Ignore:
Timestamp:
2007/02/28 16:17:07 (16 years ago)
Author:
inoue
Message:

モバイル版EC-CUBE

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/class/SC_Customer.php

  r17 r11460  
  5050    } 
  5151     
  52     function getCustomerDataFromEmailPass( $pass, $email ) { 
   52    function getCustomerDataFromEmailPass( $pass, $email, $mobile = false ) { 
   53        $sql_mobile = $mobile ? ' OR email_mobile ILIKE ?' : ''; 
   54        $arrValues = array($email); 
   55        if ($mobile) { 
   56            $arrValues[] = $email; 
   57        } 
  5358        // ËÜÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤Î¤ß 
  54         $sql = "SELECT * FROM dtb_customer WHERE email ILIKE ? AND del_flg = 0 AND status = 2"; 
  55         $result = $this->conn->getAll($sql, array($email)); 
   59        $sql = "SELECT * FROM dtb_customer WHERE (email ILIKE ?" . $sql_mobile . ") AND del_flg = 0 AND status = 2"; 
   60        $result = $this->conn->getAll($sql, $arrValues); 
  5661        $data = $result[0]; 
  5762         
   
  6368        } 
  6469        return false; 
   70    } 
   71 
   72    /** 
   73     * ·ÈÂÓüËöID¤¬°ìÃפ¹¤ë²ñ°÷¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
   74     * 
   75     * @return boolean ³ºÅö¤¹¤ë²ñ°÷¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï true¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç 
   76     *                 ¤Ï false ¤òÊÖ¤¹¡£ 
   77     */ 
   78    function checkMobilePhoneId() { 
   79        if (!isset($_SESSION['mobile']['phone_id']) || $_SESSION['mobile']['phone_id'] === false) { 
   80            return false; 
   81        } 
   82 
   83        // ·ÈÂÓüËöID¤¬°ìÃפ·¡¢ËÜÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£ 
   84        $sql = 'SELECT count(*) FROM dtb_customer WHERE mobile_phone_id = ? AND del_flg = 0 AND status = 2'; 
   85        $result = $this->conn->getOne($sql, array($_SESSION['mobile']['phone_id'])); 
   86        return $result > 0; 
   87    } 
   88 
   89    /** 
   90     * ·ÈÂÓüËöID¤ò»ÈÍѤ·¤Æ²ñ°÷¤ò¸¡º÷¤·¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¾È¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£ 
   91     * ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   92     * 
   93     * @param string $pass ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É 
   94     * @return boolean ³ºÅö¤¹¤ë²ñ°÷¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï true¡¢ 
   95     *                 ¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï false ¤òÊÖ¤¹¡£ 
   96     */ 
   97    function getCustomerDataFromMobilePhoneIdPass($pass) { 
   98        if (!isset($_SESSION['mobile']['phone_id']) || $_SESSION['mobile']['phone_id'] === false) { 
   99            return false; 
   100        } 
   101 
   102        // ·ÈÂÓüËöID¤¬°ìÃפ·¡¢ËÜÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£ 
   103        $sql = 'SELECT * FROM dtb_customer WHERE mobile_phone_id = ? AND del_flg = 0 AND status = 2'; 
   104        @list($data) = $this->conn->getAll($sql, array($_SESSION['mobile']['phone_id'])); 
   105 
   106        // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤òcustomer_data¤Ë³ÊǼ¤·¤Ætrue¤òÊÖ¤¹¡£ 
   107        if (sha1($pass . ':' . AUTH_MAGIC) == @$data['password']) { 
   108            $this->customer_data = $data; 
   109            $this->startSession(); 
   110            return true; 
   111        } 
   112        return false; 
   113    } 
   114 
   115    /** 
   116     * ·ÈÂÓüËöID¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£ 
   117     * 
   118     * @return void 
   119     */ 
   120    function updateMobilePhoneId() { 
   121        if (!isset($_SESSION['mobile']['phone_id']) || $_SESSION['mobile']['phone_id'] === false) { 
   122            return; 
   123        } 
   124 
   125        if ($this->customer_data['mobile_phone_id'] == $_SESSION['mobile']['phone_id']) { 
   126            return; 
   127        } 
   128 
   129        $objQuery = new SC_Query; 
   130        $sqlval = array('mobile_phone_id' => $_SESSION['mobile']['phone_id']); 
   131        $where = 'customer_id = ? AND del_flg = 0 AND status = 2'; 
   132        $objQuery->update('dtb_customer', $sqlval, $where, array($this->customer_data['customer_id'])); 
   133 
   134        $this->customer_data['mobile_phone_id'] = $_SESSION['mobile']['phone_id']; 
   135    } 
   136 
   137    /** 
   138     * email ¤«¤é email_mobile ¤Ø·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
   139     * 
   140     * @return void 
   141     */ 
   142    function updateEmailMobile() { 
   143        // ¤¹¤Ç¤Ë email_mobile ¤ËÃͤ¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£ 
   144        if ($this->customer_data['email_mobile'] != '') { 
   145            return; 
   146        } 
   147 
   148        // email ¤¬·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£ 
   149        if (!gfIsMobileMailAddress($this->customer_data['email'])) { 
   150            return; 
   151        } 
   152 
   153        // email ¤«¤é email_mobile ¤Ø¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
   154        $objQuery = new SC_Query; 
   155        $sqlval = array('email_mobile' => $this->customer_data['email']); 
   156        $where = 'customer_id = ? AND del_flg = 0 AND status = 2'; 
   157        $objQuery->update('dtb_customer', $sqlval, $where, array($this->customer_data['customer_id'])); 
   158 
   159        $this->customer_data['email_mobile'] = $this->customer_data['email']; 
  65160    } 
  66161     
   
  101196     
  102197    // ¥í¥°¥¤¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äꤹ¤ë¡£ 
  103     function isLoginSuccess() { 
   198    function isLoginSuccess($dont_check_email_mobile = false) { 
  104199        // ¥í¥°¥¤¥ó»þ¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÈDB¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬°ìÃפ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  105200        if(sfIsInt($_SESSION['customer']['customer_id'])) { 
   
  107202            $email = $objQuery->get("dtb_customer", "email", "customer_id = ?", array($_SESSION['customer']['customer_id'])); 
  108203            if($email == $_SESSION['customer']['email']) { 
   204                // ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
   205                // ¤¿¤À¤· $dont_check_email_mobile ¤¬ true ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¡£ 
   206                if (defined('MOBILE_SITE') && !$dont_check_email_mobile) { 
   207                    $email_mobile = $objQuery->get("dtb_customer", "email_mobile", "customer_id = ?", array($_SESSION['customer']['customer_id'])); 
   208                    return isset($email_mobile); 
   209                } 
  109210                return true; 
  110211            } 
   
  121222    function setValue($keyname, $val) { 
  122223        $_SESSION['customer'][$keyname] = $val; 
   224    } 
   225 
   226    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤¬NULL¤«¤É¤¦¤«¤ÎȽÄê 
   227    function hasValue($keyname) { 
   228        return isset($_SESSION['customer'][$keyname]); 
  123229    } 
  124230     
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.