Changeset 11406


Ignore:
Timestamp:
2007/02/02 23:44:36 (15 years ago)
Author:
rebelt
Message:

以下のモバイルサイト用ページ・機能を作成いたしました。

 • ログイン
 • パスワードを忘れた方
 • ご利用ガイド
 • お問い合せ
 • 空メール機能
Location:
temp/branches/mobile
Files:
52 added
10 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • temp/branches/mobile/data/Smarty/templates/mobile/products/category_list.tpl

  r11398 r11406  
  1010<!--{/if}--> 
  1111<!--{if $i+1<9}--> 
  12 [emoji:<!--{$i+125}-->]<a href="<!--{$path}-->?category_id=<!--{$arrChild.category_id}-->" accesskey="<!--{$i+1}-->"><!--{$arrChild.category_name|escape}-->(<!--{$arrChild.product_count}-->)</a><br> 
   12<a href="<!--{$path}-->?category_id=<!--{$arrChild.category_id}-->" accesskey="<!--{$i+1}-->"><!--{$i+1|numeric_emoji}--><!--{$arrChild.category_name|escape}-->(<!--{$arrChild.product_count}-->)</a><br> 
  1313<!--{else}--> 
  1414[<!--{$i+1}-->]<a href="<!--{$path}-->?category_id=<!--{$arrChild.category_id}-->"><!--{$arrChild.category_name|escape}-->(<!--{$arrChild.product_count}-->)</a><br> 
   
  1919<hr> 
  2020 
  21 <!--XXX--><a href="#" accesskey="9">[emoji:133]¤«¤´¤ò¸«¤ë</a><br> 
  22 <a href="<!--{$smarty.const.URL_SITE_TOP}-->" accesskey="0">[emoji:134]TOP¥Ú¡¼¥¸¤Ø</a><br> 
   21<a href="<!--{$smarty.const.URL_CART_TOP}-->" accesskey="9"><!--{9|numeric_emoji}-->¤«¤´¤ò¸«¤ë</a><br> 
   22<a href="<!--{$smarty.const.URL_SITE_TOP}-->" accesskey="0"><!--{0|numeric_emoji}-->TOP¥Ú¡¼¥¸¤Ø</a><br> 
  2323 
  2424<br> 
  2525 
  2626<!-- ¢§¥Õ¥Ã¥¿¡¼ ¤³¤³¤«¤é --> 
  27 <center>LOCKON CO.,LTD.</center> 
   27<!--{include file='footer.tpl'}--> 
  2828<!-- ¢¥¥Õ¥Ã¥¿¡¼ ¤³¤³¤Þ¤Ç --> 
 • temp/branches/mobile/data/Smarty/templates/mobile/products/detail.tpl

  r11398 r11406  
  6565 
  6666<br> 
  67 <a href="<!--{$smarty.const.URL_CART_TOP}-->" accesskey="9">[emoji:133]¤«¤´¤ò¸«¤ë</a><br> 
  68 <a href="<!--{$smarty.const.URL_SITE_TOP}-->" accesskey="0">[emoji:134]TOP¥Ú¡¼¥¸¤Ø</a><br> 
   67 
   68<a href="<!--{$smarty.const.URL_CART_TOP}-->" accesskey="9"><!--{9|numeric_emoji}-->¤«¤´¤ò¸«¤ë</a><br> 
   69<a href="<!--{$smarty.const.URL_SITE_TOP}-->" accesskey="0"><!--{0|numeric_emoji}-->TOP¥Ú¡¼¥¸¤Ø</a><br> 
  6970 
  7071<br> 
  7172 
  7273<!-- ¢§¥Õ¥Ã¥¿¡¼ ¤³¤³¤«¤é --> 
  73 <center>LOCKON CO.,LTD.</center> 
  74 <!-- ¢¥¥Õ¥Ã¥¿¡¼ ¤³¤³¤Þ¤Ç --><!--¢¥MAIN--> 
   74<!--{include file='footer.tpl'}--> 
   75<!-- ¢¥¥Õ¥Ã¥¿¡¼ ¤³¤³¤Þ¤Ç --> 
 • temp/branches/mobile/data/Smarty/templates/mobile/products/list.tpl

  r11398 r11406  
  77<!--{foreach from=$arrProducts key=i item=arrProduct}--> 
  88<!-- ¢§¾¦ÉÊ ¤³¤³¤«¤é --> 
  9 <!--{if $i+1<9}-->[emoji:<!--{$i+125}-->]<!--{else}-->[<!--{$i+1}-->]<!--{/if}--> 
   9<!--{if $i+1<9}--><!--{$i+1|numeric_emoji}--><!--{else}-->[<!--{$i+1}-->]<!--{/if}--> 
  1010<!-- ¾¦ÉÊ̾ --><!--{$arrProduct.name|escape}--><br> 
  1111 
   
