Changeset 12694


Ignore:
Timestamp:
2007/05/14 08:51:57 (15 years ago)
Author:
nakanishi
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/mobile/shopping/nonmember.php

  r12568 r12694  
  324324} 
  325325 
  326 //---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  327 function lfErrorCheck1($array) { 
  328  
  329     global $objConn; 
  330     $objErr = new SC_CheckError($array); 
  331      
  332     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
  333     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  334     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
  335     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
  336     $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', "email", MTEXT_LEN) ,array("NO_SPTAB", "EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "MOBILE_EMAIL_CHECK")); 
  337  
  338     //¸½²ñ°÷¤ÎȽÄê ¢ª¡¡¸½²ñ°÷¤â¤·¤¯¤Ï²¾ÅÐÏ¿Ãæ¤Ï¡¢¥á¥¢¥É°ì°Õ¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇƱ¤¸¥á¥¢¥É¤ÇÅÐÏ¿ÉԲĠ
  339  
  340     return $objErr->arrErr; 
  341 } 
  342326 
  343327//---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   
  364348    return $objErr->arrErr; 
  365349} 
   350 
  366351 
  367352//---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   
  381366    return $objErr->arrErr; 
  382367} 
  383  
  384 //³Îǧ¥Ú¡¼¥¸Íѥѥ¹¥ï¡¼¥Éɽ¼¨ÍÑ 
  385  
  386 function lfPassLen($passlen){ 
  387     $ret = ""; 
  388     for ($i=0;$i<$passlen;true){ 
  389     $ret.="*"; 
  390     $i++; 
  391     } 
  392     return $ret; 
  393 } 
  394  
  395368 
  396369// ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.