source: branches/dev/data/conf/conf.php @ 15049

Revision 15049, 40.9 KB checked in by adati, 16 years ago (diff)

エビスタグ付加モジュール

Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.php");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13
14//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê
16/*
17 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
18 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
19 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
20 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
21 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
22 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
29 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
30 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
31 */
32error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
33//error_reporting(E_ALL);
34
35//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
37//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
39define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
40define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
41//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
43//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
45// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
46define("USER_DIR", "user_data/");
47define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
48
49// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
50define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
51
52// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
53define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
54define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
55
56// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
57define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
58define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
59define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
60define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
61define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
62define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
63define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
64define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
65define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
66
67// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
68define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
69define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
70// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
71define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
72
73// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
74define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
75
76// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
77define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
78
79// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
80define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
81define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
82
83// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
84define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
85define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
86//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
87
88//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
89/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
90// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡
91define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/test/");
92// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
93define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
94// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
95define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
96// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
97define("MODULE_CSV_COL_MAX", 18);
98// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥Õ¥¡¥¤¥ë
99define("MODULE_CSV", "module.txt");
100//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
101
102//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
103/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
104// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
105define("EBIS_TAG_MID", 1);
106// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
107define("AFF_TAG_MID", 3);
108// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
109define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
110// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
111define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
112// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL
113define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/");
114define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php");
115define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM);
116//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
117
118// ʸ»ú¥³¡¼¥É
119define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
120
121// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
122define("ECCUBE_VERSION", "1.4.2-beta");
123
124// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
125define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
126
127// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
128define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
129
130//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
131define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
132
133define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
134
135//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
136define("FAVORITE_ERROR", 13);
137
138/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
139   
140define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
141define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
142define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
143define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
144define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
145define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
146
147/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
148
149define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
150
151/** Çä¾å¤²½¸·× **/
152
153define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
154define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
155
156/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
157define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
158
159/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
160define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
161define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
162define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
163define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
164define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
165define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
166
167define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
168define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
169define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
170
171/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
172//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
173define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
174//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
175define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 6);
176
177//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
178define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
179//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
180define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
181//SSLURLȽÄê
182define("SSLURL_CHECK", 0);
183//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
184define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
185//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
186define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
187
188/*
189 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
190 */
191/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
192define ('DEBUG_MODE', true);                          // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤)
193define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
194define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
