source: branches/dev/html/admin/mail/sendmail.php @ 13261

Revision 13261, 8.6 KB checked in by matsumoto, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7$include_dir = realpath(dirname( __FILE__));
8require_once($include_dir."/../require.php");
9$conn = new SC_DbConn();
10$objSite = new SC_SiteInfo($conn);
11
12if(MELMAGA_SEND != true) {
13    exit;
14}
15
16
17if($_GET['mode'] == 'now') {
18    //----¡¡Ì¤Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
19    $time_data = $conn->getAll( "SELECT send_id FROM dtb_send_history  WHERE complete_count = 0 AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC" );
20} else {
21   
22    // postgresql ¤È mysql ¤È¤ÇSQL¤ò¤ï¤±¤ë
23    if (DB_TYPE == "pgsql") {
24        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
25        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN current_timestamp + '- 5 minutes' AND current_timestamp + '5 minutes' AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
26    }else if (DB_TYPE == "mysql") {
27        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
28        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN date_add(now(),INTERVAL -5 minute) AND date_add(now(),INTERVAL 5 minute) AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
29    }   
30    //----¡¡30ʬËè¤ËCron¤¬Á÷¿®»þ´Ö¥Ç¡¼¥¿³Îǧ
31    $time_data = $conn->getAll($sql);
32}
33
34$count = count($time_data);
35
36if( $count > 0 ){
37    print("start sending <br />\n");
38} else {
39    print("not found <br />\n");
40    exit;
41}
42
43//---- ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
44for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
45
46    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_customer WHERE send_id = ? AND (send_flag = 2 OR send_flag IS NULL)";
47    $list_data[] = $conn->getAll( $sql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
48   
49    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_history WHERE send_id = ?";
50    $mail_data[] = $conn->getAll( $sql, array(  $time_data[$i]["send_id"] ) );
51
52}
53
54//---- Á÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°ÍÑSQL
55$sql_flag ="UPDATE dtb_send_customer SET send_flag = ? WHERE send_id = ? AND customer_id = ?";
56$objMail = new GC_SendMail();
57
58//----¡¡¥á¡¼¥ëÀ¸À®¤ÈÁ÷¿®
59for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
60
61    for( $j = 0; $j < count( $list_data[$i] ); $j ++ ) {
62
63        $customerName = "";
64        $mailBody = "";
65        $sendFlag = "";
66
67        //-- ¸ÜµÒ̾¤ÎÊÑ´¹
68        $name = trim($list_data[$i][$j]["name"]);
69       
70        if ($name == "") {
71            $name = "¤ªµÒ";
72        }
73       
74        $customerName = htmlspecialchars($name);
75        $subjectBody = ereg_replace( "{name}", $customerName , $mail_data[$i][0]["subject"] );
76        $mailBody = ereg_replace( "{name}", $customerName ,  $mail_data[$i][0]["body"] );
77
78        //-- ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®¤ò¥Ö¥ì¥¤¥óÏ¢·È¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç
79        if(MELMAGA_SEND_BLAYN){
80           
81            //-- ʸ»ú¤òÆüËܸì¤ËÀßÄê
82            Mb_language( "Japanese" );
83             
84            //Á÷¿®¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤ÎÆâÍƤÈÁ÷¿®Àè
85            $sendResut = array(
86                          "to" => $list_data[$i][$j]["email"]        //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
87                    ,"subject" => mb_encode_mimeheader($subjectBody) //¡¡Subject 
88                       ,"from" => $objSite->data["email03"]          //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
89                  ,"replay_to" => $objSite->data["email03"]          //¡¡reply_to
90                ,"return_path" => $objSite->data["email04"]          //¡¡return_path
91                                                                       );
92                                                                       
93            //-- ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥µ¡¼¥Ð¡¼IP¥¢¥É¥ì¥¹
94            $param = array(   
95                       'host' => "210.188.254.83"
96                      ,'port' => "25"                 
97                                                  );
98            //-- ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë
99            $htmlBody = array(
100               "head_charset"  => "ISO-2022-JP"
101              ,"html_encoding" => "JIS"
102              ,"html_charset"  => "JIS"
103                                                  );
104           
105            //-- PEAR::Mail¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈºîÀ®
106            $mailObj =& Mail::factory("smtp", $param);
107           
108            //-- Mail_mime¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈºîÀ®
109            $mimeObj = new Mail_mime();
110           
111            //-- Mail_mime¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ËHTML¤ÎËÜʸ¤òÄɲÃ
112            $mailBody = mb_convert_encoding($mailBody, "JIS", CHAR_CODE);
113            $mimeObj->setHTMLBody($mailBody);
114           
115            //-- Mail_mime¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·ï̾¡¦From¤òÄɲÃ
116            $mimeObj->setSubject($sendResut["subject"]);
