Changeset 12693


Ignore:
Timestamp:
2007/05/14 08:48:47 (15 years ago)
Author:
nakanishi
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/mobile/shopping/index.php

  r12670 r12693  
  6868// ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ 
  6969$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, DEF_LAYOUT); 
  70 /* 
  71 //---- ÅÐÏ¿ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó 
  72 $arrRegistColumn = array( 
  73                              array(  "column" => "name01", "convert" => "aKV" ), 
  74                              array(  "column" => "name02", "convert" => "aKV" ), 
  75                              array(  "column" => "kana01", "convert" => "CKV" ), 
  76                              array(  "column" => "kana02", "convert" => "CKV" ), 
  77                              array(  "column" => "zip01", "convert" => "n" ), 
  78                              array(  "column" => "zip02", "convert" => "n" ), 
  79                              array(  "column" => "pref", "convert" => "n" ), 
  80                              array(  "column" => "addr01", "convert" => "aKV" ), 
  81                              array(  "column" => "addr02", "convert" => "aKV" ), 
  82                              array(  "column" => "email", "convert" => "a" ), 
  83                              array(  "column" => "email2", "convert" => "a" ), 
  84                              array(  "column" => "email_mobile", "convert" => "a" ), 
  85                              array(  "column" => "email_mobile2", "convert" => "a" ), 
  86                              array(  "column" => "tel01", "convert" => "n" ), 
  87                              array(  "column" => "tel02", "convert" => "n" ), 
  88                              array(  "column" => "tel03", "convert" => "n" ), 
  89                              array(  "column" => "fax01", "convert" => "n" ), 
  90                              array(  "column" => "fax02", "convert" => "n" ), 
  91                              array(  "column" => "fax03", "convert" => "n" ), 
  92                              array(  "column" => "sex", "convert" => "n" ), 
  93                              array(  "column" => "job", "convert" => "n" ), 
  94                              array(  "column" => "birth", "convert" => "n" ), 
  95                              array(  "column" => "reminder", "convert" => "n" ), 
  96                              array(  "column" => "reminder_answer", "convert" => "aKV"), 
  97                              array(  "column" => "password", "convert" => "a" ), 
  98                              array(  "column" => "password02", "convert" => "a" ), 
  99                              array(  "column" => "mailmaga_flg", "convert" => "n" ), 
  100                          ); 
  101  
  102 //---- ÅÐÏ¿½ü³°ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó 
  103 //$arrRejectRegistColumn = array("year", "month", "day", "email02", "email_mobile02","password","password02","reminder","reminder_answer"); 
  104 $arrRejectRegistColumn = array("year", "month", "day"); 
  105 */ 
  106 //-------------------------------------¢¥NONMEMBER---------------------------------------------- 
  107  
  10870 
  10971// ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   
  200162/* Èó²ñ°÷ÆþÎÏ¥Ú¡¼¥¸¤Î¥»¥Ã¥È */ 
  201163function lfSetNonMember($objPage) { 
  202      
  203     $arrRegistColumn = array( 
  204                              array(  "column" => "name01", "convert" => "aKV" ), 
  205                              array(  "column" => "name02", "convert" => "aKV" ), 
  206                              array(  "column" => "kana01", "convert" => "CKV" ), 
  207                              array(  "column" => "kana02", "convert" => "CKV" ), 
  208                              array(  "column" => "zip01", "convert" => "n" ), 
  209                              array(  "column" => "zip02", "convert" => "n" ), 
  210                              array(  "column" => "pref", "convert" => "n" ), 
  211                              array(  "column" => "addr01", "convert" => "aKV" ), 
  212                              array(  "column" => "addr02", "convert" => "aKV" ), 
  213                              array(  "column" => "email", "convert" => "a" ), 
  214                              array(  "column" => "email2", "convert" => "a" ), 
  215                              array(  "column" => "email_mobile", "convert" => "a" ), 
  216                              array(  "column" => "email_mobile2", "convert" => "a" ), 
  217                              array(  "column" => "tel01", "convert" => "n" ), 
  218                              array(  "column" => "tel02", "convert" => "n" ), 
  219                              array(  "column" => "tel03", "convert" => "n" ), 
