source: branches/dev/html/admin/mail/sendmail.php @ 13264

Revision 13264, 8.3 KB checked in by matsumoto, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7$include_dir = realpath(dirname( __FILE__));
8require_once($include_dir."/../require.php");
9$conn = new SC_DbConn();
10$objSite = new SC_SiteInfo($conn);
11
12if(MELMAGA_SEND != true) {
13    exit;
14}
15
16
17if($_GET['mode'] == 'now') {
18    //----¡¡Ì¤Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
19    $time_data = $conn->getAll( "SELECT send_id FROM dtb_send_history  WHERE complete_count = 0 AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC" );
20} else {
21   
22    // postgresql ¤È mysql ¤È¤ÇSQL¤ò¤ï¤±¤ë
23    if (DB_TYPE == "pgsql") {
24        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
25        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN current_timestamp + '- 5 minutes' AND current_timestamp + '5 minutes' AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
26    }else if (DB_TYPE == "mysql") {
27        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
28        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN date_add(now(),INTERVAL -5 minute) AND date_add(now(),INTERVAL 5 minute) AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
29    }   
30    //----¡¡30ʬËè¤ËCron¤¬Á÷¿®»þ´Ö¥Ç¡¼¥¿³Îǧ
31    $time_data = $conn->getAll($sql);
32}
33
34$count = count($time_data);
35
36if( $count > 0 ){
37    print("start sending <br />\n");
38} else {
39    print("not found <br />\n");
40    exit;
41}
42
43//---- ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
44for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
45
46    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_customer WHERE send_id = ? AND (send_flag = 2 OR send_flag IS NULL)";
47    $list_data[] = $conn->getAll( $sql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
48   
49    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_history WHERE send_id = ?";
50    $mail_data[] = $conn->getAll( $sql, array(  $time_data[$i]["send_id"] ) );
51
52}
53
54//---- Á÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°ÍÑSQL
55$sql_flag ="UPDATE dtb_send_customer SET send_flag = ? WHERE send_id = ? AND customer_id = ?";
56$objMail = new GC_SendMail();
57
58//----¡¡¥á¡¼¥ëÀ¸À®¤ÈÁ÷¿®
59for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
60
61    for( $j = 0; $j < count( $list_data[$i] ); $j ++ ) {
62
63        $customerName = "";
64        $mailBody = "";
65        $sendFlag = "";
66
67        //-- ¸ÜµÒ̾¤ÎÊÑ´¹
68        $name = trim($list_data[$i][$j]["name"]);
69       
70        if ($name == "") {
71            $name = "¤ªµÒ";
72        }
73       
74        $customerName = htmlspecialchars($name);
75        $subjectBody = ereg_replace( "{name}", $customerName , $mail_data[$i][0]["subject"] );
76        $mailBody = ereg_replace( "{name}", $customerName ,  $mail_data[$i][0]["body"] );
77
78        //-- ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®¤ò¥Ö¥ì¥¤¥óÏ¢·È¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç
79        if(MELMAGA_SEND_BLAYN){
80           
81            //-- ʸ»ú¤òÆüËܸì¤ËÀßÄê
82            Mb_language( "Japanese" );
83             
84            //Á÷¿®¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤ÎÆâÍƤÈÁ÷¿®Àè
85            $sendResut = array(
86                          "to" => $list_data[$i][$j]["email"]        //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
87                    ,"subject" => mb_encode_mimeheader($subjectBody) //¡¡Subject 
88                       ,"from" => $objSite->data["email03"]          //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
89                  ,"replay_to" => $objSite->data["email03"]          //¡¡reply_to
90                ,"return_path" => $objSite->data["email04"]          //¡¡return_path
91                                                                       );
92                                                                       
93            print_r($sendResut);
94            //-- ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥µ¡¼¥Ð¡¼IP¥¢¥É¥ì¥¹
95            $param = array(   
96                       'host' => "210.188.254.83"
97                      ,'port' => "25"                 
98                                                  );
99            //-- PEAR::Mail¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈºîÀ®
100            $mailObj =& Mail::factory("smtp", $param);
101           
102            //-- Mail_mime¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈºîÀ®
103            $mimeObj = new Mail_mime();
104           
105            //-- Mail_mime¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ËHTML¤ÎËÜʸ¤òÄɲÃ
106            $mailBody = mb_convert_encoding($mailBody, "JIS", CHAR_CODE);
107            $mimeObj->setHTMLBody($mailBody);
108           
109            //-- Mail_mime¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·ï̾¡¦From¤òÄɲÃ
110            $mimeObj->setSubject($sendResut["subject"]);
111            $mimeObj->setFrom($sendResut["from"]);
