Ignore:
Timestamp:
2007/03/11 06:27:25 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r11729 の変更を取消

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/comu/data/class/SC_SiteSession.php

  r11729 r11730  
  66 */ 
  77 
  8 /* カートセッション管理クラス */ 
   8/* ¥«¡¼¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥¯¥é¥¹ */ 
  99class SC_SiteSession { 
  10     /* コンストラクタ */ 
   10    /* ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ */ 
  1111    function SC_SiteSession() { 
  1212        sfDomainSessionStart(); 
  13         // 前ページでの登録成功判定を引き継ぐ 
   13        // Á°¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÎÅÐÏ¿À®¸ùȽÄê¤ò°ú¤­·Ñ¤° 
  1414        $_SESSION['site']['pre_regist_success'] = $_SESSION['site']['regist_success']; 
  1515        $_SESSION['site']['regist_success'] = false; 
   
  1818    } 
  1919     
  20     /* 前ページが正当であるかの判定 */ 
   20    /* Á°¥Ú¡¼¥¸¤¬ÀµÅö¤Ç¤¢¤ë¤«¤ÎȽÄê */ 
  2121    function isPrePage() { 
  2222        if($_SESSION['site']['pre_page'] != "" && $_SESSION['site']['now_page'] != "") { 
   
  3232    } 
  3333     
  34     /* 値の取得 */ 
   34    /* ÃͤμèÆÀ */ 
  3535    function getValue($keyname) { 
  3636        return $_SESSION['site'][$keyname]; 
  3737    } 
  3838     
  39     /* ユニークIDの取得 */ 
   39    /* ¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ */ 
  4040    function getUniqId() { 
  41         // ユニークIDがセットされていない場合はセットする。 
   41        // ¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£ 
  4242        if(!isset($_SESSION['site']['uniqid']) || $_SESSION['site']['uniqid'] == "") { 
  4343            $this->setUniqId(); 
   
  4646    } 
  4747     
  48     /* ユニークIDのセット */ 
   48    /* ¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¥»¥Ã¥È */ 
  4949    function setUniqId() { 
  50         // 予測されないようにランダム文字列を付与する。 
   50        // ͽ¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥é¥ó¥À¥àʸ»úÎó¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£ 
  5151        $_SESSION['site']['uniqid'] = sfGetUniqRandomId(); 
  5252    } 
  5353     
  54     /* ユニークIDのチェック */ 
   54    /* ¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ */ 
  5555    function checkUniqId() { 
  5656        if($_POST['uniqid'] != "") { 
   
  6262    } 
  6363     
  64     /* ユニークIDの解除 */ 
   64    /* ¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î²ò½ü */ 
  6565    function unsetUniqId() { 
  6666        $_SESSION['site']['uniqid'] = ""; 
  6767    } 
  6868     
  69     /* 登録成功を記録 */ 
   69    /* ÅÐÏ¿À®¸ù¤òµ­Ï¿ */ 
  7070    function setRegistFlag() { 
  7171        $_SESSION['site']['regist_success'] = true; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.