source: branches/dev/data/conf/conf.php @ 16427

Revision 16427, 41.0 KB checked in by kishida, 15 years ago (diff)

岸田
編集コミット

Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.php");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13
14//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê
16/*
17 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
18 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
19 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
20 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
21 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
22 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
29 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
30 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
31 */
32error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
33//error_reporting(E_ALL);
34
35//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
37//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
39define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
40define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
41//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
43//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
45// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
46define("USER_DIR", "user_data/");
47define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
48
49// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
50define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
51
52// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
53define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
54define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
55
56// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
57define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
58define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
59define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
60define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
61define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
62define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
63define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
64define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
65define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
66
67// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
68define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
69define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
70// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
71define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
72
73// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
74define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
75
76// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
77define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
78
79// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
80define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
81define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
82
83// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
84define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
85define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
86//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
87
88//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
89/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
90// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡
91define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/test/");
92// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
93define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
94// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
95define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
96// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
97define("MODULE_CSV_COL_MAX", 18);
98// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥Õ¥¡¥¤¥ë
99define("MODULE_CSV", "module.txt");
100//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
101
102//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
103/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
104// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
105define("EBIS_TAG_MID", 1);
106// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
107define("AFF_TAG_MID", 3);
108// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
109define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
110// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
111define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
112// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL
113define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/");
114define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php");
115define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM);
116//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
117
118// ʸ»ú¥³¡¼¥É
119define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
120
121// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
122define("ECCUBE_VERSION", "1.4.2-beta");
123
124// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
125define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
126
127// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
128define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
129
130//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
131define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
132
133define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
134
135//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
136define("FAVORITE_ERROR", 13);
137
138/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
139   
140define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
141define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
142define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
143define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
144define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
145define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
146
147/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
148
149define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
150
151/** Çä¾å¤²½¸·× **/
152
153define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
154define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
155
156/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
157define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
158
159/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
160define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
161define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
162define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
163define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
164define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
165define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
166
167define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
168define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
169define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
170
171/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
172//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
173define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
174//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
175define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 6);
176
177//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
178define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
179//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
180define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
181//SSLURLȽÄê
182define("SSLURL_CHECK", 0);
183//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
184define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
185//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
186define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
187
188/*
189 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
190 */
191/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
192define ('DEBUG_MODE', true);                          // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤)
193define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
194define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
