Changeset 17308


Ignore:
Timestamp:
2008/05/13 17:48:42 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

サイバーソース暫定コミット

Location:
branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs.inc

  r17246 r17308  
  88 
  99/** 
  10  * dtb_order memo»ÅÍÍ 
   10 * dtb_order memo 
  1111 * memo06 Í¿¿®¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ $arrCybsAuthStatus»²¾È 
  1212 * memo07 request_token 
   
  4949// ICS¥¨¥é¡¼ 
  5050$arrCybsIcsErr = array( 
  51     'DCALL' => '¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬Í¿¿®È½Äê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£', 
  52     'DCARDEXPIRED' => '¥«¡¼¥É¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡£', 
  53     'DCARDREFUSED' => '¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬Í¿¿®¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£', 
  54     'DINVALIDCARD' => '¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÈֹ椬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£', 
  55     'DINVALIDDATA' => '¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£', 
   51    'DCALL'         => '¤´»ØÄê¤Î¥«¡¼¥É¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥é¡¼¤ÎÍýͳ¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤ØľÀܤªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£', 
   52    'DCARDEXPIRED'  => '¥«¡¼¥É¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡£', 
   53    'DCARDREFUSED'  => '¤´»ØÄê¤Î¥«¡¼¥É¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥é¡¼¤ÎÍýͳ¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤ØľÀܤªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£', 
   54    'DINVALIDCARD'  => '¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÈֹ椬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£', 
   55    'DINVALIDDATA'  => '¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£', 
  5656    'DMISSINGFIELD' => '¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ëɬ¿Ü¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£', 
  57     'ESYSTEM' => '¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£', 
  58     'ETIMEOUT' => '¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£', 
   57    'ESYSTEM'       => '¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£', 
   58    'ETIMEOUT'      => '¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£', 
   59    'DAUTHENTICATIONFAILED' => 'ËÜ¿Íǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£', 
  5960); 
  6061 
   
  8889    '002' => 'MasterCard', 
  8990    '003' => 'American Express', 
  90     '004' => 'Discover', 
  9191    '005' => 'Diners Club', 
  92     '006' => 'Carte Blanche', 
  9392    '007' => 'JCB', 
  94     '008' => 'Optima', 
  95     '010' => 'Benificial Private Label', 
  96     '014' => 'EnRoute', 
  97     '017' => 'MBNA', 
  98     '021' => 'JAL', 
  99     '027' => 'Nicos', 
  10093); 
  10194 
   
  175168            break; 
  176169        } 
  177         $msg = "½èÍý¤¬µñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆþÎÏÆâÍƤ˴ְ㤤¤¬¤Ê¤¤¤«¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"; 
   170        $msg = "½èÍý¤¬µñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"; 
  178171        $rflag = $arrResults['ics_rflag']; 
  179172        $err = isset($arrCybsIcsErr[$rflag]) ? $arrCybsIcsErr[$rflag] : "¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É¡§$rflag"; 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs.php

  r17246 r17308  
  22/** 
  33 * ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óɽµ­ 
  4  * @version CVS: $Id$ 
   4 * @version ### ### 1.0 
  55 */ 
  66require_once 'mdl_cybs.inc'; 
   
  3636    $objConfig =& Mdl_Cybs_Config::getInstanse(); 
  3737    $objConfig->registerConfig($objConfig->createSqlArray($objForm)); 
  38     lfCreateBatchIdTable(); 
   38    lfCreateBatchIdTable(); // ¥Ð¥Ã¥ÁIDºÎÈÖÍѥơ¼¥Ö¥ë 
   39    lfAlterSubsIdCol();     // dtb_cubstomer¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óID¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥«¥é¥à¤òÄɲà
  3940    $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n´ðËܾðÊó¡ä»ÙʧÊýË¡ÀßÄê¤è¤ê¾ÜºÙÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); window.close();'; 
  4041    break; 
   
  106107    $objQuery->query($sql); 
  107108} 
  108  
   109//$table_name, $col_name, $col_type = "", $dsn = "", $add = false 
   110function lfAlterSubsIdCol() { 
   111    sfColumnExists('dtb_customer', 'cybs_subs_id', 'text', "", true); 
   112} 
  109113?> 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs_credit.php

