source: branches/beta/data/class/SC_CustomerList.php @ 14676

Revision 14676, 12.8 KB checked in by adati, 15 years ago (diff)

1.4.0a-betaのマージ

Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7$INC_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
8require( $INC_PATH ."/../conf/conf.php" );
9/*  [̾¾Î] SC_CustomerList
10 *  [³µÍ×] ²ñ°÷¸¡º÷ÍÑ¥¯¥é¥¹
11 */
12class SC_CustomerList extends SC_SelectSql {
13
14    var $arrColumnCSV;
15   
16    function SC_CustomerList($array, $mode = '') {
17        parent::SC_SelectSql($array);
18       
19        if($mode == "") {
20            // ²ñ°÷ËÜÅÐÏ¿²ñ°÷¤Çºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ñ°÷
21            $this->setWhere("status = 2 AND del_flg = 0 ");     
22            // ÅÐÏ¿Æü¤ò¼¨¤¹¥«¥é¥à
23            $regdate_col = 'dtb_customer.update_date';
24        }
25       
26        if($mode == "customer") {
27            // ´ÉÍý¼Ô¥Ú¡¼¥¸¸ÜµÒ¸¡º÷¤Î¾ì¹ç²¾ÅÐÏ¿²ñ°÷¤â¸¡º÷
28            $this->setWhere( "(status = 1 OR status = 2) AND del_flg = 0 ");       
29            // ÅÐÏ¿Æü¤ò¼¨¤¹¥«¥é¥à
30            $regdate_col = 'dtb_customer.update_date';
31        }
32               
33        // ¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î¾ì¹ç     
34        if($mode == "magazine") {
35            $this->setWhere("(del_flg = 0 OR del_flg IS NULL)");
36            $this->setWhere("status = 2");
37           
38            /*¡¡²ñ°÷¤Î¤ßÂоݤȤ¹¤ë¤¿¤áºï½ü
39            if(is_array($this->arrSql['customer'])) {
40                $tmp_where = "";
41                foreach($this->arrSql['customer'] as $val) {
42                    if($tmp_where != "") {
43                        $tmp_where.= " OR ";
44                    }                   
45                    switch($val) {
46                    // ²ñ°÷
47                    case '1':
48                        $tmp_where.= "status = 2";
49                        break;
50                    // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿
51                    case '2':
52                        $tmp_where.= "customer_id IS NULL";
53                        break;
54                    // CSVÅÐÏ¿
55                    case '3':
56                        $tmp_where.= "customer_id IS NULL";
57                        break;
58                    default:
59                        $tmp_where = "";
60                        break;
61                    }
62                }
63                if($tmp_where != "") {
64                    $tmp_where = "(" . $tmp_where . ")";
65                }
66                $this->setWhere($tmp_where);
67            }
68            */
69            // ÅÐÏ¿Æü¤ò¼¨¤¹¥«¥é¥à
70            $regdate_col = 'dtb_customer.create_date';
71        }
72               
73        // ¸ÜµÒID
74        if ( strlen($this->arrSql['customer_id']) > 0 ) {
75            $this->setWhere( "customer_id =  ?" );
76            $this->arrVal[] = $this->arrSql['customer_id'];
77        }
78       
79        // ̾Á°
80        if ( strlen($this->arrSql['name']) > 0 ) {
81            if(DB_TYPE == "pgsql"){
82                $this->setWhere("(name01 || name02 LIKE ?)" );
83            }elseif(DB_TYPE == "mysql"){
84                $this->setWhere("concat(name01,name02) LIKE ?" );
85            }
86
87            $searchName = $this->addSearchStr($this->arrSql['name']);
88            $this->arrVal[] = mb_ereg_replace("[ ¡¡]+","",$searchName);
89        }
90
91        //¡¡Ì¾Á°¡Ê¥«¥Ê¡Ë
92        if ( strlen($this->arrSql['kana']) > 0 ) {
93            if(DB_TYPE == "pgsql"){
94                $this->setWhere("(kana01 || kana02 LIKE ?)");
95            }elseif(DB_TYPE == "mysql"){
96                $this->setWhere("concat(kana01,kana02) LIKE ?" );
97            }
98            $searchKana = $this->addSearchStr($this->arrSql['kana']);
99            $this->arrVal[] = mb_ereg_replace("[ ¡¡]+","",$searchKana);
100        }
101       
102        //¡¡ÅÔÆ»Éܸ©
103        if ( strlen($this->arrSql['pref']) > 0 ) {
104            $this->setWhere( "pref = ?" );
105            $this->arrVal[] = $this->arrSql['pref'];
106        }
107
108        //¡¡ÅÅÏÃÈÖ¹æ
109        if ( is_numeric( $this->arrSql['tel'] ) ) {
110            if(DB_TYPE == "pgsql"){
111                $this->setWhere( "(tel01 || tel02 || tel03 LIKE ?)" );
112            }elseif(DB_TYPE == "mysql"){
113                $this->setWhere("concat(tel01,tel02,tel03) LIKE ?" );
114            }
115            $searchTel = $this->addSearchStr($this->arrSql['tel']);
116            $this->arrVal[] = ereg_replace("-", "", $searchTel);
117        }
118       
119        //¡¡À­ÊÌ