195define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
196define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
197define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
198define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
199define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
200define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
201define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
202define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
203define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
204define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
205define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
206define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
207define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
208define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
209define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
210define ("ADMIN_MODE", 1);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
211define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
212define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
213define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
214
215define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
216define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
217define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
218define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
219
220/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
221define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
222define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
223// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
224// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
225
226define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
227// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
228// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
229define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
230define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
231define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
232
233/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
234define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                              // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
235define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
236
237/* ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¾ðÊó */
238define ("SMTP_PORT_BLAYN", 25);                                 // ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ
239
240// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
241define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
242define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
243define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
244define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
245define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
246define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
247define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
248
249// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
250//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
251//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
252//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
253//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
254define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
255define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
256
257define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
258define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
259define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
260define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
261define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
262define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
263define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
264define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
265define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
266define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
267define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
268define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
269define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
270define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
271define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
272define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
273
274define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
275define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
276define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
277define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
278define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
279define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
280define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
281define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
282
283/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
284define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
285define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
286define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
287define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
288define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
289define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
290// ²Á³Ê̾¾Î
291define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
292define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
293
294/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
295define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
296define ("DB_ERR_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/db_err.log");                  // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë(DB¥¨¥é¡¼ÍÑ)
297define ("DEBUG_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/debug.log");                    // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë(DEBUGÍÑ)
298define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
299define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
300define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
301define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
302define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
303
304define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");                      // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
305define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
306
307define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
308define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
309define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
310define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
311define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
312define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
313define ("FTP_IMAGE_SAVE_DIR", "./html" . URL_DIR . "upload/save_image/");   // FTP²èÁüÊݸ(ÁêÂХѥ¹)
314define ("FTP_IMAGE_TEMP_DIR", "./html" . URL_DIR . "upload/temp_image/");   // FTP²èÁü°ì»þÊݸ(ÁêÂХѥ¹)
315define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
316define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
317define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
318
319/* URL¥Ñ¥¹ */
320define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
321define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
322define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
323define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
324define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
325define ("URL_CONTROL_TOP", URL_DIR . "admin/basis/control.php");        // ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊóÅÐÏ¿
326define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
327define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
328define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
329define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
330define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
331define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
332define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
