Changeset 17012 for branches


Ignore:
Timestamp:
2008/01/28 18:33:43 (15 years ago)
Author:
satou
Message:

[ペイジェント決済モジュール]3Dセキュア対応

Location:
branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.inc

  r16951 r17012  
  4242    090¡§·èºÑ¾ðÊó¾È²ñ 
  4343    091¡§º¹Ê¬¾È²ñ 
  44 */  
  45 define("PAYGENT_BANK", '060'); 
   44*/ 
  4645define("PAYGENT_ATM", '010'); 
  47 define("PAYGENT_CONVENI", '030'); 
  4846define("PAYGENT_CREDIT", '020'); 
  49 // ¥Ð¥Ã¥Á¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¡£ 
  50 define("PAYGENT_REF", '091'); 
  51  
  5247define("PAYGENT_AUTH_CANCEL", '021'); 
  5348define("PAYGENT_CARD_COMMIT", '022'); 
  5449define("PAYGENT_CARD_COMMIT_CANCEL", '023'); 
   50define("PAYGENT_CARD_3D", '024'); 
   51define("PAYGENT_CONVENI", '030'); 
   52define("PAYGENT_BANK", '060'); 
   53// ¥Ð¥Ã¥Á¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¡£ 
   54define("PAYGENT_REF", '091'); 
  5555 
  5656// ̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òÈò¤±¤ë 
   
  171171    $p->init(); 
  172172     
  173     //¡¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÍѥѥé¥á¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
   173    // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÍѥѥé¥á¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
  174174    $arrPaymentDB = sfGetPaymentDB(MDL_PAYGENT_ID, "AND memo03 = 1"); 
  175175    $arrOtherParam = unserialize($arrPaymentDB[0]['other_param']); 
   
  196196    $arrSend['payment_class'] = $payment_class; 
  197197    // ʬ³ä²ó¿ô 
  198     $arrSend['split_count'] = $split_count;  
  199     // 3D¥»¥­¥å¥¢ÉÞÍܶèʬ 
  200     $arrSend['3dsecure_ryaku'] = '1'; 
   198    $arrSend['split_count'] = $split_count; 
   199    /** 3D¥»¥­¥å¥¢´ØÏ¢ **/ 
   200    if ($arrOtherParam['credit_3d'] != 1 || GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
   201        // 3D¥»¥­¥å¥¢ÉÔÍ׶èʬ 
   202        $arrSend['3dsecure_ryaku'] = '1'; 
   203    } else { 
   204        // HttpAccept 
   205        $arrSend['http_accept'] = $_SERVER['HTTP_ACCEPT']; 
   206        // HttpUserAgent 
   207        $arrSend['http_user_agent'] = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; 
   208        // 3D¥»¥­¥å¥¢Ìá¤êURL 
   209        $arrSend['term_url'] = SSL_URL. "shopping/load_payment_module.php?mode=credit_3d&uniqid=". $uniqid; 
   210    } 
  201211     
  202212    // ÅÅʸ¤ÎÁ÷ÉÕ 
   