195define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
196define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
197define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
198define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
199define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
200define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
201define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
202define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
203define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
204define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
205define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
206define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
207define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
208define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
209define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
210define ("ADMIN_MODE", 1);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
211define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
212define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
213define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
214
215define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
216define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
217define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
218define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
219
220/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
221define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
222define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
223// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
224// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
225
226define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
227// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
228// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
229define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
230define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
231define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
232
233/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
234define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                              // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
235define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
236
237/* ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¾ðÊó */
238define ("SMTP_PORT_BLAYN", 25);                                 // ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ
239
240// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
241define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
242define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
243define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
244define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
245define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
246define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
247define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
248
249// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
250//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
251//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
252//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
253//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
254define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
255define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
256
257define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
258define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
259define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
260define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
261define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
262define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
263define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
264define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
265define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
266define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
267define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
268define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
269define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
270define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
271define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
272define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
273
274define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
275define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
276define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
277define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
278define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
279define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
280define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
281define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
282
283/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
284define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
285define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
286define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
287define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
288define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
289define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
290// ²Á³Ê̾¾Î
291define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
292define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
293
294/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
295define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
296define ("DB_ERR_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/db_err.log");                  // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë(DB¥¨¥é¡¼ÍÑ)
297define ("DEBUG_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/debug.log");                    // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë(DEBUGÍÑ)
298define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
299define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
300define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
301define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
302define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
303
304define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");                      // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
305define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
306
307define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
308define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
309define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
310define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
311define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
312define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
313define ("FTP_IMAGE_SAVE_DIR", "./html" . URL_DIR . "upload/save_image/");   // FTP²èÁüÊݸ(ÁêÂХѥ¹)
314define ("FTP_IMAGE_TEMP_DIR", "./html" . URL_DIR . "upload/temp_image/");   // FTP²èÁü°ì»þÊݸ(ÁêÂХѥ¹)
315define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
316define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
317define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
318
319/* URL¥Ñ¥¹ */
320define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
321define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
322define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
323define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
324define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
325define ("URL_CONTROL_TOP", URL_DIR . "admin/basis/control.php");        // ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊóÅÐÏ¿
326define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
327define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
328define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
329define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
330define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
331define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