  3232<hr> 
  3333 
  34 <!--XXX--><a href="#" accesskey="9">[emoji:133]¤«¤´¤ò¸«¤ë</a><br> 
  35 <a href="<!--{$smarty.const.URL_SITE_TOP}-->" accesskey="0">[emoji:134]TOP¥Ú¡¼¥¸¤Ø</a><br> 
   34<a href="<!--{$smarty.const.URL_CART_TOP}-->" accesskey="9"><!--{9|numeric_emoji}-->¤«¤´¤ò¸«¤ë</a><br> 
   35<a href="<!--{$smarty.const.URL_SITE_TOP}-->" accesskey="0"><!--{0|numeric_emoji}-->TOP¥Ú¡¼¥¸¤Ø</a><br> 
   36 
  3637<br> 
  3738 
  3839<!-- ¢§¥Õ¥Ã¥¿¡¼ ¤³¤³¤«¤é --> 
  39 <center>LOCKON CO.,LTD.</center> 
   40<!--{include file='footer.tpl'}--> 
  4041<!-- ¢¥¥Õ¥Ã¥¿¡¼ ¤³¤³¤Þ¤Ç --> 
 • temp/branches/mobile/data/Smarty/templates/mobile/products/search.tpl

  r11398 r11406  
  1515<hr> 
  1616 
  17 <!--XXX--><a href="#" accesskey="9">[emoji:133]¤«¤´¤ò¸«¤ë</a><br> 
  18 <a href="<!--{$smarty.const.URL_SITE_TOP}-->" accesskey="0">[emoji:134]TOP¥Ú¡¼¥¸¤Ø</a><br> 
   17<a href="<!--{$smarty.const.URL_CART_TOP}-->" accesskey="9"><!--{9|numeric_emoji}-->¤«¤´¤ò¸«¤ë</a><br> 
   18<a href="<!--{$smarty.const.URL_SITE_TOP}-->" accesskey="0"><!--{0|numeric_emoji}-->TOP¥Ú¡¼¥¸¤Ø</a><br> 
  1919 
  2020<br> 
  2121 
  2222<!-- ¢§¥Õ¥Ã¥¿¡¼ ¤³¤³¤«¤é --> 
  23 <center>LOCKON CO.,LTD.</center> 
   23<!--{include file='footer.tpl'}--> 
  2424<!-- ¢¥¥Õ¥Ã¥¿¡¼ ¤³¤³¤Þ¤Ç --> 
 • temp/branches/mobile/data/Smarty/templates/mobile/top.tpl

  r11398 r11406  
  2525<!--XXX--><a href="#" accesskey="3"><!--{3|numeric_emoji}-->¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿</a><br> 
  2626<!--XXX--><a href="#" accesskey="4"><!--{4|numeric_emoji}-->²ñ°÷ÅÐÏ¿¡¦Âà²ñ</a><br> 
  27 <!--XXX--><a href="#" accesskey="5"><!--{5|numeric_emoji}-->¤´ÍøÍÑ¥¬¥¤¥É</a><br> 
  28 <!--XXX--><a href="#" accesskey="6"><!--{6|numeric_emoji}-->¤ªÌ䤤¹ç¤»</a><br> 
   27<a href="guide/index.php" accesskey="5"><!--{5|numeric_emoji}-->¤´ÍøÍÑ¥¬¥¤¥É</a><br> 
   28<!--XXX--><a href="contact/index.php" accesskey="6"><!--{6|numeric_emoji}-->¤ªÌ䤤¹ç¤»</a><br> 
  2929<!-- ¢¥¥á¥Ë¥å¡¼ ¤³¤³¤Þ¤Ç --> 
  3030 
 • temp/branches/mobile/data/conf/mobile.conf

  r11401 r11406  
  2828 
  2929/** 
   30 * ¶õ¥á¡¼¥ëµ¡Ç½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤«¤É¤¦¤« 
   31 */ 
   32define('MOBILE_USE_KARA_MAIL', true); 
   33 
   34/** 
  3035 * ¶õ¥á¡¼¥ë¼õ¤±ÉÕ¤±¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾Éôʬ 
  3136 */ 
 • temp/branches/mobile/data/include/mobile.inc

  r11398 r11406  
  33 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¶¦Í­´Ø¿ô¥Õ¥¡¥¤¥ë 
  44 */ 
   5 
   6require_once DATA_PATH . 'module/Net/URL.php'; 
   7require_once DATA_PATH . 'class/SC_DbConn.php'; 
   8require_once DATA_PATH . 'class/SC_Query.php'; 
  59 
  610/** 
   