  204214        $p->reqPut($key, $val); 
  205215    } 
  206      
  207216    // ÅÅʸ¤ÎÁ÷¿® 
  208217    $p->post(); 
  209  
   218    // ±þÅú¤ò½èÍý 
   219    $arrRet = sfPaygentResponse(PAYGENT_CREDIT, $p, $uniqid, $arrInput); 
   220     
   221    return $arrRet; 
   222} 
   223 
   224/************************************************************************************************************** 
   225 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfSendPaygentCredit3d 
   226 * ½èÍýÆâÍÆ ¡§3D¥»¥­¥å¥¢¾ðÊó¤ÎÁ÷¿® 
   227 * °ú¿ô1    ¡§ 
   228 * °ú¿ô2    ¡§ 
   229 * °ú¿ô3    ¡§ 
   230 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
   231 **************************************************************************************************************/ 
   232function sfSendPaygetnCredit3d($arrData, $arrInput, $uniqid) { 
   233    // Àܳ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¼èÆÀ (¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿)¤È½é´ü²½ 
   234    $p = new PaygentB2BModule(); 
   235    $p->init(); 
   236     
   237    // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÍѥѥé¥á¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
   238    $arrPaymentDB = sfGetPaymentDB(MDL_PAYGENT_ID, "AND memo03 = 1"); 
   239    $arrOtherParam = unserialize($arrPaymentDB[0]['other_param']); 
   240     
   241    // ¶¦Ḁ̈ǡ¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
   242    $arrSend = sfGetPaygentShare(PAYGENT_CARD_3D, $arrData['order_id'], $arrPaymentDB[0], $arrData['memo06']); 
   243     
   244    /** ¸ÄÊÌÅÅʸ **/ 
   245    // ACS±þÅú 
   246    $arrSend['PaRes'] = $arrInput['PaRes']; 
   247    // ¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿ 
   248    $arrSend['MD'] = $arrInput['MD']; 
   249     
   250    // ÅÅʸ¤ÎÁ÷ÉÕ 
   251    foreach($arrSend as $key => $val) { 
   252        $p->reqPut($key, $val); 
   253    } 
   254    // ÅÅʸ¤ÎÁ÷¿® 
   255    $p->post(); 
  210256    // ±þÅú¤ò½èÍý 
  211257    $arrRet = sfPaygentResponse(PAYGENT_CREDIT, $p, $uniqid, $arrInput); 
   
  227273    $p->init(); 
  228274     
  229     //¡¡¥³¥ó¥Ó¥ËÍѥѥé¥á¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
   275    // ¥³¥ó¥Ó¥ËÍѥѥé¥á¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
  230276    $arrPaymentDB = sfGetPaymentDB(MDL_PAYGENT_ID, "AND memo03 = 2"); 
  231277    $arrOtherParam = unserialize($arrPaymentDB[0]['other_param']); 
   
  262308        $p->reqPut($key, $enc_val); 
  263309    } 
  264      
  265310    // ÅÅʸ¤ÎÁ÷¿® 
  266311    $p->post(); 
  267  
  268312    // ±þÅú¤ò½èÍý 
  269313    $arrRet = sfPaygentResponse(PAYGENT_CONVENI, $p, $uniqid, $arrInput); 
   
  285329    $p->init(); 
  286330     
  287     //¡¡ATM·èºÑÍѥѥé¥á¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
   331    // ATM·èºÑÍѥѥé¥á¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
  288332    $arrPaymentDB = sfGetPaymentDB(MDL_PAYGENT_ID, "AND memo03 = 3"); 
  289333    $arrOtherParam = unserialize($arrPaymentDB[0]['other_param']); 
   
  321365        $p->reqPut($key, $enc_val); 
  322366    } 
  323      
  324367    // ÅÅʸ¤ÎÁ÷¿® 
  325368    $p->post(); 
  326      
  327369    // ±þÅú¤ò½èÍý 
  328370    $arrRet = sfPaygentResponse(PAYGENT_ATM, $p, $uniqid, $arrInput); 
   
  344386    $p->init(); 
  345387     
  346     //¡¡¶ä¹ÔNETÍѥѥé¥á¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
   388    // ¶ä¹ÔNETÍѥѥé¥á¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
  347389    $arrPaymentDB = sfGetPaymentDB(MDL_PAYGENT_ID, "AND memo03 = 4"); 
  348390    $arrOtherParam = unserialize($arrPaymentDB[0]['other_param']); 
   
  399441        $p->reqPut($key, $enc_val); 
  400442    } 
  401      
  402443    // ÅÅʸ¤ÎÁ÷¿® 
  403444    $p->post(); 
  404      
  405445    // ±þÅú¤ò½èÍý 
  406446    $arrRet = sfPaygentResponse(PAYGENT_BANK, $p, $uniqid, $arrInput); 
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.php

  r16909 r17012  
  2121    2 => 'JCB, AMEX' 
  2222); 
  23      
   23 
   24$arrActive = array( 
   25    1 => 'Í×', 
   26    0 => 'ÉÔÍ×' 
   27); 
   28 
  2429//¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
  2530class LC_Page { 
   
