Ignore:
Timestamp:
2007/06/14 22:01:13 (15 years ago)
Author:
adati
Message:

1.4.0a-betaのマージ

Location:
branches/beta/data/class
Files:
7 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/class/SC_CartSession.php

  r11907 r14676  
  173173     
  174174    // ¥«¡¼¥È¤Ø¤Î¾¦ÉÊÄɲà
  175     function addProduct($id, $quantity) { 
   175    function addProduct($id, $quantity, $campaign_id = "") { 
  176176        $find = false; 
  177177        $max = $this->getMax(); 
   
  182182                if(strlen($val) <= INT_LEN) { 
  183183                    $_SESSION[$this->key][$i]['quantity']+= $quantity; 
   184                    if(!empty($campaign_id)){ 
   185                        $_SESSION[$this->key][$i]['campaign_id'] = $campaign_id; 
   186                        $_SESSION[$this->key][$i]['is_campaign'] = true; 
   187                    } 
  184188                } 
  185189                $find = true; 
   
  190194            $_SESSION[$this->key][$max+1]['quantity'] = $quantity; 
  191195            $_SESSION[$this->key][$max+1]['cart_no'] = $this->getNextCartID(); 
   196            if(!empty($campaign_id)){ 
   197                $_SESSION[$this->key][$max+1]['campaign_id'] = $campaign_id; 
   198                $_SESSION[$this->key][$max+1]['is_campaign'] = true; 
   199            } 
  192200        } 
  193201    } 
   
  322330        } 
  323331    } 
  324      
   332     
   333    /** 
   334     * ¥«¡¼¥È¤ÎÃæ¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾¦ÉʤΥÁ¥§¥Ã¥¯ 
   335     * @param integer $campaign_id ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óID 
   336     * @return boolean True:¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾¦ÉÊÍ­¤ê False:¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾¦ÉÊ̵¤· 
   337     */ 
   338    function chkCampaign($campaign_id){ 
   339        $max = $this->getMax(); 
   340        for($i = 0; $i <= $max; $i++) { 
   341            if($_SESSION[$this->key][$i]['is_campaign'] and $_SESSION[$this->key][$i]['campaign_id'] == $campaign_id) return true; 
   342        } 
   343         
   344        return false; 
   345    } 
   346     
   347 
  325348} 
  326349?> 
 • branches/beta/data/class/SC_CustomerList.php

  r11771 r14676  
  55 * http://www.lockon.co.jp/ 
  66 */ 
  7  
   7$INC_PATH = realpath( dirname( __FILE__) ); 
   8require( $INC_PATH ."/../conf/conf.php" ); 
  89/*  [̾¾Î] SC_CustomerList 
  910 *  [³µÍ×] ²ñ°÷¸¡º÷ÍÑ¥¯¥é¥¹ 
   
  191192            $this->setWhere($sql_where); 
  192193        } 
  193                  
  194         //¡¡ÇÛ¿®¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ 
  195         if ( $mode == 'magazine' ){ 
  196             if ( strlen($this->arrSql['mail_type']) > 0 && $this->arrSql['mail_type'] == 2) { 
  197                 $this->setWhere( " dtb_customer.email_mobile <> ''  "); 
  198             } 
  199         } 
  200                              
  201         //¡¡HTML-mail 
  202         if ( $mode == 'magazine' ){ 
   194 
   195/*      2007/05/28  °ìö¡¢Ää»ß¤·¤Þ¤¹¡£               
   196 *      //¡¡ÇÛ¿®¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ 
   197 *      if ( $mode == 'magazine' ){ 
   198 *          if ( strlen($this->arrSql['mail_type']) > 0 && $this->arrSql['mail_type'] == 2) { 
   199 *              $this->setWhere( " dtb_customer.email_mobile <> ''  "); 
   200 *          } 
   201 *      } 
   202 */ 
   203 
   204        if($mode == 'magazine'){ 
   205            global $arrDomainType; 
   206            $sql_where = ""; 
   207            //¥É¥á¥¤¥ó»ØÄê¡££±¤Ï£Ð£Ã¡¢£²¤Ï·ÈÂÓ 
   208            if ( $this->arrSql['domain'] > 0 ) { 
   209                foreach($arrDomainType as $val) { 
   210                    if($this->arrSql['domain'] == 1) { 
   211                        if($sql_where == "") { 
   212                            $sql_where .= "dtb_customer.email NOT ILIKE ? "; 
   213                        } else { 
   214                            $sql_where .= "AND dtb_customer.email NOT ILIKE ? " ; 
   215                        } 
   216                    } elseif($this->arrSql['domain'] == 2) { 
   217                        if($sql_where == "") { 
   218                            $sql_where .= "dtb_customer.email ILIKE ? "; 
   219                        } else { 
   220                            $sql_where .= "OR dtb_customer.email LIKE ? " ; 
   221                        } 
   222                        $sql_where = "(".$sql_where.")"; 
   223                    } 
   224                    $searchDomain = $this->addSearchStr($val); 
   225                    $this->arrVal[] = $searchDomain; 
   226                } 
   227                $this->setWhere($sql_where); 
   228            } 
   229        } 
   230 
   231        //¡¡HTML-mail¡ÊÇÛ¿®Êý¼°) 
   232        if( $mode == 'magazine' ){ 
  203233            if ( strlen($this->arrSql['htmlmail']) > 0 ) { 
  204234                $this->setWhere( " mailmaga_flg = ? "); 
 • branches/beta/data/class/SC_DbConn.php

  r13370 r14676  
  112112                sfErrorHeader("DB¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£:" . $this->dsn); 
  113113            }else{ 
  114                 sfErrorHeader("DB¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£:"); 
   114                sfErrorHeader("DB¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"); 
  115115            } 
  116116            return 0; 
   
  167167    } 
  168168 
  169     function send_err_mail( $result, $sql ){ 
  170          
  171         if ($this->err_disp && DEBUG_MODE) { 
  172             if ($_SERVER['HTTPS'] == "on") { 
  173                 $url = "https://"; 
  174             } else { 
  175                 $url = "http://"; 
  176             } 
  177             $url.= $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI']; 
  178              
  179             $errmsg = $url."\n\n"; 
  180             $errmsg.= $sql . "\n"; 
  181             $errmsg.= $result->message . "\n\n"; 
  182             $errmsg.= $result->userinfo . "\n\n"; 
   169    function debug_print($result, $sql){ 
   170        $this->send_err_mail($result, $sql); 
   171    } 
   172     
   173    function send_err_mail($result, $sql){ 
   174        $url = ''; 
   175        $errmsg = ''; 
   176         
   177        if ($_SERVER['HTTPS'] == "on") { 
   178            $url = "https://"; 
   179        } else { 
   180            $url = "http://"; 
   181        } 
   182        $url .= $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI']; 
   183         
   184        $errmsg  = $url."\n\n"; 
   185        $errmsg .= $sql . "\n"; 
   186        $errmsg .= $result->message . "\n\n"; 
   187        $errmsg .= $result->userinfo . "\n\n"; 
   188         
   189        if ($this->err_disp && DEBUG_MODE === true) { 
   190            print('<pre>'); 
  183191            print_r(htmlspecialchars($errmsg, ENT_QUOTES, CHAR_CODE)); 
  184  
  185             exit(); 
   192            print('</pre>'); 
  186193        } 
   194         
   195        gfDebugLog($errmsg, DB_ERR_LOG_PATH); 
   196         
   197        exit(); 
  187198    } 
  188199} 
 • branches/beta/data/class/SC_Query.php

  r337 r14676  
  11<?php 
  2 /* 
   2/** 
  33 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved. 
  44 * 
   
