Ignore:
Timestamp:
2007/03/11 06:27:25 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r11729 の変更を取消

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/comu/data/lib/thumb.php

  r11729 r11730  
  11<?php 
  2 # MakeThumb(出力元画像パス(ファイル名まで), 出力先フォルダ(/home/hoge/ など) , 最大横幅 , 最大縦幅 , 新ファイル名) 
   2# MakeThumb(½ÐÎϸµ²èÁü¥Ñ¥¹¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Þ¤Ç¡Ë, ½ÐÎÏÀè¥Õ¥©¥ë¥À¡Ê/home/hoge/ ¤Ê¤É¡Ë , ºÇÂç²£Éý , ºÇÂç½ÄÉý , ¿·¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¡Ë 
  33function MakeThumb($FromImgPath , $ToImgPath , $tmpMW , $tmpMH, $newFileName = ''){ 
  44 
  5 # ◆◇◆ デフォルト値の設定 ◆◇◆ 
  6 # 必要に応じて変更して下さい。 
   5# ¢¡¡þ¢¡¡¡¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤÎÀßÄê¡¡¢¡¡þ¢¡ 
   6# ɬÍפ˱þ¤¸¤ÆÊѹ¹¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ 
  77 
  8 # 画像の最大横幅(単位:ピクセル) 
   8# ²èÁü¤ÎºÇÂç²£Éý¡Êñ°Ì¡§¥Ô¥¯¥»¥ë¡Ë 
  99$ThmMaxWidth = 500; 
  1010 
  11 # 画像の最大縦幅(単位:ピクセル) 
   11# ²èÁü¤ÎºÇÂç½ÄÉý¡Êñ°Ì¡§¥Ô¥¯¥»¥ë¡Ë 
  1212$ThmMaxHeight = 500; 
  1313 
  14 # サムネイル画像の接頭文字 
   14# ¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü¤ÎÀÜƬʸ»ú 
  1515$PreWord = $head; 
  1616 
  17 # ◆◇◆ 設定ここまで ◆◇◆ 
   17# ¢¡¡þ¢¡¡¡ÀßÄꤳ¤³¤Þ¤Ç¡¡¢¡¡þ¢¡ 
  1818 
  19     //拡張子取得 
   19    //³ÈÄ¥»Ò¼èÆÀ 
  2020    if (!$ext) { 
  2121        $array_ext = explode(".", $FromImgPath); 
   
  2424     
  2525    $MW = $ThmMaxWidth; 
  26     if($tmpMW) $MW = $tmpMW; # $MWに最大横幅セット   
   26    if($tmpMW) $MW = $tmpMW; # $MW¤ËºÇÂç²£Éý¥»¥Ã¥È   
  2727     
  2828    $MH = $ThmMaxHeight; 
  29     if($tmpMH) $MH = $tmpMH; # $MHに最大縦幅セット 
   29    if($tmpMH) $MH = $tmpMH; # $MH¤ËºÇÂç½ÄÉý¥»¥Ã¥È 
  3030     
  31     if(empty($FromImgPath) || empty($ToImgPath)){ # エラー処理 
  32         return array(0,"出力元画像パス、または出力先フォルダが指定されていません。"); 
   31    if(empty($FromImgPath) || empty($ToImgPath)){ # ¥¨¥é¡¼½èÍý 
   32        return array(0,"½ÐÎϸµ²èÁü¥Ñ¥¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ÐÎÏÀè¥Õ¥©¥ë¥À¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"); 
  3333    } 
  3434     
  35     if(!file_exists($FromImgPath)){ # エラー処理 
  36         return array(0,"出力元画像が見つかりません。"); 
   35    if(!file_exists($FromImgPath)){ # ¥¨¥é¡¼½èÍý 
   36        return array(0,"½ÐÎϸµ²èÁü¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"); 
  3737    } 
  3838     
   
  4040    $re_size = $size; 
  4141     
  42     if(!$size[2] || $size[2] > 3){ # 画像の種類が不明 or swf 
  43         return array(0,"画像形式がサポートされていません。"); 
   42    if(!$size[2] || $size[2] > 3){ # ²èÁü¤Î¼ïÎबÉÔÌÀ or swf 
   43        return array(0,"²èÁü·Á¼°¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"); 
  4444    } 
  4545 
  46     //アスペクト比固定処理 
   46    //¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¸ÇÄê½èÍý 
  4747    $tmp_w = $size[0] / $MW; 
  4848     
   