332define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
333define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
334define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
335define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
336define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
337
338/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
339define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
340define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
341define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
342define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
343
344/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
345define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
346define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
347define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
348define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
349define ("PRODUCTSUB_MAX", 5);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
350define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
351define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
352
353/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
354define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
355define ("SMTEXT_LEN", 100);
356define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
357define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
358define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
359define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
360define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
361define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
362define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
363define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
364define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
365define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
366define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
367define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
368define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
369define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
370define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
371define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
372define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
373define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
374define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
375define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
376
377/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
378
379/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
380define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
381define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
382define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
383define ("FREE_DIAL", "");
384
385/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
386define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
387define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
388define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
389define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
390define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
391define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
392define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
393define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
394define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
395define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
396define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
397define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
398define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
399define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
400define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
401define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
402define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
403define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
404define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
405define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
406define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
407define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
408
409/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
410define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
411define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
412
413/* URL */
414define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
415define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
416define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
417define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
418define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
419define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
420define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
421define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
422define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
423define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
424define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
425define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
426define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
427define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
428define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
429define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
430define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
431define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
432
433/*
434 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
435 */
436 
437// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
438// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
439// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
440$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
441$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
442$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
443$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
444$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
445$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
446$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
447$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
448$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
449$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
450$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
451$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
452$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
453
454// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
455$arrDISABLE_LOGOUT = array(
456    1 => "/shopping/deliv.php",
457    2 => "/shopping/payment.php",
458    3 => "/shopping/confirm.php",
459    4 => "/shopping/card.php",
460    5 => "/shopping/loan.php",
461);
462
463// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
464$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
465//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
466// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
467
468// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
469$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
470$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
471
472// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
473$arrDISP[1] = "¸ø³«";
474$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
475
476// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
477$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
478$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
479
480// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
481$arrSRANK[1] = 1;
482$arrSRANK[2] = 2;
483$arrSRANK[3] = 3;
484$arrSRANK[4] = 4;
485$arrSRANK[5] = 5;
486
487// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
488$arrSTATUS[1] = "NEW";
489$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
490$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
491$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
492$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
493
494// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