  220                              array(  "column" => "fax01", "convert" => "n" ), 
  221                              array(  "column" => "fax02", "convert" => "n" ), 
  222                              array(  "column" => "fax03", "convert" => "n" ), 
  223                              array(  "column" => "sex", "convert" => "n" ), 
  224                              array(  "column" => "job", "convert" => "n" ), 
  225                              array(  "column" => "birth", "convert" => "n" ), 
  226                              array(  "column" => "reminder", "convert" => "n" ), 
  227                              array(  "column" => "reminder_answer", "convert" => "aKV"), 
  228                              array(  "column" => "password", "convert" => "a" ), 
  229                              array(  "column" => "password02", "convert" => "a" ), 
  230                              array(  "column" => "mailmaga_flg", "convert" => "n" ), 
  231                          ); 
  232  
  233 //---- ÅÐÏ¿½ü³°ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó 
  234 //$arrRejectRegistColumn = array("year", "month", "day", "email02", "email_mobile02","password","password02","reminder","reminder_answer"); 
  235 $arrRejectRegistColumn = array("year", "month", "day", "email02", "email_mobile02", "password02"); 
  236164         
  237     $objPage->tpl_mainpage = 'shopping/nonmember_set1.tpl'; 
   165    $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/nonmember_set1.tpl'; 
  238166    $objPage->tpl_css = array(); 
  239167    $objPage->tpl_css[] = '/css/layout/login/nonmember.css'; 
  240      
  241     //-- POST¥Ç¡¼¥¿¤Î°ú¤­·Ñ¤® 
  242     $objPage->arrForm = $_POST; 
  243      
  244     if($objPage->arrForm['year'] == '----') { 
  245         $objPage->arrForm['year'] = ''; 
  246     } 
  247      
  248     //$objPage->arrForm['email'] = strtolower($objPage->arrForm['email']);        // email¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾®Ê¸»ú¤Ç½èÍý 
  249      
  250     //-- ÆþÎϥǡ¼¥¿¤ÎÊÑ´¹ 
  251     $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm, $arrRegistColumn); 
  252  
  253     // Ìá¤ë¥Ü¥¿¥óÍѽèÍý 
  254     //return¤ÎÃæ¤Ë¸µ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î̾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë 
  255     if (!empty($_POST["return"])) { 
  256         switch ($_POST["mode2"]) { 
  257         case "deliv_date":   
  258          
  259             break; 
  260         case "deliv": 
  261             $_POST["mode2"] = "set3"; 
  262             break; 
  263         case "set3": 
  264             $_POST["mode2"] = "set2"; 
  265             break; 
  266         default: 
  267             $_POST["mode2"] = "set1"; 
  268             break; 
  269         } 
  270     }     
  271  
  272     //--¡¡ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  273     if (!empty($_POST["mode2"])) { 
  274             if ($_POST["mode2"] == "set2") { 
  275             $objPage->arrErr = lfErrorCheck1($objPage->arrForm); 
  276             $objPage->tpl_mainpage = 'shopping/nonmember_set1.tpl'; 
  277             $objPage->tpl_title = '¤ªµÒÍ;ðÊóÆþÎÏ(1/3)'; 
  278         } elseif ($_POST["mode2"] == "set3") { 
  279             $objPage->arrErr = lfErrorCheck2($objPage->arrForm); 
  280             $objPage->tpl_mainpage = 'shopping/nonmember_set2.tpl'; 
  281             $objPage->tpl_title = '¤ªµÒÍ;ðÊóÆþÎÏ(2/3)'; 
  282         } elseif ($_POST["mode2"] == "deliv"){ 
  283             $objPage->arrErr = lfErrorCheck3($objPage->arrForm); 
  284             $objPage->tpl_mainpage = 'shopping/nonmember_set3.tpl'; 
  285             $objPage->tpl_title = '¤ªµÒÍ;ðÊóÆþÎÏ(3/3)'; 
  286         } 
  287      
  288     //¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÃͤò$objPage¤Î¥­¡¼¤È¤·¤ÆÂåÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯ 
  289    foreach($objPage->arrForm as $key => $val) { 
  290         $objPage->$key = $val; 
  291         } 
  292     } 
  293  
  294         // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  295     if ($objPage->arrErr || !empty($_POST["return"])) {      
  296  
  297         //-- ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀßÄê 
  298         if ($_POST["mode2"] == "set1") { 
  299             $checkVal = array("email", "name01", "name02", "kana01", "kana02"); 
  300         } elseif ($_POST["mode2"] == "set2") { 
  301             $checkVal = array("sex", "year", "month", "day", "zip01", "zip02"); 
  302         } else { 
  303             $checkVal = array("pref", "addr01", "addr02", "tel01", "tel02", "tel03", "mail_flag"); 
  304         } 
  305  
  306         foreach($objPage->arrForm as $key => $val) { 
  307             if ($key != "mode2" && $key != "submit" && $key != "return" && $key != session_name() && !in_array($key, $checkVal)) 