  132136        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') { 
  133137            // GET ¤Î¾ì¹ç¤ÏƱ¤¸¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£ 
  134             require_once(DATA_PATH . 'module/Net/URL.php'); 
  135             $url = new Net_URL(); 
  136             $url->addQueryString(session_name(), session_id()); 
  137             header('Location: ' . $url->getURL()); 
   138            header('Location: ' . gfAddSessionId()); 
  138139        } else { 
  139140            // GET °Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£ 
   
  197198    lfMobileInitOutput(); 
  198199} 
   200 
   201/** 
   202 * LocationÅù¤Ç¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÉղ乤ëɬÍפ¬¤¢¤ëURL¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÉղ乤롣 
   203 * 
   204 * @return String 
   205 */ 
   206function gfAddSessionId($url = null) { 
   207    $objURL = new Net_URL($url); 
   208    $objURL->addQueryString(session_name(), session_id()); 
   209    return $objURL->getURL(); 
   210} 
   211 
   212/** 
   213 * ¶õ¥á¡¼¥ëÍѤΥȡ¼¥¯¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£ 
   214 * 
   215 * @return string À¸À®¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥ó¤òÊÖ¤¹¡£ 
   216 */ 
   217function lfGenerateKaraMailToken() { 
   218    $token_chars = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'; 
   219    $token_chars_length = strlen($token_chars); 
   220    $token_length = 10; 
   221    $token = ''; 
   222 
   223    while ($token_length > 0) { 
   224        $token .= $token_chars{mt_rand(0, $token_chars_length - 1)}; 
   225        --$token_length; 
   226    } 
   227 
   228    return $token; 
   229} 
   230 
   231/** 
   232 * ¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òÅÐÏ¿¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥ó¤òÊÖ¤¹¡£ 
   233 * 
   234 * @param string $next_url ¶õ¥á¡¼¥ë¼õ¤±ÉÕ¤±¸å¤ËÁ«°Ü¤µ¤»¤ë¥Ú¡¼¥¸ (¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×¤«¤é¤ÎÁêÂÐURL) 
   235 * @param string $session_id ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID (¾Êά¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¸½ºß¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥óID) 
   236 * @return string|false ¥È¡¼¥¯¥ó¤òÊÖ¤¹¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïfalse¤òÊÖ¤¹¡£ 
   237 */ 
   238function gfPrepareKaraMail($next_url, $session_id = null) { 
   239    if (!isset($session_id)) { 
   240        $session_id = session_id(); 
   241    } 
   242 
   243    $objQuery = new SC_Query; 
   244 
   245    // GC 
   246    $time = date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME); 
   247    $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail', 'email IS NULL AND create_date < ?', array($time)); 
   248 
   249    $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail', 'session_id = ?', array($session_id)); 
   250 
   251    $arrValues = array('session_id' => $session_id, 
   252                       'next_url'   => $next_url); 
   253 
   254    $try = 10; 
   255 
   256    while ($try > 0) { 
   257        $arrValues['token'] = $token = lfGenerateKaraMailToken(); 
   258 
   259        $objQuery->insert('dtb_mobile_kara_mail', $arrValues); 
   260        $count = $objQuery->count('dtb_mobile_kara_mail', 'token = ?', array($token)); 
   261 
   262        if ($count == 1) { 
   263            break; 
   264        } 
   265 
   266        $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail', 'session_id = ?', array($session_id)); 
   267        $token = false; 
   268        --$try; 
   269    } 
   270 
   271    return $token; 
   272} 
   273 
   274/** 
   275 * ¶õ¥á¡¼¥ë¤«¤é¼èÆÀ¤·¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£ 
   276 * 
   277 * @param string $token ¥È¡¼¥¯¥ó 
   278 * @param string $email ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
   279 * @return boolean À®¸ù¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïtrue¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïfalse¤òÊÖ¤¹¡£ 
   280 */ 
   281function gfRegisterKaraMail($token, $email) { 
   282    $objQuery = new SC_Query; 
   283 
   284    // GC 
   285    $time = date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME); 
   286    $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail', 
   287                      '(email IS NULL AND create_date < ?) OR (email IS NOT NULL AND receive_date < ?)', 
   288                      array($time, $time)); 
   289 
   290    $kara_mail_id = $objQuery->get('dtb_mobile_kara_mail', 'kara_mail_id', 'token = ?', array($token)); 
   291    if (!isset($kara_mail_id)) { 
   292        return false; 
   293    } 
   294 
   295    $arrValues = array('email' => $email); 
   296    $arrRawValues = array('receive_date' => 'now()'); 
   297    $objQuery->update('dtb_mobile_kara_mail', $arrValues, 'kara_mail_id = ?', array($kara_mail_id), $arrRawValues); 
   298 
   299    return true; 
   300} 
   301 
   302/** 
   303 * ¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¥È¡¼¥¯¥ó¤¬°ìÃפ¹¤ë¹Ô¤òºï½ü¤·¡¢ 
   304 * ¼¡¤ËÁ«°Ü¤µ¤»¤ë¥Ú¡¼¥¸¤ÎURL¤òÊÖ¤¹¡£¡¡ 
   305 * 
   306 * ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï $_SESSION['mobile']['kara_mail_from'] ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ 
   307 * 
   308 * @param string $token ¥È¡¼¥¯¥ó 
   309 * @return string|false URL¤òÊÖ¤¹¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïfalse¤òÊÖ¤¹¡£ 
   310 */ 
   311function gfFinishKaraMail($token) { 
   312    $objQuery = new SC_Query; 
   313 
   314    $arrRow = $objQuery->getrow('dtb_mobile_kara_mail', 'session_id, next_url, email', 
   315                                'token = ? AND email IS NOT NULL AND receive_date >= ?', 
   316                                array($token, date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME))); 
   317    if (!isset($arrRow)) { 
   318        return false; 
   319    } 
   320 
   321    $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail', 'token = ?', array($token)); 
   322 
   323    list($session_id, $next_url, $email) = $arrRow; 
   324    $objURL = new Net_URL(SITE_URL . $next_url); 
   325    $objURL->addQueryString(session_name(), $session_id); 
   326    $url = $objURL->getURL(); 
   327 
   328    session_id($session_id); 
   329    session_start(); 
   330    $_SESSION['mobile']['kara_mail_from'] = $email; 
   331    session_write_close(); 
   332 
   333    return $url; 
   334} 
  199335?> 
 • temp/branches/mobile/html/install/index.php

