Ignore:
Timestamp:
2008/02/04 12:56:08 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

同じ記述が2つあったため修正

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/html/shopping/confirm.php

  r15120 r17018  
  2929         private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
  3030        */ 
  31         session_cache_limiter('private-no-expire');      
   31        session_cache_limiter('private-no-expire'); 
  3232 
  3333    } 
   
  108108    } 
  109109    $arrData["order_id"] = $order_id; 
  110      
   110 
  111111    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÊÝ»ý 
  112112    $arrData['session'] = serialize($_SESSION); 
  113          
  114     // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÊÝ»ý 
  115     $arrData['session'] = serialize($_SESSION); 
  116      
   113 
  117114    // ½¸·×·ë²Ì¤ò¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
  118115    sfRegistTempOrder($uniqid, $arrData); 
  119116    // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  120117    $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  121      
   118 
  122119    // ·èºÑÊýË¡¤Ë¤è¤ê²èÌÌÀÚÂØ 
  123120    if(!empty($module_id)) { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.