  66 */ 
  77 
   8/** 
   9 *  SC_Query¥¯¥é¥¹ 
   10 * 
   11 *  @author     LOCKON CO.,LTD. 
   12 *  @access     public 
   13 */ 
  814class SC_Query { 
  9     var $option; 
  10     var $where; 
  11     var $conn; 
  12     var $groupby; 
  13     var $order; 
  14      
  15     // ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
  16     /* 
  17         $err_disp:¥¨¥é¡¼É½¼¨¤ò¹Ô¤¦¤« 
  18         $new¡§¿·µ¬¤ËÀܳ¤ò¹Ô¤¦¤« 
  19      */ 
  20     function SC_Query($dsn = "", $err_disp = true, $new = false) { 
  21         $this->conn = new SC_DBconn($dsn, $err_disp, $new); 
  22         $this->where = ""; 
  23         return $this->conn; 
  24     } 
  25      
  26     // ¥¨¥é¡¼È½Äê 
  27     function isError() { 
  28         if(PEAR::isError($this->conn->conn)) { 
  29             return true; 
  30         } 
  31         return false; 
  32     } 
  33      
  34     // COUNTʸ¤Î¼Â¹Ô 
  35     function count($table, $where = "", $arrval = array()) { 
  36         if(strlen($where) <= 0) { 
  37             $sqlse = "SELECT COUNT(*) FROM $table"; 
  38         } else { 
  39             $sqlse = "SELECT COUNT(*) FROM $table WHERE $where"; 
  40         } 
  41         // ¥«¥¦¥ó¥Èʸ¤Î¼Â¹Ô 
  42         $ret = $this->conn->getOne($sqlse, $arrval); 
  43         return $ret; 
  44     } 
  45      
  46     function select($col, $table, $where = "", $arrval = array()){ 
  47         $sqlse = $this->getsql($col, $table, $where); 
  48         $ret = $this->conn->getAll($sqlse, $arrval); 
  49         return $ret; 
  50     } 
  51  
  52     function getLastQuery($disp = true) { 
  53         $sql = $this->conn->conn->last_query; 
  54         if($disp) {  
  55             print($sql.";<br />\n"); 
  56         } 
  57         return $sql; 
  58     } 
   15   /**#@+ 
   16    * @access private 
   17    */ 
   18     
   19   /** 
   20    * SC_DBConn¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
   21    * @var SC_DBConn 
   22    */ 
   23    var $conn; 
   24     
   25   /** 
   26    * LIMIT,OFFSET ¶ç 
   27    * @var string 
   28    */ 
   29    var $option; 
   30     
   31   /** 
   32    * WHERE ¶ç 
   33    * @var string 
   34    */ 
   35    var $where; 
   36     
   37   /** 
   38    * GROUP BY ¶ç 
   39    * @var string 
   40    */ 
   41    var $groupby; 
   42     
   43   /** 
   44    * ORDER BY ¶ç 
   45    * @var string 
   46    */ 
   47    var $order; 
   48     
   49    /**#@-*/ 
   50     
   51    /** 
   52     *  SC_Query¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
   53     * 
   54     *  @access public 
   55     *  @param  string  $dsn      DSN¾ðÊó 
   56     *  @param  boolean $err_disp ¥¨¥é¡¼É½¼¨¤ò¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤« 
   57     *  @param  boolean $new      ¿·µ¬¤ËDBÀܳ¤ò¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤« 
   58     */ 
   59    function SC_Query($dsn = "", $err_disp = true, $new = false) { 
   60        $this->conn = new SC_DBconn($dsn, $err_disp, $new); 
   61        $this->where   = ""; 
   62        $this->option  = ""; 
   63        $this->groupby = ""; 
   64        return $this->conn; //? 
   65    } 
   66     
   67    /** 
   68     *  DB¥¨¥é¡¼¤ÎȽÄê 
   69     * 
   70     *  @access public 
   71     *  @return boolean À®¸ù»þ¡§true ¼ºÇÔ»þ¡§false 
   72     */ 
   73    function isError() { 
   74        if(PEAR::isError($this->conn->conn)) { 
   75            return true; 
   76        } 
   77        return false; 
   78    } 
   79     
   80    /** 
   81     *  ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î½é´ü²½ 
   82     * 
   83     *  @access public 
   84     *  @return void 
   85     */ 
   86    function clear(){ 
   87        $arrProperty = array_keys((get_object_vars($this))); 
   88        foreach ( $arrProperty as $property ) { 
   89            if ($property != 'conn') { 
   90                $this->$property = ''; 
   91            } 
   92        } 
   93    } 
   94     
   95    /** 
   96     *  COUNTʸ¤Î¼Â¹Ô 
   97     * 
   98     *  @access public 
   99     *  @param  string  $table  ¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾ 
   100     *  @param  string  $where  WHERE¶ç 
   101     *  @param  array   $arrval ¥×¥ì¡¼¥¹¥Û¥ë¥À¤ÎÇÛÎó 
   102     *  @return string  ¥ì¥³¡¼¥É·ï¿ô 
   103     */ 
   104    function count($table, $where = "", $arrval = array()) { 
   105        if(strlen($where) <= 0) { 
   106            $sqlse = "SELECT COUNT(*) FROM $table"; 
   107        } else { 
   108            $sqlse = "SELECT COUNT(*) FROM $table WHERE $where"; 
   109        } 
   110        // ¥«¥¦¥ó¥Èʸ¤Î¼Â¹Ô 
   111        $ret = $this->conn->getOne($sqlse, $arrval); 
   112        return $ret; 
   113    } 
   114     
   115    /** 
   116     *  SELECTʸ¤Î¼Â¹Ô 
   117     * 
   118     *  @access public 
   119     *  @param  string  $col    ¥«¥é¥à̾ 
   120     *  @param  string  $table  ¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾ 
   121     *  @param  string  $where  WHERE¶ç 
   122     *  @param  array   $arrval ¥×¥ì¡¼¥¹¥Û¥ë¥À¤ÎÇÛÎó 
   123     *  @return array   SELECTʸ¤Î¼Â¹Ô·ë²Ì 
   124     */ 
   125    function select($col, $table, $where = "", $arrval = array()){ 
   126        $sqlse = $this->getsql($col, $table, $where); 
   127        $ret = $this->conn->getAll($sqlse, $arrval); 
   128        return $ret; 
   129    } 
   130     
   131    /** 
   132     *  ºÇ¸å¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿SQLʸ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   133     * 
   134     *  @access public 
   135     *  @param  boolean $disp SQLʸ¤òprint¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤« 
   136     *  @return string  $disp==false¤Î¾ì¹ç¡§ºÇ¸å¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿SQLʸ¡¡$disp==true¤Î¾ì¹ç¡§¤Ê¤· 
   137     */ 
   138    function getLastQuery($disp = true) { 
   139        $sql = $this->conn->conn->last_query; 
   140        if($disp) {  
   141            print($sql.";<br />\n"); 
   142        } 
   143        return $sql; 
   144    } 
  59145 
  60146    function commit() { 
   
