Changeset 247 for branches/comu/data


Ignore:
Timestamp:
2007/02/14 12:49:52 (16 years ago)
Author:
kakinaka
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/comu/data/lib/glib.php

  r15 r247  
  9696        fclose( $fp ); 
  9797        gfPrintLog("*** end Debug ***"); 
   98 
   99        // ¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó 
   100        gfLogRotation(MAX_LOG_QUANTITY, MAX_LOG_SIZE, LOG_PATH); 
  98101} 
  99102 
   
  123126        fwrite( $fp, $today." [".$_SERVER['PHP_SELF']."] ".$mess." from ". $_SERVER['REMOTE_ADDR']. "\n" ); 
  124127        fclose( $fp ); 
   128    } 
   129     
   130    // ¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó 
   131    gfLogRotation(MAX_LOG_QUANTITY, MAX_LOG_SIZE, $path); 
   132} 
   133 
   134/**          
   135 * ¥í¥°¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½            
   136 *           
   137 * @param integer $max_log ºÇÂç¥Õ¥¡¥¤¥ë¿ô 
   138 * @param integer $max_size ºÇÂ祵¥¤¥º 
   139 * @param string  $path ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹ 
   140 * @return void ¤Ê¤· 
   141 */          
   142function gfLogRotation($max_log, $max_size, $path) { 
   143     
   144    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤ò¼èÆÀ 
   145    $dirname = dirname($path); 
   146    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò¼èÆÀ 
   147    $basename = basename($path); 
   148     
   149    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ºÇÂ祵¥¤¥º¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   150    if(filesize($path) > $max_size) { 
   151        if ($dh = opendir($dirname)) { 
   152            while (($file = readdir($dh)) !== false) { 
   153                // ¥í¥°¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼èÆÀ 
   154                if(ereg("^". $basename . "\." , $file)) { 
   155                    $arrLog[] = $file; 
   156                } 
   157            } 
   158             
   159            // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥í¥°¤¬ºÇÂç¸Ä¿ô¤Ê¤é°Ê¾å¤Ê¤é¸Å¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤éºï½ü¤¹¤ë 
   160            $count = count($arrLog); 
   161            if($count >= $max_log) { 
   162                $diff = $count - $max_log; 
   163                for($i = 0; $diff >= $i ; $i++) { 
   164                    unlink($dirname. "/" .array_pop($arrLog)); 
   165                }    
   166            } 
   167             
   168            // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îź¤¨»ú¤ò¤º¤é¤¹ 
   169            $count = count($arrLog); 
   170            for($i = $count; 1 <= $i; $i--) { 
   171                $move_number = $i + 1; 
   172                 
   173                if(file_exists("$path.$move_number")) unlink("$path.$move_number"); 
   174                copy("$dirname/" . $arrLog[$i - 1], "$path.$move_number");       
   175                 
   176            } 
   177            $ret = copy($path, "$path.1"); 
   178             
   179            // ¿·µ¬¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ® 
   180            if($ret) { 
   181                unlink($path);           
   182                touch($path); 
   183            } 
   184        } 
  125185    } 
  126186} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.