Ignore:
Timestamp:
2007/03/09 17:42:38 (15 years ago)
Author:
rebelt
Message:

下記の問題点の修正です。

 • 検証結果15
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/mobile/html/mobile/shopping/payment.php

  r11409 r11683  
  1515        $this->tpl_mainpage = 'shopping/payment.tpl'; 
  1616        $this->tpl_onload = 'fnCheckInputPoint();'; 
  17         $this->tpl_title = "¤ª»ÙʧÊýË¡¡¦¤ªÆϤ±»þ´ÖÅù¤Î»ØÄê"; 
   17        $this->tpl_title = "¤ª»ÙʧÊýË¡¤Î»ØÄê"; 
  1818        /* 
  1919         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
   
  5959 
  6060switch($_POST['mode']) { 
   61// »Ùʧ¤¤ÊýË¡»ØÄê ¢ª ÇÛãÆü»þ»ØÄê 
   62case 'deliv_date': 
   63    // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
   64    $objFormParam->convParam(); 
   65    $objPage->arrErr = lfCheckError($objPage->arrData); 
   66    if (!isset($objPage->arrErr['payment_id'])) { 
   67        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤ÎÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤· 
   68        $objPage->tpl_mainpage = 'shopping/deliv_date.tpl'; 
   69        $objPage->tpl_title = "ÇÛãÆü»þ»ØÄê"; 
   70        break; 
   71    } else { 
   72        // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ 
   73        $uniqid = $objSiteSess->getUniqId(); 
   74        // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò³ÊǼ 
   75        lfSetOrderTempData($uniqid); 
   76    } 
   77    break; 
  6178case 'confirm': 
  6279    // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
   
  7794        // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò³ÊǼ 
  7895        lfSetOrderTempData($uniqid); 
   96        if (!isset($objPage->arrErr['payment_id'])) { 
   97            // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤ÎÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤· 
   98            $objPage->tpl_mainpage = 'shopping/deliv_date.tpl'; 
   99            $objPage->tpl_title = "ÇÛãÆü»þ»ØÄê"; 
   100        } 
  79101    } 
  80102    break; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.