  105191    } 
  106192 
  107     function getsql($col, $table, $where) { 
  108         if($where != "") { 
  109             // °ú¿ô¤Î$where¤òÍ¥À褷¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£ 
  110             $sqlse = "SELECT $col FROM $table WHERE $where " . $this->groupby . " " . $this->order . " " . $this->option; 
  111         } else { 
  112             if($this->where != "") { 
  113                     $sqlse = "SELECT $col FROM $table WHERE $this->where " . $this->groupby . " " . $this->order . " " . $this->option; 
  114                 } else { 
  115                     $sqlse = "SELECT $col FROM $table " . $this->groupby . " " . $this->order . " " . $this->option; 
  116             } 
  117         } 
  118         return $sqlse; 
  119     } 
  120              
  121     function setoption($str) { 
  122         $this->option = $str; 
  123     } 
  124      
  125     function setlimitoffset($limit, $offset = 0, $return = false) { 
  126         if (is_numeric($limit) && is_numeric($offset)){ 
  127              
  128             $option.= " LIMIT " . $limit; 
  129             $option.= " OFFSET " . $offset; 
  130              
  131             if($return){ 
  132                 return $option; 
  133             }else{ 
  134                 $this->option.= $option; 
  135             } 
  136         } 
  137     } 
  138      
  139     function setgroupby($str) { 
  140         $this->groupby = "GROUP BY " . $str; 
  141     } 
  142      
  143     function andwhere($str) { 
  144         if($this->where != "") { 
  145             $this->where .= " AND " . $str; 
  146         } else { 
  147             $this->where = $str; 
  148         } 
  149     } 
  150      
  151     function orwhere($str) { 
  152         if($this->where != "") { 
  153             $this->where .= " OR " . $str; 
  154         } else { 
  155             $this->where = $str; 
  156         } 
  157     } 
  158          
  159     function setwhere($str) { 
  160         $this->where = $str; 
  161     } 
  162      
  163     function setorder($str) { 
  164         $this->order = "ORDER BY " . $str; 
  165     } 
  166      
  167          
  168     function setlimit($limit){ 
  169         if ( is_numeric($limit)){ 
  170             $this->option = " LIMIT " .$limit; 
  171         }    
  172     } 
  173      
  174     function setoffset($offset) { 
  175         if ( is_numeric($offset)){ 
  176             $this->offset = " OFFSET " .$offset; 
  177         }    
  178     } 
  179      
  180      
  181     // INSERTʸ¤ÎÀ¸À®¡¦¼Â¹Ô 
  182     // $table   :¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾ 
  183     // $sqlval  :Îó̾ => ÃͤγÊǼ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥Ã¥·¥åÇÛÎó 
   193    /** 
   194     *  SELECTʸ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë 
   195     * 
   196     *  @access public 
   197     *  @param  string  $col    ¥«¥é¥à̾ 
   198     *  @param  string  $table  ¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾ 
   199     *  @param  string  $where  WHERE¶ç 
   200     *  @return string  SQLʸ 
   201     */ 
   202    function getsql($col, $table, $where="") { 
   203        if($where != "") { 
   204            // °ú¿ô¤Î$where¤òÍ¥À褷¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£ 
   205            $sqlse = "SELECT $col FROM $table WHERE $where " . $this->groupby . " " . $this->order . " " . $this->option; 
   206        } else { 
   207            if($this->where != "") { 
   208                    $sqlse = "SELECT $col FROM $table WHERE $this->where " . $this->groupby . " " . $this->order . " " . $this->option; 
   209                } else { 
   210                    $sqlse = "SELECT $col FROM $table " . $this->groupby . " " . $this->order . " " . $this->option; 
   211            } 
   212        } 
   213        return $sqlse; 
   214    } 
   215     
   216    /** 
   217     *  WHERE,GROUPBY,ORDERBY°Ê³°¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¶ç¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
   218     * 
   219     *  @access public 
   220     *  @param  string  $str ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë»ÈÍѤ¹¤ëʸ»úÎó 
   221     */ 
   222    function setoption($str) { 
   223        $this->option = $str; 
   224    } 
   225     
   226    /** 
   227     *  LIMIT¶ç¡¢OFFSET¶ç¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
   228     * 
   229     *  @access public 
   230     *  @param  mixed   $limit  LIMIT¤Î·ï¿ô 
   231     *  @param  mixed   $offset OFFSET¤Î·ï¿ô 
   232     *  @param  string  $return À¸À®¤·¤¿LIMIT,OFFSET¶ç¤òreturn¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤« 
   233     *  @return string  À¸À®¤·¤¿LIMIT,OFFSET¶ç 
   234     */ 
   235    function setlimitoffset($limit, $offset = 0, $return = false) { 
   236        if (is_numeric($limit) && is_numeric($offset)){ 
   237             
   238            $option.= " LIMIT " . $limit; 
   239            $option.= " OFFSET " . $offset; 
   240             
   241            if($return){ 
   242                return $option; 
   243            }else{ 
   244                $this->option.= $option; 
   245            } 
   246        } 
   247    } 
   248 
   249    /** 
   250     *  GROUP BY ¶ç¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
   251     * 
   252     *  @access public 
   253     *  @param  string  $str ¥«¥é¥à̾ 
   254     */ 
   255    function setgroupby($str) { 
   256        $this->groupby = "GROUP BY " . $str; 
   257    } 
   258     
   259    /** 
   260     *  WHERE ¶ç¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë(AND) 
   261     * 
   262     *  @access  public 
   263     *  @param   string  $str WHERE ¶ç 
   264     *  @example $objQuery->andWhere('product_id = ?'); 
   265     */ 
   266    function andwhere($str) { 
   267        if($this->where != "") { 
   268            $this->where .= " AND " . $str; 
   269        } else { 
   270            $this->where = $str; 
   271        } 
   272    } 
   273     
   274    /** 
   275     *  WHERE ¶ç¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë(OR) 
   276     * 
   277     *  @access  public 
   278     *  @param   string  $str WHERE ¶ç 
   279     *  @example $objQuery->orWhere('product_id = ?'); 
   280     */ 
   281    function orwhere($str) { 
   282        if($this->where != "") { 
   283            $this->where .= " OR " . $str; 
   284        } else { 
   285            $this->where = $str; 
   286        } 
   287    } 
   288     
   289    /** 
   290     *  WHERE ¶ç¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
   291     * 
   292     *  @access  public 
   293     *  @param   string  $str WHERE ¶ç 
   294     *  @example $objQuery->setWhere('product_id = ?'); 
   295     */ 
   296    function setwhere($str) { 
   297        $this->where = $str; 
   298    } 
   299     
   300    /** 
   301     *  ORDER BY ¶ç¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
   302     * 
   303     *  @access  public 
   304     *  @param   string  $str ¥«¥é¥à̾ 
   305     *  @example $objQuery->setorder("rank DESC"); 
   306     */ 
   307    function setorder($str) { 
   308        $this->order = "ORDER BY " . $str; 
   309    } 
   310     
   311    /** 
   312     *  LIMIT ¶ç¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
   313     * 
   314     *  @access  public 
   315     *  @param   mixed  $limit LIMIT¤Î·ï¿ô 
   316     *  @example $objQuery->setlimit(50); 
   317     */ 
   318    function setlimit($limit){ 
   319        if ( is_numeric($limit)){ 
   320            $this->option = " LIMIT " .$limit; 
   321        }    
   322    } 
   323     
   324    /** 
   325     *  OFFSET ¶ç¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
   326     * 
   327     *  @access  public 
   328     *  @param   mixed  $offset OFFSET¤Î·ï¿ô 
   329     *  @example $objQuery->setOffset(30); 
   330     */ 
   331    function setoffset($offset) { 
   332        if ( is_numeric($offset)){ 
   333            $this->offset = " OFFSET " .$offset; 
   334        }    
   335    } 
   336     
   337    /** 
   338     *  INSERTʸ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë 
   339     * 
   340     *  @access  public 
   341     *  @param   string  $table  ¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾ 
   342     *  @param   array   $sqlval (¥«¥é¥à̾ => ÃÍ)¤ÎÏ¢ÁÛÇÛÎó 
   343     *   
   344     *  @return  mixed   $result DB_Error¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È(¼ºÇÔ»þ)¤Þ¤¿¤ÏDB_OK(À®¸ù»þ)¤Þ¤¿¤Ïfalse(¥«¥é¥à¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤) 
   345     */ 
  184346    function insert($table, $sqlval) { 
  185347        $strcol = ''; 
   