  3540        global $arrConvenience; 
  3641        $this->arrConvenience = $arrConvenience; 
   42        global $arrActive; 
   43        $this->arrActive = $arrActive; 
  3744    } 
  3845} 
   
  94101    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ 
  95102    $arrDefault  = array( 
   103        'credit_3d' => "0", 
  96104        'conveni_limit_date' => 15, 
  97105        'atm_limit_date'     => 30, 
   
  104112    $objFormParam->addParam("ÀܳID", "connect_id", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  105113    $objFormParam->addParam("Àܳ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "connect_password", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   114    $objFormParam->addParam("3D¥»¥­¥å¥¢", "credit_3d", "", "n", array("EXIST_CHECK"), $arrDefault['credit_3d']); 
  106115    $objFormParam->addParam("»Ùʧ´ü¸ÂÆü", "conveni_limit_date", 2, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"), $arrDefault['conveni_limit_date']); 
  107116    $objFormParam->addParam("»Ùʧ´ü¸ÂÆü", "atm_limit_date", 2, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"), $arrDefault['atm_limit_date']); 
   
  136145            $arrErr['claim_kana'] = "¢¨ ɽ¼¨Å¹ÊÞ̾¡Ê¥«¥Ê¡Ë¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br>"; 
  137146    } 
  138      
  139      
  140      
  141147    /** ¶¦ÄÌÅÅʸ **/     
  142148    // ¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥ÈID 
   
  174180        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È 
  175181        case '1': 
   182            $arrParam = unserialize($val['other_param']); 
   183            $arrDisp['credit_3d'] = $arrParam['credit_3d']; 
  176184            break; 
  177185        // ¥³¥ó¥Ó¥Ë 
   
  205213    global $objQuery; 
  206214    global $objSess; 
  207          
   215     
  208216    // ´ØÏ¢¤¹¤ë»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Îdel_flg¤òºï½ü¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  209217    $del_sql = "UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ? "; 
   
  215223        // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  216224        $max_rank = $objQuery->getone("SELECT max(rank) FROM dtb_payment"); 
  217  
  218         // »ÙʧÊýË¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ          
   225        // »ÙʧÊýË¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
  219226        $arrPaymentData = sfGetPaymentDB(MDL_PAYGENT_ID, "AND memo03 = ?", array($val)); 
  220227         
  221228        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë 
  222229        if($val == 1){ 
  223             $arrData = array(            
   230            $arrParam = array(); 
   231            $arrParam['credit_3d'] = $_POST['credit_3d']; 
   232            $arrData = array( 
  224233                "payment_method" => "PAYGENT¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È" 
  225234                ,"fix" => 3 
   
  234243                ,"memo03" => $val 
  235244                ,"memo04" => $_POST["connect_password"] 
  236                 ,"memo05" => "" 
   245                ,"memo05" => serialize($arrParam) 
  237246                ,"del_flg" => "0" 
  238247                ,"charge_flg" => "2" 
   
  246255            $arrParam = array(); 
  247256            $arrParam['payment_limit_date'] = $_POST['conveni_limit_date']; 
  248              
  249257            $arrData = array( 
  250258                "payment_method" => "PAYGENT¥³¥ó¥Ó¥Ë" 
   
  272280            $arrParam['payment_detail'] = $_POST['payment_detail']; 
  273281            $arrParam['payment_limit_date'] = $_POST['atm_limit_date']; 
  274              
  275282            $arrData = array( 
  276283                "payment_method" => "PAYGENTATM·èºÑ" 
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.tpl

  r16746 r17012  
  3434    for(pi = 0; pi < payment.length; pi++) { 
  3535        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç 
  36         list = new Array('credit[]'); 
   36        list = new Array('credit[]', 'credit_3d'); 
  3737        if(fm[payment[pi]][0].checked){ 
  3838            fnChangeDisabled(list, false); 
   
