Changeset 17246 for branches/version-1


Ignore:
Timestamp:
2008/04/10 03:13:40 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

サイバーソース決済モジュール暫定コミット

Location:
branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs.inc

  r17244 r17246  
  373373    } 
  374374 
  375     $batchId = uniqid(''); 
   375    $batchId = ''; 
   376    $objQuery = new SC_Query; 
   377    if (DB_TYPE == 'pgsql') { 
   378        $batchId = $objQuery->nextval('dtb_cybs_batch_id', 'batch_id'); 
   379    } elseif (DB_TYPE == 'mysql') { 
   380        $batchId = $batchId = $objQuery->get_auto_increment('dtb_cybs_batch_id'); 
   381    } 
   382 
  376383    $recordCount = count($arrayOrder); 
  377384 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs.php

  r17244 r17246  
  3636    $objConfig =& Mdl_Cybs_Config::getInstanse(); 
  3737    $objConfig->registerConfig($objConfig->createSqlArray($objForm)); 
   38    lfCreateBatchIdTable(); 
  3839    $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n´ðËܾðÊó¡ä»ÙʧÊýË¡ÀßÄê¤è¤ê¾ÜºÙÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); window.close();'; 
  3940    break; 
   
  8586} 
  8687 
   88/** 
   89 * ¥Ð¥Ã¥ÁID¼èÆÀÍѤΥơ¼¥Ö¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë 
   90 * 
   91 */ 
   92function lfCreateBatchIdTable() { 
   93    $objQuery = new SC_Query(); 
   94    if (sfTabaleExists('dtb_cybs_batch_id')) { 
   95        return; 
   96    } 
   97    $sql_mysql = "create table dtb_cybs_batch_id(batch_id int auto_increment primary key NOT NULL) TYPE=InnoDB;"; 
   98    $sql_pgsql = "create table dtb_cybs_batch_id(batch_id serial NOT NULL);"; 
   99 
   100    $sql = ''; 
   101    if (DB_TYPE == 'pgsql') { 
   102        $sql = $sql_pgsql; 
   103    } elseif (DB_TYPE == 'mysql') { 
   104        $sql = $sql_mysql; 
   105    } 
   106    $objQuery->query($sql); 
   107} 
   108 
  87109?> 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs.tpl

  r17187 r17246  
  2323<title><!--{$tpl_subtitle}--></title> 
  2424<script type="text/javascript"> 
   25function toggleBox(checkbox, id) { 
   26    var checked = checkbox.checked; 
   27    var target  = document.getElementById(id); 
   28     
   29    if (checked) { 
   30        target.disabled = true; 
   31    } else { 
   32        target.disabled = false; 
   33    } 
   34} 
  2535</script> 
  2636</head> 
   
  118128                                            <!--{assign var=key value="cybs_ondemand_use"}--> 
  119129                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  120                                             <input type="checkbox" 
   130                                            <input onclick="toggleBox(this, 'cybs_3d_check');" 
   131                                                   id="cybs_obdemand_check" 
   132                                                   type="checkbox" 
  121133                                                   name="<!--{$key}-->" 
  122134                                                   value="1" 
   
  129141                                            <!--{assign var=key value="cybs_3d_use"}--> 
  130142                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  131                                             <input type="checkbox" 
   143                                            <input onclick="toggleBox(this, 'cybs_obdemand_check');" 
   144                                                   id="cybs_3d_check" 
   145                                                   type="checkbox" 
  132146                                                   name="<!--{$key}-->" 
  133147                                                   value="1" 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.