  218380    } 
  219381     
  220         // INSERTʸ¤ÎÀ¸À®¡¦¼Â¹Ô 
  221     // $table   :¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾ 
  222     // $sqlval  :Îó̾ => ÃͤγÊǼ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥Ã¥·¥åÇÛÎó 
   382    /** 
   383     *  INSERTʸ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë 
   384     * 
   385     *  @access  public 
   386     *  @param   string  $table  ¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾ 
   387     *  @param   array   $sqlval (¥«¥é¥à̾ => ÃÍ)¤ÎÏ¢ÁÛÇÛÎó 
   388     *   
   389     *  @return  mixed   $result DB_Error¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È(¼ºÇÔ»þ)¤Þ¤¿¤ÏDB_OK(À®¸ù»þ)¤Þ¤¿¤Ïfalse(¥«¥é¥à¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤) 
   390     */ 
  223391    function fast_insert($table, $sqlval) { 
  224392        $strcol = ''; 
   
  248416        $ret = $this->conn->query($sqlin); 
  249417         
  250         return $ret;         
   418        return $ret; 
  251419    } 
  252420     
   
  373541    } 
  374542     
   543    //»ØÄꤷ¤¿¥«¥é¥à¤Î°ìÈֺǸå¤Ë¥ì¥³¡¼¥É¤òÁÞÆþ 
  375544    function nextval($table, $colname) { 
  376545        $sql = ""; 
   
  379548            $seqtable = $table . "_" . $colname . "_seq"; 
  380549            $sql = "SELECT NEXTVAL('$seqtable')"; 
   550            $ret = $this->conn->getOne($sql); 
  381551        }else if (DB_TYPE == "mysql") { 
  382             $sql = "SELECT last_insert_id();"; 
  383         } 
  384         $ret = $this->conn->getOne($sql); 
   552            $sql = "SELECT last_insert_id();"; 
   553            $ret = $this->conn->getOne($sql); 
   554        } 
   555         
  385556         
  386557        return $ret; 
   
  437608    } 
  438609} 
  439  
  440610?> 
 • branches/beta/data/class/SC_SelectSql.php

  r11917 r14676  
  2727    } 
  2828 
  29     //-- SQLʬÀ¸À® 
   29    //-- SQLʸÀ¸À® 
  3030    function getSql( $mode = "" ){ 
  3131        $this->sql = $this->select ." ". $this->where ." ". $this->group ." "; 
   
  196196        } 
  197197    } 
  198  
   198     
  199199    function setOrder($order){ 
  200200         
 • branches/beta/data/class/SC_UploadFile.php