495$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
496$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
497$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
498$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
499$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
500
501// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
502$arrAllowedTag = array(
503    "table",
504    "tr",
505    "td",
506    "a",
507    "b",
508    "blink",
509    "br",
510    "center",
511    "font",
512    "h",
513    "hr",
514    "img",
515    "li",
516    "strong",
517    "p",
518    "div",
519    "i",
520    "u",
521    "s",
522    "/table",
523    "/tr",
524    "/td",
525    "/a",
526    "/b",
527    "/blink",
528    "/br",
529    "/center",
530    "/font",
531    "/h",
532    "/hr",
533    "/img",
534    "/li",
535    "/strong",
536    "/p",
537    "/div",
538    "/i",
539    "/u",
540    "/s"
541);
542
543// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
544$arrPageMax = array(
545    10 => "10",
546    20 => "20",
547    30 => "30",
548    40 => "40",
549    50 => "50",
550    60 => "60",
551    70 => "70",
552    80 => "80",
553    90 => "90",
554    100 => "100",
555); 
556   
557// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
558$arrMagazineType["1"] = "HTML";
559$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
560
561$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
562$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
563
564
565/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
566$arrMAILMAGATYPE = array(
567    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
568    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
569    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
570);
571
572/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
573$arrRECOMMEND = array(
574    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
575    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
576    3 => "¡ú¡ú¡ú",
577    2 => "¡ú¡ú",
578    1 => "¡ú"
579);
580
581$arrTAXRULE = array(
582    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
583    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
584    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
585);
586
587
588// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
589$arrMAILTEMPLATE = array(
590     1 => "PC¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
591    ,2 => "PC¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
592    ,3 => "PC¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
593    ,4 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
594    ,5 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
595    ,6 => "·ÈÂÓ¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
596);
597
598// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
599$arrMAILTPLPATH = array(
600    0 => "mail_templates/order_mail.tpl",
601    1 => "mobile/mail_templates/order_mail.tpl"
602);
603
604/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
605$arrPref = array(
606                    1 => "Ë̳¤Æ»",
607                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
608                    3 => "´ä¼ê¸©",
609                    4 => "µÜ¾ë¸©",
610                    5 => "½©Åĸ©",
611                    6 => "»³·Á¸©",
612                    7 => "Ê¡Å縩",
613                    8 => "°ñ¾ë¸©",
614                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
615                    10 => "·²Çϸ©",
616                    11 => "ºë¶Ì¸©",
617                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
618                    13 => "ÅìµþÅÔ",
619                    14 => "¿ÀÆàÀ",
620                    15 => "¿·³ã¸©",
621                    16 => "ÉÙ»³¸©",
622                    17 => "ÀÐÀ",
623                    18 => "Ê¡°æ¸©",
624                    19 => "»³Íü¸©",
625                    20 => "ĹÌ",
626                    21 => "´ôÉ츩",
627                    22 => "ÀŲ¬¸©",
628                    23 => "°¦Ãθ©",
629                    24 => "»°½Å¸©",
630                    25 => "¼¢²ì¸©",
631                    26 => "µþÅÔÉÜ",
632                    27 => "ÂçºåÉÜ",
633                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
634                    29 => "ÆàÎɸ©",
635                    30 => "Ï²λ³¸©",
636                    31 => "Ä»¼è¸©",
637                    32 => "Å纬¸©",
638                    33 => "²¬»³¸©",
639                    34 => "¹­Å縩",
640                    35 => "»³¸ý¸©",
641                    36 => "ÆÁÅ縩",
642                    37 => "¹áÀ",
643                    38 => "°¦É²¸©",
644                    39 => "¹âÃθ©",
645                    40 => "Ê¡²¬¸©",
646                    41 => "º´²ì¸©",
647                    42 => "Ĺºê¸©",
648                    43 => "·§Ëܸ©",
649                    44 => "Âçʬ¸©",
650                    45 => "µÜºê¸©",
651                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
652                    47 => "²­Æ츩"
653                );
654               
655/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
656$arrJob = array(
657                    1 => "¸ø̳°÷",
658                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
659                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
660                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
661                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
662                    6 => "°å»Õ",
663                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
664                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
665                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
666                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
667                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
668                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
669                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
670                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
671                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
672                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
673                    17 => "¼çÉØ",
674                    18 => "¤½¤Î¾"
675                );
676
677/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
678$arrReminder = array(
679                        1 => "¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
680                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
681                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
682                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
683                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
684                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
685                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
686                    );
687/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
688$arrSex = array(
689                    1 => "ÃËÀ­",
690                    2 => "½÷À­"
691                );
692
693/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/
694define ("MAIL_TYPE_PC",1);
695define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2);
696$arrMailType = array(
697                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹",
698                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
699                ); 
700
701/*  ·ÈÂӥɥᥤ¥ó»ØÄê¡¡*/
702$arrDOMAIN = array(
703                        1 => "PC¥É¥á¥¤¥ó",
704                        2 => "·ÈÂӥɥᥤ¥ó"
705                    );
706               
707
708$arrDomainType = array(
709                      1 => "@docomo.ne.jp",
710                      2 => "@ezweb.ne.jp",
711                      3 => "@softbank.ne.jp",
712                      4 => "@t.vodafone.ne.jp",
713                      5 => "@d.vodafone.ne.jp",
714                      6 => "@h.vodafone.ne.jp",
715                      7 => "@c.vodafone.ne.jp",
716                      8 => "@k.vodafone.ne.jp",
717                      9 => "@r.vodafone.ne.jp",
718                      10 => "@n.vodafone.ne.jp",
719                      11 => "@s.vodafone.ne.jp",
720                      12 => "@q.vodafone.ne.jp",
