source: branches/dev/html/admin/mail/sendmail.php @ 12930

Revision 12930, 8.0 KB checked in by matsumoto, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7$include_dir = realpath(dirname( __FILE__));
8require_once($include_dir."/../require.php");
9$conn = new SC_DbConn();
10$objSite = new SC_SiteInfo($conn);
11
12if(MELMAGA_SEND != true) {
13    exit;
14}
15
16
17if($_GET['mode'] == 'now') {
18    //----¡¡Ì¤Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
19    $time_data = $conn->getAll( "SELECT send_id FROM dtb_send_history  WHERE complete_count = 0 AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC" );
20} else {
21   
22    // postgresql ¤È mysql ¤È¤ÇSQL¤ò¤ï¤±¤ë
23    if (DB_TYPE == "pgsql") {
24        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
25        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN current_timestamp + '- 5 minutes' AND current_timestamp + '5 minutes' AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
26    }else if (DB_TYPE == "mysql") {
27        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
28        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN date_add(now(),INTERVAL -5 minute) AND date_add(now(),INTERVAL 5 minute) AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
29    }   
30    //----¡¡30ʬËè¤ËCron¤¬Á÷¿®»þ´Ö¥Ç¡¼¥¿³Îǧ
31    $time_data = $conn->getAll($sql);
32}
33
34$count = count($time_data);
35
36if( $count > 0 ){
37    print("start sending <br />\n");
38} else {
39    print("not found <br />\n");
40    exit;
41}
42
43//---- ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
44for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
45
46    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_customer WHERE send_id = ? AND (send_flag = 2 OR send_flag IS NULL)";
47    $list_data[] = $conn->getAll( $sql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
48   
49    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_history WHERE send_id = ?";
50    $mail_data[] = $conn->getAll( $sql, array(  $time_data[$i]["send_id"] ) );
51
52}
53
54//---- Á÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°ÍÑSQL
55$sql_flag ="UPDATE dtb_send_customer SET send_flag = ? WHERE send_id = ? AND customer_id = ?";
56$objMail = new GC_SendMail();
57
58//----¡¡¥á¡¼¥ëÀ¸À®¤ÈÁ÷¿®
59for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
60
61    for( $j = 0; $j < count( $list_data[$i] ); $j ++ ) {
62
63        $customerName = "";
64        $mailBody = "";
65        $sendFlag = "";
66
67        //-- ¸ÜµÒ̾¤ÎÊÑ´¹
68        $name = trim($list_data[$i][$j]["name"]);
69       
70        if ($name == "") {
71            $name = "¤ªµÒ";
72        }
73       
74        $customerName = htmlspecialchars($name);
75        $subjectBody = ereg_replace( "{name}", $customerName , $mail_data[$i][0]["subject"] );
76        $mailBody = ereg_replace( "{name}", $customerName ,  $mail_data[$i][0]["body"] );
77
78
79        //-- ¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¥Ö¥ì¥¤¥óÏ¢·È¤Î¾ì¹ç   
80        if(MELMAGA_MOBIE_SEND){
81            if($mail_data[$i][0]["mail_method"]) {
82                //SMTP¥µ¡¼¥Ð
83                                        $mail_send = array(
84                                         'host' => '210.188.254.83',
85                                         'port' => '25',
86                                         'auth' => false,
87                                     'username' => '',
88                                         'password' => '',
89                                        );
90                                         
91                                        $recipinets = $list_data[$i][$j]["email"];
92                                         
93                                        $headers['From']    = $objSite->data["email03"];
94                        $headers['To']      = $list_data[$i][$j]["email"];
95                        $headers['Subject'] = $subjectBody;
96                         
97                        $body = $mailbody;
98                         
99                                        $objMail =& Mail::factory("SMTP", $mail_send);
100                                        $result = $objMail->send($recipients, $headers, $body);
101                                        if (PEAR::isError($result)) {
102                            die($result->getMessage());
103                        }
104        ¡¡¡¡} else {
105                //-- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç
106                if( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 2 ) {
107
108                    $sendResut = MAIL_SENDING(
109                                             $list_data[$i][$j]["email"]                //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
110                                            ,$subjectBody                               //¡¡Subject
111                                            ,$mailBody                                  //¡¡¥á¡¼¥ëËÜʸ
112                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
113                                            ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
114                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
115                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
116                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
117                                                                             );
118
119                //--  HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç 
120                } elseif( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 1 || $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 3) {
121           
122                    $sendResut = HTML_MAIL_SENDING(
123                                                 $list_data[$i][$j]["email"]
124                                                ,$subjectBody
125                                                ,$mailBody
126                                                ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
127                                                ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
128                                                ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
129                                                ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
130                                                ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
131                                                                         );
132                }
133            }
134        }
135   
136        //-- Á÷¿®´°Î»¤Ê¤é1¡¢¼ºÇԤʤé0¤ò¥á¡¼¥ëÁ÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°¤È¤·¤ÆDB¤ËÁÞÆþ
137        if( ! $sendResut ){
138             $sendFlag = "-1";
139        } else {
140            $sendFlag = "1";
141           
142            // ´°Î»¤ò1¤³Áý¤ä¤¹
143            $sql = "UPDATE dtb_send_history SET complete_count = complete_count + 1 WHERE send_id = ?";
144            $conn->query( $sql, array($mail_data[$i][0]["send_id"]) );
145        }
146
147        $conn->query( $sql_flag, array( $sendFlag, $mail_data[$i][0]["send_id"], $list_data[$i][$j]["customer_id"] ) );
148       
149       
150
151    }
152
153    //--- ¥á¡¼¥ëÁ´·ïÁ÷¿®´°Î»¸å¤Î½èÍý
154    $completeSql = "UPDATE dtb_send_history SET end_date = now() WHERE send_id = ?";
155    $conn->query( $completeSql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
156
157    //---¡¡Á÷¿®´°Î»¡¡Êó¹ð¥á¡¼¥ë
158    $compData =  date("Yǯm·îdÆüH»þiʬ" . "  ²¼µ­¥á¡¼¥ë¤ÎÇÛ¿®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£" );
159
160    HTML_MAIL_SENDING(
161                     $objSite->data["email03"] 
162                    ,$compData
163                    ,$mail_data[$i][0]["body"]
164                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
165                    ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
166                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
167                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
168                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
169                 );
170                 
171    if ($_GET['mode'] = "now") {
172        header("Location: " . URL_DIR . "admin/mail/history.php");
173    }
174    echo "complete\n";
175
176}
177
178
179//--- ¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¥Ö¥ì¥¤¥óÏ¢·È¤ÎÇÛ¿®
180function BLAYN_MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
181
182
183    $mail_obj = new GC_SendMail(); 
184    $mail_obj->setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
185       
186    if( $mail_obj->sendMail() ) {
187        return true;
188    }
189   
190}
191
192//--- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
193function MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
194
195
196    $mail_obj = new GC_SendMail(); 
197    $mail_obj->setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
198       
199    if( $mail_obj->sendMail() ) {
200        return true;
201    }
202   
203}
204
205//--- HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
206function HTML_MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
207
208
209    $html_mail_obj = new GC_SendMail();
210    $html_mail_obj->setItemHtml( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
211
212           
213    if( $html_mail_obj->sendHtmlMail() ) {
214        return true;   
215    }
216   
217}
218
219
220?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.