  r293 r14676  
  77 
  88$SC_UPLOADFILE_DIR = realpath(dirname( __FILE__)); 
  9 require_once($SC_UPLOADFILE_DIR . "/../lib/gdthumb.php");    
   9require_once($SC_UPLOADFILE_DIR . "/../lib/gdthumb.php"); 
   10require_once($SC_UPLOADFILE_DIR . "/../include/ftp.php"); 
  1011 
  1112/* ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý¥¯¥é¥¹ */ 
  1213class SC_UploadFile { 
  13     var $temp_dir; 
  14     var $save_dir; 
  15     var $keyname;   // ¥Õ¥¡¥¤¥ëinput¥¿¥°¤Îname 
  16     var $width;     // ²£¥µ¥¤¥º 
  17     var $height;    // ½Ä¥µ¥¤¥º 
  18     var $arrExt;    // »ØÄꤹ¤ë³ÈÄ¥»Ò 
  19     var $temp_file; // Êݸ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ 
  20     var $save_file; // DB¤«¤éÆɤ߽Ф·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ 
  21     var $disp_name; // ¹àÌÜ̾ 
  22     var $size;      // À©¸Â¥µ¥¤¥º 
  23     var $necessary; // ɬ¿Ü¤Î¾ì¹ç:true 
  24     var $image;     // ²èÁü¤Î¾ì¹ç:true 
  25      
  26     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
  27     function SC_UploadFile($temp_dir, $save_dir) { 
  28         $this->temp_dir = $temp_dir; 
  29         $this->save_dir = $save_dir; 
  30         $this->file_max = 0; 
  31     } 
  32  
  33     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¾ðÊóÄɲà
  34     function addFile($disp_name, $keyname, $arrExt, $size, $necessary=false, $width=0, $height=0, $image=true) { 
  35         $this->disp_name[] = $disp_name; 
  36         $this->keyname[] = $keyname; 
  37         $this->width[] = $width; 
  38         $this->height[] = $height; 
  39         $this->arrExt[] = $arrExt; 
  40         $this->size[] = $size; 
  41         $this->necessary[] = $necessary; 
  42         $this->image[] = $image; 
  43     } 
  44     // ¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü¤ÎºîÀ® 
  45     function makeThumb($src_file, $width, $height) { 
  46         // °ì°Õ¤ÊID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  47         $uniqname = date("mdHi") . "_" . uniqid(""); 
  48          
  49         $dst_file = $this->temp_dir . $uniqname; 
  50          
  51         $objThumb = new gdthumb(); 
  52         $ret = $objThumb->Main($src_file, $width, $height, $dst_file); 
  53          
  54         if($ret[0] != 1) { 
  55             // ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
  56             print($ret[1]); 
  57             exit; 
  58         } 
  59          
  60         return basename($ret[1]); 
  61     } 
  62          
  63     // ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊݸ¤¹¤ë¡£ 
  64     function makeTempFile($keyname, $rename = true) { 
  65         $objErr = new SC_CheckError(); 
  66         $cnt = 0; 
  67         $arrKeyname = array_flip($this->keyname); 
  68          
  69         if(!($_FILES[$keyname]['size'] > 0)) { 
  70             $objErr->arrErr[$keyname] = "¢¨ " . $this->disp_name[$arrKeyname[$keyname]] . "¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />"; 
  71         } else { 
  72             foreach($this->keyname as $val) { 
  73                 // °ìÃפ·¤¿¥­¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¾ðÊó¤òÊݸ¤¹¤ë¡£ 
  74                 if ($val == $keyname) { 
  75                     // ³ÈÄ¥»Ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  76                     $objErr->doFunc(array($this->disp_name[$cnt], $keyname, $this->arrExt[$cnt]), array("FILE_EXT_CHECK")); 
  77                     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  78                     $objErr->doFunc(array($this->disp_name[$cnt], $keyname, $this->size[$cnt]), array("FILE_SIZE_CHECK")); 
  79                     // ¥¨¥é¡¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  80                     if(!isset($objErr->arrErr[$keyname])) { 
  81                         // ²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾ì¹ç 
  82                         if($this->image[$cnt]) { 
  83                             $this->temp_file[$cnt] = $this->makeThumb($_FILES[$keyname]['tmp_name'], $this->width[$cnt], $this->height[$cnt]); 
  84                         // ²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë°Ê³°¤Î¾ì¹ç 
  85                         } else { 
  86                             // °ì°Õ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£ 
  87                             if($rename) { 
  88                                 $uniqname = date("mdHi") . "_" . uniqid("")."."; 
  89                                 $this->temp_file[$cnt] = ereg_replace("^.*\.",$uniqname, $_FILES[$keyname]['name']); 
  90                             } else { 
  91                                 $this->temp_file[$cnt] = $_FILES[$keyname]['name'];  
  92                             } 
  93                             $result  = copy($_FILES[$keyname]['tmp_name'], $this->temp_dir. "/". $this->temp_file[$cnt]); 
  94                             gfPrintLog($_FILES[$keyname]['name']." -> ".$this->temp_dir. "/". $this->temp_file[$cnt]); 
  95                         } 
  96                     } 
  97                 } 
  98                 $cnt++; 
  99             } 
  100         } 
  101         return $objErr->arrErr[$keyname]; 
  102     } 
  103  
  104     // ²èÁü¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
  105     function deleteFile($keyname) { 
  106         $objImage = new SC_Image($this->temp_dir); 
  107         $cnt = 0; 
  108         foreach($this->keyname as $val) { 
  109             if ($val == $keyname) { 
  110                 // °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾ì¹çºï½ü¤¹¤ë¡£ 
  111                 if($this->temp_file[$cnt] != "") { 
  112                     $objImage->deleteImage($this->temp_file[$cnt], $this->save_dir); 
  113                 } 
  114                 $this->temp_file[$cnt] = ""; 
  115                 $this->save_file[$cnt] = ""; 
  116             } 
  117             $cnt++; 
  118         } 
  119     } 
  120      
  121     // °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  122     function getTempFilePath($keyname) { 
  123         $cnt = 0; 
  124         $filepath = ""; 
  125         foreach($this->keyname as $val) { 
  126             if ($val == $keyname) { 
  127                 if($this->temp_file[$cnt] != "") { 
  128                     $filepath = $this->temp_dir . "/" . $this->temp_file[$cnt]; 
  129                 } 
  130             } 
  131             $cnt++; 
  132         } 
  133         return $filepath; 
  134     } 
  135      
  136     // °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°Ü¤¹ 
  137     function moveTempFile() { 
  138         $cnt = 0; 
  139         $objImage = new SC_Image($this->temp_dir); 
  140          
  141         foreach($this->keyname as $val) { 
  142             if($this->temp_file[$cnt] != "") { 
  143                                                      
  144                 $objImage->moveTempImage($this->temp_file[$cnt], $this->save_dir); 
  145                 // ¤¹¤Ç¤ËÊݸ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ïºï½ü¤¹¤ë¡£ 
  146                 if($this->save_file[$cnt] != "" && !ereg("^sub/", $this->save_file[$cnt])) { 
  147                     $objImage->deleteImage($this->save_file[$cnt], $this->save_dir); 
  148                 } 
  149             } 
  150             $cnt++; 
  151         } 
  152     } 
  153      
  154     // HIDDENÍѤΥե¡¥¤¥ë̾ÇÛÎó¤òÊÖ¤¹ 
  155     function getHiddenFileList() { 
  156         $cnt = 0; 
  157         foreach($this->keyname as $val) { 
  158             if($this->temp_file[$cnt] != "") { 
  159                 $arrRet["temp_" . $val] = $this->temp_file[$cnt]; 
  160             } 
  161             if($this->save_file[$cnt] != "") { 
  162                 $arrRet["save_" . $val] = $this->save_file[$cnt]; 
  163             } 
  164             $cnt++;  
  165         } 
  166         return $arrRet; 
  167     } 
  168      
  169     // HIDDEN¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  170     function setHiddenFileList($arrPOST) { 
  171         $cnt = 0; 
  172         foreach($this->keyname as $val) { 
  173             $key = "temp_" . $val; 
  174             if($arrPOST[$key] != "") { 
  175                 $this->temp_file[$cnt] = $arrPOST[$key]; 
  176             } 
  177             $key = "save_" . $val; 
  178             if($arrPOST[$key] != "") { 
  179                 $this->save_file[$cnt] = $arrPOST[$key]; 
  180             } 
  181             $cnt++; 
  182         } 
  183     } 
  184      
  185     // ¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÅϤ¹ÍѤΥե¡¥¤¥ë¾ðÊóÇÛÎó¤òÊÖ¤¹ 
  186     function getFormFileList($temp_url, $save_url, $real_size = false) { 
  187  
  188         $cnt = 0; 
  189         foreach($this->keyname as $val) { 