120        if ( is_array( $this->arrSql['sex'] ) ){
121            $arrSexVal = $this->setItemTerm( $this->arrSql['sex'] ,"sex" );
122            foreach ($arrSexVal as $data) {
123                $this->arrVal[] = $data;
124            }
125        }
126
127        //¡¡¿¦¶È
128        if ( is_array( $this->arrSql['job'] ) ){
129            if ( in_array("ÉÔÌÀ", $this->arrSql['job'] ) ) {
130                $arrJobVal = $this->setItemTermWithNull( $this->arrSql['job'] ,"job" );
131            } else {
132                $arrJobVal = $this->setItemTerm( $this->arrSql['job'] ,"job" );
133            }
134            if (is_array($arrJobVal)) {
135                foreach ($arrJobVal as $data) {
136                    $this->arrVal[] = $data;
137                }
138            }
139        }
140
141        //¡¡E-MAIL
142        if (strlen($this->arrSql['email']) > 0) {
143            //¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤ÇÊ£¿ô¤Î¾ò·ï»ØÄê²Äǽ¤Ë
144            $this->arrSql['email'] = explode(",", $this->arrSql['email']);
145            $sql_where = "";
146            foreach($this->arrSql['email'] as $val) {
147                $val = trim($val);
148                //¸¡º÷¾ò·ï¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤
149                if($this->arrSql['not_emailinc'] == '1') {
150                    if($sql_where == "") {
151                        $sql_where .= "dtb_customer.email NOT ILIKE ? ";
152                    } else {
153                        $sql_where .= "AND dtb_customer.email NOT ILIKE ? ";
154                    }
155                } else {               
156                    if($sql_where == "") {
157                        $sql_where .= "dtb_customer.email ILIKE ? ";
158                    } else {
159                        $sql_where .= "OR dtb_customer.email ILIKE ? ";
160                    }
161                }
162                $searchEmail = $this->addSearchStr($val);
163                $this->arrVal[] = $searchEmail;
164            }
165            $this->setWhere($sql_where);
166        }
167
168        //¡¡E-MAIL(mobile)
169        if (strlen($this->arrSql['email_mobile']) > 0) {
170            //¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤ÇÊ£¿ô¤Î¾ò·ï»ØÄê²Äǽ¤Ë
171            $this->arrSql['email_mobile'] = explode(",", $this->arrSql['email_mobile']);
172            $sql_where = "";
173            foreach($this->arrSql['email_mobile'] as $val) {
174                $val = trim($val);
175                //¸¡º÷¾ò·ï¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤
176                if($this->arrSql['not_email_mobileinc'] == '1') {
177                    if($sql_where == "") {
178                        $sql_where .= "dtb_customer.email_mobile NOT ILIKE ? ";
179                    } else {
180                        $sql_where .= "AND dtb_customer.email_mobile NOT ILIKE ? ";
181                    }
182                } else {               
183                    if($sql_where == "") {
184                        $sql_where .= "dtb_customer.email_mobile ILIKE ? ";
185                    } else {
186                        $sql_where .= "OR dtb_customer.email_mobile ILIKE ? ";
187                    }
188                }
189                $searchemail_mobile = $this->addSearchStr($val);
190                $this->arrVal[] = $searchemail_mobile;
191            }
192            $this->setWhere($sql_where);
193        }
194
195/*      2007/05/28  °ìö¡¢Ää»ß¤·¤Þ¤¹¡£             
196 *      //¡¡ÇÛ¿®¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ
197 *      if ( $mode == 'magazine' ){
198 *          if ( strlen($this->arrSql['mail_type']) > 0 && $this->arrSql['mail_type'] == 2) {
199 *              $this->setWhere( " dtb_customer.email_mobile <> ''  ");
200 *          }
201 *      }
202 */
203
204        if($mode == 'magazine'){
205            global $arrDomainType;
206            $sql_where = "";
207            //¥É¥á¥¤¥ó»ØÄê¡££±¤Ï£Ð£Ã¡¢£²¤Ï·ÈÂÓ
208            if ( $this->arrSql['domain'] > 0 ) {
209                foreach($arrDomainType as $val) {
210                    if($this->arrSql['domain'] == 1) {
211                        if($sql_where == "") {
212                            $sql_where .= "dtb_customer.email NOT ILIKE ? ";
213                        } else {
214                            $sql_where .= "AND dtb_customer.email NOT ILIKE ? " ;
215                        }
216                    } elseif($this->arrSql['domain'] == 2) {
217                        if($sql_where == "") {
218                            $sql_where .= "dtb_customer.email ILIKE ? ";