112           
113            print_r($mimeObj->setSubject($sendResut["subject"]));
114            print_r($mimeObj->setFrom($sendResut["from"]));
115           
116            // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
117            $sendResut = $mailObj->send($sendResut["to"], $headers, $body);
118            header( "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8" );
119                 
120        } else {
121            //-- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç
122            if( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 2 ) {
123
124                $sendResut = MAIL_SENDING(
125                                         $list_data[$i][$j]["email"]                //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
126                                        ,$subjectBody                               //¡¡Subject
127                                        ,$mailBody                                  //¡¡¥á¡¼¥ëËÜʸ
128                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
129                                        ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
130                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
131                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
132                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
133                                                                         );
134                                                                         
135
136            //--  HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç 
137            } elseif( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 1 || $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 3) {
138           
139                $sendResut = HTML_MAIL_SENDING(
140                                             $list_data[$i][$j]["email"]
141                                            ,$subjectBody
142                                            ,$mailBody
143                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
144                                            ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
145                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
146                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
147                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
148                                                                     );
149            }
150        }
151 
152        //-- Á÷¿®´°Î»¤Ê¤é1¡¢¼ºÇԤʤé0¤ò¥á¡¼¥ëÁ÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°¤È¤·¤ÆDB¤ËÁÞÆþ
153        if( ! $sendResut ){
154             $sendFlag = "-1";
155        } else {
156            $sendFlag = "1";
157           
158            // ´°Î»¤ò1¤³Áý¤ä¤¹
159            $sql = "UPDATE dtb_send_history SET complete_count = complete_count + 1 WHERE send_id = ?";
160            $conn->query( $sql, array($mail_data[$i][0]["send_id"]) );
161        }
162
163        $conn->query( $sql_flag, array( $sendFlag, $mail_data[$i][0]["send_id"], $list_data[$i][$j]["customer_id"] ) );
164       
165       
166
167    }
168
169    //--- ¥á¡¼¥ëÁ´·ïÁ÷¿®´°Î»¸å¤Î½èÍý
170    $completeSql = "UPDATE dtb_send_history SET end_date = now() WHERE send_id = ?";
171    $conn->query( $completeSql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
172
173    //---¡¡Á÷¿®´°Î»¡¡Êó¹ð¥á¡¼¥ë
174    $compData =  date("Yǯm·îdÆüH»þiʬ" . "  ²¼µ­¥á¡¼¥ë¤ÎÇÛ¿®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£" );
175
176    HTML_MAIL_SENDING(
177                     $objSite->data["email03"] 
178                    ,$compData
179                    ,$mail_data[$i][0]["body"]
180                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
181                    ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
182                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
183                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
184                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
185                 );
186                 
187    if ($_GET['mode'] = "now") {
188        header("Location: " . URL_DIR . "admin/mail/history.php");
189    }
190    echo "complete\n";
191
192}
193
194
195//--- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
196function MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
197
198
199    $mail_obj = new GC_SendMail(); 
200    $mail_obj->setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
201       
202    if( $mail_obj->sendMail() ) {
203        return true;
204    }
205   
206}
207
208//--- HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
209function HTML_MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
210
211
212    $html_mail_obj = new GC_SendMail();
213    $html_mail_obj->setItemHtml( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
214
215           
216    if( $html_mail_obj->sendHtmlMail() ) {
217        return true;   
218    }
219   
220}
221
222
223?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.