  190             if($this->temp_file[$cnt] != "") { 
  191                 // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯(¥Ñ¥¹¤Î¥¹¥é¥Ã¥·¥å/¤¬Ï¢Â³¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£) 
  192                 if(ereg("/$", $temp_url)) { 
  193                     $arrRet[$val]['filepath'] = $temp_url . $this->temp_file[$cnt]; 
  194                 } else { 
  195                     $arrRet[$val]['filepath'] = $temp_url . "/" . $this->temp_file[$cnt]; 
  196                 } 
  197                 $arrRet[$val]['real_filepath'] = $this->temp_dir . $this->temp_file[$cnt]; 
  198             } elseif ($this->save_file[$cnt] != "") { 
  199                 // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯(¥Ñ¥¹¤Î¥¹¥é¥Ã¥·¥å/¤¬Ï¢Â³¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£) 
  200                 if(ereg("/$", $save_url)) { 
  201                     $arrRet[$val]['filepath'] = $save_url . $this->save_file[$cnt]; 
  202                 } else { 
  203                     $arrRet[$val]['filepath'] = $save_url . "/" . $this->save_file[$cnt]; 
  204                 } 
  205                 $arrRet[$val]['real_filepath'] = $this->save_dir . $this->save_file[$cnt]; 
  206             } 
  207             if($arrRet[$val]['filepath'] != "") { 
  208                 if($real_size){ 
  209                     if(is_file($arrRet[$val]['real_filepath'])) { 
  210                         list($width, $height) = getimagesize($arrRet[$val]['real_filepath']); 
  211                     } 
  212                     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²£Éý 
  213                     $arrRet[$val]['width'] = $width; 
  214                     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë½ÄÉý 
  215                     $arrRet[$val]['height'] = $height; 
  216                 }else{ 
  217                     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²£Éý 
  218                     $arrRet[$val]['width'] = $this->width[$cnt]; 
  219                     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë½ÄÉý 
  220                     $arrRet[$val]['height'] = $this->height[$cnt]; 
  221                 } 
  222                 // ɽ¼¨Ì¾ 
  223                 $arrRet[$val]['disp_name'] = $this->disp_name[$cnt]; 
  224             } 
  225             $cnt++; 
  226         } 
  227         return $arrRet; 
  228     } 
  229      
  230     // DBÊݸÍѤΥե¡¥¤¥ë̾ÇÛÎó¤òÊÖ¤¹ 
  231     function getDBFileList() { 
  232         $cnt = 0; 
  233         foreach($this->keyname as $val) { 
  234             if($this->temp_file[$cnt] != "") { 
  235                 $arrRet[$val] = $this->temp_file[$cnt]; 
  236             } else  { 
  237                 $arrRet[$val] = $this->save_file[$cnt]; 
  238             } 
  239             $cnt++; 
  240         } 
  241         return $arrRet; 
  242     } 
  243      
  244     // DB¤ÇÊݸ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ÇÛÎó¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
  245     function setDBFileList($arrVal) { 
  246         $cnt = 0; 
  247         foreach($this->keyname as $val) { 
  248             if($arrVal[$val] != "") { 
  249                 $this->save_file[$cnt] = $arrVal[$val]; 
  250             } 
  251             $cnt++;  
  252         } 
  253     } 
  254      
  255     // ²èÁü¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
  256     function setDBImageList($arrVal) { 
  257         $cnt = 0; 
  258         foreach($this->keyname as $val) { 
  259             if($arrVal[$val] != "" && $val == 'tv_products_image') { 
  260                 $this->save_file[$cnt] = $arrVal[$val]; 
  261             } 
  262             $cnt++;  
  263         } 
  264     } 
  265      
  266     // DB¾å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆâºï½üÍ׵᤬¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£  
  267     function deleteDBFile($arrVal) { 
  268         $objImage = new SC_Image($this->temp_dir); 
  269         $cnt = 0; 
  270         foreach($this->keyname as $val) { 
  271             if($arrVal[$val] != "") { 
  272                 if($this->save_file[$cnt] == "" && !ereg("^sub/", $arrVal[$val])) { 
  273                     $objImage->deleteImage($arrVal[$val], $this->save_dir); 
  274                 } 
  275             } 
  276             $cnt++;  
  277         } 
  278     } 
  279      
  280     // ɬ¿ÜȽÄê 
  281     function checkEXISTS($keyname = "") { 
  282         $cnt = 0; 
  283         $arrRet = array(); 
  284         foreach($this->keyname as $val) { 
  285             if($val == $keyname || $keyname == "") { 
  286                 // ɬ¿Ü¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  287                 if ($this->necessary[$cnt] == true) { 
  288                     if($this->save_file[$cnt] == "" && $this->temp_file[$cnt] == "") { 
  289                         $arrRet[$val] = "¢¨ " . $this->disp_name[$cnt] . "¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>"; 
  290                     } 
  291                 } 
  292             } 
  293             $cnt++; 
  294         } 
  295         return $arrRet; 
  296     } 
  297          
  298     // ³ÈÂçΨ¤ò»ØÄꤷ¤Æ²èÁüÊݸ 
  299     function saveResizeImage($keyname, $to_w, $to_h) { 
  300         $path = ""; 
  301          
  302         // keyname¤ÎźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼èÆÀ 
  303         $arrImageKey = array_flip($this->keyname); 
  304         $file = $this->temp_file[$arrImageKey[$keyname]]; 
  305         $filepath = $this->temp_dir . $file; 
  306          
  307         $path = $this->makeThumb($filepath, $to_w, $to_h); 
  308          
  309         // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤À¤±ÊÖ¤¹ 
  310         return basename($path); 
  311     } 
   14    var $temp_dir;                  // °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê 
   15    var $save_dir;                  // ¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È 
   16    var $ftp_temp_dir;              // FTPÀè°ì»þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê(Éé²Ùʬ»¶»þ»ÈÍÑ) 
   17    var $ftp_save_dir;              // FTPÀè¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê(Éé²Ùʬ»¶»þ»ÈÍÑ) 
   18    var $multi_web_server_mode;     // Éé²Ùʬ»¶¥Õ¥é¥°(Éé²Ùʬ»¶»þ»ÈÍÑ) 
   19    var $keyname;                   // ¥Õ¥¡¥¤¥ëinput¥¿¥°¤Îname 
   20    var $width;                     // ²£¥µ¥¤¥º 
   21    var $height;                    // ½Ä¥µ¥¤¥º 
   22    var $arrExt;                    // »ØÄꤹ¤ë³ÈÄ¥»Ò 
   23    var $temp_file;                 // Êݸ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ 
   24    var $save_file;                 // DB¤«¤éÆɤ߽Ф·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ 
   25    var $disp_name;                 // ¹àÌÜ̾ 
   26    var $size;                      // À©¸Â¥µ¥¤¥º 
   27    var $necessary;                 // ɬ¿Ü¤Î¾ì¹ç:true 
   28    var $image;                     // ²èÁü¤Î¾ì¹ç:true 
   29 
   30    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   31    function SC_UploadFile($temp_dir, $save_dir, $ftp_temp_dir = "", $ftp_save_dir = "", $multi_web_server_mode = false) { 
   32        $this->temp_dir = $temp_dir; 
   33        $this->save_dir = $save_dir; 
   34        $this->ftp_temp_dir = $ftp_temp_dir; 
   35        $this->ftp_save_dir = $ftp_save_dir; 
   36        $this->multi_web_server_mode = $multi_web_server_mode; 
   37        $this->file_max = 0; 
   38    } 
   39 
   40    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¾ðÊóÄɲà
   41    function addFile($disp_name, $keyname, $arrExt, $size, $necessary=false, $width=0, $height=0, $image=true) { 
   42        $this->disp_name[] = $disp_name; 
   43        $this->keyname[] = $keyname; 
   44        $this->width[] = $width; 
   45        $this->height[] = $height; 
   46        $this->arrExt[] = $arrExt; 
   47        $this->size[] = $size; 
   48        $this->necessary[] = $necessary; 
   49        $this->image[] = $image; 
   50    } 
   51    // ¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü¤ÎºîÀ® 
   52    function makeThumb($src_file, $width, $height) { 
   53        // °ì°Õ¤ÊID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   54        $uniqname = date("mdHi") . "_" . uniqid(""); 
   55         
   56        $objThumb = new gdthumb(); 
   57         
   58        // WEB¥µ¡¼¥ÐÉé²Ùʬ»¶´Ä¶­¤Î¾ì¹ç 
   59        if($this->multi_web_server_mode === true) { 
   60             
   61            // FTPÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þ³ÊǼÍѥǥ£¥ì¥¯¥È¥êºîÀ® 
   62            $ftp_temp_dir = $this->makeFtpTempDir($this->temp_dir); 
   63            $dst_file = $ftp_temp_dir . $uniqname; 