333define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
334define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
335define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
336define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
337
338/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
339define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
340define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
341define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
342define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
343
344/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
345define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
346define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
347define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
348define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
349define ("PRODUCTSUB_MAX", 5);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
350define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
351define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
352
353/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
354define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
355define ("SMTEXT_LEN", 100);
356define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
357define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
358define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
359define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
360define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
361define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
362define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
363define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
364define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
365define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
366define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
367define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
368define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
369define ("TEL_LEN_MOBILE_MIN", 9);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
370define ("TEL_LEN_MOBILE_MAX", 12);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
371define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
372define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
373define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
374define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
375define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
376define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
377define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
378
379/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
380
381/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
382define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
383define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
384define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
385define ("FREE_DIAL", "");
386
387/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
388define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
389define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
390define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
391define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
392define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
393define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
394define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
395define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
396define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
397define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
398define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
399define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
400define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
401define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
402define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
403define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
404define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
405define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
406define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
407define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
408define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
409define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
410
411/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
412define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
413define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
414
415/* URL */
416define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
417define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
418define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
419define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
420define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
421define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
422define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
423define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
424define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
425define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
426define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
427define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
428define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
429define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
430define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
431define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
432define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
433define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
434
435/*
436 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
437 */
438 
439// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
440// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
441// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
442$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
443$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
444$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
445$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
446$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
447$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
448$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
449$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
450$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
451$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
452$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
453$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
454$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
455
456// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
457$arrDISABLE_LOGOUT = array(
458    1 => "/shopping/deliv.php",
459    2 => "/shopping/payment.php",
460    3 => "/shopping/confirm.php",
461    4 => "/shopping/card.php",
462    5 => "/shopping/loan.php",
463);
464
465// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
466$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
467//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
468// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
469
470// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
471$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
472$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
473
474// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
475$arrDISP[1] = "¸ø³«";
476$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
477
478// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
479$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
480$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
481
482// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
483$arrSRANK[1] = 1;
484$arrSRANK[2] = 2;
485$arrSRANK[3] = 3;
486$arrSRANK[4] = 4;
487$arrSRANK[5] = 5;
488
489// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
490$arrSTATUS[1] = "NEW";
491$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
492$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
493$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
494$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