219                        } else {
220                            $sql_where .= "OR dtb_customer.email LIKE ? " ;
221                        }
222                        $sql_where = "(".$sql_where.")";
223                    }
224                    $searchDomain = $this->addSearchStr($val);
225                    $this->arrVal[] = $searchDomain;
226                }
227                $this->setWhere($sql_where);
228            }
229        }
230
231        //¡¡HTML-mail¡ÊÇÛ¿®Êý¼°)
232        if( $mode == 'magazine' ){
233            if ( strlen($this->arrSql['htmlmail']) > 0 ) {
234                $this->setWhere( " mailmaga_flg = ? ");
235                $this->arrVal[] = $this->arrSql['htmlmail'];
236            } else {
237                $this->setWhere( " (mailmaga_flg = 1 or mailmaga_flg = 2) ");
238            }
239        }
240       
241        // ¹ØÆþ¶â³Û»ØÄê
242        if( is_numeric( $this->arrSql["buy_total_from"] ) || is_numeric( $this->arrSql["buy_total_to"] ) ) {
243            $arrBuyTotal = $this->selectRange($this->arrSql["buy_total_from"], $this->arrSql["buy_total_to"], "buy_total");
244            foreach ($arrBuyTotal as $data1) {
245                $this->arrVal[] = $data1;
246            }
247        }
248
249        // ¹ØÆþ²ó¿ô»ØÄê
250        if( is_numeric( $this->arrSql["buy_times_from"] ) || is_numeric( $this->arrSql["buy_times_to"] ) ) {
251            $arrBuyTimes = $this->selectRange($this->arrSql["buy_times_from"], $this->arrSql["buy_times_to"], "buy_times");
252            foreach ($arrBuyTimes as $data2) {
253                $this->arrVal[] = $data2;
254            }
255        }
256       
257        // ÃÂÀ¸Æü´ü´Ö»ØÄê
258        if ( (strlen($this->arrSql['b_start_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['b_start_month']) > 0 && strlen($this->arrSql['b_start_day']) > 0) ||
259              strlen($this->arrSql['b_end_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['b_end_month']) > 0 && strlen($this->arrSql['b_end_day']) > 0) {
260
261            $arrBirth = $this->selectTermRange($this->arrSql['b_start_year'], $this->arrSql['b_start_month'], $this->arrSql['b_start_day']
262                      , $this->arrSql['b_end_year'], $this->arrSql['b_end_month'], $this->arrSql['b_end_day'], "birth");
263            if (is_array($arrBirth)) {
264                foreach ($arrBirth as $data3) {
265                    $this->arrVal[] = $data3;
266                }
267            }
268        }
269               
270        // ÃÂÀ¸·î¤Î¸¡º÷
271        if (is_numeric($this->arrSql["birth_month"])) {
272            $this->setWhere(" EXTRACT(month from birth) = ?"); 
273            $this->arrVal[] = $this->arrSql["birth_month"];
274        }
275           
276        // ÅÐÏ¿´ü´Ö»ØÄê
277        if ( (strlen($this->arrSql['start_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['start_month']) > 0 && strlen($this->arrSql['start_day']) > 0 ) ||
278                (strlen($this->arrSql['end_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['end_month']) >0 && strlen($this->arrSql['end_day']) > 0) ) {
279
280            $arrRegistTime = $this->selectTermRange($this->arrSql['start_year'], $this->arrSql['start_month'], $this->arrSql['start_day']
281                            , $this->arrSql['end_year'], $this->arrSql['end_month'], $this->arrSql['end_day'], $regdate_col);
282            if (is_array($arrRegistTime)) {
283                foreach ($arrRegistTime as $data4) {
284                    $this->arrVal[] = $data4;
285                }
286            }
287        }
288           
289        // ºÇ½ª¹ØÆþÆü»ØÄê
290        if ( (strlen($this->arrSql['buy_start_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['buy_start_month']) > 0 && strlen($this->arrSql['buy_start_day']) > 0 ) ||
291                (strlen($this->arrSql['buy_end_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['buy_end_month']) >0 && strlen($this->arrSql['buy_end_day']) > 0) ) {
292            $arrRegistTime = $this->selectTermRange($this->arrSql['buy_start_year'], $this->arrSql['buy_start_month'], $this->arrSql['buy_start_day']
293                            , $this->arrSql['buy_end_year'], $this->arrSql['buy_end_month'], $this->arrSql['buy_end_day'], "last_buy_date");
294            if (is_array($arrRegistTime)) {
295                foreach ($arrRegistTime as $data4) {
296                    $this->arrVal[] = $data4;
297                }
298            }
299        }
300       
301        //¹ØÆþ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É
302        if ( strlen($this->arrSql['buy_product_code']) > 0 ) {