   64            $ret = $objThumb->Main($src_file, $width, $height, $dst_file); 
   65            $this->ftpMoveFile($this->ftp_temp_dir . basename($ret[1]), $ret[1], true); 
   66        } else { 
   67            $dst_file = $this->temp_dir . $uniqname; 
   68            $ret = $objThumb->Main($src_file, $width, $height, $dst_file);           
   69        } 
   70         
   71        if($ret[0] != 1) { 
   72            // ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
   73            print($ret[1]); 
   74            exit; 
   75        } 
   76         
   77        return basename($ret[1]); 
   78    } 
   79         
   80    // ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊݸ¤¹¤ë¡£ 
   81    function makeTempFile($keyname, $rename = true) { 
   82        $objErr = new SC_CheckError(); 
   83        $cnt = 0; 
   84        $arrKeyname = array_flip($this->keyname); 
   85         
   86        if(!($_FILES[$keyname]['size'] > 0)) { 
   87            $objErr->arrErr[$keyname] = "¢¨ " . $this->disp_name[$arrKeyname[$keyname]] . "¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />"; 
   88        } else { 
   89            foreach($this->keyname as $val) { 
   90                // °ìÃפ·¤¿¥­¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¾ðÊó¤òÊݸ¤¹¤ë¡£ 
   91                if ($val == $keyname) { 
   92                    // ³ÈÄ¥»Ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   93                    $objErr->doFunc(array($this->disp_name[$cnt], $keyname, $this->arrExt[$cnt]), array("FILE_EXT_CHECK")); 
   94                    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   95                    $objErr->doFunc(array($this->disp_name[$cnt], $keyname, $this->size[$cnt]), array("FILE_SIZE_CHECK")); 
   96                    // ¥¨¥é¡¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   97                    if(!isset($objErr->arrErr[$keyname])) { 
   98                        // ²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾ì¹ç 
   99                        if($this->image[$cnt]) { 
   100                            $this->temp_file[$cnt] = $this->makeThumb($_FILES[$keyname]['tmp_name'], $this->width[$cnt], $this->height[$cnt]); 
   101                        // ²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë°Ê³°¤Î¾ì¹ç 
   102                        } else { 
   103                            // °ì°Õ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£ 
   104                            if($rename) { 
   105                                $uniqname = date("mdHi") . "_" . uniqid("")."."; 
   106                                $this->temp_file[$cnt] = ereg_replace("^.*\.",$uniqname, $_FILES[$keyname]['name']); 
   107                            } else { 
   108                                $this->temp_file[$cnt] = $_FILES[$keyname]['name'];     
   109                            } 
   110                            $result  = copy($_FILES[$keyname]['tmp_name'], $this->temp_dir. "/". $this->temp_file[$cnt]); 
   111                            gfPrintLog($_FILES[$keyname]['name']." -> ".$this->temp_dir. "/". $this->temp_file[$cnt]); 
   112                        } 
   113                    } 
   114                } 
   115                $cnt++; 
   116            } 
   117        } 
   118        return $objErr->arrErr[$keyname]; 
   119    } 
   120 
   121    // ²èÁü¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   122    function deleteFile($keyname) { 
   123        $objImage = new SC_Image($this->temp_dir); 
   124        $cnt = 0; 
   125        foreach($this->keyname as $val) { 
   126            if ($val == $keyname) { 
   127                // °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾ì¹çºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   128                if($this->temp_file[$cnt] != "") { 
   129                    // Éé²Ùʬ»¶»þ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ð¤«¤éºï½ü 
   130                    if($this->multi_web_server_mode === true) { 
   131                        $this->ftpDeleteFile($this->ftp_temp_dir . $this->temp_file[$cnt]); 
   132                    } else { 
   133                        $objImage->deleteImage($this->temp_file[$cnt], $this->save_dir); 
   134                    } 
   135                } 
   136                $this->temp_file[$cnt] = ""; 
   137                $this->save_file[$cnt] = ""; 
   138            } 
   139            $cnt++; 
   140        } 
   141    } 
   142     
   143    // °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   144    function getTempFilePath($keyname) { 
   145        $cnt = 0; 
   146        $filepath = ""; 
   147        foreach($this->keyname as $val) { 
   148            if ($val == $keyname) { 
   149                if($this->temp_file[$cnt] != "") { 
   150                    $filepath = $this->temp_dir . "/" . $this->temp_file[$cnt]; 
   151                } 
   152            } 
   153            $cnt++; 
   154        } 
   155        return $filepath; 
   156    } 
   157     
   158    // °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°Ü¤¹ 
   159    function moveTempFile() { 
   160        $cnt = 0; 
   161        $objImage = new SC_Image($this->temp_dir); 
   162         
   163        foreach($this->keyname as $val) { 
   164            if($this->temp_file[$cnt] != "") { 
   165                // Éé²Ùʬ»¶»þ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ç°ÜÆ°¤ò¼Â¹Ô 
   166                if($this->multi_web_server_mode === true) { 
   167                    $dist_path = $this->ftp_save_dir . $this->temp_file[$cnt]; 
   168                    $src_path = $this->temp_dir . $this->temp_file[$cnt]; 
   169                    $this->ftpMoveFile($dist_path, $src_path); 
   170                } else { 
   171                    $objImage->moveTempImage($this->temp_file[$cnt], $this->save_dir); 
   172                } 
   173                 
   174                // ¤¹¤Ç¤ËÊݸ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ïºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   175                if($this->save_file[$cnt] != "" && !ereg("^sub/", $this->save_file[$cnt])) { 
   176                    // Éé²Ùʬ»¶»þ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ëºï½ü 
   177                    if($this->multi_web_server_mode === true) { 
   178                        $this->ftpDeleteFile($this->ftp_save_dir . $this->save_file[$cnt]); 
   179                    } else { 
   180                        $objImage->deleteImage($this->save_file[$cnt], $this->save_dir); 
   181                    } 
   182                } 
   183            } 
   184            $cnt++; 
   185        } 
   186    } 
   187     
   188    // HIDDENÍѤΥե¡¥¤¥ë̾ÇÛÎó¤òÊÖ¤¹ 
   189    function getHiddenFileList() { 
   190        $cnt = 0; 
   191        foreach($this->keyname as $val) { 
   192            if($this->temp_file[$cnt] != "") { 
   193                $arrRet["temp_" . $val] = $this->temp_file[$cnt]; 
   194            } 
   195            if($this->save_file[$cnt] != "") { 
   196                $arrRet["save_" . $val] = $this->save_file[$cnt]; 
   197            } 
   198            $cnt++;  
   199        } 
   200        return $arrRet; 
   201    } 
   202     
   203    // HIDDEN¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   204    function setHiddenFileList($arrPOST) { 
   205        $cnt = 0; 
   206        foreach($this->keyname as $val) { 
   207            $key = "temp_" . $val; 
   208            if($arrPOST[$key] != "") { 
   209                $this->temp_file[$cnt] = $arrPOST[$key]; 
   210            } 
   211            $key = "save_" . $val; 
   212            if($arrPOST[$key] != "") { 
   213                $this->save_file[$cnt] = $arrPOST[$key]; 
   214            } 
   215            $cnt++; 
   216        } 
   217    } 
   218     
   219    // ¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÅϤ¹ÍѤΥե¡¥¤¥ë¾ðÊóÇÛÎó¤òÊÖ¤¹ 
   220    function getFormFileList($temp_url, $save_url, $real_size = false) { 
   221 
   222        $cnt = 0; 
   223        foreach($this->keyname as $val) { 
   224            if($this->temp_file[$cnt] != "") { 
   225                // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯(¥Ñ¥¹¤Î¥¹¥é¥Ã¥·¥å/¤¬Ï¢Â³¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£) 
   226                if(ereg("/$", $temp_url)) { 
   227                    $arrRet[$val]['filepath'] = $temp_url . $this->temp_file[$cnt]; 
   228                } else { 
   229                    $arrRet[$val]['filepath'] = $temp_url . "/" . $this->temp_file[$cnt]; 
   230                } 
   231                $arrRet[$val]['real_filepath'] = $this->temp_dir . $this->temp_file[$cnt]; 
   232            } elseif ($this->save_file[$cnt] != "") { 