495
496// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
497$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
498$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
499$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
500$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
501$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
502
503// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
504$arrAllowedTag = array(
505    "table",
506    "tr",
507    "td",
508    "a",
509    "b",
510    "blink",
511    "br",
512    "center",
513    "font",
514    "h",
515    "hr",
516    "img",
517    "li",
518    "strong",
519    "p",
520    "div",
521    "i",
522    "u",
523    "s",
524    "/table",
525    "/tr",
526    "/td",
527    "/a",
528    "/b",
529    "/blink",
530    "/br",
531    "/center",
532    "/font",
533    "/h",
534    "/hr",
535    "/img",
536    "/li",
537    "/strong",
538    "/p",
539    "/div",
540    "/i",
541    "/u",
542    "/s"
543);
544
545// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
546$arrPageMax = array(
547    10 => "10",
548    20 => "20",
549    30 => "30",
550    40 => "40",
551    50 => "50",
552    60 => "60",
553    70 => "70",
554    80 => "80",
555    90 => "90",
556    100 => "100",
557); 
558   
559// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
560$arrMagazineType["1"] = "HTML";
561$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
562
563$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
564$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
565
566
567/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
568$arrMAILMAGATYPE = array(
569    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
570    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
571    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
572);
573
574/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
575$arrRECOMMEND = array(
576    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
577    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
578    3 => "¡ú¡ú¡ú",
579    2 => "¡ú¡ú",
580    1 => "¡ú"
581);
582
583$arrTAXRULE = array(
584    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
585    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
586    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
587);
588
589
590// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
591$arrMAILTEMPLATE = array(
592     1 => "PC¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
593    ,2 => "PC¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
594    ,3 => "PC¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
595    ,4 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
596    ,5 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
597    ,6 => "·ÈÂÓ¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
598);
599
600// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
601$arrMAILTPLPATH = array(
602    0 => "mail_templates/order_mail.tpl",
603    1 => "mobile/mail_templates/order_mail.tpl"
604);
605
606/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
607$arrPref = array(
608                    1 => "Ë̳¤Æ»",
609                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
610                    3 => "´ä¼ê¸©",
611                    4 => "µÜ¾ë¸©",
612                    5 => "½©Åĸ©",
613                    6 => "»³·Á¸©",
614                    7 => "Ê¡Å縩",
615                    8 => "°ñ¾ë¸©",
616                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
617                    10 => "·²Çϸ©",
618                    11 => "ºë¶Ì¸©",
619                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
620                    13 => "ÅìµþÅÔ",
621                    14 => "¿ÀÆàÀ",
622                    15 => "¿·³ã¸©",
623                    16 => "ÉÙ»³¸©",
624                    17 => "ÀÐÀ",
625                    18 => "Ê¡°æ¸©",
626                    19 => "»³Íü¸©",
627                    20 => "ĹÌ",
628                    21 => "´ôÉ츩",
629                    22 => "ÀŲ¬¸©",
630                    23 => "°¦Ãθ©",
631                    24 => "»°½Å¸©",
632                    25 => "¼¢²ì¸©",
633                    26 => "µþÅÔÉÜ",
634                    27 => "ÂçºåÉÜ",
635                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
636                    29 => "ÆàÎɸ©",
637                    30 => "Ï²λ³¸©",
638                    31 => "Ä»¼è¸©",
639                    32 => "Å纬¸©",
640                    33 => "²¬»³¸©",
641                    34 => "¹­Å縩",
642                    35 => "»³¸ý¸©",
643                    36 => "ÆÁÅ縩",
644                    37 => "¹áÀ",
645                    38 => "°¦É²¸©",
646                    39 => "¹âÃθ©",
647                    40 => "Ê¡²¬¸©",
648                    41 => "º´²ì¸©",
649                    42 => "Ĺºê¸©",
650                    43 => "·§Ëܸ©",
651                    44 => "Âçʬ¸©",
652                    45 => "µÜºê¸©",
653                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
654                    47 => "²­Æ츩"
655                );
656               
657/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
658$arrJob = array(
659                    1 => "¸ø̳°÷",
660                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
661                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
662                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
663                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
664                    6 => "°å»Õ",
665                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
666                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
667                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
668                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
669                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
670                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
671                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
672                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
673                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
674                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
675                    17 => "¼çÉØ",
676                    18 => "¤½¤Î¾"
677                );
678
679/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
680$arrReminder = array(
681                        1 => "¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
682                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
683                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
684                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
685                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
686                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
687                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
688                    );
689/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
690$arrSex = array(
691                    1 => "ÃËÀ­",
692                    2 => "½÷À­"
693                );
694
695/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/
696define ("MAIL_TYPE_PC",1);
697define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2);
698$arrMailType = array(
699                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹",
700                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
701                ); 
702
703/*  ·ÈÂӥɥᥤ¥ó»ØÄê¡¡*/
704$arrDOMAIN = array(
705                        1 => "PC¥É¥á¥¤¥ó",
706                        2 => "·ÈÂӥɥᥤ¥ó"
707                    );
708               
709
710$arrDomainType = array(
711                      1 => "@docomo.ne.jp",
712                      2 => "@ezweb.ne.jp",
713                      3 => "@softbank.ne.jp",
714                      4 => "@t.vodafone.ne.jp",
715                      5 => "@d.vodafone.ne.jp",
716                      6 => "@h.vodafone.ne.jp",
717                      7 => "@c.vodafone.ne.jp",
718                      8 => "@k.vodafone.ne.jp",
719                      9 => "@r.vodafone.ne.jp",
720                      10 => "@n.vodafone.ne.jp",
721                      11 => "@s.vodafone.ne.jp",
