl_deliv_id = lfRegistData(); 
  46         $objPage->tpl_onload = "window.alert('ÇÛÁ÷¶È¼ÔÀßÄ꤬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£');"; 
   46        $objPage->tpl_onload = "window.alert('配送業者設定が完了しました。');"; 
  4747    } 
  4848    break; 
   
  6161$objView->display(MAIN_FRAME); 
  6262//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  63 /* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
   63/* パラメータ情報の初期化 */ 
  6464function lfInitParam() { 
  6565    global $objFormParam; 
  66     $objFormParam->addParam("ÇÛÁ÷¶È¼Ô̾", "name", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  67     $objFormParam->addParam("̾¾Î", "service_name", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  68     $objFormParam->addParam("ÅÁɼNo.³ÎǧURL", "confirm_url", STEXT_LEN, "n", array("URL_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), "http://"); 
   66    $objFormParam->addParam("配送業者名", "name", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   67    $objFormParam->addParam("名称", "service_name", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   68    $objFormParam->addParam("伝票No.確認URL", "confirm_url", STEXT_LEN, "n", array("URL_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), "http://"); 
  6969     
  7070    for($cnt = 1; $cnt <= DELIVTIME_MAX; $cnt++) { 
  71         $objFormParam->addParam("ÇÛÁ÷»þ´Ö$cnt", "deliv_time$cnt", STEXT_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK")); 
   71        $objFormParam->addParam("配送時間$cnt", "deliv_time$cnt", STEXT_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK")); 
  7272    } 
  7373     
  7474    if(INPUT_DELIV_FEE) { 
  7575        for($cnt = 1; $cnt <= DELIVFEE_MAX; $cnt++) { 
  76             $objFormParam->addParam("ÇÛÁ÷ÎÁ¶â$cnt", "fee$cnt", PRICE_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   76            $objFormParam->addParam("配送料金$cnt", "fee$cnt", PRICE_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  7777        } 
  7878    } 
  7979} 
  8080 
  81 /* DB¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë */ 
   81/* DBに登録する */ 
  8282function lfRegistData() { 
  8383    global $objFormParam; 
   
  8686    $objQuery->begin(); 
  8787 
  88     // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
   88    // 入力データを渡す。 
  8989    $sqlval['name'] = $arrRet['name']; 
  9090    $sqlval['service_name'] = $arrRet['service_name']; 
   
  100100        $objQuery->delete("dtb_delivtime", $where, array($deliv_id)); 
  101101    } else { 
  102         // ÅÐÏ¿¤¹¤ëÇÛÁ÷¶È¼ÔID¤Î¼èÆÀ 
   102        // 登録する配送業者IDの取得 
  103103 
  104104        if (DB_TYPE == "pgsql") { 
   
  109109        $sqlval['rank'] = $objQuery->max("dtb_deliv", "rank") + 1; 
  110110        $sqlval['create_date'] = 'Now()'; 
  111         // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
   111        // INSERTの実行 
  112112        $objQuery->insert("dtb_deliv", $sqlval); 
  113113         
   
  118118     
  119119    $sqlval = array(); 
  120     // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎÀßÄê 
   120    // 配送時間の設定 
  121121    for($cnt = 1; $cnt <= DELIVTIME_MAX; $cnt++) { 
  122122        $keyname = "deliv_time$cnt"; 
   
  124124            $sqlval['deliv_id'] = $deliv_id; 
  125125            $sqlval['deliv_time'] = $arrRet[$keyname]; 
  126             // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
   126            // INSERTの実行 
  127127            $objQuery->insert("dtb_delivtime", $sqlval); 
  128128        } 
   
  131131    if(INPUT_DELIV_FEE) { 
  132132        $sqlval = array(); 
  133         // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎÀßÄê 
   133        // 配送料金の設定 
  134134        for($cnt = 1; $cnt <= DELIVFEE_MAX; $cnt++) { 
  135135            $keyname = "fee$cnt"; 
   
  138138                $sqlval['fee'] = $arrRet[$keyname]; 
  139139                $sqlval['pref'] = $cnt; 
  140                 // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
   140                // INSERTの実行 
  141141                $objQuery->insert("dtb_delivfee", $sqlval); 
  142142            } 
   
  147147} 
  148148 
  149 /* ÇÛÁ÷¶È¼Ô¾ðÊó¤Î¼èÆÀ */ 
   149/* 配送業者情報の取得 */ 
  150150function lfGetDelivData($deliv_id) { 
  151151    global $objFormParam; 
  152152    $objQuery = new SC_Query(); 
  153     // ÇÛÁ÷¶È¼Ô°ìÍ÷¤Î¼èÆÀ 
   153    // 配送業者一覧の取得 
  154154    $col = "deliv_id, name, service_name, confirm_url"; 
  155155    $where = "deliv_id = ?"; 
   
  157157    $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, array($deliv_id)); 
  158158    $objFormParam->setParam($arrRet[0]); 
  159     // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤Î¼èÆÀ 
   159    // 配送時間の取得 
  160160    $col = "deliv_time"; 
  161161    $where = "deliv_id = ?  ORDER BY time_id"; 
   
  163163    $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, array($deliv_id)); 
  164164    $objFormParam->setParamList($arrRet, 'deliv_time'); 
  165     // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤Î¼èÆÀ 
   165    // 配送料金の取得 
  166166    $col = "fee"; 
  167167    $where = "deliv_id = ? ORDER BY pref"; 
   
  171171} 
  172172 
  173 /* ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯ */ 
   173/* 入力内容のチェック */ 
  174174function lfCheckError() { 
  175175    global $objFormParam; 
  176     // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
   176    // 入力データを渡す。 
  177177    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray(); 
  178178    $objErr = new SC_CheckError($arrRet); 
   
  180180     
  181181    if(!isset($objErr->arrErr['name']) && $_POST['deliv_id'] == "") { 
  182         // ´û¸¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   182        // 既存チェック 
  183183        $ret = sfIsRecord("dtb_deliv", "service_name", array($arrRet['service_name'])); 
  184184        if ($ret) { 
  185             $objErr->arrErr['name'] = "¢¨ Ʊ¤¸Ì¾¾Î¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¤ÏÅÐÏ¿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£<br>"; 
   185            $objErr->arrErr['name'] = "※ 同じ名称の組み合わせは登録できません。<br>"; 
  186186        } 
  187187    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.