Changeset 17187


Ignore:
Timestamp:
2008/03/28 11:51:35 (14 years ago)
Author:
adachi
Message:

サイバーソース設定画面対応

Location:
branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs.php

  • Property svn:mime-type changed from text/x-httpd-php to text/x-httpd-php; charset=UTF-8
  r16911 r17187  
  2020$objView = new SC_AdminView; 
  2121 
  22 $objForm = lfInitParam(); 
   22$objForm = lfInitParam($_POST); 
  2323$objPage->arrForm = $objForm->getFormParamList(); 
  2424 
   
  3434    $objConfig =& Mdl_Cybs_Config::getInstanse(); 
  3535    $objConfig->registerConfig($objConfig->createSqlArray($objForm)); 
  36     $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£"); window.close();'; 
   36    $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n´ðËܾðÊó¡ä»ÙʧÊýË¡ÀßÄê¤è¤ê¾ÜºÙÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); window.close();'; 
  3737    break; 
  3838 
   
  4242    $objConfig =& Mdl_Cybs_Config::getInstanse(); 
  4343    $arrConfig = $objConfig->getConfig(); 
  44  
   44sfPrintR($arrConfig); 
  4545    // DB¤ËÃͤ¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ÎÃͤòɽ¼¨¤µ¤»¤ë 
  4646    if (!empty($arrConfig)) { 
   
  6060 * @return SC_FormParam 
  6161 */ 
  62 function lfInitParam($arrParam = null) { 
   62function lfInitParam($arrParam) { 
  6363    $objForm = new SC_FormParam; 
  6464    $objForm->addParam('¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀè', 'cybs_request_url', INT_LEN, '', array('EXIST_CHECK', 'NUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
  6565    $objForm->addParam('¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥ÈID', 'cybs_merchant_id', MTEXT_LEN, '', array('EXIST_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
  66     $objForm->addParam('¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹', 'cybs_subs_use', INT_LEN, '', array('NUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
  67  
  68     if (empty($arrParam)) { 
  69         $arrParam = $_POST; 
  70     } 
   66    $objForm->addParam('¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²Ý¶â', 'cybs_ondemand_use', 1, '', array('NUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
   67    $objForm->addParam('3D¥»¥­¥å¥¢Ç§¾Ú', 'cybs_3d_use', 1, '', array('NUM_CHECK', 'MAX_LENGTH_CHECK')); 
  7168    $objForm->setParam($arrParam); 
   69    $objForm->convParam(); 
  7270    return $objForm; 
  7371} 
   
  9290function lfIsInstalledCybsExt() { 
  9391    if (!extension_loaded(MDL_CYBS_EXT)) { 
  94         if (!dl(MDL_CYBS_EXT)) { 
   92        if (@!dl(MDL_CYBS_EXT)) { 
  9593            return false; 
  9694        } 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs.tpl

  • Property svn:mime-type changed from text/html to text/x-httpd-php; charset=UTF-8
  r16911 r17187  
  114114                                        </tr> 
  115115                                        <tr class="fs12n"> 
  116                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹</td> 
   116                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²Ý¶â</td> 
  117117                                            <td width="300" bgcolor="#ffffff"> 
  118                                             <!--{assign var=key value="cybs_subs_use"}--> 
   118                                            <!--{assign var=key value="cybs_ondemand_use"}--> 
   119                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
   120                                            <input type="checkbox" 
   121                                                   name="<!--{$key}-->" 
   122                                                   value="1" 
   123                                                   style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" <!--{if $arrForm[$key].value == 1}-->checked<!--{/if}-->>»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ 
   124                                            </td> 
   125                                        </tr> 
   126                                        <tr class="fs12n"> 
   127                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ËÜ¿Íǧ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹<br>(3D¥»¥­¥å¥¢Ç§¾Ú)</td> 
   128                                            <td width="300" bgcolor="#ffffff"> 
   129                                            <!--{assign var=key value="cybs_3d_use"}--> 
  119130                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  120131                                            <input type="checkbox" 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.