722                      12 => "@q.vodafone.ne.jp",
723                      13 => "@pdx.ne.jp",
724                      14 => "@di.pdx.ne.jp",
725                      15 => "@dj.pdx.ne.jp",
726                      16 => "@dk.pdx.ne.jp",
727                      17 => "@wm.pdx.ne.jp"
728                  );               
729               
730/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/       
731$arrPageRows = array(
732                        10 => 10,
733                        20 => 20,
734                        30 => 30,
735                        40 => 40,
736                        50 => 50,
737                        60 => 60,
738                        70 => 70,
739                        80 => 80,
740                        90 => 90,
741                        100 => 100,
742                    );
743
744/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
745define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
746define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
747define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
748define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
749define ("ORDER_BACK_ORDER",4);  // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
750define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
751
752/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
753$arrORDERSTATUS = array(
754    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ",
755    ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
756    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß",
757    ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
758    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
759    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
760);
761
762// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
763define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
764
765/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
766$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
767    1 => "#FFFFFF",
768    2 => "#C9C9C9",
769    3 => "#DDE6F2"
770);
771
772$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
773    1 => "#FFFFFF",
774    2 => "#FFDE9B",
775    3 => "#C9C9C9",
776    4 => "#FFD9D9",
777    5 => "#BFDFFF",
778    6 => "#FFFFAB"
779);
780
781// ÍËÆü
782$arrWDAY = array(
783    0 => "Æü",
784    1 => "·î",
785    2 => "²Ð",
786    3 => "¿å",
787    4 => "ÌÚ",
788    5 => "¶â",
789    6 => "ÅÚ"
790);         
791       
792/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
793define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
794
795/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
796define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
797define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
798define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
799
800// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
801define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
802define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
803define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
804
805//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
806$arrDELIVERYDATE = array(
807    1 => "¨Æü",
808    2 => "1¡Á2Æü¸å",
809    3 => "3¡Á4Æü¸å",
810    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
811    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
812    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
813    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
814    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
815    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
816);
817
818/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
819define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
820
821/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
822define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
823
824/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
825$arrPRODUCTLISTMAX = array(
826    15 => '15·ï',
827    30 => '30·ï',
828    50 => '50·ï'
829);
830
831/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
832define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
833
834/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
835
836//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
837$arrCONVENIENCE = array(
838    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
839    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
840    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
841    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
842    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
843);
844
845//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
846$arrCONVENIMESSAGE = array(
847    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
848    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
849    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
850    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
851    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
852);
853
854//»Ùʧ´ü¸Â
855define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
856
857/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
858
859//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
860define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
861
862//DB¤Î¼ïÎà
863$arrDB = array(
864    1 => 'PostgreSQL',
865    2 => 'MySQL'
866);
867
868// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
869$arrTarget = array(
870    1 => "LeftNavi",
871    2 => "MainHead",
872    3 => "RightNavi",
873    4 => "MainFoot",
874    5 => "Unused"
875);
876
877/*--------- ¢¥¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÍÑ ---------*/
878
879define ("TRACKBACK_STATUS_VIEW", 1);        // ɽ¼¨
880define ("TRACKBACK_STATUS_NOT_VIEW", 2);    // Èóɽ¼¨
881define ("TRACKBACK_STATUS_SPAM", 3);        // ¥¹¥Ñ¥à
882
883define ("TRACKBACK_VIEW_MAX", 10);          // ¥Õ¥í¥ó¥ÈºÇÂçɽ¼¨¿ô
884define ("TRACKBACK_TO_URL", SITE_URL . "tb/index.php?pid=");    // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÀèURL
885
886// ¾õÂÖ
887$arrTrackBackStatus = array(
888    1 => "ɽ¼¨",
889    2 => "Èóɽ¼¨",
890    3 => "¥¹¥Ñ¥à"
891);
892
893/*--------- ¢¥¥µ¥¤¥È´ÉÍýÍÑ ---------*/
894
895define ("SITE_CONTROL_TRACKBACK", 1);       // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
896define ("SITE_CONTROL_AFFILIATE", 2);       // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
897
898// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
899$arrSiteControlTrackBack = array(
900    1 => "Í­¸ú",
901    2 => "̵¸ú"
902);
903
904// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
905$arrSiteControlAffiliate = array(
906    1 => "Í­¸ú",
907    2 => "̵¸ú"
908);
909
910/*--------- ¢¥¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°¥â¥¸¥å¡¼¥ëÍÑ ---------*/
911/**
912 * ¹àÌܤòÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î°Í¸´Ø·¸¡§
913 * °À­¾ðÊó¤ÎÄê¿ô¡¢$arrEBiSTagOptions
914 * module.inc¤ÎlfThanksPageTag()¤Îswitchʸ¤Ë½èÍý¤òÄɲÃ
915 */
916// °À­¾ðÊó
917define('EBiS_TAG_ATTR_NOTHING',     '0'); // ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤
918define('EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID', '1'); // ¸ÜµÒID
919define('EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT',     '2'); // ¹ØÆþ¶â³Û
920define('EBiS_TAG_ATTR_JOB',         '3'); // ¿¦¶È
921define('EBiS_TAG_ATTR_SEX',         '4'); // À­ÊÌ
922define('EBiS_TAG_ATTR_AGE',         '5'); // ǯÎð
923define('EBiS_TAG_ATTR_IS_CUSTOMER', '6'); // ²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷
924
925// ¸ÜµÒID¤Îradio buttonÍÑÇÛÎó
926$arrEBiSTagCustomerId = array(
927    EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID => '¼èÆÀ¤¹¤ë',
928    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING     => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤',
929);
930
931// ¹ØÆþ¶â³Û¤Îradio buttonÍÑÇÛÎó
932$arrEBiSTagPayment = array(
933    EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT => '¼èÆÀ¤¹¤ë',
934    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤',
935);
936
937// Ǥ°Õ¹àÌܤοô
938define('EBiS_TAG_OPTIONS_MAX', 5);
939
940// Ǥ°Õ¹àÌܤÎoptionsÍÑÇÛÎó
941$arrEBiSTagOptions = array(
942    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤',
943    EBiS_TAG_ATTR_JOB     => '¿¦¶È',
944    EBiS_TAG_ATTR_SEX     => 'À­ÊÌ',