   233                // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯(¥Ñ¥¹¤Î¥¹¥é¥Ã¥·¥å/¤¬Ï¢Â³¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£) 
   234                if(ereg("/$", $save_url)) { 
   235                    $arrRet[$val]['filepath'] = $save_url . $this->save_file[$cnt]; 
   236                } else { 
   237                    $arrRet[$val]['filepath'] = $save_url . "/" . $this->save_file[$cnt]; 
   238                } 
   239                $arrRet[$val]['real_filepath'] = $this->save_dir . $this->save_file[$cnt]; 
   240            } 
   241            if($arrRet[$val]['filepath'] != "") { 
   242                if($real_size){ 
   243                    if(is_file($arrRet[$val]['real_filepath'])) { 
   244                        list($width, $height) = getimagesize($arrRet[$val]['real_filepath']); 
   245                    } 
   246                    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²£Éý 
   247                    $arrRet[$val]['width'] = $width; 
   248                    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë½ÄÉý 
   249                    $arrRet[$val]['height'] = $height; 
   250                }else{ 
   251                    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²£Éý 
   252                    $arrRet[$val]['width'] = $this->width[$cnt]; 
   253                    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë½ÄÉý 
   254                    $arrRet[$val]['height'] = $this->height[$cnt]; 
   255                } 
   256                // ɽ¼¨Ì¾ 
   257                $arrRet[$val]['disp_name'] = $this->disp_name[$cnt]; 
   258            } 
   259            $cnt++; 
   260        } 
   261        return $arrRet; 
   262    } 
   263     
   264    // DBÊݸÍѤΥե¡¥¤¥ë̾ÇÛÎó¤òÊÖ¤¹ 
   265    function getDBFileList() { 
   266        $cnt = 0; 
   267        foreach($this->keyname as $val) { 
   268            if($this->temp_file[$cnt] != "") { 
   269                $arrRet[$val] = $this->temp_file[$cnt]; 
   270            } else  { 
   271                $arrRet[$val] = $this->save_file[$cnt]; 
   272            } 
   273            $cnt++; 
   274        } 
   275        return $arrRet; 
   276    } 
   277     
   278    // DB¤ÇÊݸ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ÇÛÎó¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
   279    function setDBFileList($arrVal) { 
   280        $cnt = 0; 
   281        foreach($this->keyname as $val) { 
   282            if($arrVal[$val] != "") { 
   283                $this->save_file[$cnt] = $arrVal[$val]; 
   284            } 
   285            $cnt++;  
   286        } 
   287    } 
   288     
   289    // ²èÁü¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
   290    function setDBImageList($arrVal) { 
   291        $cnt = 0; 
   292        foreach($this->keyname as $val) { 
   293            if($arrVal[$val] != "" && $val == 'tv_products_image') { 
   294                $this->save_file[$cnt] = $arrVal[$val]; 
   295            } 
   296            $cnt++;  
   297        } 
   298    } 
   299     
   300    // DB¾å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆâºï½üÍ׵᤬¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£  
   301    function deleteDBFile($arrVal) { 
   302        $objImage = new SC_Image($this->temp_dir); 
   303        $cnt = 0; 
   304        foreach($this->keyname as $val) { 
   305            if($arrVal[$val] != "") { 
   306                if($this->save_file[$cnt] == "" && !ereg("^sub/", $arrVal[$val])) { 
   307                     
   308                    // Éé²Ùʬ»¶»þ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ëºï½ü 
   309                    if($this->multi_web_server_mode === true) { 
   310                        $this->ftpDeleteFile($this->ftp_save_dir . $arrVal[$val]); 
   311                    } else { 
   312                        $objImage->deleteImage($arrVal[$val], $this->save_dir); 
   313                    } 
   314                } 
   315            } 
   316            $cnt++;  
   317        } 
   318    } 
   319     
   320    // ɬ¿ÜȽÄê 
   321    function checkEXISTS($keyname = "") { 
   322        $cnt = 0; 
   323        $arrRet = array(); 
   324        foreach($this->keyname as $val) { 
   325            if($val == $keyname || $keyname == "") { 
   326                // ɬ¿Ü¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   327                if ($this->necessary[$cnt] == true) { 
   328                    if($this->save_file[$cnt] == "" && $this->temp_file[$cnt] == "") { 
   329                        $arrRet[$val] = "¢¨ " . $this->disp_name[$cnt] . "¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>"; 
   330                    } 
   331                } 
   332            } 
   333            $cnt++; 
   334        } 
   335        return $arrRet; 
   336    } 
   337         
   338    // ³ÈÂçΨ¤ò»ØÄꤷ¤Æ²èÁüÊݸ 
   339    function saveResizeImage($keyname, $to_w, $to_h) { 
   340        $path = ""; 
   341         
   342        // keyname¤ÎźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼èÆÀ 
   343        $arrImageKey = array_flip($this->keyname); 
   344        $file = $this->temp_file[$arrImageKey[$keyname]]; 
   345        $filepath = $this->temp_dir . $file; 
   346         
   347        $path = $this->makeThumb($filepath, $to_w, $to_h); 
   348         
   349        // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤À¤±ÊÖ¤¹ 
   350        return basename($path); 
   351    } 
   352 
   353    /**          
   354     * ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ´¤Æ¤ÎWEB¥µ¡¼¥Ð¤Ø¥³¥Ô¡¼ 
   355     * 
   356     * @param string $dst_path ¥³¥Ô¡¼Àè¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹(ÁêÂХѥ¹) 
   357     * @param string $src_path ¥³¥Ô¡¼¸µ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹(ÀäÂХѥ¹) 
   358     * @param boolean $del_flag °ÜÆ°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¥Õ¥é¥° 
   359     * @return void 
   360     */ 
   361    function ftpMoveFile($dst_path, $src_path, $del_flag = false) { 
   362        global $arrWEB_SERVERS; 
   363 
   364        // Á´¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë 
   365        foreach($arrWEB_SERVERS as $array) { 
   366            sfFtpCopy($array['host'], $array['user'], $array['pass'], $dst_path, $src_path); 
   367        } 
   368        // °ÜÆ°¸å¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü 
   369        if($del_flag === true) { 
   370            @unlink($src_path); 
   371        } 
   372    } 
   373 
   374    /**          
   375     * ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ´¤Æ¤ÎWEB¥µ¡¼¥Ð¾å¤«¤éºï½ü 
   376     * 
   377     * @param string $dst_path ¥³¥Ô¡¼Àè¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹(ÁêÂХѥ¹) 
   378     * @return void 
   379     */ 
   380    function ftpDeleteFile($dst_path) { 
   381        global $arrWEB_SERVERS; 
   382 
   383        // Á´¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë 
   384        foreach($arrWEB_SERVERS as $array) { 
   385            sfFtpDelete($array['host'], $array['user'], $array['pass'], $dst_path); 
   386        } 
   387    } 
   388 
   389 
   390    /** 
   391     * FTPÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êºîÀ® 
   392     * 
   393     * @param string $dir ºîÀ®¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê 
   394     * @return string $ftp_temp_dir ºîÀ®°ì»þ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹ 
   395     */ 
   396    function makeFtpTempDir($dir) { 
   397        // FTPÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þ³ÊǼÍѥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê 
   398        $ftp_temp_dir = $this->temp_dir . "ftp_temp/"; 
   399        // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éºîÀ® 
   400        if(!file_exists($ftp_temp_dir)) { 
   401            mkdir($ftp_temp_dir); 
   402            chmod($ftp_temp_dir, 0777); 
   403        } 
   404         
   405        return $ftp_temp_dir; 
   406    } 
  312407} 
  313408?> 
 • branches/beta/data/class/SC_View.php

  r14392 r14676  
  4444        $this->_smarty->register_function("sfPrintEbisTag","sfPrintEbisTag"); 
  4545        $this->_smarty->register_function("sfPrintAffTag","sfPrintAffTag"); 
  46         $this->_smarty->default_modifiers = array('script_escape'); 
   46        $this->_smarty->default_modifiers = array('script_escape'); 
  4747         
  4848        if(ADMIN_MODE == '1') {      
   
  9696            print("½èÍý»þ´Ö:" . $time . "ÉÃ"); 
  9797        } 
   98         
   99        if (DEBUG_MODE === true) { 
   100            print($_SERVER["SERVER_ADDR"]."-"); 
   101        } 
  98102    } 
  99103     
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.