  r11398 r11406  
  9595    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£ 
  9696    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_module", $dsn);  // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
   97    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£ 
   98    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_mobile_kara_mail", $dsn);    // ¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
  9799     
  98100    // ¥«¥é¥à¤òÄɲà
 • temp/branches/mobile/html/mobile/products/detail.php

  r11398 r11406  
  164164        $objCartSess->addProduct(array($_POST['product_id'], $classcategory_id1, $classcategory_id2), $objFormParam->getValue('quantity')); 
  165165 
  166         header("Location: " . URL_CART_TOP . "?" . session_name() . "=" . session_id()); 
   166        header("Location: " . gfAddSessionId(URL_CART_TOP)); 
  167167 
  168168        exit; 
   
  288288        if($arrProductsClass[$i]['classcategory_id1'] == $_POST['classcategory_id1'] and $classcat_id2 != $arrProductsClass[$i]['classcategory_id2']) { 
  289289            $classcat_id2 = $arrProductsClass[$i]['classcategory_id2']; 
  290             $arrSele2[$list_id] = $arrClassCatName[$classcat_id2]; 
   290            $arrSele2[$classcat_id2] = $arrClassCatName[$classcat_id2]; 
  291291        } 
  292292 
   
  480480    return $arrRet; 
  481481} 
  482  
  483482?> 
 • temp/branches/mobile/html/mobile/require.php

  r11398 r11406  
  3333 
  3434// ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤνé´ü½èÍý¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£ 
  35 sfMobileInit(); 
   35if (!defined(SKIP_MOBILE_INIT)) { 
   36    sfMobileInit(); 
   37} 
  3638?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.