945    EBiS_TAG_ATTR_AGE     => 'ǯÎð',
946    EBiS_TAG_ATTR_IS_CUSTOMER => '²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷'
947);
948
949// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°Ì¾
950$arrEBiSTagAttrTagName = array(
951    'm1id', 'a1id',
952    'o1id', 'o2id', 'o3id', 'o4id', 'o5id',
953);
954
955// À­ÊÌ(±Ñ¸ì)
956$arrSexEN = array(
957    1 => 'male',
958    2 => 'female',
959);
960
961// ¿¦¶È(±Ñ¸ì)
962$arrJobEN = array(
963    1 => "Public Service",    // ¸ø̳°÷
964    2 => "Consultant",        // ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
965    3 => "Computers",         // ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦
966    4 => "Electronics",       // ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦
967    5 => "Finance",           // ¶âÍ»´Ø·¸
968    6 => "Doctor",            // °å»Õ
969    7 => "Lawyer",            // ÊÛ¸î»Î
970    8 => "General",           // Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳
971    9 => "Sales",             // ±Ä¶È¡¦ÈÎÇä
972    10 => "Research/Develop", // ¸¦µæ¡¦³«È¯
973    11 => "Advertising",      // ¹­Êó¡¦ÀëÅÁ
974    12 => "Marketing/PR",     // ´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°
975    13 => "Design",           // ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸
976    14 => "Management",       // ²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷
977    15 => "Publishing/Media", // ½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß
978    16 => "Students",         // ³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼
979    17 => "Housewife",        // ¼çÉØ
980    18 => "Other"             // ¤½¤Î¾
981);
982
983/*--------- ¢¥View´ÉÍýÍÑ ---------*/
984
985// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
986$arrViewWhere = array(
987    "&&crscls_where&&" => "",
988    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
989    "&&noncls_where&&" => "",
990    "&&allcls_where&&" => "",
991    "&&allclsdtl_where&&" => "",
992    "&&prdcls_where&&" => "",
993    "&&catcnt_where&&" => ""
994);
995
996// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
997
998$arrView = array(
999    "vw_cross_class" => '
1000        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
1001        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
1002
1003    "vw_cross_products_class" =>'
1004        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
1005        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
1006        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
1007        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
1008        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
1009
1010    "vw_products_allclass" => '
1011        (SELECT
1012        product_id,
1013        product_code_min,
1014        product_code_max,
1015        price01_min,
1016        price01_max,
1017        price02_min,
1018        price02_max,
1019        stock_min,
1020        stock_max,
1021        stock_unlimited_min,
1022        stock_unlimited_max,
1023        del_flg,
1024        status,
1025        name,
1026        comment1,
1027        comment2,
1028        comment3,
1029        rank,
1030        main_list_comment,
1031        main_image,
1032        main_list_image,
1033        product_flag,
1034        deliv_date_id,
1035        sale_limit,
1036        point_rate,
1037        sale_unlimited,
1038        create_date,
1039        deliv_fee
1040        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
1041        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
1042    FROM
1043        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
1044    ) ',
1045
1046    "vw_products_allclass_detail" => '
1047        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
1048        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
1049        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
1050        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
1051        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
1052        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
1053        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
1054        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
1055        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
1056        (SELECT
1057        product_id AS product_id_sub,
1058        MIN(price01) AS price01_min,
1059        MAX(price01) AS price01_max,
1060        MIN(price02) AS price02_min,
1061        MAX(price02) AS price02_max,
1062        MIN(stock) AS stock_min,
1063        MAX(stock) AS stock_max,
1064        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
1065        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
1066        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
1067        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
1068        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
1069
1070    "vw_product_class" => '
1071        (SELECT * FROM
1072        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
1073        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
1074        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
1075        FROM ( SELECT
1076                T1.product_class_id,
1077                T1.product_id,
1078                classcategory_id1,
1079                classcategory_id2,
1080                T2.rank,
1081                T2.class_id,
1082                stock,
1083                price01,
1084                price02,
1085                stock_unlimited,
1086                product_code       
1087         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1088        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1089        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1090        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1091        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1092
1093    "vw_category_count" => '
1094        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1095        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1096        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1097);
1098
1099$vw_products_nonclass = "
1100        (SELECT
1101            T1.product_id,
1102            T1.name,
1103            T1.deliv_fee,
1104            T1.sale_limit,
1105            T1.sale_unlimited,
1106            T1.category_id,
1107            T1.rank,
1108            T1.status,
1109            T1.product_flag,
1110            T1.point_rate,
1111            T1.comment1,
1112            T1.comment2,
1113            T1.comment3,
1114            T1.comment4,
1115            T1.comment5,
1116            T1.comment6,
1117            T1.file1,
1118            T1.file2,
1119            T1.file3,
1120            T1.file4,
1121            T1.file5,
1122            T1.file6,
1123            T1.main_list_comment,
1124            T1.main_list_image,
1125            T1.main_comment,
1126            T1.main_image,
1127            T1.main_large_image,";
1128           
1129for ($cnt = 1; $cnt <= PRODUCTSUB_MAX; $cnt++) {
1130            $vw_products_nonclass.= "
1131            T1.sub_title$cnt,
1132            T1.sub_comment$cnt,
1133            T1.sub_image$cnt,
1134            T1.sub_large_image$cnt,";
1135}
1136
1137$vw_products_nonclass.= "
1138            T1.del_flg,
1139            T1.creator_id,
1140            T1.create_date,
1141            T1.update_date,
1142            T1.deliv_date_id,
1143            T2.product_id_sub,
1144            T2.product_code,
1145            T2.price01,
1146            T2.price02,
1147            T2.stock,
1148            T2.stock_unlimited,
1149            T2.classcategory_id1,
1150            T2.classcategory_id2
1151        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
1152        (SELECT
1153        product_id AS product_id_sub,
1154        product_code,
1155        price01,
1156        price02,
1157        stock,
1158        stock_unlimited,
1159        classcategory_id1,
1160        classcategory_id2
1161        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
1162        AS T2
1163        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ";
1164
1165$arrView['vw_products_nonclass'] = $vw_products_nonclass;
1166?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.