  6868    }    
  6969     
  70     # サムネイル画像ファイル名作成処理 
  71     $tmp = array_pop(explode("/",$FromImgPath)); # /の一番最後を切り出し 
  72     $FromFileName = array_shift(explode(".",$tmp)); # .で区切られた部分を切り出し 
  73     $ToFile = $PreWord.$FromFileName; # 拡張子以外の部分までを作成 
   70    # ¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ºîÀ®½èÍý 
   71    $tmp = array_pop(explode("/",$FromImgPath)); # /¤Î°ìÈֺǸå¤òÀÚ¤ê½Ð¤· 
   72    $FromFileName = array_shift(explode(".",$tmp)); # .¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤¿Éôʬ¤òÀÚ¤ê½Ð¤· 
   73    $ToFile = $PreWord.$FromFileName; # ³ÈÄ¥»Ò°Ê³°¤ÎÉôʬ¤Þ¤Ç¤òºîÀ® 
  7474     
  7575    $ImgNew = imagecreatetruecolor($re_size[0],$re_size[1]); 
  7676     
  7777    switch($size[2]) { 
  78         case "1": //gif形式 
   78        case "1": //gif·Á¼° 
  7979            if($tmp_w <= 1 && $tmp_h <= 1){ 
  8080                if ( $newFileName ) { 
   
  8585                    $ToFile .= ".gif"; 
  8686                } 
  87                 if(!@copy($FromImgPath , $ToImgPath.$ToFile)) { # エラー処理 
  88                     return array(0,"ファイルのコピーに失敗しました。"); 
   87                if(!@copy($FromImgPath , $ToImgPath.$ToFile)) { # ¥¨¥é¡¼½èÍý 
   88                    return array(0,"¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"); 
  8989                } 
  9090                ImageDestroy($ImgNew); 
   
  9292            } 
  9393                     
  94             ImageColorAllocate($ImgNew,255,235,214); //背景色 
   94            ImageColorAllocate($ImgNew,255,235,214); //ÇØ·Ê¿§ 
  9595            $black = ImageColorAllocate($ImgNew,0,0,0); 
  9696            $red = ImageColorAllocate($ImgNew,255,0,0); 
   
  107107            $TmpPath = $ToImgPath.$ToFile; 
  108108            @Imagepng($ImgNew,$TmpPath); 
  109             if(!@file_exists($TmpPath)){ # 画像が作成されていない場合 
  110                 return array(0,"画像の出力に失敗しました。"); 
   109            if(!@file_exists($TmpPath)){ # ²èÁü¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   110                return array(0,"²èÁü¤Î½ÐÎϤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"); 
  111111            } 
  112112            ImageDestroy($ImgNew); 
  113113            return array(1,$ToFile); 
  114114             
  115         case "2": //jpg形式 
   115        case "2": //jpg·Á¼° 
  116116            $ImgDefault = ImageCreateFromJpeg($FromImgPath); 
  117117            //ImageCopyResized( $ImgNew,$ImgDefault, 0, 0, 0, 0,$re_size[0], $re_size[1],$size[0], $size[1]); 
   
  127127            $TmpPath = $ToImgPath.$ToFile; 
  128128            @ImageJpeg($ImgNew,$TmpPath); 
  129             if(!@file_exists($TmpPath)){ # 画像が作成されていない場合 
  130                 return array(0,"画像の出力に失敗しました。<br>${ImgNew}<br>${TmpPath}"); 
   129            if(!@file_exists($TmpPath)){ # ²èÁü¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   130                return array(0,"²èÁü¤Î½ÐÎϤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>${ImgNew}<br>${TmpPath}"); 
  131131            } 
  132132            $RetVal = $ToFile; 
  133133            break; 
  134134             
  135         case "3": //png形式 
   135        case "3": //png·Á¼° 
  136136            $ImgDefault = ImageCreateFromPNG($FromImgPath); 
  137137            //ImageCopyResized($ImgNew, $ImgDefault, 0, 0, 0, 0,$re_size[0], $re_size[1],$size[0], $size[1]); 
   
  147147            $TmpPath = $ToImgPath.$ToFile; 
  148148            @ImagePNG($ImgNew,$TmpPath ); 
  149             if(!@file_exists($TmpPath)){ # 画像が作成されていない場合 
  150                 return array(0,"画像の出力に失敗しました。"); 
   149            if(!@file_exists($TmpPath)){ # ²èÁü¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   150                return array(0,"²èÁü¤Î½ÐÎϤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"); 
  151151            } 
  152152            $RetVal = $ToFile; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.