  r17307 r17308  
  8080        $objPage->arrErr = $arrErr; 
  8181        break; 
  82     } 
  83  
  84     /** 
  85      * ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²Ý¶â¤¬Í­¸ú¤Ç¡¢¤«¤Ä¥«¡¼¥É¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ 
  86      * ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤òºîÀ®¤¹¤ë 
  87      */ 
  88     if ($objCybs->enableOndemand() && $objForm->getValue('register_ondemand')) { 
  89         // ÅÐÏ¿·ï¿ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  90         if (!$objCybs->canAddSubsId()) { 
  91             $objPage->tpl_error = 'ÅÐÏ¿½ÐÍè¤ë¥«¡¼¥É¤Î·ï¿ô¤Ï' . MDL_CYBS_SUBS_ID_MAX . "·ï¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£\n"; 
  92             gfPrintLog(' -> ondemand error: over card max ', MDL_CYBS_LOG); 
  93             break; 
  94         } 
  95         // ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²Ý¶â¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤¹¤ë 
  96         $arrResults = sfCybsSendRequest(lfCreateOndemandParam($objForm->getHashArray(), $arrData)); 
  97         if (PEAR::isError($e = sfCybsIsError($arrResults))) { 
  98             $objPage->tpl_error = $e->getMessage(); 
  99             gfPrintLog(' -> ondemand error: ' . $e->getMessage(), MDL_CYBS_LOG); 
  100             gfPrintLog(print_r($arrResults, true), MDL_CYBS_LOG); 
  101             break; 
  102         } 
  103         // ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óID¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÄɲ乤ë 
  104         $subsId = $arrResults['pay_subscription_create_subscription_id']; 
  105         $objCybs->addSubsId($subsId, $arrResults['merchant_ref_number']); 
  10682    } 
  10783 
   
  144120    } 
  145121 
  146     $arrSendParam = array(); 
  147     // ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É·èºÑ»þ¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¹½ÃÛ 
   122    $arrSendParam = lfCreateAuthParam($objForm->getHashArray(), $arrData, $authAddParam); 
   123    /** 
   124     * ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²Ý¶â¤¬Í­¸ú¤Ç¡¢¤«¤Ä¥«¡¼¥É¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ 
   125     * ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óºîÀ®¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÄɲ乤ë 
   126     */ 
  148127    if ($objCybs->enableOndemand() && $objForm->getValue('register_ondemand')) { 
  149         $arrSendParam = lfCreateAuthParam($objForm->getHashArray(), $arrData); 
  150         $arrSendParam = lfCreateOndemandAuthParam($subsId, $arrSendParam); 
  151  
  152     // Ä̾ï·èºÑ¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¹½ÃÛ 
  153     } else { 
  154         $arrSendParam = lfCreateAuthParam($objForm->getHashArray(), $arrData, $authAddParam); 
   128        //$arrSendParam = lfCreateAuthParam($objForm->getHashArray(), $arrData); 
   129        //$arrSendParam = lfCreateOndemandAuthParam($subsId, $arrSendParam); 
   130        // ÅÐÏ¿·ï¿ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   131        if (!$objCybs->canAddSubsId()) { 
   132            $objPage->tpl_error = 'ÅÐÏ¿½ÐÍè¤ë¥«¡¼¥É¤Î·ï¿ô¤Ï' . MDL_CYBS_SUBS_ID_MAX . "·ï¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£\n"; 
   133            gfPrintLog(' -> ondemand error: over card max ', MDL_CYBS_LOG); 
   134            break; 
   135        } 
   136        $arrSendParam['ics_applications']           .= ',ics_pay_subscription_create'; 
   137        $arrSendParam['recurring_disable_auto_auth'] = 'Y'; 
   138        $arrSendParam['recurring_frequency']         = 'on-demand'; 
   139        $arrSendParam['card_type']                   = $objForm->getValue('card_company'); 
  155140    } 
  156141 
   
  162147        gfPrintLog(print_r($arrResults, true), MDL_CYBS_LOG); 
  163148        break; 
   149    } 
   150 
   151    // ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óID¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÄɲ乤ë 
   152    if (isset($arrResults['pay_subscription_create_subscription_id'])) { 
   153        $objCybs->addSubsId($arrResults['pay_subscription_create_subscription_id'], $arrResults['merchant_ref_number']); 
  164154    } 
  165155 
   
  232222} 
  233223 
  234 lfSetCardInfo($objPage); // ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥«¡¼¥É¾ðÊó¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
   224lfSetCybsCardInfo($objPage); // ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥«¡¼¥É¾ðÊó¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
  235225 
  236226$objView->assignobj($objPage); 
  237227$objView->display(SITE_FRAME); 
  238228 
  239 sfPrintR($_POST, 'blue'); 
  240 sfPrintR($objPage, 'red'); 
  241  
  242 function lfSetCardInfo(&$objPage) { 
   229function lfSetCybsCardInfo(&$objPage) { 
  243230    $objCybs =& Mdl_Cybs_Config::getInstanse(); 
  244231    // ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²Ý¶â¤¬Ìµ¸ú¤Ê¤éreturn 
   
  249236    // ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ 
  250237    $arrSubsIds = $objCybs->getSubsIds(); 
   238 
  251239    $objPage->cardCount = 0; // ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÅÐÏ¿·ï¿ô 
   240 
  252241    foreach ($arrSubsIds as $subs) { 
  253         $arrResults = sfCybsSendRequest(lfCreateOndemandRetParam($subs['subs_id'], $subs['merchant_ref_number'])); 
   242        $arrSendParam = lfCreateOndemandRetParam($subs['subs_id'], $subs['merchant_ref_number']); 
   243        $arrResults = sfCybsSendRequest($arrSendParam); 
  254244 
  255245        if (PEAR::isError($e = sfCybsIsError($arrResults))) { 
   
