Changeset 16950 for branches


Ignore:
Timestamp:
2007/12/26 12:51:06 (15 years ago)
Author:
satou
Message:

[ペイジェント決済モジュール]バッチ実行時の異常終了を回避。

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.inc

  r16946 r16950  
  716716    while($i < 1000) { 
  717717        $arrRet = sfGetPaymentStatus($objPaygent, $arrSend); 
  718          
  719         // ¼èÆÀÀ®¸ù 
  720         if($arrRet['success_code'] == '0') { 
  721             // ̤¼èÆÀ·èºÑÄÌÃÎID¤ÎÊÝ»ý 
  722             if($arrRet['payment_notice_id'] > $notice_id + 1) { 
  723                 for($notice_id++; $notice_id < $arrRet['payment_notice_id']; $notice_id++) { 
  724                     $arrErrId[] = $notice_id; 
  725                     gfPrintLog("·èºÑÄÌÃÎID=". $notice_id. "¤¬·çÈ֤Ǥ¹¡£"); 
   718        if ($arrRet['result'] == 0) { 
   719            // ¼èÆÀÀ®¸ù 
   720            if($arrRet['success_code'] == '0') { 
   721                // ̤¼èÆÀ·èºÑÄÌÃÎID¤ÎÊÝ»ý 
   722                if($arrRet['payment_notice_id'] > $notice_id + 1) { 
   723                    for($notice_id++; $notice_id < $arrRet['payment_notice_id']; $notice_id++) { 
   724                        $arrErrId[] = $notice_id; 
   725                        gfPrintLog("·èºÑÄÌÃÎID=". $notice_id. "¤¬·çÈ֤Ǥ¹¡£"); 
   726                    } 
  726727                } 
   728                $notice_id = $arrRet['payment_notice_id']; 
   729                sfUpdatePaygentOrder($objQuery, $arrRet); 
   730            // ¼èÆÀ´°Î» 
   731            } elseif($arrRet['success_code'] == '1') { 
   732                gfPrintLog("º¹Ê¬¤Î¼èÆÀ¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£"); 
   733                break; 
   734            // ¼èÆÀ¼ºÇÔ 
   735            } elseif($arrRet['payment_notice_id'] == "") { 
   736                $notice_id++; 
   737                $arrErrId[] = $notice_id; 
   738                gfPrintLog("·èºÑÄÌÃÎID=". $notice_id. "¤¬·çÈ֤Ǥ¹¡£"); 
  727739            } 
  728             $notice_id = $arrRet['payment_notice_id']; 
  729             sfUpdatePaygentOrder($objQuery, $arrRet); 
  730          
  731         // ¼èÆÀ´°Î» 
  732         } elseif($arrRet['success_code'] == '1') { 
  733             gfPrintLog("º¹Ê¬¤Î¼èÆÀ¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£"); 
   740        } else { 
   741            gfPrintLog("º¹Ê¬¾È²ñ¤¬°Û¾ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£"); 
  734742            break; 
  735          
  736         // ¼èÆÀ¼ºÇÔ 
  737         } elseif($arrRet['payment_notice_id'] == "") { 
  738             $notice_id++; 
  739             $arrErrId[] = $notice_id; 
  740             gfPrintLog("·èºÑÄÌÃÎID=". $notice_id. "¤¬·çÈ֤Ǥ¹¡£"); 
  741743        } 
  742          
  743744        $i++; 
  744745    } 
   
  747748    for ($i = 0; $i < count($arrErrId); $i++) { 
  748749        $arrRet = sfGetPaymentStatus($objPaygent, $arrSend, $arrErrId[$i]); 
  749          
  750         // ºÆ¼èÆÀÀ®¸ù 
  751         if($arrRet['success_code'] == '0') { 
  752             sfUpdatePaygentOrder($objQuery, $arrRet); 
  753          
  754         // ºÆ¼èÆÀ¼ºÇÔ 
  755         } elseif($arrRet['payment_notice_id'] == "") { 
  756             gfPrintLog("·èºÑÄÌÃÎID=". $arrErrId[$i]. "¤ÎºÆ¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Á¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£"); 
  757             $err_flg = false; 
   750        if ($arrRet['result'] == 0) { 
   751            // ºÆ¼èÆÀÀ®¸ù 
   752            if($arrRet['success_code'] == '0') { 
   753                sfUpdatePaygentOrder($objQuery, $arrRet); 
   754            // ºÆ¼èÆÀ¼ºÇÔ 
   755            } elseif($arrRet['payment_notice_id'] == "") { 
   756                gfPrintLog("·èºÑÄÌÃÎID=". $arrErrId[$i]. "¤ÎºÆ¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Á¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£"); 
   757                $err_flg = false; 
   758                break; 
   759            } 
   760            // ºÆ¼èÆÀ´°Î» 
   761            if($i == count($arrErrId) - 1) { 
   762                gfPrintLog("º¹Ê¬¤ÎºÆ¼èÆÀ¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£"); 
   763            } 
   764        } else { 
   765            gfPrintLog("º¹Ê¬¾È²ñ¡Ê¥ê¥È¥é¥¤¡Ë¤¬°Û¾ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£"); 
  758766            break; 
  759         } 
  760          
  761         // ºÆ¼èÆÀ´°Î» 
  762         if($i == count($arrErrId) - 1) { 
  763             gfPrintLog("º¹Ê¬¤ÎºÆ¼èÆÀ¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£"); 
  764767        } 
  765768    } 
   
  799802        $arrRes[] = $objPaygent->resNext(); # Í×µá·ë²Ì¼èÆÀ 
  800803    } 
   804     
   805    $arrRes[0]['result'] = $objPaygent->getResultStatus(); # ½èÍý·ë²Ì 0=Àµ¾ï½ªÎ», 1=°Û¾ï½ªÎ» 
  801806     
  802807    foreach($arrRes[0] as $key => $val) { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.