117            $mimeObj->setFrom($sendResut["from"]);
118           
119            print_r($htmlBody);
120            // À°·Á¤µ¤ì¤¿ËÜʸ¤È¥Ø¥Ã¥À¤ò¼èÆÀ
121¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡$body = $mimeObj->get($htmlBody);
122¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡$headers = $mimeObj->headers($sendResut);
123           
124            // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
125            $sendResut = $mailObj->send($sendResut["to"], $headers, $body);
126            header( "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8" );
127                 
128        } else {
129            //-- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç
130            if( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 2 ) {
131
132                $sendResut = MAIL_SENDING(
133                                         $list_data[$i][$j]["email"]                //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
134                                        ,$subjectBody                               //¡¡Subject
135                                        ,$mailBody                                  //¡¡¥á¡¼¥ëËÜʸ
136                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
137                                        ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
138                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
139                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
140                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
141                                                                         );
142                                                                         
143
144            //--  HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç 
145            } elseif( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 1 || $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 3) {
146           
147                $sendResut = HTML_MAIL_SENDING(
148                                             $list_data[$i][$j]["email"]
149                                            ,$subjectBody
150                                            ,$mailBody
151                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
152                                            ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
153                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
154                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
155                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
156                                                                     );
157            }
158        }
159 
160        //-- Á÷¿®´°Î»¤Ê¤é1¡¢¼ºÇԤʤé0¤ò¥á¡¼¥ëÁ÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°¤È¤·¤ÆDB¤ËÁÞÆþ
161        if( ! $sendResut ){
162             $sendFlag = "-1";
163        } else {
164            $sendFlag = "1";
165           
166            // ´°Î»¤ò1¤³Áý¤ä¤¹
167            $sql = "UPDATE dtb_send_history SET complete_count = complete_count + 1 WHERE send_id = ?";
168            $conn->query( $sql, array($mail_data[$i][0]["send_id"]) );
169        }
170
171        $conn->query( $sql_flag, array( $sendFlag, $mail_data[$i][0]["send_id"], $list_data[$i][$j]["customer_id"] ) );
172       
173       
174
175    }
176
177    //--- ¥á¡¼¥ëÁ´·ïÁ÷¿®´°Î»¸å¤Î½èÍý
178    $completeSql = "UPDATE dtb_send_history SET end_date = now() WHERE send_id = ?";
179    $conn->query( $completeSql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
180
181    //---¡¡Á÷¿®´°Î»¡¡Êó¹ð¥á¡¼¥ë
182    $compData =  date("Yǯm·îdÆüH»þiʬ" . "  ²¼µ­¥á¡¼¥ë¤ÎÇÛ¿®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£" );
183
184    HTML_MAIL_SENDING(
185                     $objSite->data["email03"] 
186                    ,$compData
187                    ,$mail_data[$i][0]["body"]
188                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
189                    ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
190                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
191                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
192                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
193                 );
194                 
195    if ($_GET['mode'] = "now") {
196        header("Location: " . URL_DIR . "admin/mail/history.php");
197    }
198    echo "complete\n";
199
200}
201
202
203//--- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
204function MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
205
206
207    $mail_obj = new GC_SendMail(); 
208    $mail_obj->setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
209       
210    if( $mail_obj->sendMail() ) {
211        return true;
212    }
213   
214}
215
216//--- HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
217function HTML_MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
218
219
220    $html_mail_obj = new GC_SendMail();
221    $html_mail_obj->setItemHtml( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
222
223           
224    if( $html_mail_obj->sendHtmlMail() ) {
225        return true;   
226    }
227   
228}
229
230
231?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.