  308                 $objPage->list_data[ $key ] = $val; 
  309         } 
  310  
  311     } else { 
  312  
  313         //--¡¡¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê 
  314         if ($_POST["mode2"] == "set2") { 
  315             $objPage->tpl_mainpage = 'shopping/nonmember_set2.tpl'; 
  316             $objPage->tpl_title = '¤ªµÒÍ;ðÊóÆþÎÏ(2/3)'; 
  317         } elseif ($_POST["mode2"] == "set3") { 
  318             $objPage->tpl_mainpage = 'shopping/nonmember_set3.tpl'; 
  319             $objPage->tpl_title = '¤ªµÒÍ;ðÊóÆþÎÏ(3/3)'; 
  320  
  321             if (@$objPage->arrForm['pref'] == "" && @$objPage->arrForm['addr01'] == "" && @$objPage->arrForm['addr02'] == "") { 
  322                 $address = lfGetAddress($_REQUEST['zip01'].$_REQUEST['zip02']); 
  323                 $objPage->pref = @$address[0]['state']; 
  324                 $objPage->addr01 = @$address[0]['city'] . @$address[0]['town']; 
  325             } 
  326         } 
  327  
  328         //-- ¥Ç¡¼¥¿ÀßÄê 
  329         unset($objPage->list_data); 
  330         if ($_POST["mode2"] == "set1") { 
  331             $checkVal = array("sex", "year", "month", "day", "zip01", "zip02"); 
  332         } elseif ($_POST["mode2"] == "set2") { 
  333             $checkVal = array("pref", "addr01", "addr02", "tel01", "tel02", "tel03", "mail_flag"); 
  334         } else { 
  335             $checkVal = array(); 
  336         } 
  337  
  338 //$objPage->list_data 
  339         foreach($objPage->arrForm as $key => $val) { 
  340             if ($key != "mode2" && $key != "submit" && $key != "confirm" && $key != "return" && $key != session_name() && !in_array($key, $checkVal)) { 
  341                 $objPage->list_data[ $key ] = $val; 
  342             } 
  343         } 
  344  
  345         if ($_POST["mode2"] == "deliv") { 
  346              
  347             $objFormParam = new SC_FormParam(); 
  348             // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
  349             
  350             // POSTÃͤμèÆÀ 
  351             $objFormParam->setParam($_POST); 
  352             print_r($_POST); 
  353             $arrRet = $objFormParam->getHashArray(); 
  354             $sqlval = $objFormParam->getDbArray(); 
  355              
  356             // ÆþÎÏÃͤμèÆÀ 
  357             $objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList(); 
  358             $objPage->arrErr = $arrErr; 
  359              
  360 //            $cnt = 1; 
  361 //            foreach($objOtherAddr as $val) { 
  362 //                $objPage->arrAddr[$cnt] = $val; 
  363 //                $cnt++; 
  364 //            } 
  365           
  366             lfRegistData($objPage->tpl_uniqid);  
  367              
  368             lfCopyDeliv($objPage->tpl_uniqid, $_POST); 
  369              
  370            $objPage->arrAddr[0]['zip01'] = $objPage->zip01; 
  371            $objPage->arrAddr[0]['zip02'] = $objPage->zip02; 
  372            $objPage->arrAddr[0]['pref'] = $objPage->pref; 
  373            $objPage->arrAddr[0]['addr01'] = $objPage->addr01; 
  374            $objPage->arrAddr[0]['addr02'] = $objPage->addr02;  
  375            $arrData = $_POST; 
  376             
  377             $objPage->tpl_mainpage = 'shopping/nonmember_deliv.tpl'; 
  378             $objPage->tpl_title = '¤ªÆϤ±Àè¾ðÊó'; 
  379         } 
  380          
  381          if ($_POST["mode2"] == "customer_addr") { 
  382             print_r($_POST); 
  383             if ($_POST['deli'] != "") { 
  384            lfRegistData($objPage->tpl_uniqid);  
  385            setcookie('eccube_mobile','test'); 
  386            echo $_COOKIE['eccube_mobile']; 
  387            header("Location:" . gfAddSessionId("./payment.php")); 
  388             exit; 
  389     }else{ 
  390         // ¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹ 
  391         $arrErr['deli'] = '¢¨ ¤ªÆϤ±Àè¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£'; 
  392     } 
  393     break; 
  394         } 
  395     } 
  396  
  397     return $objPage; 
   168    return $objPage; 
  398169} 
  399170 
   
  530301    } 
  531302} 
  532  
  533 //-----------------------------NONMEMBER´Ø¿ô·²¢§------------------------------------------------------------------ 
  534 //----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹ 
  535 function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) { 
  536     /* 
  537      *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹ 
  538      *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹ 
  539      *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹ 
  540      *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹  
  541      *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹ 
  542      *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
