Changeset 16936 for branches


Ignore:
Timestamp:
2007/12/20 12:32:46 (15 years ago)
Author:
satou
Message:

[ペイジェント決済モジュール]
モバイル対応の為に変更

Location:
branches/beta/data/Smarty/templates/mobile
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/Smarty/templates/mobile/mail_templates/order_mail.tpl

  r14676 r16936  
  1212¤ª»Ùʧ¹ç·×¡§¡ï <!--{$arrOrder.payment_total|number_format|default:0}--> 
  1313¤´·èºÑÊýË¡¡§<!--{$arrOrder.payment_method}--> 
  14 ¡¡¤ªÆϤ±Æü¡§<!--{$arrOrder.deliv_date|default:"»ØÄê¤Ê¤·"}--> 
   14¤ªÆϤ±Æü¡§<!--{$arrOrder.deliv_date|default:"»ØÄê¤Ê¤·"}--> 
  1515¤ªÆϤ±»þ´Ö¡§<!--{$arrOrder.deliv_time|default:"»ØÄê¤Ê¤·"}--> 
   16 
  1617¡ý¤ªÆϤ±Àè 
  17 ¡¡¤ªÌ¾Á°¡¡¡§<!--{$arrOrder.deliv_name01}--> <!--{$arrOrder.deliv_name02}-->¡¡ÍÍ 
  18 ¡¡Í¹ÊØÈֹ桧¢©<!--{$arrOrder.deliv_zip01}-->-<!--{$arrOrder.deliv_zip02}--> 
  19 ¡¡¤´½»½ê¡¡¡§<!--{$arrOrder.deliv_pref}--><!--{$arrOrder.deliv_addr01}--><!--{$arrOrder.deliv_addr02}--> 
  20 ¡¡ÅÅÏÃÈֹ桧<!--{$arrOrder.deliv_tel01}-->-<!--{$arrOrder.deliv_tel02}-->-<!--{$arrOrder.deliv_tel03}--> 
   18¤ªÌ¾Á°¡§<!--{$arrOrder.deliv_name01}--> <!--{$arrOrder.deliv_name02}-->¡¡ÍÍ 
   19͹ÊØÈֹ桧¢©<!--{$arrOrder.deliv_zip01}-->-<!--{$arrOrder.deliv_zip02}--> 
   20¤´½»½ê¡§<!--{$arrOrder.deliv_pref}--><!--{$arrOrder.deliv_addr01}--><!--{$arrOrder.deliv_addr02}--> 
   21ÅÅÏÃÈֹ桧<!--{$arrOrder.deliv_tel01}-->-<!--{$arrOrder.deliv_tel02}-->-<!--{$arrOrder.deliv_tel03}--> 
   22 
   23<!--{if $arrOther.title.value }--> 
   24¢£<!--{$arrOther.title.name}-->¾ðÊó 
   25<!--{foreach key=key item=item from=$arrOther}--> 
   26<!--{if $key != "title"}--> 
   27<!--{if $item.name != ""}--><!--{$item.name}-->¡§<!--{/if}--><!--{$item.value}--> 
   28<!--{/if}--> 
   29<!--{/foreach}--> 
   30<!--{/if}--> 
  2131 
  2232¢£¤´Ãíʸ¾¦ÉÊÌÀºÙ 
 • branches/beta/data/Smarty/templates/mobile/shopping/complete.tpl

  r11855 r16936  
  1313¾¦ÉÊÅþÃå¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£<br> 
  1414¤É¤¦¤¾¡¢º£¸å¤È¤â¡¢<!--{$arrInfo.shop_name|escape}-->¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£<br> 
   15<br> 
  1516 
   17<!--{if $arrOther.title.value }--> 
   18<!-- ¢§¤½¤Î¾¤Î·èºÑ¾ðÊó --> 
   19¢£<!--{$arrOther.title.name}-->¾ðÊó<br> 
   20<!--{foreach key=key item=item from=$arrOther}--> 
   21<!--{if $key != "title"}--> 
   22<!--{if $item.name != ""}--><!--{$item.name}-->¡§<!--{/if}--><!--{$item.value|nl2br}--><br> 
   23<!--{/if}--> 
   24<!--{/foreach}--> 
  1625<br> 
   26<!-- ¢¥¤½¤Î¾¤Î·èºÑ¾ðÊó --> 
   27<!--{/if}--> 
  1728 
  1829<a href="<!--{$smarty.const.MOBILE_URL_SITE_TOP}-->" accesskey="0"><!--{0|numeric_emoji}-->TOP¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë</a><br> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.