source: branches/dev/html/admin/mail/sendmail.php @ 12931

Revision 12931, 8.0 KB checked in by matsumoto, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7$include_dir = realpath(dirname( __FILE__));
8require_once($include_dir."/../require.php");
9$conn = new SC_DbConn();
10$objSite = new SC_SiteInfo($conn);
11
12if(MELMAGA_SEND != true) {
13    exit;
14}
15
16
17if($_GET['mode'] == 'now') {
18    //----¡¡Ì¤Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
19    $time_data = $conn->getAll( "SELECT send_id FROM dtb_send_history  WHERE complete_count = 0 AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC" );
20} else {
21   
22    // postgresql ¤È mysql ¤È¤ÇSQL¤ò¤ï¤±¤ë
23    if (DB_TYPE == "pgsql") {
24        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
25        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN current_timestamp + '- 5 minutes' AND current_timestamp + '5 minutes' AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
26    }else if (DB_TYPE == "mysql") {
27        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
28        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN date_add(now(),INTERVAL -5 minute) AND date_add(now(),INTERVAL 5 minute) AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
29    }   
30    //----¡¡30ʬËè¤ËCron¤¬Á÷¿®»þ´Ö¥Ç¡¼¥¿³Îǧ
31    $time_data = $conn->getAll($sql);
32}
33
34$count = count($time_data);
35
36if( $count > 0 ){
37    print("start sending <br />\n");
38} else {
39    print("not found <br />\n");
40    exit;
41}
42
43//---- ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
44for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
45
46    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_customer WHERE send_id = ? AND (send_flag = 2 OR send_flag IS NULL)";
47    $list_data[] = $conn->getAll( $sql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
48   
49    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_history WHERE send_id = ?";
50    $mail_data[] = $conn->getAll( $sql, array(  $time_data[$i]["send_id"] ) );
51
52}
53
54//---- Á÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°ÍÑSQL
55$sql_flag ="UPDATE dtb_send_customer SET send_flag = ? WHERE send_id = ? AND customer_id = ?";
56$objMail = new GC_SendMail();
57
58//----¡¡¥á¡¼¥ëÀ¸À®¤ÈÁ÷¿®
59for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
60
61    for( $j = 0; $j < count( $list_data[$i] ); $j ++ ) {
62
63        $customerName = "";
64        $mailBody = "";
65        $sendFlag = "";
66
67        //-- ¸ÜµÒ̾¤ÎÊÑ´¹
68        $name = trim($list_data[$i][$j]["name"]);
69       
70        if ($name == "") {
71            $name = "¤ªµÒ";
72        }
73       
74        $customerName = htmlspecialchars($name);
75        $subjectBody = ereg_replace( "{name}", $customerName , $mail_data[$i][0]["subject"] );
76        $mailBody = ereg_replace( "{name}", $customerName ,  $mail_data[$i][0]["body"] );
77
78
79        //-- ¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¥Ö¥ì¥¤¥óÏ¢·È¤Î¾ì¹ç   
80        if(MELMAGA_MOBIE_SEND){
81            if($mail_data[$i][0]["mail_method"]) {
82                //SMTP¥µ¡¼¥Ð
83                                        $mail_send = array(
84                                         'host' => '210.188.254.83',
85                                         'port' => '25',
86                                         'auth' => false,
87                                     'username' => '',
88                                         'password' => '',
89                                        );
90                                         
91                                        $recipinets = $list_data[$i][$j]["email"];
92                                         
93                                        $headers['From']    = $objSite->data["email03"];
94                        $headers['To']      = $list_data[$i][$j]["email"];
95                        $headers['Subject'] = $subjectBody;
96                         
97                        $body = $mailbody;
98                         
99                                        $objMail =& Mail::factory("SMTP", $mail_send);
100                                        $result = $objMail->send($recipients, $headers, $body);
101                                        if (PEAR::isError($result)) {
102                            die($result->getMessage());
103                        }
104                                }
105        ¡¡¡¡} else {
106                //-- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç
107                if( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 2 ) {
108
109                    $sendResut = MAIL_SENDING(
110                                             $list_data[$i][$j]["email"]                //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
111                                            ,$subjectBody                               //¡¡Subject
112                                            ,$mailBody                                  //¡¡¥á¡¼¥ëËÜʸ
113                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
114                                            ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
115                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
116                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
117                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
118                                                                             );
119
120                //--  HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç 
121                } elseif( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 1 || $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 3) {
122           
123                    $sendResut = HTML_MAIL_SENDING(
124                                                 $list_data[$i][$j]["email"]
125                                                ,$subjectBody
126                                                ,$mailBody
127                                                ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
128                                                ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
129                                                ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
130                                                ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
131                                                ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
132                                                                         );
133                }
134            }
135        }
136   
137        //-- Á÷¿®´°Î»¤Ê¤é1¡¢¼ºÇԤʤé0¤ò¥á¡¼¥ëÁ÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°¤È¤·¤ÆDB¤ËÁÞÆþ
138        if( ! $sendResut ){
139             $sendFlag = "-1";
140        } else {
141            $sendFlag = "1";
142           
143            // ´°Î»¤ò1¤³Áý¤ä¤¹
144            $sql = "UPDATE dtb_send_history SET complete_count = complete_count + 1 WHERE send_id = ?";
145            $conn->query( $sql, array($mail_data[$i][0]["send_id"]) );
146        }
147
148        $conn->query( $sql_flag, array( $sendFlag, $mail_data[$i][0]["send_id"], $list_data[$i][$j]["customer_id"] ) );
149       
150       
151
152    }
153
154    //--- ¥á¡¼¥ëÁ´·ïÁ÷¿®´°Î»¸å¤Î½èÍý
155    $completeSql = "UPDATE dtb_send_history SET end_date = now() WHERE send_id = ?";
156    $conn->query( $completeSql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
157
158    //---¡¡Á÷¿®´°Î»¡¡Êó¹ð¥á¡¼¥ë
159    $compData =  date("Yǯm·îdÆüH»þiʬ" . "  ²¼µ­¥á¡¼¥ë¤ÎÇÛ¿®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£" );
160
161    HTML_MAIL_SENDING(
162                     $objSite->data["email03"] 
163                    ,$compData
164                    ,$mail_data[$i][0]["body"]
165                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
166                    ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
167                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
168                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
169                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
170                 );
171                 
172    if ($_GET['mode'] = "now") {
173        header("Location: " . URL_DIR . "admin/mail/history.php");
174    }
175    echo "complete\n";
176
177}
178
179
180//--- ¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¥Ö¥ì¥¤¥óÏ¢·È¤ÎÇÛ¿®
181function BLAYN_MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
182
183
184    $mail_obj = new GC_SendMail(); 
185    $mail_obj->setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
186       
187    if( $mail_obj->sendMail() ) {
188        return true;
189    }
190   
191}
192
193//--- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
194function MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
195
196
197    $mail_obj = new GC_SendMail(); 
198    $mail_obj->setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
199       
200    if( $mail_obj->sendMail() ) {
201        return true;
202    }
203   
204}
205
206//--- HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
207function HTML_MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
208
209
210    $html_mail_obj = new GC_SendMail();
211    $html_mail_obj->setItemHtml( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
212
213           
214    if( $html_mail_obj->sendHtmlMail() ) {
215        return true;   
216    }
217   
218}
219
220
221?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.