  506496} 
  507497 
  508 /** 
  509  * ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²Ý¶â¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë 
  510  * 
  511  * @param array $arrForm ¥Õ¥©¡¼¥à¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿(¥«¡¼¥É¾ðÊó¤Ê¤É) 
  512  * @param array $arrData °ì»þ¼õÃí¥Ç¡¼¥¿ 
  513  * @return array 
  514  */ 
  515 function lfCreateOndemandParam($arrForm, $arrData) { 
  516     global $arrCybsRequestURL; 
  517     global $arrPref; 
  518     $objCustomer = new SC_Customer; 
  519  
  520     $objConfig =& Mdl_Cybs_Config::getInstanse(); 
  521     $arrConfig = $objConfig->getConfig(); 
  522  
  523     $cardNo = $arrForm['card_no01'] . $arrForm['card_no02'] . $arrForm['card_no03'] . $arrForm['card_no04']; 
  524     $expMo = $arrForm['card_month']; 
  525     $expYr = '20' . $arrForm['card_year']; 
  526     $phoneNo = $arrData['order_tel01'] . $arrData['order_tel02'] . $arrData['order_tel03']; 
  527  
  528     $arrSendParam = array( 
  529         "ics_applications"    => "ics_pay_subscription_create", 
  530         "server_host"         => $arrCybsRequestURL[$arrConfig['cybs_request_url']], 
  531         "server_port"         => "80", 
  532         "customer_account_id" => $objCustomer->getValue('customer_id'), 
  533         "customer_cc_number"  => $cardNo, 
  534         "customer_cc_expmo"   => $expMo, 
  535         "customer_cc_expyr"   => $expYr, 
  536         "customer_firstname"  => lfToSjis($arrData['order_name02']), 
  537         "customer_lastname"   => lfToSjis($arrData['order_name01']), 
  538         "customer_email"      => $arrData['order_email'], 
  539         "customer_phone"      => $phoneNo, 
  540         "bill_address1"       => lfToSjis($arrData['order_addr02']), 
  541         "bill_city"           => lfToSjis($arrData['order_addr01']), 
  542         "bill_state"          => lfToSjis($arrPref[$arrData['order_pref']]), 
  543         "bill_zip"            => $arrData['order_zip01'] . $arrData['order_zip02'], 
  544         "bill_country"        => "JP", 
  545         "merchant_id"         => $arrConfig['cybs_merchant_id'], 
  546         "merchant_ref_number" => $arrData['order_id'], 
  547         "currency"            => "JPY", 
  548         /** 
  549         "ship_to_address1"    => lfToSjis($arrData['deliv_addr02']), 
  550         "ship_to_city"        => lfToSjis($arrData['deliv_addr01']), 
  551         "ship_to_country"     => lfToSjis($arrPref[$arrData['deliv_pref']]), 
  552         "ship_to_state"       => $arrData['deliv_zip01'] . $arrData['deliv_zip02'], 
  553         "ship_to_zip"         => "JP", 
  554         */ 
  555         "recurring_disable_auto_auth" => 'Y', 
  556         "recurring_frequency" => 'on-demand', 
  557         "card_type"           => $arrForm['card_company'], 
  558     ); 
  559  
  560     return $arrSendParam; 
  561 } 
  562498 
  563499/** 
   
  585521        //'memo10' => $arrResults[''], 
  586522    ); 
  587     gfPrintLog(print_r($arrResults, true), MDL_CYBS_LOG); 
  588523    $objQuery = new SC_Query; 
  589524    $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, "order_temp_id = ?", array($uniqid)); 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs_credit.tpl

  r17244 r17308  
  176176                                </td> 
  177177                            </tr> 
  178                             <!--{if $enable_ondemand}--> 
   178                            <!--{if $enable_ondemand && $can_add_subsid}--> 
  179179                            <tr> 
  180180                                <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">¤³¤Î¥«¡¼¥É¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë</td> 
   
  258258                                <td class="fs12" bgcolor="#ffffff"><!--{$card.pay_subscription_retrieve_customer_cc_number}--></td> 
  259259                                <td class="fs12" bgcolor="#ffffff"> 
  260                                     <!--{$card.pay_subscription_retrieve_customer_cc_expmo}-->·î/<!--{$card.pay_subscription_retrieve_customer_cc_expyr}--> 
   260                                    <!--{$card.pay_subscription_retrieve_customer_cc_expmo}-->·î/<!--{$card.pay_subscription_retrieve_customer_cc_expyr}-->ǯ 
  261261                                </td> 
  262262                            </tr> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.