Ignore:
Timestamp:
2007/02/25 03:39:19 (16 years ago)
Author:
rebelt
Message:

修正です。

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • temp/branches/mobile/data/class/GC_MobileImage.php

  r11453 r11457  
  22/** 
  33 * üËö¤Î²èÌ̲òÁüÅ٤ˤ¢¤ï¤»¤Æ²èÁü¤òÊÑ´¹¤¹¤ë 
  4  * 
  54 */ 
  65 
  7 define("INC_PATH", realpath(dirname( __FILE__)) . "/../include"); 
  8 require_once(INC_PATH . "/image_converter.inc"); 
   6define("MOBILE_IMAGE_INC_PATH", realpath(dirname( __FILE__)) . "/../include"); 
   7require_once(MOBILE_IMAGE_INC_PATH . "/image_converter.inc"); 
  98 
  109/** 
  11  * ·ÈÂÓüËö¤Î¥¯¥é¥¹ 
   10 * ²èÁüÊÑ´¹¥¯¥é¥¹ 
  1211 */ 
  1312class GC_MobileImage { 
   
  2524        $model   = GC_MobileUserAgent::getModel(); 
  2625 
  27         // ·ÈÂÓÅÅÏäξì¹ç¤Î¤ß½èÍý¤ò¹Ô¤¦ 
   26        // ·ÈÂÓÅÅÏäξì¹ç¤Î¤ß½èÍý¤ò¹Ô¤¦ 
  2827        if ($carrier !== FALSE) { 
  2928 
  30             // HTMLÃæ¤ÎIMG¥¿¥°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   29            // HTMLÃæ¤ÎIMG¥¿¥°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  3130            $pattern = '/<img\s+src=[\'"]([^>"]+)[\'"]\s*\/*>/i'; 
  3231            preg_match_all($pattern, $buffer, $images); 
  3332 
  34             // üËö¤Î¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  35             $fp = @fopen(INC_PATH . "/mobile_image_map_$carrier.inc", "r"); 
  36             flock($fp, LOCK_SH); 
   33            // üËö¤Î¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   34            $fp = fopen(MOBILE_IMAGE_INC_PATH . "/mobile_image_map_$carrier.csv", "r"); 
  3735            while (($data = fgetcsv($fp, 1000, ",")) !== FALSE) { 
  3836                if ($data[1] == $model) { 
   
  4139                } 
  4240            } 
  43             flock($fp, LOCK_UN); 
  4441            fclose($fp); 
  4542 
  46             // ²èÁüÊÑ´¹¤Î¾ðÊó¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
   43            // ²èÁüÊÑ´¹¤Î¾ðÊó¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
  4744            $imageConverter = New ImageConverter(); 
  4845            $imageConverter->setOutputDir(MOBILE_IMAGE_DIR); 
   
  5047            $imageConverter->setImageWidth($imageWidth); 
  5148 
  52             // HTMLÃæ¤ÎIMG¥¿¥°¤òÊÑ´¹¸å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤ËÃÖ´¹¤¹¤ë 
   49            // HTMLÃæ¤ÎIMG¥¿¥°¤òÊÑ´¹¸å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤ËÃÖ´¹¤¹¤ë 
  5350            foreach ($images[1] as $key => $value) { 
  5451                $converted = $imageConverter->execute(preg_replace('|^' . PC_URL_DIR . '|', PC_HTML_PATH, $value)); 
  55                 $buffer = str_replace($value, MOBILE_IMAGE_URL . '/' . $converted['outputImageName'], $buffer); 
   52                if (isset($converted['outputImageName'])) { 
   53                    $buffer = str_replace($value, MOBILE_IMAGE_URL . '/' . $converted['outputImageName'], $buffer); 
   54                } else { 
   55                    $buffer = str_replace($images[0][$key], '<!--No image-->', $buffer); 
   56                } 
  5657            } 
  5758        } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.