Changeset 249 for branches/comu/data


Ignore:
Timestamp:
2007/02/14 12:56:39 (16 years ago)
Author:
kakinaka
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/comu/data/conf/conf.php

  r15 r249  
  1111require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.inc"); 
  1212require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" ); 
   13 
   14//-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   15/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/ 
   16define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë"); 
   17define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë"); 
   18//-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1319 
  1420//-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
  6066/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/ 
  6167// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡ 
  62 define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/test/"); 
   68define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/"); 
  6369 
  6470// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô 
   
  8692 
  8793// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó 
  88 define("ECCUBE_VERSION", "1.0.2a-beta"); 
   94define("ECCUBE_VERSION", "1.1.1"); 
  8995 
  9096// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À 
   
  101107//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ 
  102108define("FAVORITE_ERROR", 13); 
  103  
  104 //¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô 
  105 define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 6); 
  106109 
  107110/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/ 
   
  142145define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L"); 
  143146//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô 
  144 define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 4); 
   147define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 5); 
  145148 
  146149//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô 
   
  177180define ("ADMIN_MODE", 0);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ) 
  178181define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë) 
   182define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó) 
   183define ("MAX_LOG_SIZE", "10000");                       // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte) 
  179184 
  180185define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë) 
   
  182187define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ) 
  183188define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È 
  184 define ("INPUT_DELIV_FEE", true);                       // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌ(true:¤¢¤ê¡¢false:¤Ê¤·) 
  185189 
  186190/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */ 
   
  251255define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú 
  252256define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ 
   257// ²Á³Ê̾¾Î 
   258define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê"); 
   259define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê"); 
  253260 
  254261/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */ 
   
  287294define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸ 
  288295define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸ 
  289 define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýTOP¥Ú¡¼¥¸ 
  290296define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê 
  291297define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸ 
   
  555561    4 => "mail_templates/contact_mail.tpl", 
  556562); 
  557  
  558 // ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë 
  559 define("ODERSTATUS_COMMIT", 5); 
  560563 
  561564/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.