721                      13 => "@pdx.ne.jp",
722                      14 => "@di.pdx.ne.jp",
723                      15 => "@dj.pdx.ne.jp",
724                      16 => "@dk.pdx.ne.jp",
725                      17 => "@wm.pdx.ne.jp"
726                  );               
727               
728/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/       
729$arrPageRows = array(
730                        10 => 10,
731                        20 => 20,
732                        30 => 30,
733                        40 => 40,
734                        50 => 50,
735                        60 => 60,
736                        70 => 70,
737                        80 => 80,
738                        90 => 90,
739                        100 => 100,
740                    );
741
742/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
743define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
744define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
745define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
746define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
747define ("ORDER_BACK_ORDER",4);  // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
748define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
749
750/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
751$arrORDERSTATUS = array(
752    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ",
753    ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
754    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß",
755    ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
756    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
757    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
758);
759
760// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
761define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
762
763/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
764$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
765    1 => "#FFFFFF",
766    2 => "#C9C9C9",
767    3 => "#DDE6F2"
768);
769
770$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
771    1 => "#FFFFFF",
772    2 => "#FFDE9B",
773    3 => "#C9C9C9",
774    4 => "#FFD9D9",
775    5 => "#BFDFFF",
776    6 => "#FFFFAB"
777);
778
779// ÍËÆü
780$arrWDAY = array(
781    0 => "Æü",
782    1 => "·î",
783    2 => "²Ð",
784    3 => "¿å",
785    4 => "ÌÚ",
786    5 => "¶â",
787    6 => "ÅÚ"
788);         
789       
790/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
791define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
792
793/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
794define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
795define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
796define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
797
798// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
799define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
800define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
801define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
802
803//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
804$arrDELIVERYDATE = array(
805    1 => "¨Æü",
806    2 => "1¡Á2Æü¸å",
807    3 => "3¡Á4Æü¸å",
808    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
809    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
810    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
811    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
812    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
813    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
814);
815
816/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
817define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
818
819/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
820define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
821
822/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
823$arrPRODUCTLISTMAX = array(
824    15 => '15·ï',
825    30 => '30·ï',
826    50 => '50·ï'
827);
828
829/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
830define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
831
832/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
833
834//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
835$arrCONVENIENCE = array(
836    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
837    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
838    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
839    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
840    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
841);
842
843//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
844$arrCONVENIMESSAGE = array(
845    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
846    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
847    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
848    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
849    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
850);
851
852//»Ùʧ´ü¸Â
853define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
854
855/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
856
857//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
858define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
859
860//DB¤Î¼ïÎà
861$arrDB = array(
862    1 => 'PostgreSQL',
863    2 => 'MySQL'
864);
865
866// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
867$arrTarget = array(
868    1 => "LeftNavi",
869    2 => "MainHead",
870    3 => "RightNavi",
871    4 => "MainFoot",
872    5 => "Unused"
873);
874
875/*--------- ¢¥¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÍÑ ---------*/
876
877define ("TRACKBACK_STATUS_VIEW", 1);        // ɽ¼¨
878define ("TRACKBACK_STATUS_NOT_VIEW", 2);    // Èóɽ¼¨
879define ("TRACKBACK_STATUS_SPAM", 3);        // ¥¹¥Ñ¥à
880
881define ("TRACKBACK_VIEW_MAX", 10);          // ¥Õ¥í¥ó¥ÈºÇÂçɽ¼¨¿ô
882define ("TRACKBACK_TO_URL", SITE_URL . "tb/index.php?pid=");    // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÀèURL
883
884// ¾õÂÖ
885$arrTrackBackStatus = array(
886    1 => "ɽ¼¨",
887    2 => "Èóɽ¼¨",
888    3 => "¥¹¥Ñ¥à"
889);
890
891/*--------- ¢¥¥µ¥¤¥È´ÉÍýÍÑ ---------*/
892
893define ("SITE_CONTROL_TRACKBACK", 1);       // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
894define ("SITE_CONTROL_AFFILIATE", 2);       // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
895
896// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
897$arrSiteControlTrackBack = array(
898    1 => "Í­¸ú",
899    2 => "̵¸ú"
900);
901
902// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
903$arrSiteControlAffiliate = array(
904    1 => "Í­¸ú",
905    2 => "̵¸ú"
906);
907
908/*--------- ¢¥¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°¥â¥¸¥å¡¼¥ëÍÑ ---------*/
909/**
910 * ¹àÌܤòÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î°Í¸´Ø·¸¡§
911 * °À­¾ðÊó¤ÎÄê¿ô¡¢$arrEBiSTagOptions
912 * module.inc¤ÎlfThanksPageTag()¤Îswitchʸ¤Ë½èÍý¤òÄɲÃ
913 */
914// °À­¾ðÊó
915define('EBiS_TAG_ATTR_NOTHING',     '0'); // ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤
916define('EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID', '1'); // ¸ÜµÒID
917define('EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT',     '2'); // ¹ØÆþ¶â³Û
918define('EBiS_TAG_ATTR_JOB',         '3'); // ¿¦¶È
919define('EBiS_TAG_ATTR_SEX',         '4'); // À­ÊÌ
920define('EBiS_TAG_ATTR_AGE',         '5'); // ǯÎð
921define('EBiS_TAG_ATTR_IS_CUSTOMER', '6'); // ²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷
922
923// ¸ÜµÒID¤Îradio buttonÍÑÇÛÎó
924$arrEBiSTagCustomerId = array(
925    EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID => '¼èÆÀ¤¹¤ë',
926    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING     => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤',
927);
928
929// ¹ØÆþ¶â³Û¤Îradio buttonÍÑÇÛÎó
930$arrEBiSTagPayment = array(
931    EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT => '¼èÆÀ¤¹¤ë',
932    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤',
933);
934
935// Ǥ°Õ¹àÌܤοô
936define('EBiS_TAG_OPTIONS_MAX', 5);
937
938// Ǥ°Õ¹àÌܤÎoptionsÍÑÇÛÎó
939$arrEBiSTagOptions = array(
940    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤',
941    EBiS_TAG_ATTR_JOB     => '¿¦¶È',
942    EBiS_TAG_ATTR_SEX     => 'À­ÊÌ',
943    EBiS_TAG_ATTR_AGE     => 'ǯÎð',