  543      */ 
  544     // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó 
  545     foreach ($arrRegistColumn as $data) { 
  546         $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"]; 
  547     } 
  548     // ʸ»úÊÑ´¹ 
  549     foreach ($arrConvList as $key => $val) { 
  550         // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
  551         if(strlen(($array[$key])) > 0) { 
  552             $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val); 
  553         } 
  554     } 
  555     return $array; 
  556 } 
  557  
  558 //---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  559 function lfErrorCheck1($array) { 
  560  
  561     global $objConn; 
  562     $objErr = new SC_CheckError($array); 
  563      
  564     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
  565     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  566     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
  567     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
  568     $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', "email", MTEXT_LEN) ,array("NO_SPTAB", "EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "MOBILE_EMAIL_CHECK")); 
  569  
  570     return $objErr->arrErr; 
  571 } 
  572  
  573 //---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  574 function lfErrorCheck2($array) { 
  575  
  576     global $objConn, $objDate; 
  577     $objErr = new SC_CheckError($array); 
  578      
  579     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  580     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));  
  581     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
  582  
  583     $objErr->doFunc(array("À­ÊÌ", "sex") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));  
  584     $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", 4), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  585     if (!isset($objErr->arrErr['year'])) { 
  586         $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", $objDate->getStartYear()), array("MIN_CHECK")); 
  587         $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", $objDate->getEndYear()), array("MAX_CHECK")); 
  588     } 
  589     $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (·îÆü)", "month", "day"), array("SELECT_CHECK")); 
  590     if (!isset($objErr->arrErr['year']) && !isset($objErr->arrErr['month']) && !isset($objErr->arrErr['day'])) { 
  591         $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE")); 
  592     } 
  593      
  594     return $objErr->arrErr; 
  595 } 
  596  
  597  
  598 //---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  599 function lfErrorCheck3($array) { 
  600  
  601     global $objConn; 
  602     $objErr = new SC_CheckError($array); 
  603      
  604     $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK")); 
  605     $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
  606     $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
  607     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" )); 
  608     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" )); 
  609     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" )); 
  610     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03",TEL_ITEM_LEN) ,array("TEL_CHECK")); 
  611      
  612     return $objErr->arrErr; 
  613 } 
  614  
  615 // ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ 
  616 function lfGetAddress($zipcode) { 
  617     global $arrPref; 
  618  
  619     $conn = new SC_DBconn(ZIP_DSN); 
  620  
  621     // ͹ÊØÈֹ渡º÷ʸºîÀ® 
  622     $zipcode = mb_convert_kana($zipcode ,"n"); 
  623     $sqlse = "SELECT state, city, town FROM mtb_zip WHERE zipcode = ?"; 
  624  
  625     $data_list = $conn->getAll($sqlse, array($zipcode)); 
  626  
  627     // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈÃͤòȿž¤µ¤»¤ë¡£ 
  628     $arrREV_PREF = array_flip($arrPref); 
  629  
  630     /* 
  631         Áí̳¾Ê¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È 
  632         °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʸ»úÎó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç   Âкö¤¹¤ë¡£ 
  633         ¡¦¡Ê£±¡¦£±£¹ÃúÌÜ¡Ë 
  634         ¡¦°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  635     */ 
  636     $town =  $data_list[0]['town']; 
  637     $town = ereg_replace("¡Ê.*¡Ë$","",$town); 
  638     $town = ereg_replace("°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç","",$town); 
  639     $data_list[0]['town'] = $town; 
  640     $data_list[0]['state'] = $arrREV_PREF[$data_list[0]['state']]; 
  641  
  642     return $data_list; 
  643 } 
  644 //NONMEMBER_´Ø¿ô·²--------------------------------------------------------------------------------------- 
  645303?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.