303            $this->setWhere( "customer_id IN (SELECT customer_id FROM dtb_order WHERE order_id IN (SELECT order_id FROM dtb_order_detail WHERE product_code LIKE ? ))");
304            $search_buyproduct_code = $this->addSearchStr($this->arrSql['buy_product_code']);
305            $this->arrVal[] = $search_buyproduct_code;
306        }
307
308        //¹ØÆþ¾¦ÉÊ̾¾Î
309        if ( strlen($this->arrSql['buy_product_name']) > 0 ) {
310            $this->setWhere( "customer_id IN (SELECT customer_id FROM dtb_order WHERE order_id IN (SELECT order_id FROM dtb_order_detail WHERE product_name LIKE ? ))");
311            $search_buyproduct_name = $this->addSearchStr($this->arrSql['buy_product_name']);
312            $this->arrVal[] = $search_buyproduct_name;
313        }
314       
315        //¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¹Ê¹þ¸¡º÷¤ò¹Ô¤¦
316        if ( strlen($this->arrSql['category_id']) != ""){
317            //¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¹Ê¹þ¸¡º÷¤ò¹Ô¤¦SQLʸÀ¸À®
318            list($tmp_where, $tmp_arrval) = sfGetCatWhere(sfManualEscape($this->arrSql['category_id']));
319
320            //¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¹Ê¹þ¤ß¤¬²Äǽ¤Î¾ì¹ç
321            if($tmp_where != "") {
322                $this->setWhere( " customer_id IN (SELECT distinct customer_id FROM dtb_order WHERE order_id IN (SELECT distinct order_id FROM dtb_order_detail WHERE product_id IN (SELECT product_id FROM dtb_products WHERE ".$tmp_where." ))) ");
323                $this->arrVal = array_merge((array)$this->arrVal, (array)$tmp_arrval);
324            }
325        }
326        //¡¡·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ
327        if ( is_numeric( $this->arrSql['cell'] ) ) {
328            $this->setWhere( "(cell01 || cell02 || cell03 LIKE ?)" );
329            $searchTel = $this->addSearchStr($this->arrSql['cell']);
330            $this->arrVal[] = ereg_replace("-", "", $searchTel);
331        }
332
333        //¡¡¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
334        if ( is_numeric( $this->arrSql['campaign_id'] ) ) {
335            $this->setWhere( " customer_id IN (SELECT distinct customer_id FROM dtb_campaign_order WHERE campaign_id = ?)" );
336            $this->arrVal[] = $this->arrSql['campaign_id'];
337        }
338               
339        $this->setOrder( "customer_id DESC" );
340    }
341
342    // ¸¡º÷ÍÑSQL
343    function getList() {
344        $this->select = "SELECT customer_id,name01,name02,kana01,kana02,sex,email,tel01,tel02,tel03,pref,status FROM dtb_customer ";
345        return $this->getSql(0);   
346    }
347
348    function getListMailMagazine($is_mobile = false) {
349           
350        $colomn = $this->getMailMagazineColumn($is_mobile);
351        $this->select = "
352            SELECT
353                $colomn
354            FROM
355                dtb_customer";
356        return $this->getSql(0);   
357    }
358   
359    function getMailMagazineColumn($is_mobile= false) {
360        if($is_mobile == true) {
361            $email_column = "dtb_customer.email_mobile as email";
362        } else {
363            $email_column = "dtb_customer.email";           
364        }
365       
366        $column ="dtb_customer.customer_id,
367                dtb_customer.name01,
368                dtb_customer.name02,
369                dtb_customer.kana01,
370                dtb_customer.kana02,
371                dtb_customer.sex,
372                $email_column,     
373                dtb_customer.tel01,
374                dtb_customer.tel02,
375                dtb_customer.tel03,
376                dtb_customer.pref,
377                dtb_customer.mailmaga_flg";
378               
379        return $column;
380    }
381   
382    //¡¡¸¡º÷Áí¿ô¥«¥¦¥ó¥ÈÍÑSQL
383    function getListCount() {
384        $this->select = "SELECT COUNT(customer_id) FROM dtb_customer ";
385        return $this->getSql(1);
386    }
387
388    //¡¡CSV¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÍÑSQL
389    function getListCSV($arrColumnCSV) {
390        $this->arrColumnCSV = $arrColumnCSV;
391        $i = 0;
392        foreach ($this->arrColumnCSV as $val) {
393            if ($i != 0) $state .= ", ";
394            $state .= $val["sql"];
395            $i ++;
396        }
397
398        $this->select = "SELECT " .$state. " FROM dtb_customer ";
399        return $this->getSql(2);   
400    }
401   
402    function getWhere() {
403        return array($this->where, $this->arrVal);
404    }
405}
406?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.