  188188                                         
  189189                                        <tr class="fs12n"> 
  190                                             <td colspan="2" width="90" bgcolor="#f3f3f3">¢§¥³¥ó¥Ó¥ËÀßÄê</td> 
  191                                         </tr> 
  192                                                                                  
   190                                            <td colspan="2" width="90" bgcolor="#f3f3f3">¢§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑÀßÄê</td> 
   191                                        </tr> 
   192                                        <tr class="fs12n"> 
   193                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">3D¥»¥­¥å¥¢</td> 
   194                                            <td width="" bgcolor="#ffffff"> 
   195                                            <!--{assign var=key value="credit_3d"}--> 
   196                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
   197                                            <!--{html_radios name="$key" options=$arrActive selected=$arrForm[$key].value style=$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}--> 
   198                                            </td> 
   199                                        </tr> 
   200                                         
   201                                        <tr class="fs12n"> 
   202                                            <td colspan="2" width="90" bgcolor="#f3f3f3">¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÀßÄê</td> 
   203                                        </tr> 
  193204                                        <tr class="fs12n"> 
  194205                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">»Ùʧ´ü¸ÂÆü</td> 
   
  203214                                            <td colspan="2" width="90" bgcolor="#f3f3f3">¢§ATM·èºÑÀßÄê</td> 
  204215                                        </tr> 
  205                                          
  206216                                        <tr class="fs12n"> 
  207217                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">»Ùʧ´ü¸ÂÆü</td> 
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/paygent_conveni.php

  r16909 r17012  
  3333$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo; 
  3434$arrInfo = $objSiteInfo->data; 
   35 
  3536// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
  3637$objFormParam = new SC_FormParam(); 
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/paygent_credit.php

  r16909 r17012  
  7373        $arrRet = sfSendPaygentCredit($arrData, $arrInput, $uniqid); 
  7474         
  75         // À®¸ù 
  76         if($arrRet['result'] === "0") { 
  77             // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   75        // À®¸ù¡Ê3D¥»¥­¥å¥¢Ì¤Âбþ¡Ë 
   76        if ($arrRet['result'] === "0") { 
   77            // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿ 
  7878            $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  7979            if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
  80                 header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_COMPLETE)); 
   80                header("Location: ". gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_COMPLETE)); 
  8181            } else { 
  82                 header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE); 
   82                header("Location: ". URL_SHOP_COMPLETE); 
  8383            } 
   84        // À®¸ù¡Ê3D¥»¥­¥å¥¢Âбþ¡Ë 
   85        } elseif ($arrRet['result'] === "7") { 
   86            // ¥«¡¼¥É²ñ¼Ò²èÌ̤ØÁ«°Ü¡ÊACS»Ùʧ¿Íǧ¾ÚÍ×µáHTML¤òɽ¼¨¡Ë 
   87            print mb_convert_encoding($arrRet['out_acs_html'], CHAR_CODE, "Shift-JIS"); 
   88            exit; 
   89        // ¼ºÇÔ 
  8490        } else { 
  85             // ¼ºÇÔ 
  8691            $objPage->tpl_error = "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬ÆþÎÏÆâÍƤò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  8792        } 
  8893    } 
  8994    break; 
   95} 
   96 
   97// 3D¥»¥­¥å¥¢¼Â»Ü¸å 
   98if ($_GET['mode'] == "credit_3d" && $_GET['uniqid'] == $uniqid) { 
   99    // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅÅʸÁ÷¿®¡Ê3D¥»¥­¥å¥¢¼Â»Ü¸å¡Ë 
   100    $arrRet = sfSendPaygetnCredit3d($arrData, $_POST, $uniqid); 
   101    // À®¸ù 
   102    if ($arrRet['result'] === "0") { 
   103        // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿ 
   104        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
   105        header("Location: ". URL_SHOP_COMPLETE); 
   106    } 
  90107} 
  91108 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.