944    EBiS_TAG_ATTR_IS_CUSTOMER => '²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷'
945);
946
947// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°Ì¾
948$arrEBiSTagAttrTagName = array(
949    'm1id', 'a1id',
950    'o1id', 'o2id', 'o3id', 'o4id', 'o5id',
951);
952
953// À­ÊÌ(±Ñ¸ì)
954$arrSexEN = array(
955    1 => 'male',
956    2 => 'female',
957);
958
959// ¿¦¶È(±Ñ¸ì)
960$arrJobEN = array(
961    1 => "Public Service",    // ¸ø̳°÷
962    2 => "Consultant",        // ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
963    3 => "Computers",         // ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦
964    4 => "Electronics",       // ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦
965    5 => "Finance",           // ¶âÍ»´Ø·¸
966    6 => "Doctor",            // °å»Õ
967    7 => "Lawyer",            // ÊÛ¸î»Î
968    8 => "General",           // Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳
969    9 => "Sales",             // ±Ä¶È¡¦ÈÎÇä
970    10 => "Research/Develop", // ¸¦µæ¡¦³«È¯
971    11 => "Advertising",      // ¹­Êó¡¦ÀëÅÁ
972    12 => "Marketing/PR",     // ´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°
973    13 => "Design",           // ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸
974    14 => "Management",       // ²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷
975    15 => "Publishing/Media", // ½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß
976    16 => "Students",         // ³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼
977    17 => "Housewife",        // ¼çÉØ
978    18 => "Other"             // ¤½¤Î¾
979);
980
981/*--------- ¢¥View´ÉÍýÍÑ ---------*/
982
983// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
984$arrViewWhere = array(
985    "&&crscls_where&&" => "",
986    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
987    "&&noncls_where&&" => "",
988    "&&allcls_where&&" => "",
989    "&&allclsdtl_where&&" => "",
990    "&&prdcls_where&&" => "",
991    "&&catcnt_where&&" => ""
992);
993
994// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
995
996$arrView = array(
997    "vw_cross_class" => '
998        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
999        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
1000
1001    "vw_cross_products_class" =>'
1002        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
1003        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
1004        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
1005        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
1006        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
1007
1008    "vw_products_allclass" => '
1009        (SELECT
1010        product_id,
1011        product_code_min,
1012        product_code_max,
1013        price01_min,
1014        price01_max,
1015        price02_min,
1016        price02_max,
1017        stock_min,
1018        stock_max,
1019        stock_unlimited_min,
1020        stock_unlimited_max,
1021        del_flg,
1022        status,
1023        name,
1024        comment1,
1025        comment2,
1026        comment3,
1027        rank,
1028        main_list_comment,
1029        main_image,
1030        main_list_image,
1031        product_flag,
1032        deliv_date_id,
1033        sale_limit,
1034        point_rate,
1035        sale_unlimited,
1036        create_date,
1037        deliv_fee
1038        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
1039        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
1040    FROM
1041        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
1042    ) ',
1043
1044    "vw_products_allclass_detail" => '
1045        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
1046        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
1047        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
1048        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
1049        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
1050        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
1051        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
1052        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
1053        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
1054        (SELECT
1055        product_id AS product_id_sub,
1056        MIN(price01) AS price01_min,
1057        MAX(price01) AS price01_max,
1058        MIN(price02) AS price02_min,
1059        MAX(price02) AS price02_max,
1060        MIN(stock) AS stock_min,
1061        MAX(stock) AS stock_max,
1062        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
1063        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
1064        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
1065        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
1066        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
1067
1068    "vw_product_class" => '
1069        (SELECT * FROM
1070        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
1071        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
1072        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
1073        FROM ( SELECT
1074                T1.product_class_id,
1075                T1.product_id,
1076                classcategory_id1,
1077                classcategory_id2,
1078                T2.rank,
1079                T2.class_id,
1080                stock,
1081                price01,
1082                price02,
1083                stock_unlimited,
1084                product_code       
1085         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1086        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1087        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1088        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1089        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1090
1091    "vw_category_count" => '
1092        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1093        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1094        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1095);
1096
1097$vw_products_nonclass = "
1098        (SELECT
1099            T1.product_id,
1100            T1.name,
1101            T1.deliv_fee,
1102            T1.sale_limit,
1103            T1.sale_unlimited,
1104            T1.category_id,
1105            T1.rank,
1106            T1.status,
1107            T1.product_flag,
1108            T1.point_rate,
1109            T1.comment1,
1110            T1.comment2,
1111            T1.comment3,
1112            T1.comment4,
1113            T1.comment5,
1114            T1.comment6,
1115            T1.file1,
1116            T1.file2,
1117            T1.file3,
1118            T1.file4,
1119            T1.file5,
1120            T1.file6,
1121            T1.main_list_comment,
1122            T1.main_list_image,
1123            T1.main_comment,
1124            T1.main_image,
1125            T1.main_large_image,";
1126           
1127for ($cnt = 1; $cnt <= PRODUCTSUB_MAX; $cnt++) {
1128            $vw_products_nonclass.= "
1129            T1.sub_title$cnt,
1130            T1.sub_comment$cnt,
1131            T1.sub_image$cnt,
1132            T1.sub_large_image$cnt,";
1133}
1134
1135$vw_products_nonclass.= "
1136            T1.del_flg,
1137            T1.creator_id,
1138            T1.create_date,
1139            T1.update_date,
1140            T1.deliv_date_id,
1141            T2.product_id_sub,
1142            T2.product_code,
1143            T2.price01,
1144            T2.price02,
1145            T2.stock,
1146            T2.stock_unlimited,
1147            T2.classcategory_id1,
1148            T2.classcategory_id2
1149        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
1150        (SELECT
1151        product_id AS product_id_sub,
1152        product_code,
1153        price01,
1154        price02,
1155        stock,
1156        stock_unlimited,
1157        classcategory_id1,
1158        classcategory_id2
1159        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
1160        AS T2
1161        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ";
1162
1163$arrView['vw_products_nonclass'] = $vw_products_nonclass;
1164?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.